Responsive Ad Slot

North East's Got Talent 2016 Grand Finale ah Vincent Hekte Hmar a tling zo ta nawh!

Monday, August 1, 2016

/ Published by VIRTHLI
GUWAHATI/CCPUR: Vincent Hekte Hmar chu mi tam tak lo beisei ang ngeiin North East' Got Talent 2016 ah Finalist lai a thang phak a. Sienkhawm, Grand Finale ah a tling zo ta nawh!


Vincent chun "North East's Got Talent Season 2 " a Finalist a kai chu hi hun sunga dinga a hun hmang tawpna tak ding a ni ta thu hrilin North East's Got Talent chu ama tadinga hmangaina nasataka suklangna a ni chu lawmum a ti thu le ama lo tawngtaipuitu hai le a lo tantu hai po po kuom ah a lawmthu a hril a, hmatieng tam tak thaw ding a la um thu hai hrilin in tawngtaipui zing ei tiu aw, iengkim ah Pathien ropui raw seh, tiin a hril.

Finalist a hin top 10 hai po an in ruolsiek a nih. Contestants mi 3,000 vel NE states haia inthawk an fekhawm a, Round khat char a bakin a tla pal ta hlau a nih.

A um dan chu Audition, Mega Audition, Pre-Quarter Final, Quarter Final, Semi Final (top 25) fethlangin Final (top 10) a kaia, a pakhatna inchuna next round Grand Finale ah a tling zo ta naw pal hlau a nih. Pawi ei ti pui lai zingin tulai tawng takin a changkang hrim hrim tiin ei inpak hle tho a nih. Hmatienga hai a tak (Top) la hung kai tho tho dingin ei beiseina insangtak ama ah lo hei sie phawt ei tih.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate