Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 16 October, 2016

Monday, October 17, 2016

/ Published by VIRTHLI
JAA hmalaknain Fellowship hmang
CCPur: CCPur district sunga Hlasakthiem inzawmkhawm pawl tum tum HAA; ZAA; MZI le KAPU hai inthlungkhawm Joint Artist Association (JAA) hmalaknain zani zan khan ‘Campaign for Unity Through Music” ti thupui hmangin EBC Dorcas Hall, New Lamka, CCPur­ah Joint Artists’ Fellowship puithu taka hmang a nih. JAA thiltum chu unau sulkhat suok hai inpumkhat a nih.
   
Rev. Hemkhomang Haokip in hun hawng \awng\aina a nei a, Pu Lalvullien, President HAA in welcome address a hril. Joint artist haia inthawk Aw thingtlang gam ti hla ngaithlak a nih.
           
Benny Khongsai in JAA brief introduction a nei huna chun, kum 10 liemta khan hiengang hun hmang ding hi lungril a lo um hlak a, sienkhawm puitling thei lovin a um hlak a, tuhin a taka ei hang neithei a ni hi lawmum a ti thu a hril a. Tulai hnaia Tribal Euphony in hlasak inelna an hung buotsai huna CCPur a contest nei ding chu joint artist hai mikhuol dinga an hung ti leiin Artistes Assn han hma an lo laktlangna leia unau ei nina anga Joint fellowship nei \ha tina a hung um leia Fellowship hi nei theia hung um a ni thu a hril. Ei \an chau a ni a, hmatieng hienggang hun hi ei la hmang pei ding nih tiin a hril. 

Leilak parts tam tak inrukhmang
CCPur: Mr Azad Khan, Jr. Engineer (Civil) inrawina Singngat A/C sung, Khuga Dam area­a Sehken village bula Bailey Bridge (leilak) an enfel hunah leilak hmangruo tam tak tu ti hrietlo han an inrukhmang a nih ti an hmusuok a, hi thil hi October 14, 2016 khan Singngat  Police station­ah report an pek a, Singngat Police chun FIR No. 5(10) 2016 SGT­PS U/S 379/34 IPC an registered.
   
Leilak parts inrukhmanga um hai lai Split pin 1, Transom Clamp 36, Bracing Bolt 5, Curb Unit bolt 33, Racker  bolt 6, Nut and bolt of  Chequer D Plate 172 a \hang.

SVEEP Talk Show buotsai
CCPur:  Zani zantieng 6:00PM khan Mr Lunminthang Haokip, IAS, DEO/DC, CCPur  hmalaknain District Training Centre, DC Office­ah Systematic Voters Education & Electoral Participation (SVEEP) campaign le inzawmin Talk Show buotsai a nih. Electoral Roll revision (SSR 2017) chungthu bakah election hung um ding le inzawm chungthu hai hriltlang a nih. Hi huna hin CSOs, student pawl tum tum, SVEEP team, Media persons, DLOs, Sector offifers le Youth electors hai an \hang tawl. 

SP in meeting a neipui
CCPur: Mr Rakesh Balwal, IPS, SP, CCPur chun zani zantieng 3:30PM khan kum 2017­a Assembly Election hung um ding le inzawmin a Office chamber­ah Sector Police Officers 30 hai meeting a neipui a, Election huna sinthaw dan ding le hmalak dan ding hai hrilhrietna a nei.

SSDC in Oct. 19 ah bandh khau taka an thaw ding thu an puong
CCPur:  Saikot Sub Division Demand Committee (SSDC) chun SDO posting order insuo le Staff huntawk pe dinga an ngenna Sept. 23, 2016 nia DC, CCPur fethlenga Manipur CM kuoma Memorandum an pek dateline Oct.  15,  2016  nita sienkhawm tuchena sawrkarin a  a ngaisaknaw chu an ngaimaw hle thu zanita SSDC a Chairman, Timothy Z. Zote le R. Lalkaisanga han thusuok an siema chun an zieklang.
   
An lungawinawna le nuorna suklangnain Oct. 19, 2016, 6AM­5:00PM sung khau takin CCPur khawpui sungah Bandh an thaw ding thu; Volunteer hai kut tuor pal thei a ni leiin mitin fimkhur  dingin Committee chun a ngen, hnam thila lak thei a ninaw ding thu an puong bawk. Demand area sunga nunghak ­tlangval kum 18 – 40 hai \hang seng dinga inhriettir le ngein hmusitna sirdena ei tuokna thuah nasa taka ei rawl insuo dinga \hangtlang dingin biel mipui hai a ngen bawk.
   
SSDC hmalakna hi Kuki Inpi, CCPur; Zomi Council, Hmar Inpui, Vaiphei Peoples Council, Mizo People Convention: Manipur , Hmar National Union, Block ­5 han an support bakah student bodies tum tum han moral support an pek a ni thu ; biel sungah hnam tin­ Paite, Mizo, Vaiphei, Simte, Gangte, Kuki, Hmar, Meitei, Zou etc an \hang vawng thu thusuok chun a hril bawk.
     
An hmalakna chu hnam bing hminga hmalakna a ni  naw thu hrilin  mipui hai chu  moral support pe seng dingin an ngen bawk.
   
Bandh hin Press, Water supply,electricity,medical, religious activities, Air port drop & pick, le students transportations  hai  huom naw ni a, sienkhawm Saikot SDO huom sunga offices le Schools hai chu Oct. 19, 2016 a inthawk tiemchin um lova khar vawng a ni ding thu thusuok chun a hril.
   
Ngaisak an ninaw chun nuorna dang dang an thaw pei ding thu; CCPur­ah MLA constituency 6 um haiah an hming sengin SDO an nei ta a, Saikot chau a hminga SDO la nei lo a ni leiin  sawrkar rorel danah an lungawi tanaw hle thu an zieklang bawk.
           
Biel mipui hai chu mani Biekin sengah SDO nei vat theina ding le Bandh  leia buoina le harsatna a um nawna dinga \awng\aina nei seng ding le \huoitu hai khawm \awng\aipui zing dingin committee chun a ngen a, Ngaidan le thurawn \ha a lawmlut zing thu thusuok chun a zieklang bawk.

ICI Central Choir Album Vol. 15 shooting an \an
CCPur: Independent Church of India (ICI) Central Choir chun music video album 15­na ding recording an zo hnungin zani zingkar 10:30AM khan Lalhmasuon Joute Memorial Hall, JJ Plaza, Rengkai Road­ah music video shooting an nei
   
Choir Chairman Pu L. Hmingsang Joute chun,a hmasatakna ding a ni bawk leia Pu Jousanghlei Joute in phal taka Hall an hmangtirna thuah lawmum a ti thu introductory speech a nei huna a hril a. Producer Pu Lalrothang Keivom, FCI Officer, Pu Fimlienvung naupa, tuta Ukhrul a posting mek kuoma lawmthu a hril bawk a, hi zo hin Rev. Lalhmingthang, Secy. Evangelism in \awng\ainaa hun a hawng hnungin shooting \an a nih.
   
Pu Jousanghlei Joute chun, a nuhmei hrietzingna dinga Hall an siem Pathien inpakna dinga ICI Central Choir in an hung hmang hmasa tak chu lawmum a ti thu hrilin Pathien inpakna ding a ni leiin a hmang man khawm um loa an hmangtir a ni thu, Kohran bik um lova Pathien inpaka rawngbawlna ding chun an hawng zing thu a hril bawk.
   
Choir Conductor Rev. Zothanghrim chun, hnam dang han setting changkang tak tak a Praise & Worship an hung thaw thei ta hai khawm hi eini a inthawka an inchuk vawng a ni thu, changkang taka video album siem tum an ni leia an serious hle thu hrilin indoor setting a \anin outdoor hmun hran hrana thaw a ni ding thu a hril.
(input Joseph Joute, Freelance  Journalist)

Rs. 3.22 crore senga Parbung football ground siemna ding an zu enfel
CCPur: Pu Kh. Siile Anthony, Director NEC (HRD & E) chun October 14, 2016 khan NEC fund hmanga Rs. 3.22 crore senga Parbung Football Ground siem\hatna ding a hmun ngeia fein a zu enfel. Pu Kh. Siile Anthony hi Manipur State Planning Department a Liaison Officer bakah MTDC hnuoia Engineer hai khawminan zui a. HYA Parbung Branch chun programme puithu taka siemin lawmlutna program hmangpuiin official team hai hi hnam lam inentirna an nei.
   
Parbung Football ground siem\hatna sin thaw ding fund hi Manipur sawrkar fethlenga hung sanctioned a ni a, Manipur Tribal Development Corporation (MTDC) chu implementing agency a ni ding a nih.

RIMS a thawk Nurses han nuorna
Imphal:  RIMS, Imphal a thawk Nurse­hai chun October 18, 2016 a intahwk an sinthaw chawlsana nuorna nei \an an tum. Dan kalin L. Kullabati Devi chu Nursing Counselor in ruot a ni a, L. Kullabati Devi Nursing Counsellor a ruot a nina hi hlip dingin kan ngen a, thuneitu han an ngaisak naw leia nuorna hi kan nei tum a nih tiin RIMS Nurses Association thusuok chun a hril.

Sainik School Entrance Exam
Imphal: Kum 2017­18 session sunga Sainik School, Imphal­a Class VI & IX inchuk ding thlangsuokna dinga Entrance Examination chu January 15, 2017 khin nei ning a tih.  Prospecturs dit han office kai hun sungin School hmuna lak thei ning a ta, form peklut theina hun nuhnung tak chu November 30, 2016 ning a tih. Thu chieng lem Sainik School Imphal le Notice Board ‘M’Sector­ah hmu thei ni bawk a tih.

Buoina um lovin General strike a tawp
Imphal:  Zanikhan CorCom in Manipur pumpui huopa darkar 18 sung general strike an thaw chu buoina um loin zani zantieng dar 6 khan a lo tawp tah. Churachandpur le Imphal inkara chun Auto Rickshaw lien hai an service tho a, mi pakhatah chuongman Rs. 200/­ pei an lak.

BRICS Summit \an a nih
Goa:  Ni 2 sung aw ding  BRICS Summit a vawi 8­na chu zani zan khan  Goa hmuna \an a ni a, hi inkahwmpui hi vawisun hin sunzawm nign a ta, BRICS rambung 5 hai \hangruol dan ding le hmalak dan ding hai hriltlang an tih. BRICS rambunghai chu Brazil, Russia, India, China le South Africa hai an nih. BRICS Summit a hin Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Thailand le Myanmar ram \huoituhai khawm \hang veng an tih. BRICS Summit a hin terrorism chu agenda pakhatin \hang a tih.

Rajghat bridge­ah mi 24 chil hlum
Chandauli:  Varanasi le Chandauli infepawna  Rajghat  leilak a chun zanikhan mipui tam taluo innekbuoi naah mi 24 chilhlum an ni bakah midang tam takin hliemna an tuok. Ganga vadung kama sakhuona thila fekhawm mipui han leilak an hraw laiin leilak hi a chim ding a nih ti thu a hung inri a, chu taka innekbuoinaa thil tlung a  nih. Mi 19 thi hai laia 15 chu nuhmei an nih tiin ei thu dawngna chun a hril.
   
PM Narendra Modi chun thina tuok sungkuohai kuomah zangnadawmna Rs. 2 lakh seng le hliem hai kuomah \hangpuinain Rs. 50,000 seng pek an ni ding thu a pong. Uttar Pradesh Chief Minister Akhilesh Yadav chun thina tuok sunghai kuomah zangnadawmna Rs. 5 lakh seng pek an ni ding thu a puong a, hliem hospitala inenkawl hai chu an inenkawlna sum seng po sawrkarin a tum vawng ding thu a puong bawk.


India le Russia han thil chi hran hran 16 haia \hangtlang dingin inremna an ziek
Goa:   Zanikhan  Goa­ah  India Russia Annual Bilateral Summit nei a ni a, hi Summit­a hin  India PM Narendra Modi le Russia President Vladimir Putin hai  khawm  an \hang. India le Russia hai chun Narendra Modi le Vladimir Putin hai hmu le hrietpuinain rambung pahni hai chun thil chi hran hran 16 haiah \hangtlang dingin inremna thuthlung an ziek. Hi inremna thuthlunga hin Infrastructure, Defence, lawng siemna, railways, terrorist­hai dona, science and Technology hai a \hang.
   
Inremna thuthlung  an ziek ang dungzui chun India in Russia kuoma inthawk USD 5 billion neka tam sengin S­400 Triumf Air Defence Systems inchawng a ta, India le Russia \hangruolin indona Lawnglien 4 le Komov­226T Helicopters 200 siem ning a tih. S­400 Triumf Air Defence System hmang hin hmelma han an hung kap missile annawleh indona vuongna hung hai chu km. 400 chena hlaa inthawk a lo kap siet thei ding a nih. Chun, Smart City siemna kawngah khawm Russia chun India a hung \hangpui ding a nih.
   
India le Russia hai chu hun sawt taka inthawk khan an lo \hangtlang ta a, tulai tak  tak le changkang ralthuom chi tum tum Russia chun India kuoma a lo inchawktir ta hlak a nih. russia le India \hangtlangna chu a la fe pei ding a nih tiin Vladimir Putin chun a hril.
           
Narendra Modi chun inremna thuthlung zieka um hin India’s Make in India thiltum nasa takin a hung \hangpui ta a, rambung pahnihai hin science and technology, Commission indin an ta, Annual Industrial Conference nei bawk an tih tiin a hril. Terrorist­hai dona kawnga Russia in India hmalakna a hung thlawpna thuah Modi chun Russia President kuomah lawmthu a hril.

VAWISUN THUPUI
Anleh, tuhin  mihriem suklawm tum am ka ni, Pathien suklawm. Annawleh, mihriem laia tlaktlum tum ringawt am ka nih? Lo ni lang chu Krista suok ni naw ningah.
                                                ­ Galati 1:10
Editorial
Politics­a chirhark inthekhumna

10th Manipur Legislative Assembly \hangsain Punjab le Goa Assembly fe mek hai hun (term) chu March 18, 2017 tawp a ta, Uttarakhand Assembly fe mek term chu March 26, 2016 le Uttar Pradesh Assembly fe mek term chu May 27, 2017 haiah a tawp ta ding a ni leiin Election Commission of India  chun hieng states 5 haia Assembly election huoihawt dan ding chu July, 2016 a inthawk khan a lo buoipui \an ta a, an hnu takah hieng Assembly election hai hi February, 2017 ah nei a hung ni ngei ring a um. State Assembly 5 haia election um ding lei hin sawrkar thlungpui khawma Parliament Winter Session le Parliament Budget session hai chu ni dang neka inhma lema nei dingin riruong a siem a, Parliament Winter Session lem chu Nov. 16, 2016 a inthawka \an dingin Union Cabinet Committee on Parliamentary Affairs meeting chun thutlukna an lo siem ta a nih.
   
Election Commission of India (ECI) hi autonomous body, thuneina insang tak nei a ni a chu tuta Centre­a sawrkarna cheltu, NDA sawrkar dit dan, \ha ti dan le a mitmei veng le ngaituoin state 5 haia Assembly Election nei hun ding hi a hung ruot ring a um. Hi lei hin state 5 haia Assembly election hi Februaray, 2017 hma khawma nei a ni el thei. Sawrkar thlungpui khawma Assembly Election le Parliament Budget session, a bikin kum 2017­18 General Budget Parliament­a phar hun le inkal lo ding le insukbuoi lo dingin  Parliament Budget session hi nei dingin riruong a siem ta a nih.
   
Assembly Election hung um ding hin Manipur a cheng, a bikin inthlangnaa ngir tum hai le an thlawptuhai chu nasa takin a nawt tawl a, election thli a hrang \an. Hi lei hin politicians le an thlawptuhai chu to\awkin an um hlie hlie thei ta naw a, an chan \hat dan ding lampui zawngin \hang an lak a, \henkhatin Congress party suoksanin BJP an zawm a, \henkhatin BJP suoksanin Cognress an zawm a, political party thar khawm a pieng \an a, a la hung pieng belsa pei ring a um. Manipur a inthawk AFSPA hlip dinga ngena kum 16 lai zet bu ngheia nuorna lo nei ta hlak le a nuorna tawpsana politician a inlet Irom Sharmila Chanu khawmin October 18, 2016 khin Political party  thar an din ding thu a hril.
   
Party pakhata inthawka party danga inchawmkalangna hi ei state chaua um a ni naw a, India rama state dang le Union Territory haia khawm a um hlak a, India rama poltician­hai thawdan niin an lang. Rambung changkang, ram hmasawn ta hai le hnam var lem hai chun mani mimal ham\hatna ding ringawt ngaituoin, politics thila inchawmkalang le insawn kuol insawn kuol hi an thaw ngai bek bek  naw a, an party, an ram le hnam ta ding ngaituoin ringum le nghet takin an um tlat hlak. An thil thaw dan hi a puitling a, ringzo an um hle. Ei ni rawi angin inzing utin an inchawmkalang ve ngai nawh. Hi lei hin Anti­Defection Law khawm an siem ve a \ul naw a. India rama ruok chun Politician­hai nasa taka an inchawmkalang hlak leiin Anti­Defection law chen ei nei pha a nih.
   
Manipur ah Assembly Election hun ding a hung hnai ta leiin politician­hai an inchawmkalang \an a, poltician \hahnemtawk takin an umna party suoksanin party dang an zawm a. Party danga insawn le inchawmkalang hi a la hung zuol pei ding a nih. Election  hun hungtlung a ta, tulaia BJP le Congress party zawmhai po po hin BJP le Congress party ticket chang vawng naw ni hai a, lungawi lova party dangah insawnin an la hung inchawmkalang pei ding a nih. Party a inthawka inhnawtdawkna le party­a inlaklutna hai khawm hung um pei a tih.
           

Political party tum tuma \huoituhai chun politics a chirhak inthekhumna an thaw \an mek a. Hi thil hi thil\ha takpa chu a ni nawh. Politics a chirhak inthekhumna hi a changlem chun a taluo a, court­a inhekna chen a tlung hlak. Politics­a chirhak inthekhumna hi ram, hnam le mipui ta dingin a \angkaina a um nawh. Hi lei hin ei politician­hai  hin Poiltics­a chirhak inthekhum a, awm lo baksaka indemtuona le \awngbau  mawi lo tak taka inkhekkhum nekin an thiltum, mipui le ram hmasawnna dinga thil\ha, thil thar, mihai la thaw ngai lo le hriet ngailo mi hril lem hai sienla ei hlawkpui le ei \hatpui lem ngei ring a um. Ti tak ema chu tuta BJP zawm thar hai hi Congress party, CPI, CPI(M), MPP etc haia mi hlun lo ni tasa vawng an nih. Indem le inhrilsie thei ding an um nawh. Politics a chirhak inthekhumna hi chu mipui han ei nghawk ta a nih.Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate