Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 04 November, 2016

Friday, November 4, 2016

/ Published by VIRTHLI
Manipur State Level Hmar Martyrs’ Day 2016 Video Cassette Tlangzar
CCPUR: Nov. 3, 2016, 6:00PM khan Pi Lalhmasuon Joute Memorial Hall, JJ Plaza ah Manipur pumpui huopa Hmar Martyrs’ Day 2016 hmangna Video cassette chu Pu L.T. Hmar, working chairman, HPC (D) chun ropuitaka tlangzarna a nei.
    
Hi huna hin ei hnam sunga mipawimaw tak tak, Hnam \huoitu, MDCs, HNU, UPF & KNO, HAA, Major Arun (town commander, 27 sector, Assam Rifle) le mi dang dang an thang tawl. Hmar Artiste Association hai khawm fiela an um ang in hun kar laka hnam hla mawi tak tak sakna an nei bawk.  Hun hmasa tieng HMARTOB \huoitu han hienga video cassette thlangzar a ni kher nasanhai hrilhrietna nei in fekhawmhai kuoma lawmthu an hril chun Pu L.T. Hmar, working chairman, HPC(D) chu an lawmthu hrilnain ama lim, kut a ziek ngei (photo) inhlanna an nei bawk. Chubakah, hi cassette buoipuitu le iengkima HMARTOB \hangpui hlaktu Pu Johnson hai nupa khawm memento inhlanna an nei bawk. Ram le hnam ta dinga hringna lo chan tahai video tawite suklangna na a ni a, mipui lungril a tawk hle.
    
Video preview na hun chu Upa Laldawnlien Varte, Adviser, HMARTOB & President, HYA GHQ in lunglut takin a nei a. “Martyrs’ Day hmang huna ei T-shirt, Programme printing, Video coverage & video editing hai po po khah eini Hmar hnam ngei in ei thaw vawng a ni thu a hril a. Chun, kum dang naw ang taka drawn camera ei hmang hin programme a sukphuisui in danglamna bik rieu a nei lei in inchawk khawm phur a mu hle” ti in mipuihai inchaw seng ding in a ngen. Chief Guest, Pu L.T. Hmar in video cassette thlangzarna a nei huna chun “Hmar hai hi vangduoi le mi hlembawl ei nih an ti hi a pawm naw thu hril in, kohran \huoitu, mimal le organisation dang dang hai ei thangruol phawt chun thawtheinaw nei nawng ei tih. Ei hma lakna hai hrim hrim hi HPC(D) cho niloin ei Hmar hnam hma lakna ang in pawm ei tieu a, ei pasal\ha fam lo chang tahai hlutna hi hre zing in Martyrs’ Day ei hmang hunahai khawm zurui le inhawi chenna a hmang lovin ram le hnam ta ding in iengthilam thaw thei veng ka ta?” ti in mipuihai challenge a pek.
           
Mizoram sawrkar le HPC(D) inbiekna (peace talk) ei nei huna thuoitutak Pu Lalthalien khawm in hi programme hi uop in thuhrilna a nei. Pu Lal\halien in a hril pei dan chun Hmar hnam hi state dang dang le region hrang hranga um ei ni tawl lei cho a inthuruolnaw anga inlang mei mei ei nih. Tuta sawrkar le ei inbiek na a inthawk hin ei inthuruolzie chu ei hmu thei. Politics thila hin ei hnufuol ta ei insawn lai zing in Pathien zar in kum 20 le ti hnungah Mizoram sawrkar leh Political talk ei hung nei thei ta hi lawm a um takzet a, ei thangruol na zar cho a nih ti in a hril bawk. Tu hri hin chu ei chan \hatna ding lem anga ngai in ADC hi la hril kai naw in la khawm Sinlung Hill Council (SHC) chen a hin ei lan biekrem phawt a nih. SHC hnuoi a hi in\huoi dan tamtak um a ta tuhri hin chu la hril vawng thei an naw ding thuhai a hril a, chun, over phone (mobile) a hai khawm inbiekpaw zing a nih ti in a hril bawk. Hi zan a HMARTOB hai hma lak na hi hnam inthuruolna le inpumkhatna ra hung suok ngei sien a nuom thu a hril bawk. (Input: Lalhmangai @ Hmangaite)

Electoral Awareness Campaign
CCPur: November 7, 2016, Thaw\anni 6:00PM a inthawk khin Dorcas Hall, New Lamka, CCPur hmunah  Electoral Awareness Campaign (EVM familiarization & Mock Poll) um a tih.  Hi huna hin Pu Lunminthang Haokip, IAS, Deputy Commissioner/DEO, Churachandpur in welcome address le keynote address hril a ta, AEROs & Nodal Officers han Special  Summary Revision 2017 fe mek chungthu le Election hung um ding le inzawm thil hai mipui hrilhgrietna nei an tih. Shri Hnunliansang, AE, Nodal Officer (Training & Management) inrawinain EVM Familiarisation & Mock Poll um a ta, participants hai leh hriltlangna um bawk a tih. CSOs, Student bodies, NSS, NCC cadets, Bharat Nirman Volunteers, Campus Ambassadors, Youth Icons, Media le inhnikna nei taphawt \hang dinga fiel le inhriettir an nih.

Saidan Model village hawngna ding programme induong fel a ni tah
CCPur: November 7, 2016 (Thaw\anni), 10:30AM a Saansad Adarsh Gram Yojana (SAGY) hnuoiah Saidan Model Village hawngna programme hmang ding le inzawmin programme induongfel vawng a ni tah.
    
Hi huna hin Rajya Sabha MP Pi M.C. Mary Kom khuollienin \hang a ta, Saidan Model Village hawng a tih.
      
Charles Lalenglien le Jennifer Lalnunthieng hai comperes in \hang an ta, hun hawng \awng\aina  Pastor Thangrolien in nei a ta, James Doujapao Haokip, MCS, SDO/Tuibong in welcome address hril a ta, Saidan Village Authority in Presentation hun hmang an ta, Pu Lunminthang Haokip, IAS, DC, CCPur in keynote address hril a tih.
           
Chun, hi huna hin Onler Kom, Managing Director, Mary Kom Regional Boxing Foundation National Game Village, Imphal le Pu Rohminglien, Chief of Saidan han thuhrilna hun hmang an ta, Pi M.C. Mary Kom in SAGY a hawng zoin thuhrilna hun hmang nghal bawk a tih. Programme kar lakah hla ngaithlakna le Saidan HYA Cultural Troupe in lam inentirna nei an ta, Rev. Challienkung Songate in hun khar \awng-\aina nei a tih.

Martyrs hai bukte inhlanna vawizan
CCPur:  Tu ti hrietlo han tuta hma meta an raw Hiangtam Lamkaa 3 Bills dodalna le inzawma hringna chan Tribal Martyrs hai  bukte  bawl thara um inhlanna le hawngna chu vawizan 6:00PM hin nei ning a tih. Pu Joseph Lalrothang, President, Hmar Inpui in Ribbon chepbawngin hawng a ta, Martyrs sungkuo hai le tribes leaders han par inhlanna nei an ta, Rev. Lalhmuoklien, President, Christian Goodwill Council in dedication & extortion speech nei a ta, H. Mangchinkhup, Chief Convenor, JACAATB in keynote address hril a tih. Chun hi huna hin James YT Thadou, President, Thadou Inpi Manipur; Joseph Lalrothang, President, HI; Lalrinliana, President, Mizo People Convention le B. Dongzalian Simte, Chairman, Zomi Council han thuhrilna hun hmang an ta, Pastor D. Kamchinmang, EBCC Hiangtam Lamka in \awng\ainain hun khar a tih.

EEVFM in documents an lakkhawm
CCPur: November 3, 2016, 9:30AM khan Extra Judicial Executions Victims Families Association Manipur (EEVFAM) pawl CCPur-ah an hung a, Rural Women Upliftment Society (RWUS) Office, Sielmat hmuna EEVFM v/s UoI writ petition (Cri) 129 of 2012 Supreme Court in a bawzui mek chungthuah documents lakkhawmna an nei. Hi huna hin cases 34 um laia cases 12 haia documents an lakkhawm zo a, hi huna documents la pelut lo victim families, civil society groups hai chun Nov. 15, 2016 hma ngeiin CCPur district Co-ordinator Mary Beth (8974748864) le Ronica (8452868517) hai contact dingin an inhriettir. Documents lakkhawmna hi Mr Babloo Loitangbam, Human Rights Activists inrawina hnuoia nei a nih.

HSA CCPur JHQ in CMO thar an lawmpui
CCPur: October 3, 2016 (zani) sun dar 1:00 khan Churachandpur Chief Medical Officer (CMO) thar, Pi Dr. Kim Simte chu a Office ah lawmpuina hunser HSA CCPur JHQ haiin an hmang. Hi huna hin CCPur Govt. College tienga HSA \huoituhai khawm an \hangsa.
    
HSA CCPur JHQ hotuhai chun Pi Dr. Kim Simte chu lungril taka an lawmpui thu hrilin, \awngbau el ni loin a taka an lawmpui zie suklangnain Hmar Thangsuopuon an insiltir a. HSA CCPur JHQ chun Town sunga um phak lo mi harsa zuol hai ta dinga Medical Camp buotsai a ni thei dan ding ngenna an siem chu, Dr. Kim khawma a thil tum a ni thu le lawmum a ti thu hrilin, kum a tawp ding a ni ta el bakah, MLA Election ding le Office a zuk chel tan chau a ni leiin a fe dan ding le program um dan hai a la chieng naw leiin kum thar tienga thaw dingin ngenna siema um chu lawm takin a pawm. 

Bolero inrukhmang
CCPur: Zani zingkar dar 3 vel khan Hmarveng, CCPur-a Pu Samu Singh Bolero (saloon colour) Reg. No. (MN02A-3176), chasis No. Y2M71507, engine No. ENDX82922 chu tu ti hrietlo ruktu han an inrukhmang. Motor neitu han motor sukhring (start) ri an hriet a, sienkhawm an rutu hai hin an gate puotieng an kal khum tlat leiin an hnawtzui el theinaw niin ei thu dawngna chun a hril.

Malaria positive 8
CCPur: District Malaria Department, CCPur chun October, 2016 thla sung khan damnaw mi 1639 hai thisen lain an enfel a, hi lai hin Malaria Positive 8 an hmusuok a, hi laia 6 hai chu Malaria PF an nih.

Mi  325 an inen
CCPur:  Sielmat Christian Hospital & Research Centre, Sielmat, CCPur huoihawtna hnuoia Free Medical Camp buotsaia um a chun zanikhan mi 325 an inen a,  October 31, 2016 nia inthawk tuchena damnaw inen chu mi 1348 an tling tah. Free Medical Camp hi Nov. 4, 2016 chen ding a nih.

Presbys. & Local Leaders’ Seminar
CCPur: November 4 le 5, 2016 zingkar 10AM-3:30PM inkar sung haia hin Rengkai EFCI Biekin, CCPur-ah EFCI Saikawt Presbytery & Local Leaders’ Seminar um a tih. Seminar Moderator in Upa Dr Rosiem Pudaite, Chairman, EFCI Saikawt Presbytery \hang a ta, Resource person in Rev. V. Lal\halien Zote, Academic Dean, TCS, Sielmat; Rev. Jonatan Pudaite, Principal, TCS, Sielmat, Rev. Jessai L. Neitham, P.S. EFCI Saikawt Presbytery le  Dr Steve Coe, BFTW, USA hai \hang an tih.

Union Civil Aviation Minister Manipur-ah a hung inzin;
Regional Connectivity Scheme a dingin MoCA, Manpur le AAI han MoU an ziek
IMPHAL:  Union Civil Aviation Minister Ashok Gajapathi Raju Pusapati chu zankhat riekin zanikhan Imphal-ah a hung inzin a, Union Civil Aviation Minister hi Secretary, Airport Authority of India le Chairman, Pawan Hans Limited han an hung zui. Zanikhan Manipur CM O.Ibobi Singh Office Chamber-ah an hmupui. Hi huna hin Manipur CM O.Ibobi Singh le Union Civil Aviation minister Ashok Gajapathi Raju Pusapati hai hrietpuinain Ministry of Civil Aviation, Govt. of India; Manipur sawrkar le Airport Authority of India (AAI) han Manipur-a Regional Connectivity Scheme (RCS) implement-na ding Memorandum of Understanding (MoU) an ziek.
    
MoU a hin Joint Secretary, MoCA, Delhi Govt, Commissioner (Transport), Govt. of Manipur le Chairman, Airport Authority of India han hming an ziek a nih. MoU ziekna huna hin Manipur  Deputy Chief Minister Gaikhangam, Transport Minister Dr Kh. Ratankumar le Chief Secretary O. Nabakishore Singh hai khawm an \hang.
      
Regional Connectivity Scheme (RCS) hi vuongnaa infepawna man tlawm lema service na ding  Scheme a ni a. Hi Scheme hnuoia hin mipui han vuongna man tlawm lema an chuong theina dingin sawrkar thlungpui le state sawrkar han airline operators hai \hangpuia, Airline Operators han regional routes haia vuongna chuongman tlawm lem an lak theina ding  a nih. 
    
Hi thil thawna dinga National Civil Aviation Policy, 2016 (NACAP 2016) chu tuta hmaa Ministry of Civil Aviation (MoCA), Govt. of India in a lo tlangzar ta a nih.
      
Manipur-a chun Helicopter Service hi Imphal le Jiribam inkarah infetir dinga riruongna a lo um ta a nih. Vawisun khawm hin Union Youth Affairs & Sports Minister (Independent Charge) Vijay Goel chu zankhat riek dingin Imphal hungtlung a tih.

Trucks 250 chuong an intang
Imphal: United Naga Council (UNC) chun zanita inthawk khan hun tiemchin um lovin National Highway haiah Economic Blockade  an thaw \an. Economic Blockade lei hin Manipur mipui mamaw chi tum tum phurtu Trucks 250 chuong Mao Gate-ah an intang mek niin ei thu dawngna chun a hril. State sawrkarin Sadar Hills le Jiribam hai chu district puitlingah siem a tum tia dodalna leia hun tiemchin um lo economic blockade hi an thaw a nih. Hi hma khawm hin National Highway haiah darkar 48 total shutdown an lo thaw ta a nih.

Congress Workers han an dodal
Imphal: Zani hmasaa AICC Vice President Rahul Gandhi hun iemanichen Police han an hrentang dodalnain zanikhan Manipur Pradesh Youth Congress Committee, Manipur Pradesh   Mahila Congress Committee le National Student’s Union of India (NSUI), Manipur Unit Workrs han \hungbuma nuorna an nei. Rahul Gandhi hi Army Subedar pension Ram Kishan Grewal thi kana va fe a nih. One Rank One Pension policy fepui dan dit naw lei le dodalnaa Grewal hi ama le ama inthat a nih. Congress worker-hai chun Police-hai chu democracy kala che niin an intum.

JAC in nuorna khau lem
Imphal: All Manipur Trade Union’s Council (AMTUC) le All Manipur Government Employees’ Organisation (AMGEO) a Joint Administrative Council (JAC) chun an thil ngen State sawrkarin a ngaisak naw chun khau lemin nuorna huoihawt a tih tiin L. Sanatomba Singh,Assistant Secretary, Publicity & Information, JAC of AMTUC & AMGEO chun zanikhan thusuok an siem. JAC of AMTUC & AMGEO chun Oct. 8, 2016 khan Manipur sawrkar kuomah 7th Pay recommendation anga hlaw pe ve dingin ngenna lekha (Memorandum) an lo pek ta a nih.


Nupa tuokkhat a thisa a hmu an nih
JIRIBAM: Zani khan Chapanagar, Jiribam sub-division, Imphal East-ah nupa tuokkhat an chengna in-ah a thisa a hmu an nih. Nuhmei hi Police a thang niin, Jiribam Police Station a posting lai mek a nih. Nupa thi hai hming chu Chirom Ningol Sanjita (30) alias Thoibisanadevi le a pasal Langpoklam Boyaisingh (35) hai an nih. A pasal hin a nuhmei a that phawta, chu zoa ama le ama an khai hlum ni dinga ring a nih.

Imphal vadungah a tla hlum
IMPHAL: Zani tarik 03 November, 2016 chawhnung tieng khan Master Lalsansuok (9) S/o Lalsanghlun, Imphal, New Lambulance chu Imphal Vadunga a tla a, san hman ni ta lovin a mi lo boral san tah. A thlak an hmu le inruolin tlawmngai pawlin theitawp suoin JNIMS tieng phur ani a, vangduoi tlak takin san hman ani ta naw a nih. Lusun sungkuo hai ei tuorpui takzet.

Tukum sung Principal 4 nei tah
Imphal: Principal nghe ngennain zanikhan College students’ Union chun an College Administrative block an khar. Tu kum sung ringawt hin mi hran hran, acting Principal 4 lai annei ta niin Imphal College students’ Unin thusuok chun a hril.

Cyclone le thlipui a tlung dinga ring
IMPHAL: Hung tlung ding 5-6 November, 2016 hin ruopui, thlipui le cyclone Manipur, Mizoram le Tripura hai ah a um ring a nih. Hi thu le inzawm hin Regina Hongray, Deputy Secretary, Relief and Disaster Management, Government of Manipur chun mitin fimkhur taka um dingin inhriettirna a siem, Hieng anga harsatna a hung tlung ani khawma mitinin mani sahimna ding ngaituo le inveng dan lampui lo ngaituo lawk dingin a hril bawk. Hi thusuok hi Control Room, Ministry of Home Affairs, Govt. Of India a inthawka inhriettirna a hmu dungzuia Regina Hongray hin ansuo a nih.

VAWISUN THUPUI
Thil suksuoltu chu Diebola suok a nih; Diebol chun a tira inthawkin thil a suksuol si a. Pathien Naupa hung inlang san tak chu Diebol sinthawhai a sukbohmang theina dingin a nih.
- 1 John 3:8

Editorial: District ngenna

Manipur a District hran ngenna hi thil thar a ni naw a, kum iemanizat liemtaa inthawka kha ngenna lo um ta a nih. Sadar Hills District Demand Committee (SHDDC) in Sadar Hills Distrcit an ngenna lem hi chu a sawt ta a, kum 1981 laia inthawka an lo ngen \an ta kha a nih. Sadar Hills le Jiribam Sub-Division sunga cheng han District hran an ngenna san hi, inrelbawlna sawlsam lem, hrat lem le hmasawnna khawm hrat lema a fe thei beisei le nuom lei a ni ring a um. State sawrkar ta ding khawma administration thila ding chun a hung remchang ring a um. Hi lei hin State sawrkar chun District thar pahni siem belsa hi a nuom naw hulhuol chu niin an lang nawh. Amiruokchu, District hran pahni hi hawng belsa a ni chun hnam le hnam thil zawnga buoina le harsatna hungtlung thei ding nia anlang leia District thar pahni hi a siem ngam naw niin an lang.
    
State sawrkar ta ding chun District thar pahni siem le hawng belsana ding thua hin harsatna hranpa a nei ring a um nawh. Asan chu Sadar Hills le Jiribam Sub-Division Headquarters Kangpokpi le Jiribam haiah hin Additional Deputy Commissioner (ADC) office-hai a um ve ve sa a ni a, ADC office hai hi Deputy Commissioner Office-ah hlangkai el ding an nih. Department dang dang offices le staff khawm a um sa vawng a ni leiin sum le pai seng khawm a pung le an sang hukna ding umin an lang nawh. Amiruokchu, District thar siem le hawng hin kakhawk a \ha le a \ha naw a nei tlat ding leiin District thar siem hi state sawrkar chun a la zuom naw niin an lang.
    
October 31, 2016 khan CM le a ministerial team chu Jiribam-ah an inzin a, sawrkarin building thar a bawl chi hran rhan hai an zu hawng a. Hi huna hin Jiribam District Demand Committee (JDDCC) chun vantlang inkhawmnaa mipui hmaa Jiribam District hran hawng a ni thu a puonglang an lo beiseiin an lo tung nasa hle. Amiruokchu, CM in Jiribam District hran siem le pek an ni ding thu hrim hrim a hrillang der naw a. Hi lei hin District hran ngentuhai chu an lung a awi naw hle a, JDDC chun a dodalna le an lungawinawzie suklangnain Nov. 2, 2016 zan dar 7 a inthawka Nov. 4, 2016 zingkar dar 6 chena dingin total bandh an thaw \an pha a nih. District hran ngenna le inzawmin nawrna hrat le khau lem thaw pei an la tum thu JDDCC Convenor W. Dinesh chun a hril.
    
Hiengang bawk hin Sadar Hills Headquarters-ah Nov. 1, 2016 khan Chavang Kut hmang a ni a. Hi huna hin CM O.Ibobi Singh chu khuolliena \hang dinga fiel a ni a. Hi ni hin CM in Sadar Hills District hran siem  a ni thu a puong an ring a. Amiruokchu, CM hi Chavang Kut hmangnaah a va \hang naw bakah Sadar Hills district siem ding thu a puonglang ta bawk naw leiin SHDDC pawl chu an lung a awi naw hle a, an lungawinawna le an lungsenna chu an MDC-hai chungah an \huong pha ta a nih. ADC, Sadar Hills a Congress MDCs 20 hai chun Nov. 2, 2016 khan meeting an nei a, an rang thei anga Manipur Congress sawrkarin Sadar Hills District puitlinga a puong naw chun Congress primary membership an nina haia inthawk inban dinin  ro an rel nia hril a nih.
    
Assembly Election hma ngeia Sadar Hills le Jiribam Sub-Division hai pahni hi District hran pek an ninaw chun a tuor hmasa tak ding le a tuorhla tak ding chu Manipur a Congress sawrkar le Congress party an hung ni ding a nih. Hi thil le inzawm hin Congress party chun Manipur Assembly election hung um dinga hin vote an hmu tlawm pha el thei ding niin an lang. Jiribam le Sadar Hills han Revenue District puitling an ngenna thu hin Manipur Congress sawrkar le Congress party lu a sukhai pha hle ding a nih.
           

Hieng laizing hin hi thil hi BJP chun remchanga lain sawrkarna chel theia an hung um phawt chun District puitling ngen hai hi an sukpuitling ding thu an hril. Hi thu hi BJP Manipur Pradesh President ngei khawmin bau ngeiin a lo hril ta a nih. Sawrkar hung chel hai sienla an thu hril hi an sukpuitling dim maw? Tu el hin chu hril chieng thei a la ninaw a, hunin a la hung hril ding a nih. Sadar Hills le Jiribam Sub-Division a cheng hai lai inremna le inhrietthiemtuona a um hmasa phawt naw chun District hran chungchang hi chingfel theia a hung um hi beisei a um nawh. Chun, tu party khawm hung sawrkar sienla awlsam takin District hran hi an siem annawleh an pek ring a um nawh. Nisienlakhawm party tinin vote zawngna hlain an hung hmang ngei ring a um.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate