Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 18 May, 2016

Wednesday, May 18, 2016

/ Published by VIRTHLI
State level 13th Hmar Martyrs’ Day Saikawt hmuna hmang; SYC in champion Cup an dawm
Thu chieng lova in hit tawl hi ei ngei nawh; ‘very very inclusive’ a HI thuoi ka nuom dan a nih; 
Bills thuah moderating role ei play a ngai: HI Prez.
CCPUR: May 16, 2016 khan Hmar Martyrs’ Trophy Organising Board (HMARTOB) huoihawtnain 13th State Level Hmar Martyrs’ Day le Martyrs Trophy closing function Saikawt playground­ah hmang a nih. Hi huna hin Pu Joseph Lalrothang, President, Hmar Inpui GHQ khuolienin a thang a, Guest of Honour in Pi J.L. Sawmi, President HWA GHQ le Functional President in Upa Laldawnlien, President, HYA GHQ a thang. Rev. Jessai L. Neitham, DS/EFCI Saikawt Presbytery in tawngtainaa hun a hawng zovin program hmang tan a nih. Pu Lalvullien Hmar, Chairmah, HMARTOB chun presentation hun a hmang bawk.

13th Hmar Martyrs Football final chu Sielmat Youth Club (SYC) le Lamka Sporting Club (LSC) han an inkhel a, SYC chun  LSC chu 1­0 a hnein trophy le sumfai lawmman Rs. 1 lakh an dawng a, pahnina LSC chun lawmmanin Rs. 50,000/­ an dawng.

Hi huna Pu Joseph Lalrothang in thu a hril hunah, Hmar Inpui GHQ in Hmar Martyrs Day ropui takin state tina hmang dinga a lo rel ta angin Manipur, Mizoram, Assam, Meghalaya, Tripura le hmun dang dangah ropui le ursun takin vawisun hin ei inser a nih. Mizoram, Assam, Meghalaya, Delhi Manipur le hmun dang dang haiah vawisun ropui takin hi ni hi inser le hnam ta dinga inpektharnain hmang seng a nih tiin a hril a, hun intep tak karah ei DC Pu Lunminthang in a mi hung uop chu lawmum a ti thu a hril.
 

Ei unau an number khawm zuk hril el seng ni talo han hnam ta dingin hringna an lo pek a, chuonghai chu hmasawn pui ngei dingin dama la um han lungril ei nei a ngai; an i san hnam hi ei dam puina dinga hma ei lak pei a ngai ti ei hriet thar ka nuom. Ei in kawk tawl tawl chang um hlak sienkhawm tulai Social Networking site haia a ni lo lova intum hai hi thatpui nekin ei thatnaw pui ka ring a, thu chieng lova in hit tawl tawl hi mihriemin ei ngei nawh. Hmar hnamin hma a sawn pei lai zinga ei hriet tul chu, ei hnam inthuruol taka fepui ei nuom a nih. Ei umna hmunin zir ngang lo a ni a, Mizoram, Assam, Meghalaya, Manipur le Tripura haiah indar deuin ei um a, hieng hai popo huikhawm le inruol taka ei um theina dingin Hmar Inpui thuoitu taphawtin hma an lo lak hlak a, hi lei hin HI hi kei khawmin ‘very very inclusive’ a Hmar Inpui thuoi ka nuom dan a nih. Amiruokchu, decisive deua thil ei thaw chang a um hlak; laibung eiuor taluo, thini chen khawma inthuruol deua ral el ding farnu le pawl dang dang hmingin ei thaw hlak hi ching naw inla khawm mithi chu vui thei tho ei tih, nunghak­tlangval le kohran hminga prog. kha a hun tawk,  hienganga chite tea thil ei thaw hin a mi thedar thei a nih ti hriein decisive  element hai hi uor bek naw inla  ka nuom.

Writing style (hmar tawng ziek dan), Hmar han A, AW, B ei nei a, ei tawng hi English alphabet a ziek ding ni lovin hmar alphabet­a ziek ding a nih. Hi lei hin ei alphabet thiem tum ei ta, HLS in writing style and norms an ti hi inkhuongruol takin zui tlang seng inla, ei tawng khawm lam dik thei ei ta, mawi baw a tih; Hmar tawng hi vowel 2/3 inkawp, ri inno deu el a na, hmang thiem thei ta lova ei um hi chu a pawi a, corruption a nih, fimkhur ei ta, siemthat tum ei tiu. Hlasak thiem hai khawmin tawng indik lova an hung sak chun ngaithlak an hawi nawh.

Mi haiin Hmar hai hi hnam thain mi ngai raw hai seh, hi hi lungrila neiin, iengkim ei thawna taphawtah Hmar hai chu an danglam mi tihai sienla, an taima, an indik, an ringum mi ti hai sienla, chu ding chun a takin thawng ei tiu tiin mipui hai a fiel.

Manipur­a issue ropui deu deu Anti­Tribal Bill dam ei nei a, hieng haia hin tribal han inthuruol taka ei thaw khawmin ei thang an phet zing a nih. Hieng kara hin Hmar han a Moderating Role ei play a ngai, sukremtu ei ni a ngai, minor issue hai theinghilin issue ropui tak hre zingin Moderator role ei play a ngai a nih tia hrilin chu dingin mipui hai a fiel. Trophy buotsaitu HMARTOB hai le thuoitu hmasa hai hmalakna le inrimna chu lawmum le inpakum a ti thu a hril bawk.

J.L. Sawmi chun, Hnam ta dinga hringna lo inhlan ta hai puola hiengang tournament lo buotsaia, hma lo la hmasatu hai inpak um a ti thu; Guest of Honour dinga nuhmei (ama) ruot a nina thuah hotu han nuhmei hai empower an nuom takzet ti hi thil hin a suklang a nih tiin a hril a, nuhmei le pasal hai inthuruol taka thangtlang a, hma ei lak tlan thei chun ei hnamin hma a sawn ngei ding a nih. True gentleman in nuhmei chunga nun a rawng ngai nawh tiin a hril bawk.

Upa Laldawnlien Varte chun, ngaidan hau  ringawt ni lovin a thaw tieng pangah thaw rawn tum ei tiu;   mani thaw ngam lo ding hril ngai nawng ei tiu;  ei ram le hnamin a pawimaw chu mi tha, mi huoisen le mi indik a nih tiin a hril a. 13th Hmar Martyrs’s Day hung uoptu dingin  Union ministers Kiren Rijiju le Jual Oram hai khawm fiel an ni a, sienkhawm remchang nawna leiin an hung thang theinaw leiin pawi an ti thu an hung thawn tiin a hril a, Nagaland MP Neiphiu Rio khawm fiel a ni a,sienkhawm a hung thang theinaw leiin  thangpuina in Rs. 50,000 a hung thawn  a,Organising board kuoma pek a ni ta thu a hril.

Saikawt hmuna Hmar Martyrs Day hmangna hi Ex­minister Pu Selkai Hrangchal; Pu Lunminthang Haokip, IAS, DC, CCPur, Politicians le hnam sunga pawl tum tuma thuoitu le thuoitu hlui, kohran thuoitu le mipui sang tam takin an uop. Hi huna hin Pu Damkung chun hlado insamin silai a kappuok bawk. Hlasakthiem hlun, Cassette/Album 50 chuong zet lo siem tah Pi Nienglawmkim; Blessed Choir, James Pakhuongte, Joseph Pakhuongte, Nk. Hossanmawi, Ms Janeth L. Varte (Lungtau) le Slight Change bandh haia inthawk hnam hla mawi tak tak ngaithlak a ni bakah Hmar Returnees’ Association (HRA) han pasal­tha hai inzana le condolence salute an pek bakah HYA Rengkai Branch chun Gun salute puithu takin an nei bakah Sielmat, Saidan, Rengkai, Muolvaiphei le Saikawt Branch han a ruolin Fahrel Tawk lam inentirna an nei bakah Kom Cultural Troupe han lam inentirna an nei bawk.

Martyrs Day le inzawm hin Fahrel inher; Marathon Race, Lungdeng inel le Badminton inkhel hai khawm buotsai a nih. Fahrel inher final hi football final first half chawl lai nei a ni a. Mr Isak L. Hrangchal of Rengkai in hrattak nina a lak. Isak L. Hrangchal hi HYA Rengkai Branch President Pu Samson naupa a nih. Hmar mihrat (L) Pu Khuplal tupa Tv. Khuplal Jr (17) chun hi huna hin bufai kg. 50 bag pahni (100kg.), pakhat a haa seputin pakhat a zaka kepin a hratzie an entir bawk.

Individual prize dawngtu hai zinga tieng hung insuo tum ei tih.

May 23 chen PS Custody­a um dingin
CCPUR: T.Thangsianbiak @ Biabiak thuoihmang a nina le inzawma Imphal West Police Commando han an man Letkhomang Kipgen (20) s/o L) Thangsei Kipgen of Bongbal village le Henminthang Kipgen (30) s/o Paojang Kipgen of T. Lailoiphai T. Lala Vaiphei JCB Driver Khumanthem Tondonba Singh (23) s/o Kh. Kwaklei Singh of Pukhao Nakarup Awang Leikai, Imphal East district thuoihmangna case­a CCPur Police han anman hai chu zani hmasa khan CJM Court hmaah inlangtir an ni a, Court chun May 23, 2016 chen Police Custody­a la um phawt dingin a rel. Mi 2 hai chunga CCPur Police chun FIR No. 24 (5) 2016 CCP­PS U/S 400/365/34 IPC & 25 (1­C) A.Act an registered.

HYA in thangpuina sin an thaw
CCPUR:  Tuta hma meta Valpakawt (Varparkawn) a Pu Lalrinawm chengna in Shaktiman  Truck eksiden in a del siet chu bawlthatna sin thaw mek a ni a, zanikhan HYA Varparkawn le Khawpuibung (V&K) branch hai chun  hi In bawlthatna sin thawna fe mek chu thangpuina sin an thaw.

SP Office­ah Application form semdawk
CCPUR: Manipur Police Department hnuoia Police constable (Male) post 2052, Manipur Rifle­a Riflemen post 441 le Manipur Police hnuoia Follower post 564 lakna dinga Application form chu zani hmasaa inthawk khan SP, CCPur Office­ah semdawk tan a nih. Zani chen khan Police constable a dingin forms 195, MR a dingin 106 le Follwer­a dingin form 43 sem a nitah.

June 1/2 week chena result insuo dingin
CCPUR: All Manipur Written Test Successful candidate of Police Constable Male­2013, CCPur Branch chun May 15, 2016 khan meeting an nei a, Viva Voce  district pahni haia thaw dinga  a ti chu a ni ang anga infetir ding; June 1st or 2nd week chena 2013 batch  final result a puong naw chun All Manipur Highway haiah hun tiemchin um lovin bandh thaw dingin thutlukna an siem niin AMWTSCPC Male, 2013, CCPur thusuok chun a hril a, Viva voce fe mek sukbuoi thei dinga bandh/strike tukhawma thaw lo dingin an ngen bawk.

Total Shutdown in nundan pangngai a sukbuoi
CCPUR:  JAC Against Anti­Tribal Bills in May 16, 2016 a inthawk May 18, 2016 zanril chen aw Manipur tlangmi hai chengna biela darkar 48 sung Total Shutdown/Bandh an thaw chun CCPur khawpui sunga khawm nundan pangngai a sukbuoi hle a, Dawr le bazar hai an inhawng nawh. Tuibuong area­a ruok chun dawr thenkhat an inhawng tawl bakah motor khawm an tlanniin ei thu dawngna chun a hril. Anti Tribal Bills hai president  in a pawmpui theina dinga All political parties in New Delhi­a palai tir dinga a rel dodalnaa bandh hi ko a ni a, hill district dang dang haia khawm nundan pangngai a sukbuoi pha. Bandh leia buoina suok hriet a ni nawh.

7­AR han Bore well inhlanna an nei
CCPUR: 7­Assam Rifles chun OP Sadbhavana Project 2015­16 hnujoiah In 85 umna Khengjang khaw mipui hai hmang dingin Bore well an siem pek a, zani 11:30AM khan Jangkhogin Kipgen, Chief of Khengjang kutah inhlanna an nei. Bore Well hi ft. 200 a inthuk niin Rs. 8.5 lakh senga siem a ni a, Khengjang khaw mipui hmang ding tui 20,000 litres a pek thei ding a nih. Water Supply Zone­II hnuoia Mongsang water tank­ah tui mamaw tawk anneinaw leia 7­Assam Rifles kuoma ngenna an lo siem ta anga Bore Well hi Assam Rifles han an cho pek a nih. Bore Well baka hin Biekin compound a ding Solar Lamp le Syntex bakah Public toilet khawm an pek bawk a nih. 7­Assam Rifles chun khuo le veng dang danga khawm thil an la thaw pei ding thu an hril.

Kangmei suokin Dawr 7 a kang
IMPHAL: May 16, 2016 zan dar 11:30 vel khan Thoubal district a Khangabok Bazar­ah Kangmei a suok a, dawr 7 a kang a, dawr sunga thil Rs. 80 lakh manhu vel a kang sieta hril a nih. Dawr 7 a kanghai laia 4 hi Khundrakpam Bibison (62), s/o (L) Anou le pathum danghai chu Laishram Punam hai ta an nih. Kangmei hi Thoubal Fire Services pawlin an va thel a, sienkhawm an thelmit hmain dawr sunga thil um hai chu a kang siet hman niin tuolsung mihai chun an hril.

Thangal bazar le Moreh ah bomb a puok
IMPHAL: Zani zingkar dar 4:17 vel khan Imphal West district a Thangal Bazar­a Reliable Cargo Movement (RCM) office bula bomb a puok a, RMC Transport office shutter le a bul hnaia building tukver darthlalang thenkhat a suksiet.

Chun, zani 11:30AM vel khan Moreh Ward No. 4 a Sunrise Ground Tamil Area­ah bomb a puok bawk. Hmun pahni a bomb puokah hin mihriem thi le hliem an um nawh.

Vawisun Scrutiny nei ding
IMPHAL: June 2, 2016 a Imphal Municipal Corporation election hung um dinga Scrutiny chu vawisun hin nei ning a tih. Hi election a inbeituo ding tak chu Congress le BJP an ni a, vote campaign nasa taka thaw mek a nih tiin ei thu dawngna chun a hril. Candidates han in tinah luta vote campaign an uor hlea hril a nih.

Thil inru tum mana vuok hlum
IMPHAL: Zani zingkar 3:30AM vel khan Thangmeiband Yumnam Leikai­ah thil inru tum pasal pakhat man a ni a, Thangmeiband Improvement Club (TIC) kutah inhlan a ni a, hi Club members han an vuokna tuorzo lovin a thi a, a ruong hi Police han an va lak a, JNIMS morgue­ah an va sie. Hi thina le inzawm hin Police han case an file niin ei thu dawngna chun a hril.

Manipur Ayush Entrance Exam
IMPHAL: Directorate of AYUSH, Govt. of Manipur chun June 26, 2016 khin Manipur AYUSH Entrance Examination, 2016 huoihawt a tih. Hi Exam a thang nuomhai ta dingin Application Form chu Rs. 400/­ pein May 23, 2016­June 2, 2016 inkar sung khin Directorate of  AYUSH, Lamphelpat­ah lak thei le fill up zovin hi Directorate­a bawk hin May 30, 2016­ June 10, 2016 inkar sungin peklut thei  ning a tih. Admit Card 15/6/2016 to 20­6­2016 inkar sungin sem ning a tih. Thu chieng lem hi Directorate a hin hriet thei ning a tih. AYUSH hnuoia Courses inchuk thei hai chu BAMS, BNYS, BUMSL BHMS hai an nih.

Interview thul a nih
IMPHAL: RIMS, Imphal hnuoia thawk ding Electrician, Tailor le store keeper sin hai lakna dinga interview May 17, 2016 a nei dinga ti chu remchangnawna leiin hun tiemchin um lova thul a nih. Chun, State Health Society, NHM Manipur hnuoia Staff Nurse/Community Nurse le Driver sinhai lakna dinga May 17, 2016 a Interview/Viva Voce neia uma thang ve thei lo hai ta dingin May 20, 2016 zing dar 9:30 a interview/ Viva voce huna thang thei an tih tiin State Mission Health Director, State Health Society, NHM,Manipur chun inhriettirna a siem.

Public Rally thul a nih
IMPHAL: ILPS movement hrat taka a fe  pei leiin Schedule Tribe Demand Committee (ST DC) in May 22, 2016 a Imphal khawpuia  Public Rally nei an tum chu an la thul hri a, hi ni hin Iboyaima Shumang Lila Sanglen, Hapta Kangjeibung le Konung Mamang haiah  public meeting nei ni lem a tih tiin STDC thusuok chun a hril.

KNO le KIM in an thlawp nawh
IMPHAL: May 16, 2016 zanrila inthawka darkar 48 aw dinga JAC Churachandpur in Manipur Hill District haia total shutdown an puong chu KNO le KIM han an thlawp naw thu an puong. Naga area sunga ruok chun hi Shutdown hin thlawp a hlaw niin ei thu dawngna chun a hril. Shutdown hi May 18, 2016 zanril chen huom dinga thaw a nih.

NEC Plenary Session­ah PM a thang ding;
 India­Bangladesh Rail Project lungphumna nei a tih
AGARTALA: May 27 & 28, 2016 khin Shillong­ah North Eastern Council (NEC) Plenary Session nei ning a ta, hi session­a hin Prime Minister Narendra Modi khawm thang a ta, Shillong­a inthawkin remote control hmangin India­Bangladesh Railway Project lungphumna nei a tih tiin zanita Northeast Frontier Railway (NFR) official thusuok chun a hril. India­Bangladesh Railway project (Agartala­Akhoura) hi January, 2010 a Bangladesh PM Sheikh Hasina New Delhi­a a hung inzin laia, kha huna PM Dr Manmohan Singh han thaw dinga thutlukna anlo siem ta a nih. Sum seng dinga riruong chu Rs. 968 croe a nih. Tuhin West Bengal, India le Bangladesh chu Rel lampui paliin an infepaw theizing ta a nih.

NEC Plenary Session­a hin India hmarsak biela states 8 haia Governors, Chief Ministers le Officials hai khawm thang an ta, PM­in inpawlpuina neiin NEC hmalak dan dinghai hriltlang an tih. Shillong khawpuia a cham sung hin PM Narendra Modi chun Agartala­Sealdoh, Agartala­Silchar regular passenger train service le Silchar­Jiribam, Manipur le Silchar­Bairabi, Mizoram passenger train services hai khawm vai liem a tih. Silchar­Jiribam Rel lampui hi Km. 52 a sei le Silchar­Bairabi Rel lampui hi Km. 84 a sei an nih. Manipur le Mizoram hai hi Gauge Conversion project an ni tah.

PRRS leiin Vawk 18 an thi belsa
AIZAWL: Mizoram­a Champhai district le a se vela Vawk pul hri ‘PRRS’ inleng mek le inzawmin zani hmasa zan le zani zingkar khan Vawk 18 an thi belsa nawk leiin tuchena PRRS leia Vawk thi chu 2,592 an tling tah niin Champhai Area Vawk vaitu pawla an vice President K. Zamlova chun a hril.

Petrol le Diesel man sukpung
NEW DELHI: India rama chun zani hmasa zanril­a inthawk khan Petrol le Diesel man sukpung a nih. Petrol chu litre 1­ah 83 paise a sukpung a ni a, Diesel chu litre 1­ah Rs. 1.26 paise a sukpung a nih. Hi dungzui hin Delhi a chun Petrol litre 1­ah Rs. 63.03, Diesel Rs. 51.67 ni a tah.  May 1, 2016 khan Petrol hi litre khatah Rs. 1.06 le Diesel chu Rs. 2.96 in sukpung a lo nita leiin tuta tum hi May thla sunga Petrol le Diesel man sukpunga a um vawihnina a ni tah.

Exit Poll in Assam­ah BJP an hrat ding niin a hrillawk
NEW DELHI: West Bengal, Assam, Kerala, Tamil Nadu le Puducherry Union territory haia Assembly election nei le inzawmin  zani hmasa zantieng khan Exit Poll hran hrang han result an puong. Hi dungzui hin West Bengal a chun Ms Mamata inrawi Trinamool Congress; Assam­ah BJP le an thlawppui hai, Kerala­ah Left Ftont, Tamil nadu­ah DMK le Puducherry­ah DMK­Congress alliance in hratna an chang ding niin an hrillawk.

Assam Assembly seats 126 umah inthlangna um le inzawma Exit polls 3 hai chun BJP le a thangruolpui han seats 79­93 vel an lak ding niin an hril. The India Today­Axis exit Poll chun, BJP le a thangruolpui han seats 79­93; Congress in 26­33; AIUDF in seats 6­10 inkar lak an ring a; ABP­Nielsen chun BJP coallition in seat 81; Congress in 33;  AIUDF in 10; The NewsX Chanakya chun BJP­coalition in seat 90; Congress in 27 le AIUDF in seat 9;  TimesNow C­Voter exit poll chun, BJP le an thlawppui han seats 57; Congress in  41, AIUDF in 18 le Others in 10 an lak ding niin an hril.

West Bengal a chun Chief Minister Ms Mamata Banerjee party, Trinamool Congress in hratna an la chang nawk ring a nih. ABP­Nielsen chun  seats 294 umah TMC chun seat 163, CPI­M inrawi Left Front le Congress in seat 126 an lak an ring; C­Voter chun TMC in 167, Left in 75; Congress in 45, BJP in 4 le Others in 3 lak an ring;

Tamil Nadu­ah The News Nation TV Exit Poll chun sawrkarna siem mektu AIADMK in seats 239 umah AIADMK in 95099; DMK­Congress in 114­118; party 6 thangruol PWF in seat 14 le BHJP in seat 4 lak an ring; Axis­May India exit poll chun DMK­Congress in 124­140; AIADMK in 89­110 lak an ring a, C­Voter ruok chun AIADMK in seat 139 an lak phak an ring a, DMK­Congress in 78 lak an ring.

The India Today­Axis exit poll chun, Kerala  seats 140 umah Left (LDF) in 88­101; Congress inrawi  UDF in 38­48; TV C­Voter chun LDF in 74­82 a pek.

Puducherry a chun DMK le Congress thangruol han hratna an chang ring a nih.

Telangana­ah khaw lum leia thi 300
HYDERABAD: Telangana a chun tukum sunga khaw lum leia mihriem thina tuok mi 300 an tling tah.  Khaw lum leia thina tuok tamna tak chu Nalgonda district a ni a, tuchena hin boruok lum tuorzo lova thi mi 90 an tling ta a, a dawttu chu Mahabubnagar niin mi 44 in thina an tuok tah. Khaw lum leia mihriem thi zat enfeltu dingin state disaster management authorities chun member 3 umna committee an din.

Hieng laizing hin Hyderabad­a Met Office chun, a state sunga boruok lumna chu tlawmin a tlahnuoi ta niin a hril a, sienkhawm darkar 24 liemta sung khan Ramagundam le Adilabad haia chun 44 degree Celsius a la kai phak niin Met report chun a hril.

May 22 in PM Iran ramah an zin ding
NEW DELHI: Prime Minister Narendra Modi chu   ni 2 sung cham dingin May 22, 2016 khin Iran ramah an zin ding niin External Affairs ministry thusuok chun a hril. A cham sungin PM Narendra Modi chun Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei le President Dr Hassan Rouhani hai inbiekpuina nei a tih.

Tripura Chief Justice dingin T. Vaiphei
AGARTALA:May 16, 2016 khan Justice T. Vaiphei (Tinlianthang Vaiphei) chun Durbar Hall, Raj Bhavan, Agartala hmuna Tripura High Court Chief Justice dingin Tripura Governor Tathagata Roy hmaah sesamna a nei. Hi hunser hmangnaa hin Tripura CM Manik Sarkar, Ministers, MLAs, Civil le Police tienga officer lienhai khawm an thang. Hi hma hin T. Vaiphei hin Acting Chief Justice, Gauhati High Court sin khawm a lo chel ta hlak a nih.

Han Kang kuomah Man Booker Prize
SEOUL: South Korean author Han Kang chun ‘The Vegetarian’ ti lekhabu (novel) a ziek naah zani hmasa zan khan London hmuna Victoria & Albert Museum­ah 2016 Man Booker Internation Prize inhlan a nih. Ms Han hi South Korea mi hai laia hiengang Booker Prize dawngtu hmasa tak a la nih. A lekhabu ziek inlettu (translator) British nuhmei Deborah Smith leh prize sum dollar 72,000 chu a zatnain an insem ding a nih.

VAWISUN THUPUI
Lalpa no le khawhri no dawn kawp thei naw ti niu, Lalpa dawkana le khawhri dawkana chu fa kawp thei naw bawk in tih.  ­ 1 Korinth 10:21

Editorial: Thangruolna le inpumkhatna

Thangruol hi hratna le hlawtlingna a nih ti chu tlang hriet a nih. Amiruokchu, thangruol tak tak chu Manipur a cheng Zohnathlakhai hin harsa ei ti a, indik taka hril chun ei thangruol thei tak tak naw niin anlang. Hi thil hi awiin awinaw inla, theida hle inla khawm ei hnam pumpui huop thil ei hang thaw chang hin ei inthuruol nawna le ei thangruol nawna hi hmu  le hriet theiin a hung inlang nawk el hlak. Thangruol hi hratna a nih ti hriezing sia ei thangruol thei ngai naw hi chu a pawi takzet a nih. Thangruol nawna hi ei dam sunga ei thangmawbawk le nakie tieng hun chena ei hnam pumpui sietna ding bulpui a la hung ni ngei ding niin an lang. Ei hnam le ei ram ta dinga thil tha tak ngenin nawr hlak inlakhawm ei thangruol a, ei inpumkhat thei tak tak hmakhat chu ei thil ngena hlawtling ngai nawng ei tih. Hi hi thudik umsa, hniel thei ruollo a nih.

Mimalah, khawtlanga, ram le hnamah, a thangruol thei thei an thil ngenah an hlawtling a, an hung ngirsuok hlak. Hi hi khawvela cheng mitin hriet a nih. Nisienlakhawm chu thil chu hriezing sia thangruol thei lo hnam le ram an um hlak a, chuhai lai chun Manipur a Zohnathlakhai ei thang sa ve an naw maw? Ngaituo chet chet a, insiem that a, thangruol a hmalak chu ei mamaw a nih. Inpumkhat a, ei thangruol tak tak thei hmakhat chu ieng thil po khawm ngenin nawr hlak inlakhawm umzie tak tak nei ngai naw ni a, ra tha insuo ngai bawk naw nih. Thil iengkim hi inchuk thei vawng a ni a, thangruolna le inpumkhatna hai khawm hi inchuka nei ve thei a nih.

A ruola khawsa dinga Pathien mi siem ei ni angin sungkuo a inthawkin nun bul ei tan a, chu taka inthawk chun thenum khawveng a hung um a, veng le khuo a hung um nawk a, ram leilung pienghmang le sawrkar inrelbawlna izirin “Area” hran hrana um nawk a, hienghai po poah hin thangruol le inpumkhat a tul. Sungkuo a inthawka ram le hnam chenin a thangruol le an pumkhat thei thei an ngirsuok hlak. Ei ni hnam khawm (Zonnathlakhai) hi ei ngirsuok theina ding chun ei thangruol thei le ei inpumkhat thei a tul a nih. Ei ram le ei hnam thila ding chun phung le chang thila hmasielna hi ei peihmang ngam a tul a nih. Chu hnam(tribe) chu ka nih tia hma ei lak sung hin chu inpumkhatna le thangruolna um thei ngainaw nih.

Ei thangruol thei nawna le ei inpumkhat thei nawna san hi chi hran hran hril ding tam tak um thei a tih. Chu hai laia a pawimaw tak pakhat chu, mani tanghma sielna hi a ni ngei ring a um. Mimal inkarah, tribe hran hran le pawlpui hran hran karah tanghma sielnain kuo a suot a, mani ta ding, mani tribe ta ding le mani pawl ta dinga tha ei hnawt nasat leiin ei hnam pumpui huopa tha ding ei ngaitha rawp hlak. Ram le hnam hmangaitu inti, political party le pawlpui chi hran hran hai bakah tribe tum tum hai lai chuongang chu a tlung rawp hlak. Ei hnam pumpui huopa ding chun a tha a, kan pawl annawleh kan tribe ta ding ruok chun a thanaw thung tina hi a um rawp hlak. Mani hmasielna hi chu peihmang thei inla nuom a um khawp el.

A chunga ei hrillang hai lei hin ei inselin ei inbeituo rawp hlak. Indik tak chun ei ni laia pawl chi tum tum um hai lai hin inhrilsietna, mani pawl ngaidan le tum dan an dik le a tha lema ngaina a  hung um , chu taka intahwk chun thangruolna le inpumkhat theina ding thil hai chu a hung vuok siet nawk hlak. Hi thil khawm hi mani tribe or mani pawl ta dinga hmasiel biknain a hung rasuok a nih. Mani pawl or tribe ngaidan,ditdan le tha ti dan ang seng inlal tak seng sien ei ti sung hin chu inpumkhatna le thangruolna hai chu vana  ra ang ning a tih.

Khawvela ram ropui le che thei tak tak haia thang hlak USSR khawm an hnambing seng ngaituona leia an hmasiel leiin inthedarnain an nei pha a, khawvela ram ropui le thil thaw thei, mihai inza le ngaisang a nina a hung re der el. Inpumkhatna le thangruolna a um naw pha pha chu hlawsamna le mihai sirdena a hung intlun hlak. Ei hnam pumpui ta dinga tha ding a ni chun ei pawl le party han an sietpui khawm ei inhuom ngam a tul a nih. Inpumkhatna le thangruolna hratzie hi hrie a, ei inpumkhatna le ei thangruolna lampui daltu chu ei dotlang ngam a tul takzet a nih.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate