Responsive Ad Slot

Editorial: Thlaram (Sept.) 19 - 25, 2016

Monday, September 19, 2016

/ Published by VIRTHLI
A taka thawtu ding a nih ei mamaw tak!

Mihriemhai hi kawng tam tak a hmalak tulna um hai ah a hriltu ding chu ei tam a, a thawtu ding ruok chu ei invai lem rawp hlak! Social Media a hai idea/ngaidan tha tak tak hai hril le ziek suokin a um hlak. Chuonghai chu a lo 'Amen' tu khawm ei tam thei hle. Tulai lem chu Social Media hieng abikin Facebook/WhatsApp haia hin ngaidan, ditdan tha tak tak a tam thei hle. Amiruokchu, a tak rama pensuoka thawtu ding umnaw leiin chuong ngaidan tha tak tak hrila um hai chun kawngro an suk chuong nawh.

Tumkhat chu an ti an nawm, Mazu hai hi Mengte in a thatin a fak, a fak a, an thi zo el thei ta ding nia an hriet leiin Mazu ruol chun Joint Action Committee (JAC) indinin meeting an nei a, chu an meeting-na a chun idea/ngaidan tha tak tak an hril a. Thutlukna tha tak el an siem tah a, chu an thutlukna chu Mengte dar in awr tir a nih, Mazu hai umna ah Mengte a hung pha a dar awr kha a ri hung um a ta/hung in ri'ng a ta, chu dar hung in ri pha chun Mazu hai chu an lo in veng hman ding, an lo tlansie/inbi hman hlak ding ti ngaidan tha le awm tak an nei a nih. Nisienlakhawm Mengte dar in awr tir/inhlitir tu ding tak an hang inzawng chun an inhmuzo ta der nawh!

Chuongang chie chun mihriem hai hi ei um hlak a nih. Umhmun kunga chu ei inhrosa nasa thei hle. Social Media amani Meeting a hai khawm thu tha tak tak hril le relin, thutlukna det burin ei siem
hlak. Nisienlakhawm a hnungzuitu a um si naw chun ieng am umzie um chuong a ta? ti hi ei ngaituo rawp nuom a um. Chun, Khawtlang, hnam le kohran a thuoituhaiin iengangin am hma an lak a? Mipui hrietlo khawma thil tha an lo ngaituoin, an lo thaw zing thei ti ngaituona nei der lova nuom nuoma inpawt khum khawm a tha kher nawh ti ei hriet nuom a um. Thuoitu inti a mani hming thatna ding le mani inlarna ding chaua thil hril le thil thaw amanih or mipui hmaa thutiem ching khawm an um hlak leiin thiltha le um dan ding a ni bawk nawh.

Kristien hai Bible a ei hmu Mosie kha mi huoisen, Pathien le a hnam hmangaitu a nih. A hril el ni lo, a taka thawmin "Man of Action", Israel hai thuoitu a nina dingin kum 40 deu thaw thlaler ah a training a nih. Thuoitu dinga thlang thenkhat chu var le hrie tawk ah inngai nghalin, mi thurawn khawn lak tum chuonglo mani ngaidan a'ndik taka ngai tlat an um hlak! Hihi thil pawi tak a ni a, thawhla a um hle hlak. Mihriemhai hin thilpek ei i ti el hlak thiem chi hran hran ei nei a, hrilmi, thaw mi chu ei um ngeia nisienlakhawm a awm chin tawk hril le thaw ding ei nei seng a nih, a hriltu ringawt ni lova a thawtu ngei ei ni pha chun mihai hnein, mihai inza kai ei ta, ei ram le hnam ah kawng tum tum haia hmasawnna hung um thei ta'ng a tih. A taka thawtu ding a nih ei mamaw tak! Chu ding chun thang la thar seng ei tiu.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate