Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 31 July, 2016

Monday, August 1, 2016

/ Published by VIRTHLI
HYA in Health minister le thuneituhai an hmupui; JE inleng lai Vaccine thaw ding  a ni naw hrim hrim: Experts
CCPUR: Churachandpur town le a sevel haia Viral Fever le Japanese Encephalitis (JE) natna hri inleng mek le inzawma Pawl hran hran hai rawtna le CMO, District Hospital, CCPur thurawn angin Upa Laldawnlien Varte, General President, HYA GHQ chun July 29, 2016 khan Manipur Health & Family Welfare, GAD, CADA minister Pu D.K. Korungthang kuomah inhmaw taka hma la dingin ngenna lekha a pek bakah Pu O.Ibomcha, Director, Health, Govt. of Manipur le an zawmpui hai khawm copy pek nghal a ni bawk.

July 29, 2016 zantieng 4PM khan  Health Minister office­ah inhmukhawm a ni a, Pu D.K. Korungthang­Minister of Health & Family Welfare, GAD, CADA, Pu T. Manga Vaiphei­Minister PHED, Pu Vungzagin Valte­Parliamentary, Pu P.K. Singh­Commissioner Health, Pu O. Ibomcha­Director Health, Upa Laldawnlien Varte le Pu Lalbuotsai Zote­Vice President HYA Imphal JHQ hai an thang.


Rawtna siem angin tul  zuolna hai zawngsuoka, Damdawi kap (fogging) ding, Ran vaina In le inhnailo ding le ran vaituhai khawma mani ran vai hai sawnhmang a pawimaw ding thu hai hril a nih. Health Department chun mipui hai chiai lo dinga hrilin, tu­le­tua JE Vaccination inkap hi thil pawimaw tak a ninaw thu an hril a, tuta mipui tam tak tlankhawm hin Viral fever an inkaisawng pha lem ding thu an hril.

Pu P.K. Singh chun, Delhi tienga hi natna le inzawma experts hai thil umdan intlun a ni a, hienganga JE natna hri inleng lai hin Vaccine hi thaw ding a ninaw hrim hrim a, tawp hmak nghal ding a nih tiin Experts hai chun thurawn an mi hung pek tiin a hril. JE lo invawi der ta hai ta ding lem chun a thanaw niin an hril a, a pawimaw lem chu a hri sukdartu hai dang a nih tiin a hril.

July 30, 2016, in Imphal a inthawk Pu P.K. Singh, Commissioner Health inrawinain expert­hai, Director, Health le a team hai, Director, Vety & AH le a team hai CCPur­a hung a, thil umdan enfel le press conference hai khawm nei dinga ti a ni a, sienkhawm remchangnawna leiin August 1, 2016 khin an hung ding niin Pu Laldawnlien Varte chun a hril.

Hieng hai baka hin  HYA GHQ President indawnna dawnin Health Minister chun, District Hospital Morgue hnungtienga mimkei (mud slide) um leia Morgue building chim el thei dinga um chu siemthatna sin tan vat a nita ding thu a hril. Fur tuilien leia Tuithapui kama khuo um han tui thienghlim thua an harsatna khawm PHED minister kuomah zieka intlun a ni hnunga PHED minister in ngaipawimaw dinga a recommend ta hnung khawma sukpuitling a la ninaw thuah PHED minister chun mawphurtu hai an hmatienga bawzui dingin an hriettir nghal bawk.

HSA CCPur JHQ in thangpuina an pek
CCPUR: HSA CCPur Jt. Hqrts thuoituhai chun July 9, 2016 nia Tuibuonga Activa in baw hliem  Amy Niangmuanching (4), d/o Lalrochan of Zion Veng, Tuibong chu zanikhan kanna an nei a, thangpuinain Bufai bag 1 le Dal kg. 5 an inhlan. Amy hi a ngalru a pawr a, a kut vawitieng a bawng a, a mitbu a thler bakah a luah hliemna a tuok bawk a nih. A bawtu Activa hin ngaisak lova an tlansan  a nih. Amy hi Salva Model School, Kamdou Veng­a Class A inchuklai a nih.

Mass Vaccination chawlsan phawt
CCPUR: Dr Thangchinkhup Guite, CMO, CCPur inrawinain zani zantieng 3:00PM khan Medical Supdt. Office chamber­ah Dr. J. Son Gokham Samte, MS/DH, Dr. VC. Pau, DFWO, Dr.  Liankhawjam Guite, DMO/CCPur, Seiboi Mate, DPM/NHM le Angelyn, IDSP han tuolsung chanchinbumihai an inhmupui a, JE (Japanese Encephalitis) hi Viral Fever anga mihriem le mihriem inkaisawng thei a ninaw thu an hril.


Central Govt. guideline dungzuiin naupang kum 15 hnuoi tieng chau JE vengna damdawi kap ding ti a ni a, Central le State Govt. a inthawk phalna lovin DHS, CCPur le DIO in Mass Vaccination an thaw theinaw thu; Mass Vaccination thaw theina dingin Epidemic a puong hmasak a tul thu an hril.

Hieng laizing hin outbreak huna vaccination thaw hai thla khat hnunga effective ding chau a ni leiin tu le tua vaccination thaw hi higher authority tiengin tawpsan dinga a hung inhriettir leiin zanita inthawk khan JE dangna damdawi kapna chawlsan a nitah.

Dr Liankhawjam Guite chun, Mualkoi khuoa JE positive pakhat hmu a nih tia report um leiin zani zantieng khan hi lai hmuna hin Fogging thaw a ni ding thu a hril. Tulaia CCPur­a inleng hi Viral Fever a ni leiin mipui hai ta dingin titthawng ding a um nawh tiin a hril bawk.

M.Phil Degree an hlan
CCPUR: Mr Joseph N. Sanate s/o Kim Sanate, Rengkai, Nehru Marg, CCPur chu JNU New Delhi­a ‘Centre for Canadian, US & Latin American Studies” School of Internationl Studies (SIS) chun  M.Phil degree an hlan. A desertation chu Domestic Dyanamics of Civil Rights Legislation in the US (role of Lyndon B. Johnson) ti a ni a, Ph.D a sunzawm nghal. Joseph N. Sanate hi Kim Joe Gas  Service hai tupa a nih. A hlawtlingna ei lawmpui hle.

Pu Lalhrillien MDC in Rangva a sem
CCPUR: Pu Lalhrillien MDC, Saikot bieltu chun July 26­30, 2016 inkar sung khan a biel sunga khuo 9 haia sungkuo le In (House) 30 hai kuom ah Rangva 180 Band vel a sem. Rangva semna khuo hai chu­ Ngurte, Thenmuol, Tuaitengphai, Varparkawn/Khawpuibung, Hmuntha, Saikot, Muolvaiphei, Saidan le Thingchom khuo hai an nih.

Pu Lalhrillien chun, a term kum 5 sung ngeiin a biel sunga Ngaidi In hai chu Rangva In innitir vawng a tum thu le Rangva inkhum hman vawng tuma thang a lak thu a hril. Rangva peka um sungkuo hai chun bieltu MDC chungah lawmthu an hril.

Block 2 sanction
CCPUR: Executive Director, DRDA/CCPur chun Block pahni­Henglep Block­a khuo 115 le Kangvai Block­a khuo 123 haia MGNREGS 2016­17 1st phase a Job Card ni 18 sin thawna ding zanikhan a sanction nawk.

Pre­paid meter 11250 activate tah
CCPUR: Electricity Department, CCPur chun July 30, 2016 chen khan CCPUr khawpui sunga khuo le veng tum tum haiah Pre­paid meter Box 13500 an inbuk ta a, hi laia 11250 an activate tah.

L.Molvom­ah Motivation camp
CCPUR: Zanikhan L. Molvom Primary School­ah One Day student Motivation camp nei a ni a, chief guest in Kaikhanlian Guite, DI of Schools/CCPur a thang. Technical session­ah Khailiansang Vaiphei, Lecturer MU; Mrs Lalam Haokip, Lecturer, MU le Lalboi Haokip, Manager, Syndicate Bank, Imphal hai resource person in an thang. Molvom lalpa in mithiem ruoi a hiengang hun a buotsai chu lawmum a ti thu Kaikhanlian Guite chun a hril a. Nu le pa han mani nau hai tha taka enkawl a pawimaw zie uor takin a hril.

Candidate 140 an um
CCPUR: Staff Selection Commission (SSC) huoihawtnain July 31, 2016 hin  Stenographer lakna dingin exam um a tih. CCPur a chun 10:00AM­12:00pm inkar sungin CCPur College Centre­ah exam um a tih. Hi tak a ding hin Candidates 140 an um.

Gangte MIL textbook tlangzar
CCPUR: Zani zantieng 2PM khan Vimala Raina Govt. H/S ah T. Goukhomang, ZEO, CCPur chun khuolliena thangin Gangte MIL Textbook tlangzarna le Coaching class hawngna a nei. Hi hun hi S. Thienlaljoy Gangte, SDO, CCPur khawmin a uop ve. Lekhabu tlangzar hai chu­ Zillai Lamhilh Bu (Gangte Course Book) : Cl­ IX; Thimthu leh Zaila ( Gangte Literature): Cl­ IX le Gangte Pauzilna leh Paugawpdan (Grammar & Composition ) : Cl ­ IX & X hai an nih.


Consultative meeting a um ding
CCPUR: August 2, 2016 zing dar 10 khin YPA Hall, Hiangtam Lamka­ah All Tribal Movement of Lamka Consultative meeting nei ning a tih. Hi huna hin hmalak pei dan ding chi hran hran hriltlang ning a tih. Mitin hi meeting­a thang dingin Chairman le Secretary, All Tribal Movement of Lamka in fielna le inhriettirna an siem.

Railway Project hi Manipur ram le a mihai hmasawnna ding le sawr tangkai ding a nih: Suresh Prabhu
IMPHAL: Union Railway Minister Suresh Prabhakar Prabhu chun zanikhan Yurembam Awang Leikai­ah Imphal Railway Station bawlna ding le Tamenglong district sunga Kotlian khaw bula India rama Rel tunnel (hnuoiver) sei tak verna ding lungphumhai phumna a nei. Hi hunsera hin CM O.Ibobi Singh, Dy. CM Gaikhangam, Manipur Inner Lok Sabha MP Dr Th. Meinya, Outer Manipur MP Thangso Baite, Ministers, MLAs le official hai an thang tawl.Railway project hi Manipur ram le a mihai hmasawnna ding le sawr tangkai ding a ni a, tum dan ang taka zo fel hman a ni theina dingin thangruol ei tiu. Hi Rel lampui hi zo fel a ninaw chun PM Modi thiltum, India hmarsak biel hmasawnna a tlung theinaw ding a nih. Jiribam­Tupul­Imphal Rel lampui hi kum 2020 a zo fel le hawng hman dinga riruong a ni a, December, 2019 chena a sinpui zo fel a ni theina dingin Railway ministry in hma hung lang a tih. Imphal a inthawk Moreh chen tlungna dinga Rel lampui siem a ni theina dingin hma hung lak ninga  ta, hi dungzui hin Union Finance Ministry­ah  proposal peklut ning a tih. Manipur­a Rel lampui siemna thila hin politics inrawl naw raw seh. Ei renga ei that tlangna ding a ni leiin thangruol seng ei tiu tiin Suresh Prabhu chun hi huna hin a hril.

CM O.Ibobi Singh in thu a hrilnaa chun, Imphal­Moreh Rel lampui intlungtirna ding proposal le ngenna chu kum 2014 khan PM kutah pek a ni ta a, sienkhawm vawisun chen hin dawnna hmu a la ni  nawh. Hi lei hin kan hnina le proposal peklut tasa hi ngaisak le sukpuitling a hung ni theina dingin PM Modi kuomah ngaipawimaw dingin mi hung hrilpui nawk rawh tiin Suresh Prabhu chu a ngen. Suresh Prabhu khawmin CM ngenna hi a hung bawzui ding thu a hril.

Imphal Railway station le a building bawlna dinga sum hmang dinga riruong chu Rs. 8.7 crore le kum thar 2017 sunga zo hman dinga ti a nih. Jiribam­Tupul, Tamenglong district chen chu Rel lampui hi zo phuor le ensinnain Rel khawm intlantir a ni tah.

Sajiwa Jail­a inbeituonaah mi 3 an thi
IMPHAL: Zani zing dar 1 vel khan Sajiwa Central Jail­a intanghai lai inbeituona a tlung a, Saudi Arabia mi 2 thangsain mi 3 in thina an tuok. Saudi Arabia mi 2 thi hai chu Yusuf (21) s/o Siddiq of Madinatul Manou Warh le Abdus Salam (22) s/o Abdul Ahad hai an nih. Thina tuok midang pakhat chu Thangminlian Zou (29) s/o (L) Kapkhanpau of Muallum village, CCPur district a nih.

Thil inhmang thuah mi 3 hai hi an inselbuoi a, Saudi mi hai hin thangruolin Thangminlian Zou hi an vuok hlum a, chu thu hriein lungin a intang dang Manipur mihai  an lung a sen hle a, thangruola Saudi mi pahni hai hi an that ve nia hril a nih. Saudi Arabia mi 2 hai hi July, 2013 a Myanmar le ramri zula Assam Rifles han an man, Court in lekha pawimaw an neinaw leia kum 1 lungin intang dinga thiemnaw an changtir, an intang hun khawm June 23, 2014 a bo tah, an ram sawrkarin a hung ngaisak naw leia Jail­a lan tang zing an nih. Thanminlian Zou hi tuolthatna case a August 20, 2014 a intahwk Sajiwa Central Jail­a intang tan nia hril a nih.

Kum 2019 chena electric pek vawng
IMPHAL:  Manipur State Power Corporation Limited (MSCPCL) thiltum pakhat chu kum 2019 chenah Manipur mihai po po 24x7 electric power pek ding ti a nih. Pallatana Power Plant, Tripura a inthawk nitin power MW 60 ei lak ta leiin thal huna khawm power harsatna um tanaw nih. Power tiengpang siem thatna sin uluk taka thaw zing a nih tiin znita DIPR Complex, Imphal­a Press Conference huna N. Sarat Singh, Managing Director, MSPCL chun a hril.

Practical Test nei hun ding
IMPHAL: Follwer (Male) lakna dinga PET a hlawtling hai ta dingin August 3, 2016 ­ September 16, 2016 ikar sung khin practical test nei tan ning a tih tiin DPC for  Recruitment of Follower of Manipur Chairman chun inhriettirna a siem. CCPur District­hai ta dingin practical test hun ding chu September 13­16, 2016 inkar (9AM­4PM) ning a tih. Admit Card chawiin practical test hi 7th MR, Khabeisoi hmuna nei ding a nih.

Thalai sin nei lo mi 270 sin pek
IMPHAL: Directorate of Small Savings chun thalai lekhathiem, sin nei lo mi 270 hai kuomah sin a pek tah. Sin peka um hai chu SAS (Standardised Agency System) le MPKBY (Machila Pradhan  Kshetriya Bachat Yojana) hai an nih tiin L. Badalkumar, Director, Small Savings chun zanita DIPR complex­a press conference huna a hril.

Haj House bawl tum a nih: CM
IMPHAL: Tu kuma Manipura inthawka Mecca khawpuia Haj pilgrim a fe dinghai ta dingin ni 3 sung aw ding training July 29, 2016 khan Gauhati High Court Complex, North AOC ah tan a nih. Hi huna khuollien CM O.Ibobi Singh chun Imphal khawpui a remchangna hmun takah State sawrkarin Haj House bawl a tum tiin thu a hril huna a hril. Tu kuma Manipur­a inthawka Haj Pilgrim a fe ding hi mi 355 an nih tiin hi thil buoipuitu Committee chun a hril.

Zangnadawmna Rs. 4,00,000 pei pek ding
GUWAHATI: Union Home Minister Rajnath Singh, Union Minister of state for Home Kiren Rijiju le Union Minister of state for DoNER, Dr Jitendra Singh hai chu zanikhan Assam­ah an inzin a, Assam CM Sarbanancda Sonowal thangsain Assam tuilienna hmun hai Helicopter a inthawk an va thlir. Assam tuilien tuorhai thangpuina ding le thil a suksiet hai siemthatna dingin sawrkar thlungpuiin thangpuina peng a ta, tuilien leia thina tuok sunghai zangnadawmna Rs. 4,00,000 seng pek ning an tih tiin Rajnath Singh chun a hril. Chanchinbumihai indawnna dawnin Assam tuilien National Calamity a puong chu tuilien harsatna hlipkiengna ding a ni nawh tiin  Rajnath Singh chun a hril. Assam state a hin tuilien leia thi mi 25 le Relief camp ­a um mi 5,00,000 lai an tling ta niin ei thu dawngna chun a hril.

Tripura­ah Petrol litre 1­ah Rs. 300
AGARTALA: Tripura State sunga NH­8 thatnaw leiin motor lien, a bikin Petrol le Diesel a vangin a man a to hle. An lampui siet hi thla 2 lai a tling ta a, sawrkar thlungpui kuoma an lampui hi siem tha dingin an ngen a, sienkhawm ngaisak a hlaw nawh. Agartala le hmun dang dang haiah petrol litre 1 ah Rs. 300 a zawr a nih. NH­8 hi Tripura State mipui lifeline a nih.

Dayashankar Singh ni 14 jail intang dingin
LUCKNOW: BSP chief Ms Mayawati chunga tawngkam mawilo tak a hmang leia BJP a inthawka suspended­a lo um tah BJP leader Dayashankar Singh chu zani hmasa khan Uttar Praeesh Police a Special Task Force han Bihar Police thangpuinain Buxar, Bihar hmunah an man ta a, zanikhan Maunath Bhanjan Court­ah inlangtir a ni a, Court chun Mr Dayashankar Singh hi ni 14 sung Judicial custody (Jail) a um dingin a chungthu a rel phawt. Mr Singh hin Ms Mayawati chu nawchizawr neka thanaw lem a nih tiin a hril a, hi thua hin Parliament­a khawm inselna nasa tak an umtir pha a nih.

GST thuah PM in a minister hai an hmupui
NEW DELHI: Kar thara Rajya Sabha­a Goods and Services Tax (GST) Bill hriltlang ding le inzawmin PM Narendra Modi chun zani hmasa zantieng khan a cabinet minister hai meeting neipuiin thil thaw dan ding hai a hriltlangpui. Business Advisory Committee chun GST Bill chungthu hi darkar 5 sung hriltlang dingin hun an bituk a nih. GST Bill hi Act a hung ni theina dinga Constitution siemthat a ni theina dingin Rajya Sabha­a hin thlawptu hmun thuma thea hmun hni bek hmu a tul a nih. GST Bill hi nikum May thla khan Lok Sabha­ah passed a lo ni ta a, sienkhawm Opposition Congress siemthat ngiet leia an dodal tlat leiin Rajya Sabha­a pass lova intang a nih.

Naupang kum 6 mi an neipui leiin man
KABUL: Afghanistan rama sakhuo thuoitu Mohammad Karim (60) chun  nuhmei naupang kum 6 mi chau nuhmeia a nei leiin zani hmasa khan Ghor Province­ah man a nih. Mr Karim chun nuhmei naupang hi a nu le pa han ‘religious offering’ a an pek niin a hril. Hieng laizing hin nuhmeite nu le pa hai chun an naunu hi Iran le ramri­a Herat Province­a inthawka thuoihmang niin an hril ve thung.  Nuhmei naupang hi Ghor hmuna Woman’s Shelter­a sie a ni a, a nu le pa hai chu a thuoi dingin an fe mek tiin local governor thupuongtu Abdul Hai Khatibi chun a hril.

VAWISUN THUPUI
Titakzetin ka hril cheu hi, thil po po a tlung kim hmakhat chu tulai ruoltharhai hi bo naw ni hai. Hnuoi le van  bohmang a ta, ka thu ruok chu bohmang naw ni.   ­ Luka 21:32­33

Editorial: Mani seng ei pawimaw tak

Japanese Encephalitis (JE), Malaria,Dengue, Swine Flu le Bird Flu ei ti natna hri hai hi ei rama khawm an mikhuol ta naw a. Kum tin deuthawin ei ram, Manipur state sunga ngei khawm an leng hlak a, natna naran el an ninaw a, thi theina natna hri an nih ti chu ei hriet seng ring a um. Swine Flu le Bird Flu natna hri leia thina tuok em la um naw inlakhawm Malaria, Dengue le JE natna hri hai lei chun kum tin a thi le an vawi ei umzie ta hlak. Hilei hin a chunga natna hri inleng hlak hai laka ei inveng chu lo thei lo, ei thaw ding makmaw a nih. Mihriem hriselna ding le natna hri chi tum tum hai laka ei himna dingin inveng a tul a. Hi kawnga hin sawrkar thaw ding le mawphurna chin a um ang bawkin doctor, khawtlang le mimal tin khawmin thaw ding le mawphurna ei nei seng a nih ti hi hriet a tha. Sawrkar mawphurna ding chau a ei ngai chun thil indik ninaw ni a, hieng natna hri hai lakah hin him ngai nawng ei tih.

Mihriem taksa hriselna le natna hri laka  inveng hieng taka a pawimaw lai hin, ei hriselna ding le natna hri laka ei him theina dingin tu am a pawimaw taka ti hi ei ngaituo thiem naw rawp hlak. Ei hriselna ding le natna hri chi tum tum laka ei him theina ding chun Specialist doctor­hai nekin ei ni seng ei pawimaw hle a nih. Ei hrisel theina ding le natna hri chi hran hran hai laka ei inveng le ei him theina ding chun thaw ding, hriet ding, zui ding, zawm ding, fak ding, fak naw ding, dawn ding, dawn  naw ding, hriet ding ei nei seng a nih. Hieng thil hai hi sawrkar, doctor, nu le pa hai chau mawphurnaa ei sie sung chun natna hri lakah him nawng ei ta, hrisel thei ngai bawk nawng ei tih. Mani seng ei pawimaw tak a nih.

Malaria, Dengue le JE natna hri hai hi ei rama chau an leng naw a, India ram state le UT hran  hran haia khawm an leng hlak. Zani hmasa khawm khan Union Health Minister J.P. Nadda chun kum 2015 khan India ramah Malaria, Dengue le JE leiin mi 798  an thi a, January 1, 2016 a inthawk July 24, 2016 chenin mi 148 laiin an thipui ta thu Lok Sabha ah a hril. Ei rama chau hieng natna hri hai hi an leng naw a, India ram state le UT dang dang haia khawm an leng ve a, beidawng el bik ding ei ni nawh. Hiengang natna hri laka ei him theina dinga thaw tul le zui dinga tihai ruok chu ei zui le thaw ve a tul a nih.

Zanikhan National Vector Borne Disease Control Programme (NVBDCP) le National Rural Health Mission (NRHM) hai chun tulaia Manipur­a Japanese Encephalitis natna hri inleng le inzawma hriet ding tul thenkhat Manipur a Chanchinbu thenkhatah an insuo a, sienkhawm Meitei tawnga insuo a ni leiin tlangmi, meitei tawng (Bengali script) tiem thei naw le hre lo hai ta ding chun kawk le umzie a nei ring a um nawh. Saptawng  annawleh an suona Chanchinbu tawng hmang beka insuo nisienla nuom a um. Chu chun chu umzie a nei ring a um. Hiengang thu insuo ding petu le thuneituhai hi umzie nei theia thu insuo dingin tuta hnung chu hma hung la ta hai sienla nuom a um.

NVBDCP le NRHM hai thu insuo tlangpui chu, JE natna hri hi Virus chikhat a nih; Hi natna hi thokang han Vawk, ramsa le vate hai an va se a, chu thokang, JE natna hri pai han mihriem an hung se fuk pha leh mihriem han JE natna ei lo invawi  hlak a nih; JE natna invawi hai chu an khawsik an sang a, an tha a zawi a, an inluok a, luoksuok angin an um a, an ngaituona a hung bo a, an pang a sa hlak. Chuleiin, Hospital lien panpui ding an nih. Chun, JNIMS, Porompat­ah Microbiology Department pan a, a thlawna thisen test thei a nih ti hai a nih. Thuthar le thu danglam taluo a um hran nawh. An thu insuo hi ei hriet tlangpui tasa vawng a nih.

Zani chena Manipur a JE natna hri pai hmu le hriet ta chu mi 22 an tling ta a, a thipui chu mi 3 anni tah. Thina tuok tahai hi CCPur, Bishnupur le Changamdabi haia cheng an nih. Churachandpur­ah hi natna hri pai mi pakhat hmu belsa nawk a ni leiin hi district­a JE natna invawi hmusuok ta chu pathum anni tah. Churachandpur a chenghai hi mani in bula  ran vai hlak ei ni bakah ekin bawlnaa fimkhur lo le inthlada em em el ei ni a. Hi lei hin hi natna laka ei fihlim theina ding chun In bula ran vai  ei bansan ngam le Ekin bawlna kawngah ei fimkhur hle a tul. Ei hril ta angin  hi natna hi ei pumpel theina ding chun mani seng ei pawimaw a nih. Thaw lo dinga tihai ei bansan hmak ngam a tul a nih.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate