Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 31 August, 2016

Wednesday, August 31, 2016

/ Published by VIRTHLI
CEC inrawinain EC full team CCPur­ah an hung ding
CCPUR: Election Commission of India (ECI) a Chief Election Commissioner Dr Nasim Zaidi inrawinain  full EC team chu September, chawlkarkhatna khin Churachandpur District­ah hung inzin an ta, Election ding le inzawma inbuotsaina an hung enfel ding niin ei thu dawngna chun a hril. Dr Nazim Zaidi, CEC hi Election Commision­a Election Commissioner pahni­ Mr AK Joti le Mr Om Prakash Rawat hai khawmin an hung zui ding a nih.

Full Election Commission team  in an hung enfel ding taka hril hai chu­ District Election Management Plan (movement Chart); Communication Plan (mobile network um nawna hmun haia thil thaw dan ding); Polling Station chungthu (tui hnienghnar le ekin, zunin hai a tha tawk am); Electoral Roll a felfai am (double a um am) ti le election ding le inzawma thil tul dang dang haia inbuotsaina hai an hung enfel ding nia hril a nih. Final Electoral Roll chu January 2, 2017 a print dawk hman dinga ti a ni bawk.

Hriet chinah Churachandpur district­a Chief Election Commission full team an hung inzin hriet ding a la um naw a, tuta tum hin tum anga an hung chun CCPur district­a Election Commission full team an hung vawikhatna la ni dinga hriet a nih. Election Commission full team hung inzin ding le inzawm hin District Election Department khawm thil tul hai buoipuiin sin an hau hle a hril a nih.

DC rawiin MGNREGS thuah meeting an nei
CCPUR: Zani chawhnungtieng khan MGNREGS chungthuah Mr Lunminthang Haokip, IAS, DC, CCPur inrawinain DC Office­a BRGR Resource Centre­ah meeting nei a ni a, hi huna hin SDOs/BDOs le DRDA staff hai an thang. Meeting huna hin Job Card nei han Aadhar Card le Bank Account an nei seng ding ding le Aadhar le bank account thlungzawm ding;  Lamka Block, Tuibong Block, Saikawt Block le Kangvai Block a Job Card um popo Management Information System (MIS) a upload vawng ding; 2016­17 first phase ni 18 sinthawna ding sactioned a nita a, Second phase a chun MIS­a upload dungzuiin Central Govt. in pawisa a hung sanctioned ta ding thu; hilei hin Job Card nei hai Aadhar le Bank Account thlungzawm ngei a tul ta ding thu hai hril a nih.

Chun, Bank um nawna SDO/BDO Sangaikot le Thanlon haia Bank a um theina dingin SDO/BDO han an hmalakna report an pek bawk.

BJP, CCPur in Dharna an nei
BJP in darkar 12 bandh an puong
CCPUR:  State sawrkarin kum 2013 a Police Constable lakna DPC a cancel dodalnain BJP, CCPur chun zanikhan Lighthouse Lane, CCPur­a an Office tuolah Dharna an nei.

Dharna neina huna hin District BJP President, Pu K. Vungzalian; senior BJP leader Pu Ngursanglur Sanate, Ex­MLA; Pu Gouzadou, Ex­MLA; Pu Khaisei Haokip, Spokesperson, BJP CCpur le Pi Elwin Swante, BJP District Mahila President hai khawm an thang.

Pu K. Vungzalian, Predient, BJP CCPur chun, August 27­30, 2016 inkar sunga Dr Lallukhum Fimate le BJP Manipur member thenkhat han Tipaimukh Sub­Division­a Political tour an zu nei chu BJP CCPur district le BJP Manipur Pradesh thuoitu hai hrietpui a ninaw thu le BJP Tipaimukh Mandal khawmin an hrietpui naw thu hi huna hin a hril.

Hieng laizing hin Police lak tharna dodalnaa zanita Imphal hmuna nei huna BJP MLA pahni Police han an man chu demin, hi thil dodalnain BJP Manipur Pradesh chun August 31, 2016 zing dar 6 a inthawk zantieng 6PM chen aw dingin Manipur pumpui huopin darkar 12 sung Bandh an puong. Bandh hi BJP CCPur khawmin an thlawp ding thu an puong.

PET thang dingin Bus 2 sip  an fe
CCPUR: Manipur Police Department hnuoia kum 2013 a Police Constable (Male) lakna (recruitment) Manipur sawrkarin kansel­a a thara Recruitment thaw nawk dinga Order an suo angin zanita inthawk khan MPTC, Pangei hmuna PET tan a ni a. CCPur District­a inthawk khawmin candidates Bus 2 sipin SP, CCPur Office­a inthawk Police Escort in PET thang ding hai fepui an nih.

July­-August issue Manmasi Digest
CCPUR: July­August, 2016 sunga Manmasi Digest chu a suok nawk tah. Phylis Hrangchal, ACS le James Anthony Songate, APS hai interview­na thangsain article tiem inhawi tak tak inchuon sa a nih. A dit le an chaw nuomhai chun agent hai kuta inthawk le lekhabu zawrna dawr haia inchawk thei a ni tah.

Vawisun Tribal Unity Day: Singngat a inthawk rally an nei
CCPUR: JAC Against Anti­Tribal Bill (JACAATB) hmalaknain August 31, 2016, 11AM hin CCPur College Campus­ah Tribal Unity Day main event hmang ning a tih. Hi ding le inzawm hin tribal areas haia chun vawisun hin institutions le establishments hai chu khar vawng ning an ta, commercial vehicles hai ti lo private vehicles hai chu an inlawn phal ning a ta, volunteers duty siem ninaw nih. 10AM in District Hospital Morgue­ah Tribal Martyrs hai inzana pek ning a ta, Main event hmang zo hin MHJU Press Club­ah Press meet um bawk a tih.

Zanikhan  JACAATB, Singngat hmalaknain Singat­a inthawk Lamka chen kms. 34 ding zet Singngat mipui han rally an nei. Chun, zani 11AM a inthawk khan CCPur  College campus a inthawk public rally nei a ni bawk. CCPur a public rally fe ding hai hi Pastor Sanglian in tawngtainain an thlasuok a, Tipaimukh­Bungmual­Pearson, BSF road­Gangpimual­Lanva­Tiddim road­ New lamka­Hiangtam Lamka  haia rally hi nei a nih. Rally huna hin “We want Separate Administration”, “we need Separate Administration”, “Manipur hill and Valley separate administration” ti le slogan dang dang an khekpui. International media The Wire a inthawk mi iemanizat bakah freelance journalist Vivek hai khawmin rally hi coverage an hung thaw.

AR han Solar Lighting System
CCPUR: Assam Rifles­a Aina Battalion chun August 27, 2016 khan Border Area Development Programme (BADP) hnuoia siem Sumtuk Village­a Solar Lighting System an hawng. Sumtuk Village hi CCPur District­a Thanlon Sub­Division huomsunga um a nih. Hmun kilkhawr taka um a ni leiin electric power thua mipui harsatna ngaimawna leia Aina Battalion in  khaw mipui hai hmakhuo ngainaa Solar Lighting System hi an thaw pek a nih tiin zanita PIB, Defence, Imphal thusuok chun a hril. Hi chungthua hin Sumtuk khaw mipui chun Aina Battalion chunga lawmthu an hril.

BJP MLA pahni man le September 13 chen intang dingin lunginah sielut an nih
IMPHAL:  Manipur Police Constable lakna dang le sukbuoi an tum leiin zanikhan Manipur­a BJP MLAs pahni, Thongam Biswajit Singh le Kh. Joykishan Singh hai chu Police han an man a, hun iemanichen Porompat Police Station­ah sie anni hnungin Chief Judicial Magistrate (CJM), Imphal East Court hmaah inlangtir anni a, Court chun  bail­a an suok a remti a. Amiruokchu, MLA pahnihai hin bail­a suok an nuom naw leiin a hnungah CJM, Imphal East Court in September 13, 2016 chena lungina khum dinga a rel angin zanikhan Police han lunginah an va sielut. Thongam Biswajit Singh hi Thongju A/C MLA le Kh. Joykishan Singh hi Thangmeiband A/C a inthawk BJP ticket a thlangtling a nih.

Zani zingkar dar 7:30 vel khan BJP MLAs pahnihai inrawinain BJP workers zatelin Manipur Police Training College, Pangei­a Police Constable ding lak tharna (fresh recruitment) chu dang le sukhlawsam tumin MPTC, Pangei hi va hlukum an tum a, hi taka hin Police leh an inbeituo a, buoina a sosang pei leiin hi lai hmuna hin SP, Imphal East le a rawihai an va fe a, MLA pahnihai hi an va man ta a nih.

Police Constable lakna hi dang le sukhlawsam tumin Imphal East District sunga darkar 24 bandh thaw nisienlakhawm Police venghimna khau tak hnuoiah Physical Efficiency Test chu zanikhan tan a nih. PET a hin CCPur a inthawk khawmin Bus pahni sip an va thang.

Hiengang thil a tlung laizing hin Manipur Pradesh BJP President K. Bhabananda inrawinain BJP team a members 9 hai chu Raj Bhavan, Imphal­ah zanikhan an va fe a, Governor kuomah Memorandum peklut an tum a, sienkhawm Governor Dr Najma Heptullah New Delhi­ah an zin leiin a lo um naw a, an Memorandum chu Secretary to the Governor kutah an peklut.

An Memorandum a hin thil ngen points 8 an zieklang. An thil ngenhai lai Police Constable lakna ennawn ding, thil indklo um enfeltu dinga independent inquiry committee indin ding le Police Constable lakna result puonglang ding tihai a thangsa. Police Constable lak tharna hi CMle MLA­hai  Assembly election hung um ding le inzawma an sum zawngna a nih tiin K. Bhabananda chun a hril.

Zanita Police le BJP worker­hai inbeituonaa hin Police han BJP worker­hai hnawtdarna dinga Mock bomb le tear gas an kap leiin mi iemanizat an hliem pha. Buoina lien tham suok ding ruok chu Police han sawtnawte hnungah an thunun thei niin ei thu dawngna chun a hril.

Sept. 2 a inthawk darkar 65 bandh
IMPHAL: Manipur­a helpawl group tum tum sawrkara inep tasa han tulai hnai ela pawl an indin thar, All Manipur Surrender Welfare Association (AMSWA) chun September 2, 2016 zing dar 5 a inthawk  Sept. 5, 2016 zantieng dar 5 chen, darkar 65 sung Manipur pumpui huopa bandh an thaw tum thu an puonglang. Kum 2011 a Memorandum of Understanding (MoU) state sawrkar le an zieknaa chun inpehai thla tin Rs. 4,000/­ pei pek dinga ti a ni a, sawrkarin a la pek kimnaw bakah kum 3 zovah Rs. 3,50,000/­ pei pek dinga ti chu tuchena pakhat kuoma khawm pek a la ninaw leia an lungawinawzie suklangna ding le MoU zieka um hi sukpuitling dinga an nawrnaa bandh hi thaw an tum niin Kazi Umar, Secretary, AMSWA chun zanita Manipur Press Club a Chanchinbumihai an hmupui huna a hril.

Union MoS a hung inzin ding
IMPHAL: Union Minister of State for Home Kiren Rijimu chu BSF Special Flight in vawituk zing dar 9:10 hin New Delhi a inthawk Imphal Airport hungtlung a ta, hi zo hin Helicopter hmangin Kaimai, Tamenglong district­a 23AR Helipad ah tum a ta, Kaimai a inthawk motor in Freedom Fighter Rani Gaidinliu piengna khuo Nongkao Village pan a ta, hi khuo a Rani Gaidinliu hrietzingna programme­ah thang a ta, hi zo hin Helicopter bawkin Imphal­ah hungkir nawk a tih. Imphal Airport­ah sunbu fang a ta, hi zo hin State BJP thuoituhai inhmupui a ta, zantieng 3:30PM velin BSF Special Flight bawkin Imphal Airport suoksanin Delhi pan nawk a tih. Minister hi Sonam Gechem Agola, Additional Private Secretary to MoS (Home) in hung zui a tih.

JCILPS in Draft Bill an peklut
IMPHAL:  ILPS le inzawmin JCILPS chun Manipur sarkar kuomah anni pawl dit dan bill an draft chu an peklut ta a, hi bill a base year­a an hmang chu 1951 a nih. Manipur State sawrkarin draft bill thar a siem leh JCILPS draft Bill hi an ang naw deu hret nia hril a nih.

Written Test September 25­ah
IMPHAL: Secretariat, Planning Department, Manipur hnuoia thawk ding LDC post 5 lakna dinga Written Test chu September 25, 2016 ah nei ning a tih. Written Test a hin General English marks 100 phur le General Knowldege marks 50 phur thangsa a ta, General English exam hun sung hi darkar 3 le General Knowlege exam hun sung hi minutes 30 ning a tih tiin Director, Planning Department chun inhriettirna a siem.

NSCN(K) han MR­hai silai 4 an lakpek
IMPHAL: August 29, 2016 zantieng dar 5 vel khan Imphal­Jiribam Road­a Barak Sibilong Village tula Tuiruong leilakah helpawl han 2nd MR pawl silai leh chuktuoin an lo thunun a, an silai 4, AK­47 Rifle 2 le INSAS Rifle 2 anlakpek. Silai 4 lapektu hi NSCN(K) chu anni pawl a ni thu an hril. Silai 4 hi a muhai leh an lakpek a nih. MR hai hi Jiribam­a intahwka FCI bufai  hung escort, Imphal tieng hung pan an nih. An silai hai lapekhai sienkhawm a mihriem chu an tawk nawh.

Sept. 1­ah darkar 12 bandh
IMPHAL: Kangleipak Communist Party (Poirei Meitei Lup) chun Sept. 1, 2016 zing dar 6 a inthawk zantieng dar 6 chen, darkar 12 sung Manipur Bandh an thaw ding thu an puong. JNIMS, Porompat  Director in­charge, Dr L. Deben le Manipur Health Commissioner, P.K. Singh  hai inthuruola JNIMS a sin lakna thuah thil indiklo le corruption an thaw tia intuma a dodalnaa bandh hi thaw an tum niin hi pawl hotu Malemganba Meitei chun thusuok a siem.

Manipur­ah electric latu 2,80,787
IMPHAL: Manipur­ah Electric latu (consumers) 2,80,787 an um a, hienghai laia 2,64,101 hai chu Domestic Consumers an nih. Electric ei hmang nuom seng leia power ei mamaw zat chu 167MW a nih tiin MSPDCL thusuok chun a hril.

PHED hnuoiah sin ruok
IMPHAL: Imphal East District Employment Exchange­a sin dita hming zieklut (in registered) hai ta dingin Public Health Engineering Department, Govt. of Manipur hnuoiah Contract basis a thawk ding  Assistant Engine Operator Post 120 le Technical Jugalit post 80 a ruok. Hieng sin ruok hai hni thei ding han September 6­ 9, 2016 inkar sungin Vacancy Assistant contact thei ning a tih tiin Assistant Employment Officer, Imphal East chun zanikhan inhriettirna a siem. Hieng sin hai lakna dinga Interview nei hun ding le hmun chu a hnungah inhriettir nawk ning a tih tiin thusuok chun a hril.

Tekin mi 4 a deng hlum; 3 an hliem
MORIGAON: Assam­a Morigaon district a chun zani chawhnungtieng khan Tekin mi 4 zet a denghlum bakah midang 3 na takin an hliem. Solamari hmuna Ngamantu a hawna um hai Tek tla hin a deng a, anni laia 4 chu a hmuna an thi nghal niin Police thusuok chun a hril. Hliemna tuok 3 hai chu Morigaon Civil Hospital­ah admit an ni a, an ngirhmun a thanaw hle tiin Police chun an hril.

India ramah  nikum sung rape cases 34,651 a um
NEW DELHI: India rama chunk um 2015 sung khan nuhmei kum 6 a inthawk kum 60 inkar mi suolluina (rape) cases 34,651 a um a. Nuhmei suolluina case tamna tak chu Madhya Pradesh a ni a,  nuhmei suolluitu hai laia 33,098 hai chu suolluia um hai hmelhriet an nih tiin National Crime Records Bureau (NCRB) in zanita data a puonglanga chun an ziek. Nuhmei suolluina case tamna tak state chu Madhya Pradesh niin cases 4,391 a um a, Delhi­ah 2,199 cases  a um. Maharashtra­ah 4,144, Rajasthan­ah 3,644, Uttar Pradesh­ah 3,025, Odisha­ah 2,251, Assam (1,733), Chhattisgarh (1,560), Kerala (1,256) , West Bengal –ah 1,129, Haryana­ah 1,070 le Bihar­ah 1,041 a um.

Union Territories a chun Chandigarh –ah 72, Andaman & Nicobar Island ah 36, Dadar and Nagar Haveli 8, Daman and Diu ah 5, Puducherry ah 3  a um a, Lakshawdweep a chun case report a um nawh.

North East a chun nuhmei chunga nunrawngna case tamna tak chu Assam niin cases 5,636 a um a, Tipura­ah 609, Meghalaya­ah 231, Arunachal Pradesh ah 186, Mizoram ah 141, Manipurah 133, Nagaland­ah 53 le Sikkim­ah cases 29 a um.

VAWISUN THUPUI
Thil tha naw  rawt suoktuhai chun an suksuol a ni naw am a nih? Thil tha rawt suoktuhai kuoma ruok chun thutak le lunginsietna um a tih. ­ Thuvarhai 14:22

Editorial: Ei ta dinga time bomb ang la hung ni thei

Manipur mipuihai hmakhuo an thim hle ti chu naupang le mi invet ni lo hai ta ding chun hmu le hriet thei a nih. Ei thil dit le ngenhai  hlak chu ei state sawrkarin tuchen hin a la chingfel naw a, iengtik am a chingfel thei ding ti khawm hril thei la ni lo a nih. Manipur a cheng tlangmi le phaimi hai dit dan le ngaidan hlak chu inmil der lo, inkal takel a ni leiin iengang harsatna le buoina am a la hung intlun ding ti hi lungkham um takel a nih. Hieng laizing hin Pawl, Organisation, Association, Union etc han thil ngen hran seng an nei a, hieng pawl hran hran hai thil ngen hai khawm hi sukpuitling a ninaw chun state sawrkar ta ding chun phurrik le hling a la hung ni ngei ding niin an lang.

Kum thar ela Manipur Assembly election nei ding ei ni a. Sawrkar thlungpui chun hi election hi zalen, thienghlim, ralmuong, fel fai le tluong taka nei a nuom ngei ring a um. Hi election hi zalen, ralmuong, fel le tluong taka nei a hung ni theina ding chun law & Order ngirhmun a that a tul. Tuta Manipur­a Law & Order ngirhmun hi ei hriet seng a, a tha nawh ti ei hriet seng bawk a. A tha nawh ti chu state sawrkar, sawrkar thlungpui le a ram mipuihai khawmin ei hriet seng. Law & Order ngirhmun hi tuta nek hin a la hung se deu deu ding niin an lang. Hieng a ni lei hin State sawrkar chau ni lovin sawrkar thlungpui khawm tulaia Manipur ngirhmun hi a ngaimaw a, kut a hung rawl ve chu thil pawimaw takel a nih. Manipur buoina hi a nep naw a, chingrel vat a ninaw chun tuol ral (Civil War) khawm um naw nih ti thei ding chi a ni nawh. Manipur ram le a mipuihai hmakhuo ding hi an thim hle a nih.

Kum 2013 a Police Constable lakna State sawrkarin a hung cancel­na hin harsatna le buoina an tlun mek a; hi chungchang hi chingfel vat a ninaw chun harsatna le buoina lien lem a la hung intlun ding niin an lang. Assembly election a hnai ta bawk leiin hi thua hin Politics a hung inrawl tan a, BJP le MPP hai chun hi DPC a thang candidate­hai hmalakna an thlawp thu a lang a changin an puonglang ta a nih. BJP lem chun hi DPC a hlawtlingna changa puong tahai thlawpnain zanikhan Manipur hmun hran hranah Dharna anneipui tan ta a nih. Hi chungchang hin ei state a sawrkarna chel lai mekin a thiem thu hril sienkhawm awi a harsa hle ding niin anlang. Iengleia  hun hieng chen chen hi DPC cancel lova election tawm ela a hung cancel? DPC thaw dana thil indiknaw a um chun iengleia a cancel vat naw? Iengleia DPC chungchanga thil suksuoltuhai a hrem naw?

Ei state sawrkar hi a hrattawk naw el chau ni lovin a hmalak danah a fimkhur zo tawk naw a, a hmatieng le a hnungtienga thil la hung um ding hi a veng zonaw ni takin an lang. Chuong ninaw sienla chu hi DPC chungchang hi tuta hma dai khan lo chingfel tang a tih. Thuvuongva inleng vel hrieta a um danin, hi DPC a hlawtling thenkhat chun an hlawtlingna dingin pawisa cheng nuoitel an seng nia hril a nih. Hi thu hi thukhel  ni lovin thudik a ni ngei khawm ring a um. Police constable  ni ngei ngei dinga lo inbeisei ta hai ta ding chun DPC cancel­na  hi dam taka pawmzam el thei ding chi niin an lang nawh. Kakhawk tha lo, harsatna le buoina lien lem a la hung rasuok ding niin an lang. Hi chungchanga hin ei state sawrkar chu a thiem naw a nih ti inla ei hril suol taluo ring a um nawh. Thil indiknaw a um chun a hun laia  a cancel ding niawm tak a nih.

Manipur state a buoipui um takel le ngaimaw um em em el chu August 31, 2015 a Manipur Assembly in bills 3 a lo passed le tulai hnaia bill thar an duong hi a nih. Hieng bill­hai hi Manipur mihai laia inremnawna, harsatna le buoina intluntu a ni der ta a, chingfel vat a ninaw chun buoina, harsatna le kakhawk thanaw lem a la hung intlun ding niin an lang. Manipur sawrkar le a ram mipuhai ta ding chun time bomb khawm la hung ni thei a nih. Time bomb chu a kamtuin puok hun ding neia a kam a ni a, a puok hun dinga siem huna a puok pha chun pawi  tawk a nei tei tei hlak. ILPS le inzawma buoina hi a hung puokdar pha chun time bomb ang thovin ei la tuorhla le ei la sietpui ding a nih. Time bomb ang thoin ILPS leia buoina hin puokdar hun chu a la hung nei ding a nih. Chu hun hungtlung ding chu huphur um takel a nih.

Kashmir buoina dam le middle east sunga buoina rapthlak  dan hi Chanchinbu tiemtu le TV a entuhai chun ei hmu le hriet seng ring a um. Kashmir a chun Security Forces le a ram mipuihai an inbeituo a ni deu tak. Ei state a khawm buoina a zuol pei chun sawrkar in security forces hmang rin bik naw nih. CCPur a ngei khawm hmang an ni a, thina le hliemna ei tuok a, ruong 9 zet vui loin an la um a nih. Middle East buoinaa hin chu security forces chau che lovin a ram mi annawleh a tuolsung mihai chu anni le anni an inbeituo a, an inbeina hi tuolral a nih. Ei state a khawm ILPS bills chungchanga bill hung um hai leia buoina fe mek hi chingfel vat a ninaw chun tuolral hi tlung der naw nih ti thei a ninaw a, ei hmabak la hung ni thei ding niin an lang.Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate