Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 13 January, 2016

Wednesday, January 13, 2016

/ Published by VIRTHLI
Republic Day hmang dan ding an hriltlang
CCPUR: January 12, 2016, 1:00PM khan Mr Lunminthang Haokip, IAS, DC/CCPur inrawinain DC Office­a BRGF Resource Centre­ah DLCC Meeting nei a ni a, hi huna hin January 26, 2016 nia District level­a Public Ground/CCPur­a Republic Day hmang dan ding chungthu an hriltlang.Republic Day hmang ding le inzawm hin Lanva, Nehru Marg, Forest Gate Tuibuong haia gate siem ding bakah Public Ground –ah main gate siem ding; department 12 in Stalls an siem ding; Parade Commander ding chu SP CCPur in SDPO CCPur annawleh Thanlon pakhat lem lem a ruot ding tiin an hril. Chun, Republic Day 2016 le inzawmin SSPP FC le Hmar FC han  Republic Day 2016 exhibition match nei hai sien tiin an rel bawk. Head of Department han January 19, 2016 chenin Appreciation Certificate hmu thei ding hai list an peklut ding tiin an rel bawk.

TN Haokip D. Phailen prog. a hung thang
CCPUR: Saikawt A/C MLA T.N. Haokip chu zanikhan Tuithaphai/CCPur­ah a hung a, D. Phailen hmuna program pakhata a thang zovin Imphal tieng a kir ngawk. Anti­Tribal Bills 3 hai le inzawma district Tribal MLA hai boycott an ni hnunga MLA Tui­thaphai/ Lamka hung sir hmasatak a la nih. Mr Haokip hi D. Phailen khuoa Khopi Maicham Prog.­a thang­in thuhrilna hun khawm a hmang a hril a nih.

Entrance Test an nei
CCPUR:  SSPP Residential School chun zani 10:00AM a inthawk khan hi School­a kai ding thlangsuokna dinga Entrance Test an buotsai a, Class A­VIII inchuk ding mi 144 lakna dingah entrance test­ah mi 490 an thang. SSPP Residential School a kai student Class I­VIII inkar hai chu tuition fee, Uniform le textbook hai a thlawn (free) a pek an nih. School Managing Committee Chairman S. Valte chun, khawsak harsa zuol hai kaina dinga hi school hi indin a ni thu a hril a, tu tieng tieng hin a kai nuom an hung tam ta leiin entrance test thaw a hung tul ta hiel a nih tiin a hril.

Ralna sum Rs. 2450/­ a lut
CCPUR: Zanikhan District Hospital –a JPO kutah tribal Martyrs hai ralna dingin mi hran hran han Rs. 2450/­ an pek. A petu hai chu EI WhatsApp Group Aizawl Rs. 1950/­ (JPO hmang ding) le K. Kamzading & Family, Shillong, Rs. 500/­ a nih. WhatsApp Group chun Jan. 15&16, 2016 khin Dist. Hospital Morgue, Hiangtam Lamka a pasaltha hai buk le Kangvai area­a Tribal martyrs banner intar hai kan le enfelna nei  an tum.

IPPI/NIDs le inzawmin Rehearsal an nei
CCPUR: January 17, 2016 nia India ram pumpuia naupang kum 0­5 inkar hai Zenghri vengna damdawi indawntirna 1st round IPPI/NIDs, 2016 nei ding le inzawmin zani 10:30AM khan Sectoral Supervisor (Doctors) le Divisional Supervisors han YPA GHQ Hall, Hiangtam Lamka hmuna Rehearsal an nei. Hi huna hin Dr VC Pau, DFWO/CCPur chun IPPI/NIDs, 2016 thaw dan ding, house to house visit hun a official record thaw dan ding hai thangin thil thaw dan ding hai a hril. Second Round IPPI/NIDs, 2016 chu Feb. 21, 2016 in nei ning a tih.


IPPI/NIDs 2016 huna hin booth 435 hawng ning a ta, Sectoral Superviser (Doctor)19, Divisional Superviser 87 le booth staff 1750 hmang ning an ta, CCPur District sungah Zenghri vengna damdawi (polio) OPV vials 2769 naupang 37769 hai indawntir tum a nih.

KLA cadre ni dinga ringhla man
CCPUR: 7­Assam Rifles chun January 11, 2016, zantieng dar 12:30 vel khan Monglenphai khuoah KLA cadre ni dinga ringhla Richard Haokip (25) s/o Lunjang Haokip of L. Gamnom village an man niin zanita Police thusuok chun a hril.  Police chun hi le inzawm hin FIR No. 2 (1) 2016 CCP­PS U/S 400/384/34 IPC an registered a, zani hmasa zantieng khan CJM/CCPur hmaah an inlangtir a. Court chun January 16, 2016 chen Police Custody­a la um phawt dingin a rel.

Assam Rifles Ex ­servicemen Rally nei
 Assam Rifles sinthaw that CM in an pak
IMPHAL: IGAR (S) Assam Rifles huoihawtnain zanikhan Mantripukhri hmuna Ex­ Servicemen Rally puithu taka nei a ni a, hi huna hin Manipur Chief Minister O.Ibobi Singh chu khuollienin a thang. Director General of Assam Rifles, Lieutenant General HJS Sachdev, AVSM, SM khawmin hi hun hi a uop ve a, Manipur state sunga district tum tuma inthawk World War II veterans, Veer naris,  hmeithai le an nau hai AR ESM 750 chuong an thang. Hiengang Ex­servicemen rally lien tham hi Manipur­a huoihawt vawikhatna a la nih.

Lt. Gen. HJS Sachdev chun, Assam Rifles pension ta hai le inlaichinna tha lem a um theina ding, pensions le thil dang danga veterans le veer Naris hai harsatna sutkieng le hamthatna an hmu ding hai an hmu ngei ditna leia rally hi buotsai a ni thu a hril.

Manipur CM  chun, Assam Rifles hai chu India hmarsak biela India hmarsak biel Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Nagaland, Mizoram le Tripura state haia Law and Order enkawlna kawnga le hieng states haia tharum insuona tukdeina kawnga an thaw hlawk zie hrilin ; Manipur bika khawm inremna le muongna um theina ding le tharum insuona sukrena dinga thaw hlawk takel; khuorel sietna (natural disaster) tlung huna khawm mipui hai thangpuina le sawmdawlna sin thaw hlak an ni thu; India ram ta dinga hringna lo inhlantuhai  ei ramin a theinghil ngainaw ding thu hrilin state sawrkar chun Assam Rifles veterans le widows hai schemes tum tum a pek sunzawm pei ding thu a hril.

CM le DGAR hai chun hi huna hin AR ESM le dependents han hamthatna chi tum tum an hm thei hai inziekna Compendium an tlangzar bakah World War II vetarans le veer naris hai ngaihlutna thilpek an inhlan bakah ESM hai ta dingin pension adalat buotsai a ni bawk.

Stall iemanizat hawng a ni a, state sawrkar hnuoia Horticulture, Agriculture, Fisheries, Veterinary le Urban Housing Department hai khawmin hi huna hin stalls an hawng ve. Hnam lam chi tum tum ientirna le Assam Rifles hai film insuo a ni bawk. Smt Vandana Sachdev, President Assam Rifles Wives Welfare Association (ARWWA), le ARWWA ladies han veer naris, widows le AR ESM hai inpawlpuina hun an hmang bawk.  Ex­Servicemen Rally hi a hlawtling hle. (PRO AR)

ILP Bills talks a Centre a thang ding ti pawm thei a ni nawh: Anand
IMPHAL: Manipur Assembly in August 31, 2015 nia Manipur­a Inner Line Permit (ILP) hmang nawk tumna leia Bills 3 a passed hai le inzawma inbiekna nei dingah sawrkar thlungpui a thang ve ding ti chu pawm thei a ni nawh tiin Congress MLA RK Anand chun zanikhan a hril. Bill 3 hai hi non­Manipuri hai Manipur­a an hung lut le um sawng ding control­na dinga Assembly in an hriltlang hnunga an passed ani tia hrilin, Central sawrkar palai thanga hi bill chungthu hriltlang a ni chun message tha lo tak a pek ding leiin pawm thei a ni nawh tiin Mr Anand chun a hril.

Joint Committee on Inner Line Permit System (JCILPS) Ratan Khomdram chun, ILP campaign thua hmalak zawm dan ding puong vat a ni ta ding thu; Bills 3 hai chungthua January 3, 2016 deadline an siem chu tulai hnaia simkhawlei inhning hrat takin Manipur state a sawi leia hma lazawm lova la um an ni thu a hril.

Hieng laizing hin Bills 3 hai dodalna le inzawma indin JAC Against Anti­ Tribal Bills chun January 14, 2016 khin Synod Hall, CCPur hmuna Tribal Movement le inzawma hmatienga hmalak pei dan ding thua Consultation meeting nei dingin an ko bawk a nih. JAC Against Anti­Tribal Bills chun thla hmasa lai khan CM O.Ibobi Singh inhmupuiin Bill pathum hai chungthua an thil phut hai pelutin deadline khawm an pek nghe nghe a, deadline tawp hnung chen khawmin state sawrkar chun JAC thil ngen hai hi a la ngaisak naw bawk a nih.

Manipur Municipal election­a vote tla zat
IMPHAL: January 11, 2016 nia Manipur phairam district 4 haia Municipal Council 18 le Nagar Panchayat 8 hia Councillors 279 thlangna election um a khan votes 85% a tla. Bishnupur district­a Muncipal Council le Nagar Panchayat electionah votes 91% chuong a tla a, Thoubal district­ah 89%; Imphal East­ah 77% le Imphal west­ah 94% votes a tla. Votes tla hai January 15, 2016 khin tiem ning a tih.

Free Paediatrics Camp nei
IMPHAL: IGAR (South) Mantripukhri hmuna Ex ­Servicemen Rally neia um le inzawmin zanikhan Shija Hospital, Imphal­a Paediatrics & Neonatology Department chun Dr Yaikhomba Taorem, Consultant Paediatrician & Neonatologist, Shija Hospital inrawinain Free Paediatrics Camp an buotsai. Hi huna hin damdawi a thlawna sem a ni bakah naupang kum18 le a hnuoitieng hai lai hriselna tiengpanga counselling le leaflets sem a nih.

Tuolthattua intum bail­a insuo an dem
IMPHAL:  June 31, 2015 a K. Krishnamohan (50) silai­a kap hlumtua intum Khulem Jiten CJM, Imphal West in bail­a an suo chu Nupi Singgee Apunba Yaipha Lup (NSAYL) in an dem a, hi thil dodalnain zanikhan Naoremthong Salam Leikai hmuna sit in protest an nei. Tuolthattua intumna le inzawma hearing nawk chu January 16, 2016 a nei dingin Court chun a rel a nih.


PM in thalai hai sin siemtu ni dingin an fui
NAYA RAIPUR: Chhattisgarh­a Naya Raipur a chun ni 5 sung aw ding 20th National Youth Festival zanikhan tan a ni a, January 16, 2016 chen awng a tih. Hi festival hi Swami Vivekananda piengchampha le inzawma huoihawt niin India ram sung hmun tum tuma inthawk thalai 6000 chuong an thang. Festival hawngnaa hin Union Minister Nitin Gadkari chu khuollienin a thang a, PM Narendra Modi chun Video conferencing fethlengin thalai hai hmaah thu a hril naah, inremna, inthuruolna le muongna ei ramin a mamaw a, chuong hai thang lo chun development hin umzie a nei nawh tiin a hril a, thalai hai chu sin zawngtu (job seeker) ni lova, sin siemtu (job creator) ni dingin an fui tawl.

Tukum hi festival thupui chu “India Youth for Skill, Development and Harmony” ti a nih. Festival hi Chhattisgarh Sports and Youth Welfare Department, Ministry of Youth Affairs and Sports, Nehru Yuva Kendra Sangthan le National Service Scheme hai thangruola an huoihawt a nih.

J&K Assembly Budget Session kansel
JAMMU: Jammu and Kashmir Chief Minister Mufti Mohammad Sayeed thina le inzawma sawrkar thar siemna sukhnuk a ni leia Governor’s Rule puong a ni leiin January 18, 2016 nia J&K Assembly Budget Session tan dinga ti chu kansel a nih tiin Assembly Speaker Kavinder Gupta chun zanikhan a hril. Session nei hun ding chu sawrkar thar in an hung ruot thar nawk ding a nih tiin Gupta chun a hril.

Hieng laizing hin (L) Sayeed naunu le PDP President Mehbooba chun ni 7 sung sunna hun hmang zo January 13, 2016 hnung tieng Jammu and Kashmir Chief Minister dingin intiemkamna a nei ding thu PDP spokesman Mehboob Beg chun zanikhan a hril.

Justice Vaiphei in Meghalaya HC CJ a chel el thei
SHILLONG: Meghalaya High Court Chief Justice, Justice Uma Nath Singh chu January 14, 2016 khin a sina inthawk a pension ta ding a ni a, hi le inzawm hin Gauhati High Court –a acting Chief Justice ni lai mek Tinlianthang Vaiphei chun Uma Nath Singh hi a hung thlak el theia hril rik a nih. Justice Vaiphei hi a hma khawmin Gauhati High Court, Shillong Bench a Judge sin lo thaw ta a nih.

Assam­ah vote nei thar 6.35 lakh an um
GUWAHATI:  Zani hmasaa Final Electoral Roll released a ni le inzawm khan Assam­a chun Electoral Roll­a hming zieklut (vote nei) thar mi 6.35 lakh chuong an um. Hi lei hin Assam state sunga voters umzat chu Vaibelsie khat, nuoi 98 le sang 66 an tling tah. Kamrup Metro­ah vote nei thar pungna chu 2.8 percent a nih.

BJP Nagaland President dingin Lhoungu
KOHIMA: Mr Visasolie Lhoungu chu Nagaland state Unit BJP President thar dingin zanikhan thlang a nih. BJP National Secretary le MP Raman Deka, central observer; BJP National Secretary of Minority Morcha le in­charge Nagaland, Farukh Khan hai inrawinaa BJP Nagaland President thlangna hi nei a nih.

Kullu dance Guiness Record­ah
KULLU:  Himachal Pradesh­a Kullu district hmuna nikum International Dussehra festival huna Nati folk dance video­a tha taka records chu Guiness Book of Worlds  records chun khawvela tumkhat thila folk dance lien le mi lam tamna takin a record.  October 26, 2015 a International Dussehra festival huna khan nuhmei 9,892 han a ruolin Kullu Nati dance hi an thaw a nih

Saudi­ah tuolthattu sukhlum a nih
RIYADH: Saudi Arabia chun zanikhan tuolthattu Mishari al­Anzi a ringa a tanbawng. Saudi Arabia rama hin thi dinga thiemnaw inchangtir hai chu kawlhnam hmanga an ring tanbawng hlak a nih. January 2, 2016 khawm khan Saudi sawrkar chun Al­Qaeda le inzawmna nei Sunni helpawl le Shiite cleric Nimr al­Nimr thangin terrorism leia thiemnaw inchangtir mi 47 hiengang hin a lo that ta a nih. Nikum sung khan Saudi Arabia chun mi 153, a tamlem Drugs­a sumdangtu le tuolthattu hai a lo hiengang hin a lo that ta a nih. Kum 20 liemta sunga kum khat sunga mi suk hlum tam kum tak chu 1995 kha niin thi dinga thiemnaw inchangtir 192 zet a sukhlum a nih. Iran khawmin kum 2015 January­November sung khan mi 830 a sukhlum.

VAWISUN THUPUI
Lalpa in Pathien chu zui in ta, ama chu ting in ta, a rawng dam bawl in ta, ama chu in chel tlat ding a nih. ~ Deuteronomy 13:4

Editorial
Ei footpath hi

Churachandpur town hi an thang hrat ang bawkin a sunga cheng mihriem le inlirthei hai khawm nasa takin an pung hrat a, lawm a um. Amiruokchu, a town huop sung ram hi an thanglien belsa thei tanaw leiin a sunga cheng mihriem hai hin kawng tum tumah harsatna ei tuok pha ta a nih. Mihriem le inlirthei a tam ta leiin ei town sung hi an tep ta hle leiin lamlienpui lem chu kan an tak ta hle. Hi lei hin inlirthei khaltuhai le mipui inlawn vel hai ei fimkhur hle a tul ta a nih. Chuong naw chun inlirthei baw leia thina le hliemna tuok el thei ding ngirhmun um zing ei ni ta a nih.

Ei kawtthler le lamlienpui an tep leiin sawrkarin Churachandpur town sunga mihriem kelawnga inlawn vel hai ta dingin footpath a mi siem pek a, lawm a um hle. Amiruokchu, foothpath hi lamlienpui sira dawrkai, thil zawr le inlirthei workshop thenkhatin indiknaw taka an thuomhnaw le motor sienain an hmang a, kelawnga fe hai ta dingin harsatna lien tak an tlun pha leiin footpath hi dawrkai, thil zawr le motor workshop hai hin thil sienain hmang tanaw hram hai sienla nuom a um. Footpath hi thil siena ding a ninaw a, kea inlawn h ai hraw le fena ding lampui a ni lem. Khawpui dang hai le ram changkang haia chun footpath hi ei ni rawi hmang ang hin an hmang ve ngai nawh.

Footpath hi a hmangna ding ang takin hmang inla chu ei kawtthler intep em em el hi a zie a hung um bakah inlirthei changsuol a hung tlawm pha ngei ring a um. Tuta anga  footpath hi ei la hmang suol pei chun inlirthei eksiden hi a la hung tam pha ding niin an lang. Ei kawtthler le lamlienpui intep a hung zieum theina dingin footpath hi a hmang suoltu ni lovin a hmang indiktu ni tum seng ei tiu. Ram hmasawn le hnam changkang ni ei nuom a chu ding chun ram changkang le hnam var lem hai thaw dan entawnin, footpath hi thil sienaa hmang lovin kea inlawn vel hai fena dingin inkieng sanin sukruok ei tiu. Footpath a thil zawr le sie ti dam chu mi changkang lo le mimawl hai thaw dan a nih. Chuleiin mimawl le changkanglo ei hlaw nawna dingin footpath hi sukruok tang ei tiu.

Footpath ei hmang dan hi an dik naw a nih ti hriein hmang indik nawhai hi mipui khawma ei sawisel ngam nuom a um. Mipui han ei sawisel ngam naw chun hmang suol pei hung ning a ta, a tuortu ding le harsatna tuortu ding chu mipui tho ei nih. Nakie ti lovin a hun lai hin veng tinin footpath hmang suoltuhai hi hmang suol ta lo dinga ei hril le ei va sawisel bawr bawr ding a nih. An lung a sen chun Police annawleh thuneitu hai kuoma ziek ngeia sawiselna pek ngam ding a nih. Thil indik naw thawtuhai chu ei sawisel, ei do le hek ngam ding a nih. Mipui han ei right hi thuneituhai kuomah ei intlun ngam bawk ding a nih. Ei right ei intlun naw chun a tuortu ding le a chaw ding chu mipui ei nih.

Ei town sunga Police le traffice duty an um a, hienghai khawm hin footpath a thil sietuhai hi an thil siehai inlakhmangtir hai sienla chu an khattawka ei town sunga traffic Jam hlak khawm hi a hung re le nep deu ngei ring a um. Inlirthei inlawn vel hai chau enkai lovin traffic duty police hai hin footpath khawm hi enkai sa ve hai sienla nuom a um. Ei SP sap khawmin a rawihai hi chungchanga hin thu pe ve sienla mipui an lawm hle ring a um. Dan hmanga nitina an hung thaw chun footpath hi mi han thil sienaa an hmang ngam ring a um nawh.

Chun, District Administration khawmin footpath indiklo taka hmanga um hi ngaimawin an hma tiengin hung enfel sienla nuom a um hle. Ms Jacintha Lazarus, IAS CCPur DC sin a chel lai khan ei town sunga thil um dan a hmun ngeia fein a enfel hlak leiin khang hun lai khan chu tulai ang em em hin ei town sung hi a buorchuor naw a, footpath a thil sie ngam an um ngaw el bakah bathlaar siem ngam khawm an um nawh. Hieng a ni lei hin tuta ei DC sap khawm hin an khattawkin ei town sunga footpath le building bawla um hai hi hung enfel ve sienla nuom a um ngei el. Tulaia ei town sunga ei footpath hmang dan hi chu an dik tanaw a nih.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate