Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 06 March, 2016

Sunday, March 6, 2016

/ Published by VIRTHLI
Hmar Inpui inrawinain Joint meeting nei a nih
CCPUR: March 5, 2016, 11 AM ­3PM chen khan darkar 4 sung zet Hmar Inpui 1st Executive & Affiliated Bodies Meeting Hmar Secretariat, HSA Campus, Rengkai, CCPur hmuna nei a ni a, affiliated bodies 9 hai bakah Executive Committee members hai le Manipur­a Hmar MDCs hai an thang tawl.


Hi hun hin resolution pahni passed a ni a, chuonghai chu­ Resln. No.1. Hmar Inpui Constitution tharin “State Wise” a Co­ordination Committee indin theina dan a siem dungzuiin hieng khuo/biel tum tum haia hin an hmatieng April 2016 chena lo indin dingin an rel. Inthlangpuitu dingin an umna khuo/biel sunga Hmar Inpui annawleh  Tripura ah Hmar Inpui; Guwahati (Assam) ah Hmar Welfare; Meghalaya ­ah Hmar Inpui; Barak Valley (Assam) ah Hmar Inpui; NC Hills (Assam) ah Hmar Peoples’ Union (HPU), Delhi ah Hmar Welfare; Pune (Maharashtra) ah Hmar Welfare; Vangai (Manipur) ah Chief Association; Jiribam (Manipur) ah HNU; Hmarbiel (Manipur) ah Chief Association; Mumbai (Maharashtra) ah Hmar Welfare; Bangalore (Karnataka) ah Hmar Welfare; Aizawl (Mizoram) ah Hmar Welfare; Sinlung Hills (SHDC Area/Mizoram) ah HPC; Kolasib (Mizoram) ah HSA le Imphal (Manipur) ah HYA JHQ le Val­Upa  hai a ruot. Anni hai lo inbiekpawpuitu dingin Jt. Secy. (Info. & Media i/c) Tv. LRS Puruolte dande nghal a ni baka Inthlangna nei zo hun ah Pu Francis Songate Gen. Secy., Hmar Inpui GHQ annawleh Hmar Inpui GHQ Office ah peklut thei ding le Email: hmarinpui@yahoo.com ah­ thawn thei a ni ding thu Jt. Secy. (Info. & Media); HI GHQ chun a hril.

Resln. No. 2­ (A) The 8th Hmar Inpui Assembly Feb. 12 & 13, 2016 ni a VTI, Rengkai, CCPur (Manipur) hmuna nei a ni huna Agenda 4 & Resolution ­ Hmar Martyrs’ Day inser dan ding chungthu a chun Hmar Inpui State Wise a an palai ding seng inthlangna an nei zo hunah anni remchang anga May 16­ Hmar Martyrs’ Day inser el dinga rel a nih. (B) Hmar Inpui Gen. Hqrs. umna biela Hmar Martyrs’ Day inserna ding chungthu ah ngaituona le hriltlangna nei a ni a, 2015 huna lo indin tah Hmar Martyrs’ Trophy Organising Board (HMARTOB) Kum 3 term dinga an lo indin ta chu ngaituona nei a ni a, hi ni hi ursun nawk zuola hmang zawm pei a ni theina dingin hma lo latu (Hnam Sipai) haiin hma hung la hai sien ti le hmalak dan ding rawtna hung siem hai sitn tiin an rel bawk.

Disaster Management thuah Awareness nei
CCPUR: SEDO hmalaknain zani 11:00AM khan DTC Hall, Tuibuong­ah ‘One Day Awareness campaign on Disaster Management’ nei a ni a, Lunminthang Haokip, IAS, DC/CCPur le L. Mangkhogin Haokip, IPS, SP/CCPur hai chief guest le functional president in an thang.


DC/CCPur chun, Simkhawlei inhning, Tsunami le thlipui­ruopui ei ti hai hi mihriem ta dingin disaster an ni a, ei pumpel thei lo an nih. Sienkhawm hiengang thil a tlung changa lo inveng dan ding le thil thaw dan ding hriet a pawimaw leiin sawrkarin Disaster Management an din a nih. Tuhin State sawrkar hnuoia Disaster Managment Centre 1 a um a, hmatieng peiah CCPur­a khawm a la hung um ding a ni a, tuta Peace Ground, Tuibuong­a building (storage building) bawl thar hi Disaster Management Centre ding a nih tiin a hril.

Hun tiemchin umlo Tiddim Road bandh
CCPUR: March 7, 2016 chena an thil ngen Manipur sawrkarin a ngaisak naw chun March 8, 2016 zing dar 6 a inthawk hun tiemchin um lovin Tiddim Road bandh an thaw tum niin Khousabung Sub­Division Committee (KSDDC) chun thusuok an siem. State Cabinet meeting chun Thangting Sub­Division ti chu sawiselna um leiin Kangvai Sub­Division tia thlakthleng dingin a rel a. Hi thil hi KSDDC chun dit lovin Khousabung Sub­Division tia thlakthleng lem dingin Manipur sawrkar an ngen a nih.

MTMRCC in lampui siemna report an pek
CCPUR: Manipur Tribal Movement Road Construction Committee (MTMRCC) chun Sinzawl to Tuivai leilak inkar km. 14 a sei lampui siet zuolna hai siemthatna sin an thaw mek zing a, first phase hnuoiah March 4, 2016 chen khan km. 7 a sei surface clearance le 2km. Side drain zo a nitah tiin zani zantieng 3PM a YPA GHQ Office­ah MTMRCC thuoitu han mipui hriet dingin report an pek. Surface clearance km. 7 a sei thawzo ta hai hi Mizoram­CCPur inzin motor han lampui siet leia harsatna an tuok zuolna hmun hai an nih tiin MTMRCC chun an hril.

Kilometers 14 a sei hi Dozer le JCB hmanga surface clearance zo vawng  a nipha lung sung chau  a ni ding thu le Mizoram Govt. fethlenga Tantia Company hmangruo JCB, Roller le Poke Land hmang theina dingin MTMRCC chun hma a lak mek tiin an hril.

Seilal Meritorious Award sem
CCPUR: Zanikhan Seilal Upper Primary School­ah Seilal Meritorious Award semna nei a ni a,  W.L. Hangshing, IAS, Addl. Chief Secretary le Ms Mannuamching, IAS, CEO/ADCC han student 18 hai kuomah award semna an nei.

Mr Hangshing chun, class room chau knowledge hmu theina a ninaw a, class room puotieng khawm hmu thei a ni leiin teacher le parents han student hai free movement ei pek a pawimaw tiin a hril. Ms. Mannuamching chun, School thatna dingin VA , Headmaster, Teachers le nu le pa hai an inthuruol a tul tiin a hrila, lekha tiem taimak hi hlawtlingna a nih tiin a hril.

Council staff han Revenue Drive an thaw
CCPUR: District Council, CCPur staff hai chun team 6­a inthein CCPur khawpui sunga Dawr le sumdawngna hmun hai fangin revenue drive an thaw. Team 6 hai hin Tuibuong­a inthawk New Lamka area chen revenue drive thawng an ta, March 7, 2016 khin sunzawm nawk an tih. Drive thaw huna hin Dawr han trade licence an nei le neinaw hai an enfel a, licence neilo hai permit an pek nghal bawk a nih. Renewal la thaw lo han March 31, 2016 chenin Town Hall­ah renewal thaw dinga inhriettir an nih.

DI han an biel chitah survey an thaw mek
CCPUR: Manipur Govt. hnuoia teacher sinthaw hai tukhawm Private school­a thawk le private tuition thaw theinaw nihai tia Addl. Director, Education (S) Hills, Govt. of Manipur in thusuok a siem le inzawmin CCPur District­a DI of Schools tin hai chun an biel chita Private school haiah survey thawin govt. teacher thawk an um le umnaw enfelna sin tulai hin an thaw mek. Govt. Teacher private schoola thawk hai chu Section 28 of the Right of the Children to Free and compulsory Education Act 2009 dungzuia an chunga action lak ding ti a nih.

Chemte hmangin a pa that a tum
CCPUR: Mr Lianbiaksiam (25) s/o N. Shanti of Tipaimukh Road, Hill Town chun March 3, 2016 zantieng 5PM khan chemte hmangin a pa that a tum a, sienkhawm khawsung mi le a sung han an hnawtzui nghal leiin a pa hi a sukna hman nawh. N. Shanti chun Police­ah report a pek leiin Mr Lianbiaksiam hi Police han FIR No. 13 (3) 2016 CCP­PS U/S 307 IPC an file khum.

HSA JHQ CCPur in MDC hai Chawimawina an inhlan
CCPUR: March 5, 2016, 7:50 AM khan HSA CCPur Jt. Hqrts chun Buonzawl, HSA Campus, Rengkai, CCPur –ah Manipur­a Hmar MDC hai Chawimawina Thuziek an inhlan. Hi huna Chawimawina thuziek peka umhai chu Pu Lal Hossan MDC Vangai (Vice Chairman, ADCC); Pu Lalhmangpui Fimate MDC, Pherzawl/Parbung le Pu Lalhrillien MDC, Saikot hai an nih. Pu Lalditsang MDC, Senvon ruokchu hi huna hin remchangnawna leiin a thang thei nawh. MDC hai hi Rev. T. Remthang Hrangchal (Retd. Pastor, ICI) in  tawngtaipekna a nei bawk.


New Delhi­ah National Conference on Women Legislators nei, President khuollienin a thang
NEW DELHI:  Zanikhan New Delhi­ah National Conferene on Women Legislators nei a nih. Hi Conference thupui chu, ‘Building Resurgent India” ti a nih. Hi Conferene a hin President Pranab Mukherjee khuollienin a thang. PM Narendra Modi Vice President Mohammad Hamid Ansari, Union Ministers, Bangladesh Speaker Shirin Chaudhary, nuhmei MPs, MLAs le MLCs hai hi Conference a hin an thang tawl.

Parliament le States Assemblies haiah nuhmei hai ta dinga seat 100 ah 33 huol pekna ding Bill (33% Women reservation bill) chu a taka hmanga a hung um theina dinga sukthar nawk dingin President Pranab Mukherjee  in hi Conference­a thu a hrilna huna polical party tum tum hai a ngen. UPA sawrkar huna khan hi bill hi Rajya Sabha­ah passed a ni a, nisienlakhawm hi bill chungchang hi a hung re nawk ta vang vang el hi chu thil vangduoithlak takel a nih. Tuta Parliament a nuhmei umzat hi 12% chau a ni a, ngaimaw um takel a nih. Parliament le State Assemblies haiah nuhmei member tuta neka an hung tamlem theina dinga mawphurtu chu political party­hai an ni a, tumna tak tak an nei a tul a nih. Nuhmeihai ta ding bika seat huol pek an ninaw chun political parties han nuhmeihai chu hmun thuma thea hmun khat bak seat an pek nuom ring a um nawh. Ei rama Local Bodies le Panchayats haia ruok chun nuhmei palai 1.27 million ei nei thei a, hi thila hin chu lungawi a um. Khawvel rambung tum tum hai chun nuhmeihai ngirhmun dawmsangna ding thil hi an ngaipawimaw hle a nih tiin Pranab Mukherjee in thu a hril huna a hril. Nuhmeihai chanvo siem thatna ding le dawmsangna dinga ei PM Narendra Modi in Beti Bachao Beti Padhao Scheme a hung induong le hi scheme thaw tana a hung um hi tha ka tipui hle a, hi thila a hmalakna kawnga hin Modi inpakum ka ti a, ka ngaisang pha hle tiin Pranab Mukherjee chun a hril.

Fake encounter hearing sawn
IMPHAL: July 23, 2009 a Khwairamband bazar a fake encounter case hearing zanita nei dinga ti chu intuma um tak Th. Herojit damnaw leia Court hmaa an lang theinaw leiin District & Session Judge Manojkumar chun hearing hi March 21, 2016 a nei lem dingin a sawn. Feb. 20, 2016 khan Th. Herojit hi Court hmaah an lang a, sienkhawm Presiding Officer hi ni hin Court a kai naw ve thung leiin March 5, 2016­a hearing nei hun ding sawna lo um a nih.

Enrutu students 7 hnawtdawk
IMPHAL: Zanita Council of Higher Secondary Education Manipur hnuoia Class XII exam ah enruk thawtu students 7 hnawtdawk an nih. Hieng students 7 hai hi tuta class XII exam fe meka hin chu an exam sunawm thei tanaw ding a nih. Zanita student hnawtdawka um hai hi Tamenglong Exam Centre a mi an nih. A hmain student 8 hnawtdawk an lo ni ta bawk.

CM in Handloom Clusters 4 thaw tanna ding
IMPHAL: Zanikhan CM O.Ibobi Singh in Basu Ground, Khangabok, Thoubal District­ah Handloom Clusters 4 hawng tanna ding Scheme a hawng. Hieng Handloom Clusters 4 hai hi Thoubal, Bishnupur, Wangoi le Singngat Block haia innghat ding an nih.

Bomb pakhat hmu a nih
IMPHAL: Zani zingkar khan Soungrakpam Rajesh Singh (47), s/o S. Lokeshwor Singh of Uripok Huidrom Leikai, Imphal West District gate bula Car innghat hnuoiah bomb (Grenade) pakhat hmu a nih. Police han bomb hi zani zing dar 8 vel khan an va lak a, pawitawk thei lo dingin an suksiet.

Postal thawktu han nuorna an nei
IMPHAL: Postal Services, Manipur hnuoia thawktuhai chun March 4, 2016 a inthawk khan hun tiemchin um lo dingin an sinthaw chawlsana nuorna an nei tan. Mr Vinod Kumar, Director, Postal Services, Manipur chun March 3, 2016 khan Postal Services, Manipur  Division hnuoia thawk nuhmei pakhat mipui hmaah mawilo baksakin a hal tia intumin an Director hi sawnhmang dinga an ngennaa nuorna hi an nei a nih.

P.A. Sangma March 7ah vui ding
TURA: Lok Sabha Speaker hlui P.A.Sangma ruok chu zanikhan New Delhi­a inthawk vuongnain Tura, Meghalaya phurtlung a nih. P.A. Sangma ruong hi March 7, 2016 khin Tura hmuna vui liem ning a tih. P.A. Sangma ruong vuinaa hin Union Minister pathum, Kiren Rijiju, Jitendra Singh le Sarbananda Sonowal hai thang an tih.

HSLC Answer scripts 11,000 a kangsiet 
JORHAT: Assam­a Sankardev Seminary School a chun zani hmasa zingkar khan kangmei a suok a,   Jorhat thanga district tum tum haia HSLC answer script en dinga siekhawm 58,738 hai laia answer script 11,000 chu a kangsiet vawng niin State Education Department official thusuok chun a hril. Jorhat Deputy Commissioner Solanki Vishal Vasant chun a hmuna thil umdan a va enfel a, electric short circuit leia kangmei suok ding awm hmu a ninaw leiin misuol thenkhatin an raw ni dinga ring a nih tiin a hril.

Kanhaiya Lei tan thei tu Rs. 5 lakh pe dinga hriltu hnawtdawk
BADAUN: BJP Yuva Morcha district President Kuldeep Varshnay chun JNU anti­India slogan  buoina le inzawma man le bail­a insuo JNU Student Union President Kanhaiya Kumar Lei (tongue) tanbawng theitu kuomah Rs. 5 lakh lawmman pek dingin a puong a, hi le inzawm hin BJP chun Kuldeep Varshnay chu kum 6 sunga dingin primary member a nina hlip/hnawtdawk a nih.

NE­a lampui siemthatna dingin Rs 75 crore
NEW DELHI: Sawrkar thlungpui chun India hmarsak biela ‘Orphan roads’ Assam, Mizoram, Nagaland le Meghalaya haia major roads hai siemthatna dingin Rs. 75 crore hmang dingin a sanctioned. Ministry of  development of north­eastern region chun hieng lampui hai siemthat le sukchangkangna sinthawtu ding National Highway and Infrastructure Development Company Ltd kuomah fund a  a pekdawk ta niin ei thu dawngna chun a hril. Hieng lampui siemthat ding hi kms. 1,666 vela sei niin North Eastern Council (NEC) le agencies dang dang han an siem, state sawrkar han kum tam takel siem­that lova an sie/ngaitha leia sawrkar thlungpui in ‘orphan’ tia a ko a  nih.

Rajasthan­ah Tekin mi 2 a deng hlum
KOTA:  Rajasthan­a Jhalawar district­a chun Tek tlain nuhmei pakhat le pasal pakhat a deng hlum.  Tekin a deng hlum pakhat chu Gayatribai Gujjar (35) niin zani hmasaa ruosur leia thingbul hnuoi a bel huna a umna thingkung Tekin a hung deng leia thi a ni a; Tekin a deng hlum dang pakhat chu Than Singh (30) a ni a, Gunai village a cheng niin a Lo a sin a thaw laia Tekin a deng hlum a nih. Tekin a denghlum hai ruong hi postmortem thaw dinga thawn an nih tiin Police thusuok chun a hril.

UP Revenue Code (Amendment) Bill 2016 passed
LUCKNOW: Uttar Pradesh Assembly chun zanikhan UP Revenue Code (Amendment) Bill 2016 an passed. Hi Bill hi pre­Britisth era revenue law siemthat (Amend) le thlakthlengtu ding a nih. BSP le BJP hai chun hi bill hi dodalin Assembly­a inthawk an suoktau. Hi Bill hi Dalit hnam han non­Dalit hnam hai kuoma ram an zawr theina ding Bill a ni a, zani hmasaa kha Revenue minister Shivpal Singh Yadav in Assembly­a a phar a nih. BSP chun Bill hi anti­Dalit a nih tiin an sawisel a, BJP  a inthawk  Radha Mohan Das Agarwal chun, hi bill hnuoia hin land mafia han an ram pangngai neka tlawmin an ram hai an inchawkpek thei pha ding a nih tia sawiselin independent revenue court indin dingin a ngen. Revenue minister Shivpal Singh ruok chun, amenedments a code hai chu Dalit le mi naran hai ta ding a nih tia hrilin Dalit han an ram hai a man hlut dan indik taka ram an zawr theina ding a ni lem tiin a hril.

VAWISUN THUPUI
Lalpa ni ropuitak chu a hnai tah a, Lalpa ni rawlri ngei chu a hnai tah a, a tlung tep a nih; chu huna chun mi thilthawthei­tak chu rinumtitakin a khek a nih.  ­ Zephania 1:14

Editorial: Hun ruot

Ei  Bible chun thil iengkim ta dingin hun ruot a um thu a mi hril a. Pieng hun a um a, thi hun a um a; Tap hun a um a, innui hun a um; To hun a um a, tawng hun a um; Indo hun a um a, muong hun a um’ tiin a mi hril.  Hiengang thu hriltu hin ei tulai nun hi lo hmulawk thiem sienla chu, inthlang hun a um a, inkhawmpui hun a um a, sin thaw hun a um a, chawl hun a um a, sawrkar thawktuhai ta dingin sin thaw hun sung a um a, pension hun a um a, zal hun a um a, meng hun a um a,; inkhel hun a um a, lekha tiem le inchuk hun a um ti le a dang dang hai khawm  a lo hrilsa ngei ring a um. Hun hi a pawimaw a, hmang indik ruok chu harsa tak a nih. Hun ruot le hmang thiem khawm an tak. Hun ruot thiem le hun hmang thiem hai chun mifel le mivar an hlaw hlak.

Ei tulai nun hin thil awm le awm lo, an mil le an mil naw, a hun le a hun naw tihai hin ngaipawimaw an hlaw ta nawh. Mani hmasielna le duamnain ei sip a, pawisa tiem seng lo hi hang nei inla aw titu seng ei ni tawl tah. Nitina kan fakkhawp bu mi pe la tia Lal tawngtaia ei hril hi chu ei dit khawp a tling ta nawh. Mitinin nitina ei fakkhawp ding neka tam ei dit seng leiin a hun le a hun naw khawm ngaituo chieng lovin , mani hmazawn le thil thawna sengah ka sawl ie, ka kham ie ti lovin sin ei thaw sup sup el a nih.

Hun hi a pawimaw leia ei Bible khawmin ngaipawimaw dinga a mi dit leia hun thu hi a zieklang  a ni ngei ring a u m. Office hun khawm hin ngaipawimaw a hlaw naw deu deu el ta niin an lang. Hi thila hin office­a sin thawtu le office a thaw ding nei han indiknawna an nei ve ve hlak. Office kaia thawkna nei ei ni chun office kai huna tlung ding le office tin huna tin hlak ding ei nih. Amiruokchu, office hran hrana thawktu han office kai hun le office tin hun an hmang dik ngai naw leiin office va dawr nuom han harsatna an tuok pha hlak. Hiengang bawk hin office va dawr nuom hai khawma office kai hun hi ei ngaipawimaw naw hun vawi tam tak a tlung hlak. Hi lei hin office kai hma le office tin zo hnungin thawktuhai an in a an chawl hadam lai ei va sukbuoi rawp hlak. Hi thil hi thil indik le thaw rawp chi a ni nawh ti hi hriet tlat ding a nih.

Entirnain tuolsung nitin chanchinbuhai khawm hin office kai hunbi hi an nei ve a, hi hun hi Chanchinbu office dawrtu ding han ei inza le ei zui ve dinga tha a nih. Ei inhman hun huna thu insuo ding hi va pek el thei ding ngaina ei nei hlak hi Chanchinbu office­a thawktuhai a hun lova ei sukbuoi rawp hlak. Chanchinbu office a thawktuhai khawmin office kai hun le sin thaw hun an nei ve a, hi hun hi inzain ngaipawimawpui hlak inla nuom a um. Zingkar tho hun hmaa inkheitho lem hi chu ching tam lo chi a nih. Chanchinbu buotsaituhai hi zana sin thaw hlak, zan sawt tak tak meng hlak an nih ti hi hrietthiempui hram hram inla nuom a um. Insuo ding le thaw ding tul neihai chun office kai hun sunga pan el ding a nih.

Kohran le pawl tum tum hai khawm inkhawmpui hun ruotna thua hin ei fimkhur hle nuom a um. Ei kohran le ei pawl fe dan le inthuoi dan  haiah inkhawmpui nei chi ei ni a, lo thei lovin inkhawmpui chu ei nei ding hrim a nih. Exam hun dam, lo sin thaw tul hun zuol bik hun dam, festival seasin dam, law & order that le that naw hun dam, sik le sa hun  hai dam hi ngaituo a inkhawmpui programme hi siem hlak ding a nih. Entirna dingin ei state a chun tulai hun hi Class  X, XI le XII hai final exam hun lai a ni a, inkhawmpui ko hun niin an lang nawh. Exam hun le huou huou programme hi chu inmil lo tak a nih.

Election Commission of India khawmin state hran hrana cheng hai ngirhmun enin Assembly Election hun hi a ruot rawp hlak. Exam sukbuoi lo ding, festival chawkbuoi lo ding, Sakhuona thil sukbuoi lo dingin election nei h un hi a ruot hlak. Election huoihawt hi thil mei mei an naw leiin sawrkar khawma ama remchang hun le a nuom hun huna election  ni ding hi a ruot el ngai naw a, a ram mipuihai remchang dan ding a enpui ve hlak. Hi taka inthawk khawm hin hun ruot kawngah fimkhur a tulzie chieng takin an lang. Hun ruot hi a fuknaw chun thil a ni ding ang takin a fe tluong thei ngai naw a, a chang lem chun hlawsamna an tlun thei. Hieng a ni lei hin hun ruot thua hin fimkhur hle ding a nih.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate