Responsive Ad Slot

HPC (D) a'nthawka Martyr Day Thucha

Sunday, May 15, 2016

/ Published by VIRTHLI
GOVERNMENT OF HMAR-RAM
HMAR PEOPLE’S CONVENTION (D)
To Serve the Nation
General Headquarter: Sinlung.

Ref. No. HMAR-SIN/ADMIN-HPC(D) / 06-16
Date: 15th May, 2016.

MARTYR DAY THUCHATAWI


Thu cha ei hril hma in Martyrs’ Day ei hmangna san le a suok dan hrie lo tamtak tha lai an um el thei a, chuleiin a tawi thei ang takin ei hril phawt ding anih.

May 16th 1989 Khan Hmar Pasaltha ngainat le inzaum tak Pu. Lalhuoplien (Sakawrdai) le Pu. Lienhmingthang (Sartuinek) hai chun anni mimal inhawina le ropuina hnawt nilova thangthar la hung um pei ding haiin hmasawnna ding an nei beisei leiin an hringna nei sun chu an lo in hlan tah. Hi ni hin Mizoram Police hai in Hmar pasaltha hai hi Monierkhal, Cachar, Assam. ah an kap hlum anih. Hmar District Demand tu Volunteer hai chu state dang chen ah hnawtin kap an nih a, an in veng na ding an silai chawi chun an lo kap let veh a, Mizoram Armed Police, Sub-Inspector Vanlalauva chu an lo kap hlum ve anih.

May 16th 1989 hma khawm hin Hmar nauhai tam tak chu natna chi hran hran lei le accident le tuolthi leiin an lo thi tah. A thi khawm ei la um sa pei ding anih. Amiruokchu, mipui ta dinga thatna ditna leia hringna chan an ni zie Hmar haiin ei hrieta, Chuleiin, May 16th hi Martyrs’ ni in ei puong a ei in ser hlak anih.

Martyrs’ Day hi a hun ser le tournament (insukhlimna) hai chau ah ei ngaituona sie lovin mani hmazawn sengah ringum le taima taka Pasaltha hai sulhnung hi zui seng dingin ka fiel cheu. Pasaltha hai sulhnung zui,ei ti hin mi dang theida a va thi chil ei in kawk tir nawh a, mani inphat a ei sawr le ei hlawk tlang thei dinga sinthaw ei tina a nih.

Tu-kum Martyrs’ Day a inthawk hin unau hai sawmdawl tu le mi ta dinga luongliem tum in thang la seng ei tiu. Hmar Hnam siemthat tu dingin Hnam dang le sorkar phuotnawng ei ta, mani seng in en fie in Hmar Hnam thar Pathien hratna hmanga siem dingin Hmar mipui po po ka fiel cheu.


Ei chunga Lalpa lawm ani phawt chun ram chu ei ta anih. Hmar nau mipui po po Lalpa ei chunga lungawi theina dingin atharin Lalpa kuomah inlam letin thlulut thar nawk ei tiu.
Hmar nauhai Lalpan malsawm raw se.

Sd/-
( LALHMINGTHANG SANATE)
President
Hmar Peoples’ Convention (Democratic)
General Headquarter: Sinlung


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate