Responsive Ad Slot

VTI in Recognition a hmu le inzawmin Pathien kuoma lawmthu hrilna nei

Monday, September 5, 2016

/ Published by VIRTHLI

CCPur, September 5, 2016 : Management Committee, Ccpur area huoihawtna in Vawisun SCVT, MANIPUR in Vocational Training Institute, a project of RPCNEI Recognition/Accreditation a hmu Pathien kuoma lawmthu hril inkhawmna an nei.

Hi huna hin RPC sunga Secretaries, Departments head le H.Doungel, coordinator, NYK hai fiel niin infuina le hmalak pei dinga thurawn tha tak tak an hril.

Certificate, Pathien kuoma inhlanna le Lawmthu hrilna RPC senior Pastor Rev Damkhawlien in a nei.

RPC Secretaries Rev Dr V Lalnghakthang, Rev Edwin Darsanglur, Rev Saithanglur le Rev Ros Infimate hai chun VTI in SCVT a Recognition an hmu chu an lawmpui thu le, hma tieng peia khawm tuta neka tha le lawmum dang dang la hmu bel sapsa pei dingin an ditsakna an inhlan.

H.Doungel chun Youth le inzawma sin thaw ani anga Ccpur hmuna hieng youth hai ta ding skill training inchuk theina a um hi lawmum a ti hle a, hma tieng peia khawm personality developtment le inzawm khawma training na hung huoi hawt pei din a diksak thu an hlan. A hril peina a chun ni danga VTI TON khat ni kha Ton 10 ah a hung kai ani tiin a hril.

VTI Coordinator Lalțanvel in Report a pekna a chun vawisuna VTI recognition lawm thu hril inkhawmna khelah hin VTI a kum 10 tling lawm khawm a ni sa bawk a nih tiin a hril. VTI, ccpur centre a hin kum 2006 a'nthawkin Țhalai mi 1111 anlo graduate ta a, hi hai laia 63%chun fak hmuna in an hmang pha ta a nih. Tuta SCVT in Recognition a hmu hi National Level ni naw sien khawm a certificate issue ruok chuh National level valid a ni thu le, hieng ang recognition hi Ccpur a midang an um hriet a ni nawh a. Manipur a khawm private VOCATIONAL TRAINING INSTITUTE a recognition umsun nia hriet a nih. Hma tieng peia khawm National Levelah Training Provider khawm a la hung ni vat a beisei thu a hril.

Vocational training Institute, ccpur hi RPC project niin Rengkai, Muolhlum ah Office bubit takin a um a. 5th September, 2006 a ințan a lo nih. Tuchena hin VTI hin DIC,DTO LE NYK CCPUR hai a'nthawk Recognition/affiliation a lo nei tah a, Nyk  ccpur le Ccpur District Magistrate a'nthawk Appreciation Certificate khawm an lo hmu an tah.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate