Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 12 January, 2016

Tuesday, January 12, 2016

/ Published by VIRTHLI
3rd Children’s Retreat tan a nih
CCPUR: January 15, 2016 chen aw ding ‘3rd Children’s Retreat, 2016’ chu zani 10:00AM khan For One Life (FOL) huoihawtnain HSA Complex, Rengkai road­ah tan a nih. Hi huna thang naupang Khawmawi, Sielmat, Saikot le Muolbem haia fe le hungna motor chu buotsaitu han arrangement an siem a, a thang hai hi Pathien thu le hla bakah games chi dang dang hai neipui ning an ta, T­Shirt le refreshment a thlawnin an pek bawk ding a nih. Chun, January 13­15, 2016 zan dar 5:00 haiah hi lai hmuna bawk hin Youth Service um hlak a tih. Hi retreat­a thang ding hin USA a inthawk FOL member thahnemtak an hung.


Cable lineman electric in a man hliem
CCPUR: Angel Vision (Cable Television) a Lineman sin thaw lai mek Mr Ginsonlian @ Soson (29) s/o Thongzalam of Venguam South, New Lamka chu zani sun dar 12:30 vel khan PT Sports Complex sak lai, a ruolhai le cable line siemnaa inchung­a a kai laiin Electric High Tension wire a tawkfuk leiin electric in natakin a man hliem. Mr Soson hi inrang takin District Hospital panpui a ni a, doctor han Imphal tieng panpui dinga thurawn an pek leiin zani zantieng khan Imphal panpui a nih.

Hi thil tlung le inzawm hin a ruol hai chu Khominthang Power Station –ah inrang takin an tlanlut a, electric an that hnungin Soson hi an lakdawk chau niin ei thu dawngna chun a hril.

All India TSA Fest, 2016 Koite­ah
CCPUR: Zanikhan  Koite khuo­ah  2nd All India Thadou Student Assn. Fest,2016  nei a ni a, Lamminlun Singsit, President, TSA GHQ in TSA flag a keiphar a, James Haokip, Secy Gen. TSA GHQ in Fest thil tum a puong a, Rev Ginkhosiem, Principal DTS, K.Salbung in Fest Pathien kuoma tawngtainain a hawng. Hi huna hin TSA GHQ thuoitu laklut thar Tracy Lhingneihoi of S. Munpi (Edn. & Statistics Secy); Asst Inf. Secy in Nehthenlal Haokip, 1st MR; Joint Secy Henkhokai Singsit of Motbung intiemkamna inneitir an ni a, volleyball le fooball khela insukhlimna nei a nih. Zan huna Chief Guest in Lianzapau Samte, President SSPP GHQ; Functional President in Demmang Haokip, former President Thadou Inpi GHQ; Guest of Honour in Paul Lalchhanhima, President MZP/CCPur hai an thang. Chun, Thadou Conclave Delhi, 2015 Video hawngna Paul Lalchhanhima, President MZP/CCPur in a nei bawk.


KKL Ambulance beina thuah JPO in thusuok an siem
CCPUR: Manipur sawrkarin Thangjing ti ‘Thangting’ tia thlakthleng a tumna dodal pawl JAC in January 7, 2016 nia Moirang Bandh an thaw huna bandh Volunteers han CCPurn pana hung tlan KKL Ambulance an suksiet bakah Driver Mr Ngulkhopau Guite le a helper Mr Lunkhohao Guite hai Ambulance­a inthawk keidawka an sawisak hliemna le inzawmin zanikhan Joint Philanthropic Organisation (JPO), Churachandpur chun thusuok an siem.

KKL thusuok in a hril danin Cancer­a damnaw Mr Thangtinmang (56) of Red Cross Road, CCPur chuongna, Imphal­a inthawk CCPur hung panpui a ni lai mek Terakhongsangbi hmuna bandh supporter mi 30/40 vel han sukchawla an lo bei a ni thu le hi thil tlung thua hin Churachandpur Police station­a FIR peklut a ni hnungin Moirang Police Station­ah transfer a ni a, sienkhawm tuchen hin action lak a la ni nawh.

Hi le inzawm hin thuneitu hai chu suksuoltu hai an rang thei anga man le  an chunga action la dingin an ngen a, January 13, 2016 zanril chena Ambulance beitu hai man an ninaw chun nuorna chi dang dang an thaw tan ding thu; thil ditumlo a tlung chun thuneitu han mawphur an tih tiin JPO thusuok chun a hril. JPO, CCPur a hin HYA GHQ; KKL GHQ; YMA Manipur Group le ZYA GHQ hai an thang a nih.

An thusuok a hin Mangcha Thangzawm, President, YMA Manipur; Lianzalal, President, ZYA GHQ; Kamthang Haokip, Gen. President, KKL GHQ le Laldawnlien Varte, Gen. President, HYA GHQ han hming an ziek.

Medical re­imbursement Rs. 80,000/­ pek
CCPUR: Anti­Tribal Bills 3 hai leia nuorna nei huna hliemna tuok, Imphal­a vawi iemanizat operation thawa um Thangminlun Baite s/o Janglet of B. Phaicham chu zanikhan Imphal­ah operation thaw nawk a ni a. Hi le inzawma Kuki Inpi, Imphal in JAC/JPO kuoma medical re­imbursement an ngen angin JPO chun zanikhan Thangminlun Baite kuomah Rs. 80,000/­ an inhlan. Thangkhopao hi silaimu in a Kal (kidney) a kapfuk bakah a ril (intestine) khawm a tawk fuk a, hi lei hin a Ril iemanichen pei a nih.

JAC Consultative meeting 
CCPUR: Anti­Tribal Bills 3 hai le inzawma indin JAC inrawinain January 14, 2016 khin Synod Hall, IB Road, CCPur­ah Tribal movement hmatienga fepi dan ding hriltlangna open house discussion a um ding a ni a. Hi huna hin Tribal movement fepui dan ding thua ngaidan, ditdan le thurawn tha nei hai chu thanga thurawn pekhawm dingin JAC chun ngenna an siem.

Martyrs ralna
CCPUR: Zani hmasa khan Mandim of Gangpimual, BSF/STC in tribal martyrs hai ralna dingin JPO kutah Rs. 1500 le Hangzamin of Zellang Veng in Rs. 200/­ an pek bakah zanikhan Paukhanthang of G. Bualjang in Rs. 100/­ le JPO hmang dingin Rs. 100/­ a pek.

Workshop on Prog. implementation
CCPUR: District Health Society/CCPur (NHM) hmalaknain zani 11:00AM khan CMO Conference Hall­ah District Workshop on Program Implementation Plan (2016­17) nei a nih. Dr Thangchinkhup Guite, CMO/CCPur chun, PIC 2016­17zona dingin sawrkarin ni 10 sung hun a mi pek a, state govt kuoma peklut a ni hnungin Centre Govt. ah peklut ning a tih tiin a hril. An zawmpui officer hai a hun taka pelut seng dingin an hriettir a, workshop huna tha tak le lunglut taka thang seng dingin a ngen.


Seiboi Mate, DPM NHM/CCPur chun, Digital India le inzawma sawrkar thlungpuiin PIP 2016­17 online hmanga submit ding a ti leiin kum dang ang a ni tanaw ding thu a h ril a, Block 5 bakah an zawmpui han a hran sengin PIC 2016­17 online fethlengin an peklut a tul ding thu a hril.

JNV Entrance paper Guwahati a thawn
CCPUR: January 9, 2015 nia JNV Tuinom, CCPur­a Class VI inchuk ding lakna dinga  Entrance test uma answer paper hai chu zanikhan Guwahati­ah thawn a nih. JNV Entrance a khan CCPur block­a candidate 505 um hai lai 389 an exam a, Henglep block­ah candidate 73 um hai lai 47; Singngat block­ah candidate 31 um hai lai 23; Thanlon block­ah candidate 61 um lai 32; Tipaimukh block­a candidate 175 um hai lai 103 le Samulamlan block­a candidate 110 um hai lai 100 exam­ah an thang a nih.

Municipal Council 18 le Nagar Panchayat 8 haia election nei a nih
IMPHAL: Manipur phairam district Assembly Constituencies 40 umna 4­ Imphal West, Imphal East, Thoubal le Bishnupur district haia Municipal Council 18 le Nagar Panchayat 8­a Councillors 279 thlangna Election chu zani 8AM­4PM sung khan nei a nih. Buoina neu neu um sien khawm buoina lien taluo tlung hriet a ni nawh.  Councillors 279 thlangna dinga hin Candidates 685 an um a, hienghai lai hin Congress candidates 199, BJP 181, CPI 16, Lok Jan Shakti Party 9 le Independent 280 an um a; Polling stations 568 hawng a nih. Election buoina um lo le thienghlim taka nei a ni theina dingin Polling station tinah state security personnel sie an ni a, inthlangnaa hin  security force personnel 2840 hmang an nih. Vote tla hai January 15, 2015 in tiem ning a tih.

A hmasa takna dingin Nambol Municipal Council huomsunga Polling station 10 haia chun Women Polling Personnel hmang an ni a, polling station tinah Women Poll personnel 5 pei hmang an nih. Sawtnawte hnunga sawrkar thawktu tam tak an sin haia inthawk an hung pension ding a ni a, hi lei hin hmatieng peia election haiah harsatna an tlun ding a ni a, hiengang harsatna a tlung nawna dinga Election Commission of India (ECI) in trial basis­a thaw dinga a ti leia Women polling personnel a ensinna dinga hmang tan a nih tiin SDO Nambol Ramananda chun a hril.

Manipur Final Electoral Roll released
IMPHAL: Manipur Assembly Constituencies 60 haia Final Electoral Roll (2016) chu zanikhan Chief Election Officer O. Nabakishore in Imphal hmuna a released. Final Electoral Roll dungzui hin Manipur­ah Voters 18,26962  an um a, hi laia  9,31005  chu nuhmei an ni a, 8,95957 chu pasal an nih. Vote peihmang zat chu 16,245  a ni a, hi lai hin voter thi tah 5085, hmun danga insawn 8227 le 2909 hmun pakhat neka tama vote nei (repeated) le 24 hai disqualify an thang.

Lampui sira thing phun thi mek hai an enfel
IMPHAL: Imphal khawpui Green City a siem tumna le inzawma Manipur Chief Ministers, Ministers le MLA han Imphal khawpui sung lampui sir haia thing an phun hai laia tam tak chu an thi mek a, hi le inzawm hin Director of Bio­Resources and Sustainable Development, Dr Dinabandhu Sahu inrawinaa scientist team chun zanikhanNorth AOC inthawk Chingmeirong inkara lampui sira thing phun hai an va enfel. Mr Dinabandhu Sahu chun, lampui blacktopping thawnaa hmang Alkatara le lung chawkpawl han thingkung an tawk leia thingkung phun hai hi thi mek an ni thu a hril. Hi le inzawm hin blacktopping thaw huna thingkung hai an inthanglien theina dinga hmunawl siem hlak  dingin mipui hai a ngen.

ST Demand Committee in Public meeting
IMPHAL: Scheduled Tribe Demand Committee (STDCM) chun January 17, 2016 khin  Thangmeiband Athletic Union (THAU) Ground­ah Public meeting an ko thu STDCM President Dr Y. Mohendro Singh in zanita Manipur Press Club, Imphal hmuna Chanchinbumihai an hmupui huna a hril. STDCM hin Meitei hai Scheduled Tribe (ST) a zieklut dinga kum 3 vel liemtaa inthawka kha an lo ngen ta a ni a. Mipui thlawpnain an thil ngen nawrnain democratic agitation dang dang an thaw pei ding thu a hril bawk. STDCM chun  zanikhan Manipur Chief Minister O.Ibobi Singh khawm inhmupuiin Meitei hai ST a zieklut dinga an ngenna  sukpuitling dingin an ngen.

Rs. 500 Crores ngen a nih
IMPHAL: Manipur CM O.Ibobi Singh chun Manipur­a Simkhawlei inhning leia thil a suksiet hai siemthat le harsatna tuortu hai sawmdawlna dingin sawrkar thlungpui kuoma Rs. 500 crore hung pe dinga ngenna India Prime Minister kuoma a thawn. District Administration hai fethlengin sawrkar chun sawmdawlna Rs. 10 crores a release ding thu; Senapati district kuomah Rs. 5 crores, Tamenglong le Imphal West District hai Rs. 1.5 crore ve ve pek an ni ding thu Manipur Chief Secretary O. Nabakishore chun a hril.

Free Medical camp an buotsai
IMPHAL: 29­Assam Rifles chun Military Civic Action programme hnuoiah zanikhan Chandel District­a Hengshi village­ah Medical Camp an buotsai. Hi huna hin Hengshi le a se vel Tuijang, Tolbung, Hollenjang le Joupi haia inthawk khawmin an hung thang a, pasal 104, nuhmei 121 le naupang 96, an rengin mi 321 hai hriselna enfel a ni a, damdawi Rs. 1 lakh chuong manhu a thlawna sem a ni bawk tiin zanita PRO Assam Rifles thusuok chun a hril.

JAC in Rel lampui siemna an ban
IMPHAL: JAC Marangching chun a khawmi hai chunga FIR file­a um hlip ding le Marangchung village a Section 144 CrPC puonga um hlip dinga an ngenna sawrkarin a ngaisaknaw leia an lungawinawzie suklangnain January 10, 2016 a inthawk khan North­Eastern Frontier Railway hnuoia an khuo huop sunga Rel lampui siemna le inzawm sin hrim hrim ban an puong. NF Railway le State sawrkar chun Rel lampui siemna le inzawma survey a thaw thar dinga an ngenna khawm dawn na an hmunaw niin JAC chun an hril.

Naupang suollui tuma intum man
AIZAWL: January 9, 2016 zana nuhmei naupang kum 13 mi suollui tuma intum H. Vanlalhruaia of Thingdawl chu Kolasib Police han an man. H. Vanlalhruia hin nuhmei naupang hi thil inchaw pek dingin a thlemin suollui a tum a, sienkhawm nuhmei naupang hin a beilet leiin a hlawsam nia hril a nih. H. Vanlalhruaia hi Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act. hnuoia case siemkhum a ni a, Kolasib District Jail­a thun a nih.

Syria Dy. PM India ramah
NEW DELHI:  Syria Deputy Prime Minister le Foreign minister ni bawk Walid Al Moualem chu India rama ni 4 sung cham dingin zanikhan New Delhi a hungtlung. Mr Moualem hi high level delegation in an hung zui a, India ram a cham sungin External Affairs Minister Sushma Swaraj khawm inhmupui a tih.

Ahmedabad­ah International Kite festival
AHMEDABAD:  Gujarat­a Ahmedabad hmuna ni 5 sung aw ding 28th edition International Kite Festival tan a nih. Kite Festival hi Gujarat Chief Minister Anandiben Patel in a hawng a, hi huna hin Gujarat Governor O.P.Kohli le Minister of state for tourism Jayesh Radadiya hai khawm an thang. Khawvel rambung tum tum 28 haia inthawk kite flyers 98 bakah State dang dang 8 haia inthawk kite flyers 55 le Gujarat­a inthawk 28 hi huna hin an thang a, lekhachai rawng chidang danga siem hai chai/invuongtir an nih. Kite festival­a hung thang hai lai hin US, UK, Germany, France, Italy, Rusia, Netherlands, Singapore, Turkey, Vietnam, Poland, Argentina le Brazil haia inthawk khawm an thang. Surat, Vadodara, Rajkot, Porbandar, Mandvi le Modhera hmun haia khawm kite festival hi hmang a nih.

Naupang suolluitu hai  Til lâk dinga petition  thuah SC in dan khau lem siem dingin 
NEW DELHI: Supreme Court Women Lawyers Association (SCWLA) in India rama nuhmei naupang suolluina pung pei le inzawma  nuhmei naupang suolluitu pasal hai an Til lak (Castration) dinga petition a file chungthuah zanikhan hearing nei a ni a, Justice Dipak Mishra inrawinaa Division Bench chun naupang suolluina thuah ‘child’ ti hrilfiena ennawn a, nuhmei naupang suolluitu hai hremna ding Dan a hran lieu induonga, hremna dan khau  siem dingin a ngen. Tuta tum hi Supreme Court in minors (kum tlinglo) le naupang kum 10 le a hnuoitieng hai  thlierhran vawikhatna a nih.

Supreme Court chun nuhmei kum 10 le a hnuoitieng, sex thil hrietna iengkhawm la nei lo hai suolluina hi ngaidam theilo suolna a nih tia hrilin Parliament chu hiengang suolna thawtu hai remna ding Dan hran siem dingin a ngen. Amiruokchu, SCWLA in hiengang suolna thawtu hai Til lak dinga a ngenna anga hremna ding thuah judiciary chun Mandamus an suo thei naw thu hrilin, Legislature hai sin a nih tiin SCWLA a senior advocate Justice Mishra Mahalakshmi Pavani a hril. Castration hi tuta hma khawma Justice Verma Committee in a lo hnawl ta a nih.

SCWLA chun kum tlinglo (juvenile) humhim hnungah juvenile victims hai sanhim hun a ni tah tiin Court chu naupang suolluina chungthua kum 10 le a hnuoitieng hai category hrana sie dingin a ngen a nih. Court chun Castration hi rawtna chau a ni a, Central Govt. in a hnawlin a pawm thei tiin a hril.

VAWISUN THUPUI
Chuleiin, in lungril ser chu tan unla, kawmaw ta naw ro; Lalpa in Pathien chu pathienhai Pathien, hotuhai Hotu, Pathien ropuitak, hrattak, tiumtak el, tukhawm ditsak bik nei lo, thamna khawm la ngai lo a ni sih a.~ Deuteronomy 10:16­17

Editorial
Kangmei laka fimkhur

Khuo inthal lai hin kangmei a suok awl ti ei hrietzing sa khawm nisien, khuo a hung inthal a, ram a hung tawl tan nawk mek le inzawm hin kangmei suok ding laka ei him lem theina dingin mitin ei fimkhur zuol nuom a um. Thil buoithlak tak pakhat chu tui vang lai tak le kangmei suok a tam hlak hi a ni a, hi lei hin kangmei laka fimkhur zuol a pawimaw a nih. Kangmei hi thil dang dang, Electric, Gas leakage lei, thuk mei thatmit lova maksan lei, dumziel bawng thatmit lova dengthang mei mei lei, tul mang loa ram raw lei le thil dang dang leiin a tlung thei a. Thal huna kangmei suok a tam hlak nasan chu khuo inthal leia thing le ruo hna le thil iengkim a tawl a, a kang awlsam lei a ni a. Dumziel hawptu hai khawmin mani dumziel hawpna bawng that loa peithang mei mei chingnaw inla nuom a um.

Kangmei suok thenkhat chu thawsuol pal lei a ni lai zingin a tamlem hai hi chu ei fimkhur tawknaw leia suok a ni rawp hlak. In inhnaite tea cheng ei ni tawl el khela, ram changkang le hmasawn hai anga thil iengkim felfai taka nei ei ninaw a, thil chawk thei le meiin a kang awl chi hai inhnai taka siekhawm hlak ei ni leiin ei ni rawi ta dingin kangmei laka fimkhur hi a tul zuol. Petrol pump ni si loa Petrol le thautui tam tak tak sekkhawl­a black­a zawr ei tam nuom sawt hle. Thautui sekkhawla zawr sawng tu hai ta dingin kangmei laka ei him theina dingin ei fimkhur hle thil tul a ni bawk.

Kangmei a suoka, a ni ding ding a ni zo pha hlak chun thaw thei iengkhawm ei nei ta ngai si naw leiin ‘sukdam nekin inveng a tha lem’ ti thuvar hrie zinga, kangmei laka ei him theina dingin mitin ei fimkhur a tul. Kangmei suok leia chanhai le hrilhai taka ei um nawna dinga inveng fimkhur chu ei ta dinga thil tha le ei thaw ding makmaw a nih. Midang ta dingin ei lo fimkhur peinaw a ni khawmin mani ta ding bekin fimkhur ei tiu. Kangmei suok intanna tak chu thil chite inthlada lei a ni chawk hlak a, mani ta dinga ei fimkhur seng a ni phawt chun kangmei lakah mitin ei fihlim ding tina a nih.

Tukhawm hin khuo inthal leia ram tawl leiin ram kang hriet ding a hung um zeu zeu nawk ta a. In inhnaite tea cheng ei ni el khelah ram le ei khuo/in inkar hnaite a um, ramkang leia awlsam taka khuosunga In hai kangkai thei ngirhmuna um le cheng ei ni tawl ta leiin ramkang leia kangmei nasa tak suok ding laka ei him theina dingin ram raw mei mei ei ching hi ei bansan hmak a tul. Kangmei suok laka ei him lem theina dingin State sawrkar le District Administration hai khawmin mipui hai hrilhrietna tiengpang uor lemin hma hung la sien nuom a um takzet. Chun, tul mang lova um inhuot leia ram raw mei mei chingtuhai hremna dingin sawrkarin dan khau tak siem sienla nuom a um bawk.

Kangmei a suok chang hin ei ni lai chun  a thatna dingin tui ei hmang tlangpui a, sienkhawm tulai khawvela ding chun kangmei thel ding hin kangmei intanna san hriet hmasak thil tul tak a hung ni tah. Kangmei suok nazawnga hin  tui hmang chi a ninaw a, thing, lekha, rubber le plastic ti vela kangmei suok chu tui tha hrat tak (pressurzed water), foam annawleh multipurpose (ABC­rated) dry chemical extinguisher hai  hmang  ding a ni a, carbon dioxide amani ordinary (BC­rated) dry chemical extinguisher hai chu hienga inthawka kangmei suoka chun hmang lo ding; Petrol, Khawnvartui, Rawng tiengpang le thlaisuongna Gas leia kangmei suok a ni chun kangmei suokna bula oxygen suktlawm dan ngaituo ding, a thelna dingin, carbon dioxide, (BC­rated) dry chemical, multi purpose dry chemical hai hmang ding; Electric le hiengang thil leia kangmei suoka chun tui hmang lova Carbon dioxide, (BC­rated) dry chemical, multi­purpose dry chemical hai hmng ding; metal thenkhat­ magnesium, titanium, potassium le sodium haia inthawk kangmei suok a ni chun a thelna bik dinga siem power fire extinguisher hmang ding a nih tiin mithiem hai chun an hril.

Hieng a ni lei hin kangmei leia ei him lem theina ding le, kangmei theltu pawl Fire Brigade han hrat taka kangmei an thelmit theina dingin thuom tha le changkang, kangmei suok dan le ngirhmun izira hmang ding meikang thelna Fire Brigade hai sawrkarin an thuom a tul bawk a nih.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate