Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 09 February, 2016

Tuesday, February 9, 2016

/ Published by VIRTHLI
ADC hnuoia school hai siemthat dan ding an hriltlang
CCPUR: Feb. 8, 2016, 11AM khan District Council Hall, Tuibuong­ah Mr Langkhanpau Guite, Chairman, ADCC le Ms Mannuamching, IAS, CEO/ADCC hai inrawinain ADC/CCPur hnuoia schools hai siemthat dan ding thuah CCPur Circle I&II hnuoia teachers hai inpawlpuina an nei.


Ms Mannuamching chun, ina um mei mei hlaw ni lo, student hai lekha inchuktir dinga sawrkarin  teacher hlaw a pek a ni thu, RTE hnuoia untrained teachers phal lo a ni leiin teachers hai chu qualified ni ding le an thawk zing theina dinga training an nei a tul thu a hril. SEGP hnuoia loan semnaa guarantor­a thang ADC hnuoia teacher hai chu guarantor­a an thangna han an loan lak an thung naw chun Feb. 2016 pay a inthawk an hlaw deduction thaw a ni ding thu; Teacher ni sia mani  thawkna hmuna um nuom lo hai chunga department in tukuma inthawk action khau takin a lak tan ta ding thu a hril bawk. Kohran le Pathien rama nasa taka inhmang, mani thawkna ngaisak lo teachers hai chu an umdan ennawn dingin an ngen.

Langkhanpau Guite chun, ADC in dept. 6 a nei hai lai Education chu a lien tak a ni thu a hril a. Corruption nasa taka pung sukbo theitu chu nang le kei ei ni ang bawkin teachers hai khawmin School siemthatna dingin hma la seng ei tiu tiin teacher hai a ngen.

G. Thangkhosuanmung, EM chun, ADC hnuoia teacher hai chu private a thawktu hai neka hlaw tam an ni leiin session thara inthawk tha lema sin thaw dingin a ngen.

A pa Truck khal in kum 4 mi a rawt hlum
CCPUR: Zani zingkar 8:30AM khan Master Lamkhohen @ Kenedy Vaiphei (4) s/o Kamkhomang Vaiphei of  Demmang Veng chu a pa (Kamkhomang) Truck khal in Demmang Veng lamtung lai a lu takah rawtin a rawt hlum. Ei thu dawngnain a hril danin, Truck hi Demmang Veng lamtunga tlankai tum a ni a, a sung hai motor­a chuong an tum laiin Mr Kamkhomang hin a Truck hnunga a naupa hung tlan hmu lova a hnungzawnga a hung tlan (back) naa a naupa hi a lu taka a rawt el niin a hril.

Lamkhohen hi Logos English School­a KG inchuk dina admission thaw tah a nih. Motor neitu hi Pu Demmang Haokip a nih. Lamkhohen ruong hi zanikhan vuiliem a nih.

Hmar Inpui Constitution
CCPUR: Hmar Inpui (HI) inawpdan (Constitution) dit hai chun Hmar Inpui Gen. HQ. Office, HSA Campus, Rengkai road­ah inchawk thei zing a nih tiin HI Office­a inthawk ei thu dawngna chun a hril.

DHS meet. Feb. 16­ah
CCPUR:  Feb. 16, 2016, 11:00AM khin DC/CCPur inrawinain BRGF Resource Centre, DC Office­ah  District Health  Society (DHS) governing body meeting um a ta, meeting hmasaa resolution hai ennawnna, PIP­work plans approve­na le a dang dang hriltlang an tih.

SAGY Review meeting
CCPUR: Feb. 9, 2016, 10AM h in Kangvai Community Hall­ah Sansaad Adarsh Gram Yojana (SAGY) review meeting­cum­Market Shed hawngna um a tih. Hi huna hin O. Leimaton Devi, Charge Officer, SAGY/ADC/SDO/BDO Tuibuong block le Holkhomang Haokip, Director, RAS han presentation peng an tih. Hi huna hin Outer Manipur LS MP Thangso Baite khawm thangin thuhrilna hun hmang a ta, line dept. tum tumin activities report peng an tih.

Rulrukut damdawi an sem
CCPUR: National Deworming day 2016 hmang ding le inzawmin Samulamlan Block a Anganwadi worker le Helper han zani 11:00AM khan K. Salbung Village Authority House­ah Deworming Day nia sem ding Rulrukut damdawi (Albendazole tablet) an semdawk. N.Rajani Devi, CDPO Samulamlan, Superviser mi 3­ Th Susila Devi, Bunglon Circle; Chinjaning Haokip, Songdoh Circle le  Slowy Khumlo, Sagang Circle han damdawi sem  le fak dan ding thuah hrilhrietna an nei bawk.

National Deworming Day hi Feb. 10, 9:30AM khin DC CCPur Lunminthang Haokip in Vimala Raina H/S­ah hawng a tih. Govt. school tin hai chu damdawi sem lai thlalak ZEO/ CCPur kuoma pelut dinga inhriettir an nih.

ZORO(NZ) Gen. Secy. a thi
CCPUR: Aloysis Nehkhojang Tungdim (71), s/o (L) Letzachin Tungdim of Thingkangphai, General Secretary, ZORO, Northern Zone chu Feb. 7, 2016  zing dar 2:30 vel khan RIMS ah awmna le lung natna leiin a thi a, hi ni ma zantieng khan ropui takin Thingkangphai thlamuolah vuiliem a ni tah. UZO Gen. HQ ah General Secretary sin a lo chel ta hlak bakah a thi chen hin Zou Literature Society ah General Secretary le Zo Catholic Literature Society sin hai a la chel zing a nih.

Parbung H/S tour in an fe
CCPUR:  Pu Lalruot Ralsun, Headmaster, Parbung Govt. High School inrawinain hi High School staff le students hai chu tuor in an fe. Feb. 7, 2016 khan Churachandpur an suoksan a, Feb. 23, 2016 khin Churachandpur an hungtlung nawk beisei a nih. An tour nei sung hin Delhi, Agra le hmun dang dang sir an ta, Rashtrapati Bhavan, New Delhi­ah India President inhmupui bawk an tih.

In report dinga inhriettir
CCPUR: District Industries Centre (DIC), CCPur hnuoia Entrepreneurship training a thang, (Electric  wiring, Videography, Welding & Cutting, Car Washing, Tent House, Cane & Bamboo, Stone Crushing) dinga hnina pehai chu Feb. 11, 2016, 11AM in DIC, CCPur a in report dingin General Manager, DIC, CCPur chun inhriettirna a siem.

February 9 & 10 haiah Governor’s Conference New Delhi­ah nei a ni ding
NEW DELHI:  Ni 2 sunga aw ding Governor’s Conference a vawi 47­na chu vawisun hin Rashtrapati  Bhavan, New Delhi­ah  President Pranab Mukherjee inrawina hnuoiah nei ning a tih. Rashtrapati  Bhavan a Governor’s Conference nei a vawilina ding a nih. Hi Conference a hin State hran hran a Governors 23, Union Territories 2 a Lieutenant Governor, Vice President, Prime Minister, Union Ministers of Home Affairs, External Affairs Minister, Union Finance Minister, Union Urban Development Minister, Union Defence Minister, Union Human Resource Development Minister,  Minister of state (i/c) of Skill Development and Entrepreneurship, Minister of state (i/c) of Development of North  Eastern Region, Minister of State (i/c) of Commerce & Industry, Vice Chairman, NITI Ayog le National Security Advisor hai thang an tih.

Hi Conference a an ngaituo le hriltlang ding Agenda hai chu­ Terrorism le helpawl hai chungchanga hmalak dan ding (internal & external security); Thalai hai ta dinga sin siem pek, a bikin School kai ta lo hai ta dinga Skill development ngaituo pek; Sawrkar thlungpui flagship programmes, Swachh  Bharat Abhiyan, Housing for all by 2011 le Smart Cities hai thangsain; Higher Education siem that dan ding; Make In India chungthu le Act East Policy le Development of North Eastern Region ti hai ning an tih.

Polling stations le electoral rolls
IMPHAL: Election Commission of India chun Election Department, Manipur chu Polling Stations le Electoral Rolls hai lo siem fel dingin a hung inhrietir. Kum thar khin Manipur, Goa, Uttarakhand, Uttar Pradesh le Puducherry haia chun a ruolin Assembly Election an nei el thei nia hril a nih. ECI Guidelines dungzui chun Polling stations pakhatah voters a tam takah 1200 (rural) le 1400 (Urban) ah a um ding ti a nih.

Contract basis a thawk ding
IMPHAL: Contract basis­a February 2017 chena thawk ding State Health Society, NHM, Manipur hnuoiah post tum tu m tam tak a ruok. Hieng sin chel hun sung hi suksei pei thei ni dinga hril a nih. Post ruok hai lai Staff Nurse Post 33, Accounttant Post 9, Driver Post 92, OT technician post 28, Social worker post 9 a thanga. Thu chieng lem www.nrhmmanipur.org ah hriet thei ning a tih.

NSCN(K) thuoituhai inhmupui an tum
KOHIMA: Naga Hoho le Eastern Nagaland Peoples Organisation (ENPO) thuoitu han Myanmar a um S.S. Khaplang thangsain NSCN (K) thuoituhai inhmupui tumin Myanmar an tlung ta niin Kohima a inthawka ei thu dawngna chun a hril. An thiltum chu Nagaland a inremna le muongna a hung um thei dan ding lampui dap a nih.

Drugs sumdawngtu 4 kap hlum
CHANDIGARH:  Punjab­a Khemkaran Sector, India le Pakistan ramri lai BSF­a 191 battalions han Drugs a sumdawngtu mi 4 an kap hlum. Kap hluma um hai kuta inthawk hin Heroin kg. 10 le Pistol 2 man a nih. BSF hai hin drugs a sumdawngtu hai hi an hmu leiin sukchawl an tum a, sienkhawm silaia an hung kap leia inkaptuona tlunga an kap hlum an nih. Kap hluma um hai laia 2 chu India mi le 2 dang hai chu Pakistan mi an nih. Hi thil hi zani zingkar 1­2AM vela kha tlung nia hril a nih.

Abu Dhabi Crown prince a hung inzin ding
NEW DELHI: Abu Dhabi Crown Prince le UAE Armed Forces Deputy Supreme Commander  General Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan chu India rama ni 3 sung cham dingin February 10, 2016 khin India ram hungtlung a tih. Tuta tum hi India rama a hung inzin vawikhatna ding a ni a,  UAE ministers le senior officers hai thangin high level delegation team  in hung zui an tih.

India ram a cham sungin Crown Prince hin President Pranab Mukherjee an hmupui ding bakah PM Narendra Modi khawm inhmupuiin an ram pahni hai inkar inlaichinna chungthu hriltlang an tih.

High Speed Train trial run thaw vat ta ding
NEW DELHI:  Delhi­Mumbai route­a chun tuta inthawk sawtnawte hnungah Spanish company Talgo siem high speed Train trial run thaw vat ni ta dingin senior railway ministry official thusuok chun a hril. Trial run­a intlantir ding Rel hi darkar khatah 160­200 km a hrat ding a ni a, hi trial run a  hlawtling chun routes (lampui) dang haia khawm high speed trains hi intlantir pei a ni ding thu ministry official thusuok chun a hril bawk.

Myanmar President thar ding March 17 ah puonglang a ni ta ding
NAYPYITAW:  November 8, 2015 nia Myanmar General Election­a Aung San Suu Kyi inrawi  National  League for Democracy (NLD) in Parliament seats 664 uma inthlangnaa hrat filawrna an chang hnungin Myanmar rama rorelna inhlansawngna ding le sawrkar thar siemna dinga hmalakna a fe pei a, President thar ding le Vice president ding pahni hai hming chu March 17, 2016 khin puonglang ni ta dingin official thusuok chun a hril.

Parliament Chairman, Mann Win Khaing Than chun, Upper house, Lower House le military chun  March 17, 2016 khin hieng post 3 haia dingin candidate pakhat seng thlangsuokin March 17, 2016 khin Parliament­ah an peklut ding a nih tiin a hril. Post 3 haia candidate ding peklut a ni zo hin member 664 han vote thlak an ta, vote hmu tam tak chu President  ning a ta, a dang hai chu vice presidents an ni ding a nih. Vote thlak hun ding hi  hriet chieng la ninaw sienkhawm tuta President ni lai  hun (term) chu March 31, 2016 a tawp ta ding a ni a, President thar chun April 1, 2016 chena charge a lak ding ti a nih.

NLD chu upper le lower house­ah majority an ni leiin NLD mi le sa chu President bakah Vice president  post pakhat chu NLD chang ngei dinga beisei a nih. NLD hin hratna chang hai sienkhawm  Suu Kyi hi a nauhai British (foreigner) an ni leiin President ni thei lo dinga sipai sawrkar hmasain constitution an lo induong a ni a, hi thua hin military hai le inbiekna a fe mek  a, constitutiona hi lai clause dan ang taka hnawl a ni theina dingin Parliament­a vote laknaah 75%+Plus hmu a ngai a,  constitution dungzuiin military in 25% seat (unelected) an nei leiin NLD khat chun an hnenaw ding tina a ni a, sienkhawm simple majority chun suspended thei a ni a, sienkhawm inremna a um thei dim hriet a ni nawh.

Mizoram Assembly Budget Session
AIZAWL: Mizoram Legislative Assembly Budget Session chu March 15, 2016 a inthawka tan dingin  Governor Nibhay Sharma chun zanikhan Assembly kona thusuok a siem. Budget Session nei dan ding, nei ding chen le a dang dang hai chu Speaker Hiphei inrawinaa Business Advisory Committee in la rel an tih.

Missionary 104 a tirsuok
AIZAWL: Synod Mission Board (SMB) chun zani hmasa khan Bawngkawn Kohran Biekin­ah Missionary lak thar 104 hai inthlasuokna inkhawm a buotsai. Missionary 104 lak thar hai laia 44 chu pasal an ni a, 60 chu nuhmei an ni a, hi lai hin evangelist teacher ding 28, Evangelist ding 61, staff nurse/health worker 8, craft teacher 6 le Chakma Gospel team a dingin 1 an nih. Hi huna hin kum 2016 a  pension  missionary 7 hai ngainat thilpek inhlan an ni bawk

Document lem hmanga Medical College a kai leiin man
GUWAHATI:  Cachar district, Assam­a Silchar Medical College­a chun document lem hmanga class  laknaa a thang leiin Police han pasal pakhat an man. Mana um pa hi Bangladesh mi Suman Aziz  Lashkar a nih.

Suman Aziz Lashkar hi Silchar Medical College­a fourth semester class­ah ni iemanizat chu a lo thang ta a, sienkhawm admission a thawna document iengkhawm a neinaw leiin principal in Police­a report a pek dungzuia an va man niin  Cachar SP Rajveer Singh chun a hril.

Thu indawnna nei hunah Aziz hin Bangladesh mi a ni thu le Jihadi pawl le inzawmna nei niin an hril a, sienkhawm a chanchin an hang suichieng chun Silchar bul laia Barak Valley, Assam­a um a nih ti hrietsuok a nih.

VAWISUN THUPUI
Mi suol kuta inthawka sansuok a ni theina dinga, A bu insangtaka a sep theina dinga, A insung ta ding hlawkna indik naw latu chu a chung a rik ie!  Habakkuk 2:9

Editorial
Taimakna tha le indik

Sungkuo, mimal, khawtlang, ram le hnam  ngirsuokna le hmasawnna ding chun taimakna tha le indik hmanga damlai nun hmang a tul. Iengpo khawm thaw hlak inla, ei taimak dan a tha zawng le an dik zawng a ni phawt chun malsawmna dawng ei ta, ei hlawtlingna khawm mihai theida ni lovin mihai lawmpui le ngaisang ni hlak a tih. Taimakna indik le tha hmanga malsawmna dawnghai le an hlawtlingna chu a hlu bik hlak. Taimakna lei ni lo, awlsam tak le indiklo taka hlawtling le malsawmna dawnghai chu  hung parvul hlut hai sienkhawm hun sawt an dai ngai naw a, hun tawite  hnungah a fena chin hriet lovin a thamral el hlak.

Ei pi le pu hai kha mi thabo le zawmthawa hril an ni ngai nawh. Mani thawsuok saa ngir, mani thawsuok sa fa le dawn, mani thawsuok sa ngei hmanga sil le bil neia inchei hlak. Khawtlang inthuruol, mihai thangpui pei, thangpui ngaihai thangpui a, mi harsa le sawmdawl ngaihai sawmdawl hlak an nih. An taimakna kha taimakna tha le indik, thangthar hai ta dinga entawn ngei ngei chi an nih. An taimakna kha an dik le a thienghlim leiin an huoisen pha hlak. Mi han tham lo taka an hang hmusit le diriem khawmin ‘a thawsuok sa ka fak nawh’ ti chu an lo insuongna le an huoisen phana a nih.

Ei pi le puhai lo taimak ang khan thangtharhai hi taima inla chu mihai ta inhnar  nawng ei ta, ei thil thawna haia hin hlawtling ei ta, mihai thangpui le sawmdawl ngai hin um nawng ei ta; kutdaw nuom hielna lungril khawm hi put ngai nawng ei tih. A thlawna thil hmu tumna le thaw lo hlaw lak nuomna hai hi kutdawna pakhat a nih ti inla ei hril suol taluo ring a um nawh. Ei sum hmuna an dik naw leiin tawng huoisen le tawng sathau harsa ei ti pha hlak. Taimakna tha le indik nunpui inla, chu chu ei mimal, ei sungkuo, ei khawtlang, ei kohran, ei ram le ei hnam hmasawnna ding le ei ngirsuokna ding hung ning a tih. Taimakna tha le indik ei mamaw hle a nih.

Tulaia thangthar hai lai, a bik takin rawlthar hai lai taimakna tha lo le indiklo hin sin a thaw nasa hle a; sungkuo tin a mi sukbuoi pha niin an lang. Thenkhat zan meng sawt le zing zal sawt haiah an taima a, thangko inhmaw le emergency a thaw ding pawimaw nei ni ang ziezanga hrat taka Bike khal dam, inruithei ding zawnga invak invakna tiengpanga dam, drugs zawra khawlaia invak invak kuol dam, hlem ding zawnga kiltin kiltang hrut dam ei taima hle. Ei taimak dan hi a tha le an dik zawng chu a ni der nawh. Hiengang taimakna hi chu taimakna tha le indik a ni nawh. Hi thil hi ei her dik a pawimaw hle a nih.

Lekha tiema taima dam, le sin thawa taima dam ni inla nuom a um. Hi hi taimakna tha le indik, thalaihai le rawltharhai zui le zawm dinga tha hlie hlie a nih. Nu le pa thawsuok sa ringa um mei mei dam hi thil inzakum a nih ti hrie inla nuom a um. Sin thaw pei si lova an hnik hnik fak, thuomhnaw tha le changkang inbel ngei ngei tumna hai dam hi mi invet  lungril a ni a, bansan hmak chi a nih. Thalaihai hi nu le pahai, ram le hnam innghatna ei ni leiin taimakna tha le indik zuitu ni seng dinga hma ei lak tan sup sup nuom a um.

Mimal, sungkuo, ram le hnam ngirsuokna ding chun thalai han taimakna tha le indik lampui ei zui a tul. Mani le midanghai ta dinga tangkaina nei zawngin taima inla, taima takin mani sin seng thaw inla, ei nun sungril takah ringumna le indikna vawng hring zing inla, ei thil thaw hai hi ngirsuokpuina tham law lawin bei inla thil indik hung ning a tih. Taimakna tha le indik nunpui inla chu ei sungkuo, ei mimal, ei ram le hnam hi tuta neka ngirhmun tha lem le insang lemah ei um thei ngei ring a um. Thalaihai thanghar ei ta, taimakna tha le indik hraw seng thei dingin ei lungril le ngaituona siem seng ei tiu.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate