Responsive Ad Slot

State CorCom HSA JHQ in Saikawt ITI hotuhai an hmupui;Unit hai leh Joint Meeting nei

Monday, July 25, 2016

/ Published by VIRTHLI
CCpur, July 25, 2016: Zani tarik 24th July, 2016 khan HSA Campus, Rengkai, CCPur hmunah HSA CCPur Jt. Hqtrs. le State CorCom hmalaknain HSA CCPur Jt. Hqtrs.sunga Unit hai leh Joint Meeting nei a nih. Hi Meeting hi State CorCom, Manipur thuoituhai Chair laknaa hmang a ni a. HSA CCPur Jt. Hqtrs. Thuoitu le HSA GHQ thuoitu hai khawm an thang a, Unit 12 a inthawkin Palai 37 an thang bawk. HSA hmathlir tam tak el, hmabaka hmalak dan ding hai hriltlang a nih.

Hi huna hin HSA State CorCom, Manipur indin a nina chungthu a khawm mi tam takin hriet fel lo an nei ni a hriet a ni a. State CorCom, Manipur hi tuta GHQ term thar haiin Office an hluo tan, OB Meeting hmasatak Hmarkhawlien a nei a ni tum a State pakhatah Joint Hqtrs. Pahni neka tam an umna hmunah State level buoina hai chingfel le mawphurtu dingin State CorCom siem dinga OB thuthlukna lo um ta sa hung ra suok a ni thu khawm hrillang sa a ni bawk.


Meeting thang palai fekhawm haiin ei lo the tah, hnam ta dinga pawimaw le hmathlir tha tak nei, Pu Lalthangsang Intoate, Founder President, HNA le Vice Chairman, KNO chu fekhawm haiin minute 1 sung to tawka ngirin inzana le sunna hun an hmang bawk. Meeting zo a ni zantieng hin Hmangaina ruoi kiltlang a ni a, khawp le tlai taka inthedar a nih.

Chun, zani tarik 25th July, 2016 khan Hmar Students’ Association, State Coordinating Committee, Manipur le CCPur Jt. Hqtrs. hai hmalakna hnuoiah HSA team in Saikawt ITI kan na a nei a; students exam an nei lai ngei va enkai a ni bawk. Mr. Y. Achouba Singh, Superintendent, Saikawt ITI khawm a office ngeia hohlimpuina hun hmangin, Saikawt ITI hmun le hmang hai va enfel a ni bakah, a building le a compound hai bal le tul taka um zing saw HSA in a ngaimaw thu Superintendent kuomah intlun a nih. Chu el bakah, building thar la hmang der lo khawm hmang áš­an a ni hmain a sie tum el ta thu chu HSA chun pawi a ti takzet thu a hril a. ITI hmasawnna dingin thil tamtak hohlimpui a ni a, HSA chun ITI hmasawnna dinga a thaw thei hai chu thaw pei dingin an tiem a, inbiekna pei a Superintendent chun an hmatieng Computer le Hair and Skin training hai khawm hawng tum vat a ni thu a lo intlun bawk. A hrilsa pei naa chun a building hai le thil dang dang hai hi sawrkarin duthusama a hung uksak zo naw thu a hril a, staff quarter hai khawm a um naw leiin a staff hai hi nitin a inlan a kai angai leiin hi chungthua harsatna hai khawm a lo intlun sa bawk.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate