Responsive Ad Slot

Khawmuol in siet tieng a pan pei

Sunday, May 22, 2016

/ Published by VIRTHLI
Muolhoi, May 22, 2016 (VIRTHLI): Ruosuor ala zuol pei leiin Muolhoi le a kawlvel khuo Haflong le khuo dang dang hai mim in a kei sunzawm zing leiin nun pangngai a suk danglam hle. Hun iemani chen a inthawk a ruo sur tain chat mumal hlei theilo a um chun Muolhoi a ngei khawm In tamtak a suksiet ta a, mim keiin In tamtak a hnaw ta bawk.

Lampui le inhmun hai a hnuoi a kak sunzawm peia tui khawmin luongna mumal nei thei taloin nasa takin lampui hai khawm a suksiet zawm pei a nih.


Sawrkar anthawka thangpuina taluo hmu ding la umnaw sienkhawm HSA hmalakna zarin pil chim ding hai alo veng thei tak duoiin tiin Dima Hasao DC chun tarpaulin a sem.

Mipui an thlabar a an bei a dawng thawkhat hle ta a vengbuk, thalai le val-upa haiin thangpui ngai hai thangpuiin mani in luma um thei tanaw hai riekna buotsai pekin in le lo chim le pil i hnaw hai chu an inthiel zing a nih. Tuta report ei dawng chena khawm hin sinthaw mup mupin thalai hai chun an thei ang ang an thaw a ruo ala chat chuong naw a nih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate