Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 09 March, 2016

Wednesday, March 9, 2016

/ Published by VIRTHLI
International Women’s Day hmang
CCPUR: NYK/CCPur le Kuki Women Union, CCPur (KWUC) hai thangruola huoihawtnain zani zantieng 1:00PM khan Sanga Muon In, Bijang­ah International Women’s Day 2016 hmang a nih. Mrs Lhingkhokim, President KWU, Teiseng Block in tawngtainain hun a hawng a, Ms Heshi, President, KWU, CCPur Dist in welcome address hrilin H. Doungel, DYC, NYK chun keynote address a hril a, resource person in Rev Dr Lalnghakthang, General Secretary, RPC­NEI thangin thuhrilna hun a hmang a, mipuiin “Pledge of Parity’an hril ruol bakah discussion nei a ni bawk.H. Doungel chun, nuhmei hai humna dinga sawrkarin rights a pek hai hmang thiem dingin an fui a, Organisation phawtah nuhmei representative 2/3 bek um hai sien ei society/community sunga pawl han hma an sawn ngei a ring thu Mr Doungel chun a hril.

Chun, Dist.Legal Services, Authority/CCPur; CCPur Joint Women Organisation le Rural Up­liftment Society hai thangruola huoihawtnain zanikhan Sielmat –a Rural Up­liftment Society Training Hall ah “Planet 50­50 by 2030: step it up for gender equality” ti thupui hmangin International Womens Day 2016 hmang a nih. Technical Session­ah Ms Mary Singson le Ms L.Margereth, Advocate han nuhmei hai le an ngirhmun dawmsangna ding bakah an right chungthuah thuhrilna hun an hmang.

February thla sung Motor 130 registered
CCPUR: District Transport Office (DTO), CCPur chun February, 2016 thla sung khan motor hran hran 130 an registered. Hienghai lai hin Truck 3, Bus 1, Eco Van 2, Autorickshaw 4, Car 16, Jeep 2, Two wheeler 105 le Other 1 a thang. Chun, February, 2016 sung khan DTO/CCPur chun Revenue Rs. 5,79,320/­ an hmu a, April 2015­ February, 2016 inkar sunga Revenue an hmu chu Rs. 84,58,321 a tling phak.

April 2015­February, 2016 inkar sunga DTO/CCPur in motor registration an thaw zat chu 1363 a tling phak a, hi lai hin Truck 38, water tanker 2, Bus 2, Autorickshaw 52, Eco Van 31, Car 114, Jeep 39, Two Wheeler 1 078 le Others 7 a thang.

Mushroom Cultivation training tan
CCPUR: Good Samaritan Foundation le NYK/CCPur thangruola huoihawt chawlkar khat sung aw ding hawng le tanna prog. Zani 11:00AM khan Down Town Valley, Tuibuong­a Good Samaritan Foundation Complex­ah nei a nih. Hi huna hin Paolal Haokip, MDC (Henglep) a thang theinaw leiin Mr Seiminthang, Chief Agent khuollienin a thang a, Mushroom Cultivation Hall a hawng a, Pastor Jangsei Doungel in Pathien kuoma tawngtainain an hlan.Training a hin mi 17 an thang a, Paosat of Haotak Phailen, Samulamlan Block resource person in a thang a, H.Doungel in NERCORM a inthawk thangpuina hung hai trainee hai kuoma a sem. H. Doungel,DYC, NYK/CCPur chun, international level a trade/business a dingin Mushroom cultivation hmang thei a ni thu hrilin training­a thang hai chu lunglut taka inchuk dingin an fui. Khuollien chun district le mipui entawn dinga tha taka training dingin an fui tawl bawk.

Senvawna inthawk Saihlipui 30 a hungtlung
CCPUR: HYA Rengkai Branch, Art & Culture hmalaknaa  ei culture sukhmasawn le vawnghimna dinga hnam ro “SAIHLIPUI” Senvawna inthawka an cha 30 hai chu a hungtlung ta a, Pi Lawmsung Ralsun chun March 6, 2016 khan Pathien kuoma inhlanna a nei. Inhlanna huna hin Muolvaiphei HYA Branch hai khawmin an hung uop. Saihlipui hai hi nakie huna inelna dinga hmang a la ni ding a ni a, shooting range hai khawm buotsai tum a nih tiin Immanuel Lalneisang, Secy. Art & Culture, Rengkai HYA Branch chun a hril.


HYA motto thusep ziek inela lawmman latuhai
CCPUR: March 7, 2016 nia HYA GHQ hmalakna hnuoia Saikawt khelmuola HYA 31st Founding Day le inzawma HYA Motto Essay (thusep) ziek inelna nei huna lawmman latu hai chu­ Pakhatna Timothy Z. Zote; 2nd Samuel Zothanglien Zote le 3rd Gospel Songate hai an ni an lawmmanin sumfai Rs. 5,000/­, Rs. 3,000/­ le Rs. 2,000/­ le Certificate inhlan an nih. Chun, Consolation prize Rs. 500/­ seng Joshua L.Amo, Edward Darthanglien Sinate, Jessy Lanunrel Songate, Jim Greene, F. Thanga Nungate le Jakaria Shakum hai kuoma inhlan an ni bawk.

HYA GHQ President Upa Laldawnlien Varte chun, sawiselna umsien khawm thalai hai tlawmngaina kawnga an sawl tawl ta leiin ei sawr bawk leh vawikhat nana chu an nuom zawng hei thawpui inla ti nuomna leia  hiengang hun hi buotsai a ni thu a hril.

Hi ni hlawtling taka hmang a ni theina dinga hmalatu hai, Artistes le chanvo peka um hai chunga Celebration Committee chun lawmthu a hril a, CCPur –a HYA in Ambulance a nei theina dinga HYA hmalakna lo thlawp seng ding le Video Coverage zawr a ni huna lo chang seng dingin mitin an ngen. (input LRS)

Parliament­ah Women’ Reservation Bill thu hriltlang;
Sonia Gandhi in hi Bill Parliament­a pasi dingin a ngen
NEW DELHI: International Women’s Day le inzawmin zanikhan Parliament­ah Women’s Reservation Bill hriltlang a nih. Lok Sabha le Rajya Sabha members han hi Bill chungchanga an dit dan le ngaidan hai an hrillang tawl. Hi Bill chungchanga ditdan le ngaidan hrilhai lai  AICC President Sonia Gandhi; BJP MP Hema Malini; Union Minority Affairs Minister Dr Najma Heptullah, TMC MP Satabdi Roy, NCP MP Supriya Sule, TRS MP K. Kavitha le BJP MP Meenakshi Lekhi hai an thang.

AICC President Sonia Gandhi chun, Women’s Reservation Bill hin ngaisak a hlaw ta naw hle a. Sawrkarin hung sukthar nawk sienla, tuhin hi Bill hi Parliament­ah pasi lo, pass dingin a la um a nih. Lok Sabha, Rajya Sabha le State Assemblies inthlangna haiah nuhmeihai ta dinga seats 100 ah 33 huol pekna ding Women’s Reservation Bill hi Parliament­ah an hma tienga pasi ni raw reh tiin Lok Sabha­ah zankhan ngenna a siem. Nuhmei le pasalhai chu inangrawngin rights pek ni rawhai seh, tuchen hin nuhmeihai chu suknawmnat le siehnuoi an la nih tiin Sonia Gandhi chun a hril. Local Bodies le Panchayat Election haia dingin dan siem that a ni a, chu taka chun nuhmeihai ta dingin lo thei lova seats 33 percent huol pek an hung ni ta leiin hiengang election haia hin nuhmei hai 40% vel an hung tling phak ta a nih tiin Sonia Gandhi chun a hril a. State thenkhata chun Panchayat le Local bodies election haia ngir dinghai chu pawl chuong zat an pasi ding a nih ti bituk a um a, hi thu hi ngaimaw a um, sawrkarin ennawn raw seh. Hi thil hi SC & ST nuhmeihai ta dingin election a ngir thei nawna a hung intlun pha a nih tiin Sonia Gandhi chun a hril bawk. Speaker Sumitra Mahajan chun, kawng hrang hranga nuhmeihai dikna le chanvo humhim a ni theina dinga inhlan thar seng dingin MP h ai a ngen. Rajya Sabha­ah nuhmei hai ta dinga seat 33% huolna ding hi pass nita sienkhawm Lok Sabha­ah putlut lovin a lan tang a nih.

Political Party tum tuma member­hai chun Women’s Reservation hi pasi nisienla ti chu an dit dan tlangpui a nih. Union Parliamentary Affairs Minister Venkaiah Naidu chun, Women’s Reservation Bill hi party tin han lungruol taka tha an tia, pass a hung ni theina dingin sawrkarin hma a lak mek a, an hma tienga hi Bill hi Parliament­a pasi a hung ni ka beisei tiin zanikhan Lok Sabha­ah a hril. Chun, nuhmeihai chu education, fak le dawn, sin thu le a dang dang haiah dawmsang le ngirhmun tha lem pek el chau ni lovin political empoweerment pek an tul a nih tiin Venkaiah Naidu chun a hril.

BJP in an thalawp naw leia pasi lo
IMPHAL: UPA sawrkar huna khan Women’s  Reservation Bill hi Parliament­ah vawi 4/5 lai phar a ni a, sienkhawm BJP in an thlawp naw leia hi Bill hi pasi thei lova um a nih tiin zanita Congress Bhavan, Imphal­a International Women’s Day hmangna huna Dy. CM Gaikhangam in thu a hrilna huna a hril. Hi huna hin CM O.Ibobi Singh khawmin thu a hril a, ei ram le hnam tungdingna dinga nuhmeihai tangkaizie uor takin a hril.

International Women’s Day
IMPHAL: Zanikhan Department of Social Welfare, Govt. of Manipur le Manipur State Womens’ Development Corporation Limited, Imphal hai thangruola huoihawtnain Tribal Research Institute, Chingmeirong, Imphal­ah “Planet 50­50 by 2030: Step it up for Gender Equality” ti thupui hmangin International Women’s Day hmang a nih a, Social Welfare Minister A.K. Mirabhai khuollienin a thang. Ei society a nuhmeihai  pawimawna le tangkaina  hi hrietpui an tul a, pasalhai leh social, economic le  political thil haiah intluktlangna an nei a tul a nih tiin hi huna thu a hril hunah Ms  AK Mirabhai chun a hril.

8th AR han Ekin an bawl
IMPHAL: 8th Assam Rifles, Loktak Brigade, Red Shield Division hnuoia mihai chun Kotlianah vantlang Ekin ding an bawl. Hi Ekin hi an “Op Sadhvana” Scheme hnuoia an bawl a nih. Lungrilah Vision of Clean India by October 2, 2019 (Mahatma Gandhi kum 150 tlingna) sie zingin hmun hran hranah Ekin dang an bawl bakah Total Sanitation  Campaign an thaw hlak a, hi sin hi an la thaw zawm pei ding niin Assam Rifles thusuok chun a hril.

NPF MLA­hai NSCN (IM) cadres angin
IMPHAL: Zanikhan NPF in Indoor Stadium, Chandel ah One Day Political Conference an nei. Manipur­a NPF MLA­hai chu mipui thlangtling ni ve hai sienkhawm NSCN(IM) cadres, ralthuom chawi hai anga ngai le sawisak an nih tiin hi Political Conference­a NPF MLA S.T. Nunglung Victor in thu a hril huna a hril. Hi Conference a hin Awangbou Newmai, President, NPF Manipur State Unit le NPF MLA L. Dikho hai khawm an thang.

NPF MLAs 4 han an hlaw an pekkir
IMPHAL: Manipur Legislative Assembly a Naga People’s Front (NPF) MLAs 4 hai chun an hlaw lak tasa hai an pekkir bakah an umna Quarter­hai (Govt. quarter) an suoksan tah. NPF MLAs 4 hai hi anti­tribal bills dodalna leia September 4, 2015 a kha MLA an nina haia inthawka inbanna lekha Assembly Speaker kuoma pelut ta an nih. An inbanna hi tuchen hin Manipur Assembly Speaker chun a la pawmpek nawzing a nih.

Arunachal Pradesh CS dingin Gamlin
ITANAGAR: Shakuntala Doley Gamlin chu zanikhan Arunachal Pradesh Chief Secretary dinga ruot a nih. Ms Shakuntala Doley Gamlin hi 1984 batch IAS Officer niin Assam­a Mishing tribe hai laia nuhmei IAS officer hmasatak a ni a, Assam MP Lalit Kumar Doley naunu le Arunachal Pradesh CM hlui Jarbom Gamlin nuhmei a nih. Gamlin hin Ramesh Negi a thlakthleng ding a nih.Negi hi 1984 batch AGMUT (Arunachal Pradesh­Goa­Mizoram­Union Territories) cadre a ni a, Govt. of National Capital Territory of Delhi hnuoia thawk dinga sawn a nih.

Rajya Sabha in PA Sangma an sun
NEW DELHI: Rajya Sabha chun March 4, 2016­a lungphu chawla lo thi tah Lok Sabha speaker hlui le MP ni lai P.A. Sangma sunna hun an hmang. Rajya Sabha Chairman Hamid Ansari chun, Pu Sangma kha India hmarsakbiel hmasawnna ding le ngirhmun inhnuoi lem a bikin tribal hai ngirhmun dawmsangna dinga theitawp suoa hma lo latu a ni thu  a sunna hun hmang huna hin a hril.

Kanhaiya Kumar venghimtu pek ding
NEW DELHI: Jawaharlal Nehru Students’ Union (JNUSU) President Kanhaiya Kumar chu ama that tumtu an um leia a hringna himnaw leiin venghimtu (security)  pek ning a tih tiin Minister of Parliamentary Affairs Mukhtar Abbas Naqvi chun zanikhan Rajya Sabha­ah a hril. Kanhaiya hi JNU­a anti­India slogan khekpui (sedition case) leia man, thla 6 sung interim bail­a insuo a nih.

Left Parties han thangruol an remtih
GUWAHATI: Assam Assembly Election hung um dinga hin Left Parties han thangruol an remtih. An inbiekremna dungzuiin Assembly seats 126 umah seat 59 a ngir an tih. Seat an insiemrem dan chun CPI(M) seats 19, CPI seat 10, AIFB seat 10, CPI(ML) seat 8, RSP le RLPI hai seat 2 ve veah ngir an tih. Election hi Left United Forum (LUF) ti hmingchawiin beitlang an tih. Assam State a hin inthlangna phase hni in April 4 le 11, 2016 haia nei ning a tih.

ISRO in satellite kapsuok a tum
CHENNAI: Indian Space Research Organisation (ISRO) chun March 10, 2016 khin Indian Regional Nagigation Satellite System (IRNSS­1F) kap suok a tum. Hi  Satellite hi 1,425 kg a rik a ni a, March 10, 2016 zantieng dar 4 velin Spaceport, Sriharikota, Andhra Pradesh a inthawka kap suok dinga riruong a nih tiin ISRO thusuok chun a hril. India chun hiengang satellite 5 hlawtling takin a lo kapsuok ta a, tuta mi hi a parukna ding a nih. Satellite pakhat siemna hin Rs. 150 crore pei seng a nih. Kum 2016 sung ngei hin ISRO chun hiengang satellite hi pakhat siemzo nawk a tum.

Biology question a leaked nawk
GUWAHATI: Assam Higher Secondary Education Council (AHSEC) hnuoia Physics question paper a leaked hnungin zanita exam ding Biology question paper chu a leaked nawk leiin March 19, 2016 a Biology subject exam ding hun sawn hlat a nih. Assam –a hin HSLC Exam fe meka answer paper hai siekhawmna hmuna kangmei suok leiin answer script sangtel a lo kangsiet ta bawk a, hi le inzawm hin special exam buotsai dinga ti ani bawk. AHSEC Chairman NM Hussain chun question paper leaked le kang na chungtu hi CID in an suizui mek bakah departmental inquiry thaw a ni thu a hril.

Anand Sharma RS a inthawk an ban
NEW DELHI:   Rajya Sabha­a Congress MP Anand Sharma chu Rajya Sabha member a ninaa inthawk an ban a, an banna hi March 7, 2016 khan pawmpek a ni ta thu Rajya Sabha Chairman Hamid Ansari chun zanikhan Rajya Sabha­ah a puonglang. Mr Anand Sharma hi Rajasthan­a inthawk RS MP dinga thlangtling a ni a, a term hi July 4, 2016 a tawp ding chau a nih.

A naute thattu damsung lungin intang dingin
PERAMBALUR: Tamil Nadu­a local court chun May 30, 2015­a a naupasalte thla 9 mi Well sunga dengluta thattu nupui Vijayalakshmi chu Principal and Session Court Judge A. Nashima Bhanu in damsung lungin intang ding le Rs. 1000/­ fine chawi dingin zanikhan thiemnaw an changtir. Ms Vijayalakshmi hi a pasal Famasamy le kum 2013­a innei, hi thil a thaw huna a pasal chu ramdanga sinthawa um a nih.

JeI leader Quasem death sentence a cheltang
DHAKA: Bangladesh Supreme Court chun 1971 Bangladesh Liberation War le inzawma Jamaat­e­Islami leader Mir Quasem Ali (63) thi dinga thiemnaw inchangtir a nina chu a cheltang. Ali hi International Crimes Tribunal in November 2, 2014 a kha thi dinga thiemnaw a lo inchangtir ta a nih. International Crimes Tribunals hi kum 2010­a Sheikh Hasina sawrkarin a lo indin a nih. Liberation War huna khan mihriem 3 million an thi bakah nuhmei nuoi 2 vel suollui le mi 10 million hai chu Indi rama an raltlan pha a, kum 2013 a inthawk tuchena hin Bangladesh chun  hi war criminals 4 a lo sukhlum ta a nih.

VAWISUN THUPUI
Hausakna nasatak, buoipuiumtak nekin, Lalpa tina le tlawmte nei a tha lem ­ Thuvarhai 15:16

Editorial: Nuhmeihai ngirhmun

International Women’s Day chu Manipur thangsain khawvel pumpuiah “Planet 50­50 by 2030: Step it up for Gender Equality” ti thupuia neiin hmang a nih. Hi Day hmangna haia hin nuhmeihai ngirhmun dawmsang a pawimaw thu uor taka h ril a nih. Thiemna le varna a hung insang pei a.Khawvel rambung tina sawrkar tin elin Women Empowerment hi an ngaipawimaw ta em em el a nih. Hi lei hin tienlai huna nuhmeihai ngirhmun le tulaia nuhmeihai ngirhmun chu inthlau takel a ni tah. Kristien tribalhai lai khawm nuhmei ngirhmun chu insang tak a ni ta ti inla ei hril suol taluo ring a um nawh.

Manipur a chun tlangram biel nekin phairam bielah nuhmeihai sukdudana hi a la tam lem niin an lang. Manipur tlangram bielah nuhmeihai sukdudana le nunrawng khumna hi la bo der naw sienkhawm nasa takin a tlahnuoi ta niin an lang. Ei sui chet chet a, nuhmei chunga nunrawngtuhai hi a tlangpuiin mimawl hai lai dam, zu le inruithei chi tum tum ching hlakhai lai a la um hlak a, kristien sungkuo tha hai lai chun hmu ding le hriet ding a um meu tanaw niin an lang. Hi kawnga hin ei Kristienna hi ei tangkaipui hle a, thil lawmum takel a nih.

Amiruokchu, Manipur phairam biela hin chu nuhmei chunga nunrawngna hi a la tam hle. Nuhmei le naupang suollui, nuhmek mak, nuhmei vuok, nuhmei tlansan le nuhmei ringhla um taka thina tuok tihai hi hriet ding a la tam hle. January, 2016 a inthawk le tuchena hin Manipur phairam bielah nuhmei chunga nunrawngna cases 45 lai zet umin a tlung hman niin Women Committee of United NGOs Mission Manpur (UNMM) a Convenor, Sobita Mangsatabam chun a hril.

Hnam hran hran han thil thaw dan phung le nundan bik an nei hran hlak. Siet ni le that ni haia insawngbawl dan dam, nunghak le tlangval inpawl dan dam, nuhmei­pasal inzawng dan dam, fak le dawn zawng dan dam, sungkuo inrelbawl dan dam, inthenum khawveng dan dan, tawng le chet dan dam, incheina dam, a sie le tha, thil a mawi le a mawi lo inkhina a dam, hnam hran hran hai lai an ang naw nuol hlak. Nuhmei chanvo a zalenna dam, insungkhur le khawtlanga an ngirhmun dam, nitina an sin chanpuol bik hai khawm hmun hran hranah a danglam hlak. Hieng mihriem khawsak dan le chet dan nitina ei zui hlak hnam nun siemtuhai tawngbau pakhata an hlawmkhawmna chu ‘Culture’ ei ti hlak hi a nih.

Saphai nun dan le vaihai nundan chu an persan hle. Hnam hran hran nun dan (culture) ei nei hran seng leiin an ang naw seng el a nih. Mani hnam nun thlau thla a, hnam dang thaw dan insang lem le changkang lem amani thaw ngawt el hi chu Socioligist­hai ngaidan a ni nawh. Culture hi ei pi le pu haia intahwka ei inrochung sawng pei a nia chu culture hin tienlaia pi le puhai nun dan chau a kawk nawh ti hriet a tha. Varna le thiemna an sang ta leiin khawvel hi a chin ta a, hnam dang hai leh ei inpaw a, Radio, TV, Video le internet haia inthawk hnam dang nun ei thlir phak ta a, hnam dang nun ei nitin nuna hin ei laklut a, ei culture khawm a danglam met met pei a nih. Hi lei hin nuhmei ngirhmun khawm hun inher peiah hin a hung danglam ve hret hret pei a nih.

Khawvel hmun tam takah chun nuhmeihai hi pasal neka nep lem le ngirhmun hnuoihnung lem hluo dinga ngai an ni a, hi thil hi history sui thei china inthawk thil um dan a nih. A san dang pakhat chu  sakhuo hran hran haiah nuhmeihai ngirhmun an hnuoi lem lei a nih. Chun, mi tam lem chun nuhmeihai chu pasal hnuoia leng dingah anngai hrim hrim a, an thang san hi ho ang reng tak, pasal tam lem hai thangsan chu, “nuhmeihai chu pasal ang an ni nawh,” ti hi a nih. Hi thil hi nuhmei ngirhmun chawisang nuomhai chun an do nasa hle hlak. Nuhmeihai hi pasal an ninawa chu  pasal ang tak chu nuhmeihai hi an nih tiin Dorothy Sayers chun kum 1946 khan a lo hril ta a nih.

Ieng society a khawm hin nuhmei sin le pasal sin, an liengko a innghat bik le an thaw dinga ruot bik (gender roles) fel tak induong sa a um hlak. Chuong thil hai chu an ni phung pangngai dingah  ei ngaiin ei sie hlak. Nuhmei le pasal sin thlier hranna tak hi nuhmei ngirhmun (social status) hriltu le sukchiengtu chu a nih. Nuhmei inchepna ramah chun an inchep kumkhuo nuom khawp el. A san chu an ngirhmun chu a ni ding hrimah an ngai hlak lei a nih. A seilienna culture­ah nuhmei lungril an sang vieu chun a lungril a hung insang ve el hlak niin social scientist hai chun an hril.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate