Responsive Ad Slot

HSA Choir in Uniform thar

Sunday, May 15, 2016

/ Published by VIRTHLI
Muolhoi, Ngaibantlang: 15/05/2016( Virthli News):: Vawisun Pathienni chawhnung tieng khan HSA Choir uniform thar chu Pu Rosang Hrangchal, President Hmar Inpui NC Hills & Karbi Anglong chun hawngna le inhlanna a nei.

Pu Rosang Hrangchal hin hi hunser hmangna a hin hnam ta dinga thil thaw hi mani a intan ani thu hai le ei umna le theina zawn senga hnam ta dinga thaw ding eini thu hai le HSA Choir hmalakna hai chu lawmum a ti thu a hril sa bawk a nih.

HSA Choir hi nikum 2015 a General Assembly le inzawma lo indin ani a hun hung fe peiin beiseina insangtak neia hla tieng hma lak tumna zarin 2016 khan HSA GHQ chun hi Choir hi HSA Dept pakhat angin a pawm a Secy. Socio & Culture enkaina hnuoia sie ani bawk.
HSA Choir hin thei ang anga hma hung la in tukum March thla a inthawk khan Music Video album hnam hla hai le Folk song haia siem a tum mek a nih. Dr. Chaltawnlien Amo, MLA in hi album a hmalak ╚Ťanna dingin cheng 30,000/- a thangpui khelah thei ang anga inhlaw in uniform hai khawm an hung nei thei ta a nih.

Hla pahni recording zo ani ta a tuta thla sung hin hla pahni hai hi video siem zo dinga hma lak mek a nih. HSA GHQ Secy. Socio & Culture chun tukum sung ngeia album puitling siem hman an tum thu a hril a hi album a hin hla hieng hnam hla hai le pipu hla folk song hai khawm mawi taka sak le a lem inchang dinga an inbuotsai thu a hril bawk. Bul tumpektu Pu Chaltawn Amo kuoma a lawm hle thu ahril a ama zara hi chen tlung thei ani thu a hril. Choir member hai taimakna le hnam an hmangaina le thahnem ngaina hai zara ngaituona atak ram tlung anni leiin choir Thuoitu hai popo le member hai kuoma lawmtu a hril a GHQ in iengtik lai khawm a Dept. an supportna thua lawmthu a hril bawk a nih. Chun album puitling siem ani dinga hin sum le puon tamtak khawm mamaw le tul ding ani leiin mi tlawmngai hai ei mamaw tazet ani thu Choir Chairman Tv. Obed Lungtau chun a hril bawk a nih.
HSA Choir hi beiseina lientak neia indin ani ang hrimin a hlawtling pei beisei ani a album puitling khawm hmu vat beisei a nih. Thla thar chu an hla le video internet a hai insuo hman beisei ani bawk. Zinga zan hin thiem taka Martyrs' Day programme a mipui hla a inawi dingin Muolhoi  a fiel anni bawk.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate