Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 12 December, 2015

Saturday, December 12, 2015

/ Published by VIRTHLI
Disclamation Contest on Patriotism & Nation Building nei
CCPUR: Zanikhan Nehru Yuva Kendra (NYK), CCPur le National Service Scheme (NSS), CCPur Govt. College hai thangruola huoihawtnain CCPur College­ah District Level Disclamation Contest on Patriotism & Nation Building’ nei a nih.Pu H. Doungel, District Youth Coordinator, NYK, CCPur chun, Disclamation contest on Patriotism & Nation Building thiltum chu ram le hnam ngainatna/hmangaina neia an thiemna hai an hmang a ni a, 2016 Republic Day hmang ding le inzawma Awareness program pakhat a ni thu a hril. Disclamation Contest hi India ram pumpuia Block 5770 haia hmang ding a ni a, District level­a competition­a pakhatna, pahnina le pathumna latu hai kuoma lawmman Rs. 5000/­, Rs. 2000/­ le Rs. 1000/­ + Certificate dawng an ta, State level a pakhatna, pahnina le pathumna han Rs 25,000/­;  Rs 10,000/­ & Rs 5000, + Certificate ning a ta, National Level a mi han Rs. 2 lakh, Rs. 1 lakh le Rs. 50,000+ Certificate an dawng ding thu a hril.

Competition­a Contestant han lekhabu le reference note iengkhawm hmang lovin minutes 10 sung ram hmangaina/ram ngainatna thu (patriotism) thuah thu an hril ding ti a nih.

Zanita Disclamation contest a hin  Henglep Block a inthawk mi 3, Thanlon Block­a inthawk 1, Singngat Block­ah 1, CCPur/Lamka Block­ah 3; Saikawt  Block­ah 1 le Tuibuong Block­a inthawk mi 2 an thang a, Panel Judges in SR Gangte, HoD Pol. Sc. CCPur Govt. College; Dr Th. Siamkhum, Associate Prof. Dept. of Pol. Sc., CCPur College le Kawlsianmawi, Asst. Prof. Dept. of Sociology, CCPur Govt. College hai an thang.

District level­a pakhatna latu chu December, 2015 thla sunga State Level contest­ah district aiawin thang a ta, state level­a pakhatna latu chu January, 2016 (January 26 hma) a National level contest nei huna State aiawin zu thang a tih.

Truck in a rawt hlum
CCPUR: Mr Lienzamvel (22) s/o K. Siema of Rengkai, Muolhlum chu zani zing dar 9:00 vel khan Zoveng­a St. Luke Chapel bul lai changsuolin Truck in a rawt hlum. Ei thu dawngnain a hril danin Truck MN02­B1461in leingawi a phur an bundawk zo, tlansuok a  tum le suok thei lovin an tang a, motor dang hmanga keidawk an tum naah a keidawk tumtu motor le a Truck an intettuo a chu kara a lo tlazep leia motor pahni intettuo hin a chep hlum niin a hril.

HLS, Manipur in a sut Lekhabu Thar Pahni Tlangzar a nih
CCPUR: Hmar Literature Society, Manipur­in a sut lekhabu thar pahni, MIL (Hmar) BA chena hmang thei ding Pu S.N. Ngurte le Upa Dr Rosiem Pudaite hai ziek “History of Hmar Literature” le “Hmar Lengkhawm Hla Suina” Pu H.C. Hrangate ziekhai chu zani sun dar 11­12 inkar khan HLS Office, Rengkai Road­ah Rev. Ros Infimate, Chairman, Hmar Christian Leaders’ Forum (HCLF) in a tlangzar.

Rev Ros Infimate chun, “Hmar tawng lekhabu thar HLS­in a sut pei thei hi lâwm a um a. HCLF le HLS hin sin thawtlangna ding tamtak a um a. Ei Bible khawm revised­in ei sut thar mek a. Hi kawnga khawm hin HLS leh inrawn peiin rawng ei bawl tlâng pei ding a nih” tiin a hril.

Lekhabu tlangzarna huna hin HLS Executive Committee le THURO Editorial Board inthung nghâl a ni a. Kum thar 2016 Term  a inthawka THURO Editorial Board dingin Chief Editor Pu Darsiemlien Ruolngul, Editors Puhai H. Zaneisang, Prof. L. Ruoivel Pangamte le Joseph Joute hai ruot an nih.

Lekhabu tharhai hi Rs.150 peiin zawr nîng an ta, lekhabu zawrna hmun hran hrana zawr bâkah state tinah khawm zawr la nîng an tih. (JSJ)

Gift lak thei
CCPUR: SielmatChristian Higher Secondary School a kai chawmnaupang hai ta dingin Christmas Gift PMS Book Store, Sielmat Christian Hospital bul­ah vawisun a inthawk hin lak thei ning a tih. Lak thei hun chu zing dar 9:30AM­ 4:00PM inkar ning a tih.

NFSA beneficiaries list
IMPHAL: Churachandpur District sung khaw tum tum haia NFSA beneficiaries list chu Office kai hun sungin District Supply Officer, CCPur kuomah December 15, 2015 chen khin en thei ning a tih tiin M. Ginzasuan, DSO, CCPur chun inhriettirna a siem.

Cold Storage a hungtlung
CCPUR:  District Hospital Morgue­a hmang ding Rs. 16,24,750/­ senga M/s RS Cooling Appliance Company­a inthawk Cold Storage Cabinet pahni hai chu zani zantieng 1:20PM vel khan AS01FC­9982 truck hmangin District hospital, CCPur hung phurtlung a nitah.Cabinet pakhata hin ruong 6 pei siethat thei a ni a, a pahni chun ruong 12 zet sie­that thei a ni ding a nih. Engineer han an fit zo pha Tribal Martyrs hai ruong khawm siethat thei an ni ta ding a nih.

HSA hotu vuokna thuah inremna siem
CCPUR: December 9, 2015 khan Mr Lalthanzau @ Zaua, Vice President, HSA CCPur JHQ motor namthluk pek le vuok a nina thuah Dec. 10, 2015 khan kutthlaktu Mr Muanthang, s/o S.K.Siam of Mualveng le a sung le kuo, Hiangtam Lamka Lal, HYA GHQ, HSAGHQ; HSA CCPur JHQ, MZP, ZSF le KSO, SSPP JHQ han Hmar Secretariat, HSA Campus, Rengkaih­ah inbiekna neiin Mr Muanthang le a sung han an suksuol pawma ngaidam an inhni leiin inremna siem a nih.

Inremna siem a ni dungzui hin mi vawtu chun media haiah hrilfiena le ngaidam inhnina thu an suo ding; thil tlungna hmun Hiangtam Lamka Chief in condemnation a siem raw seh ti le Activa suksieta um repair­na dingin Rs. 5000/­  Dec. 11, 2015, 4PM chena an pek ding hai a ni a, suksuoltu tieng han hieng condition siema um hai an pawm leiin ngaidam inhnina hi pawm pek le inremna siem a nih.

Anaesthesia workstation machine
CCPUR: District Hospital­a Operation Theatre a hmang ding ‘Anaesthesia work­station machine’ chu Imphal­a inthawk zani zantieng khan District Hospital/CCPur a hungtlung a, Engineer 3 han Operation Theatre (OT) Room­ah an installation thawin ensin nghal a nih. Machine hi Skanray Company siem a ni a, Medical Directorate thupek anga company –a inthawk bio­medical engineer Castar, Kishore le Anil han an fit nghal a nih.District Hospital­a Medical Supdt. hlui le tuta Medical Department­a Additional Director sin chel tah Dr Shyam Sunder Singh hmalaknaa machine thar hi nei theia um a ni thu Dr Kim Gangte, Dy. MS/Dist. Hospital chun chun a hril a, hospital le mipui aiawin Dr Shyam Sundar chungah lawmthu a hril.

Hiengang machine hi Thoubal le CCPur District Hospital ti lo district hospital dang haiah a la um naw niin Dr Simte chun a hril bawk.

Blood Donation Campaign nei
CCPUR:  Kum tin December 11­a Blood Donation Camp an nei hlak angin HDFC CCPur Branch  chun zanikhan District Hospital­a Blood Bank ah Blood Donation Camp an buotsai. Campaign hi Dr Kim Simte, Dy. Medical Supdt. District Hospital in a hawng a, hi zo hin 7­Assam Rifles, Rayburn College le HDFC staff han thisen an pek a, thisen an pek hi Unit 25 a nih.

Blood donation camp an nei zata HDFC in student pakhat kuoma ECSS scholarship an pek hlak angin Thokchom Dina Kumar Singh, Branch Manager chun HDFC Bank Educational Crisis Scholarship Support Prog. 2015­16 dawngtu dinga thlang Hoineithem Jenifer Touthang kuoma pek dingin Rs. 3,000/­ cheque CCPur Govt. College principal kutah an hlan.

2nd Lawmpi Golseh tan
CCPUR: Zani 11:00AM khan Tuibuong Peace Ground­ah Thangjang Haokip, President, KIC in Kuki Innpi, CCPur huoihawt 2nd Lawmpi Golseh a hawng a,  Pastor Nguljathang in tawngtainain a hawng. Zanikhan TKSU in KKL 3­2 in an hne a, KSO in KCA 5­1 in an hne a, UZO in JPO 3­0 in an hne. Vawisun quarter final 9:30AM in TKSU v/s KNO; 10:30 in KSO le KWU hai Dist. Hg. Playground, Tuibuong­ah inkhel nawk an tih.


Rajya Sabha inthung a zawnin ni 4  rorel thei lova sukbuoi  a ni tah
Lok  Sabha­a khawm Opposition hai an suoktau
NEW DELHI: Centre­a NDA sawrkarin tuta Parliament Winter Session sunga GST thanga bill pawimaw tum tum pass hman ngei tuma beiseina a nei laiin Parliament Inpui pahni Rajya Sabha le Lok Sabha haia chun a bikin Rajya Sabha a chun rorel mumal thei loa inpui inthung sukbuoi zing a la nih.

Rajya Sabha a chun zanikhan Congress President Sonia Gandhi le Congress Vice President Rahul Gandhi hai National Herald Chanchinbu chungthua Delhi High Court in anni taksa ngei inlang ding a kona thuah Congress  member han rorel thei lovin risie an siem nawk a, vawi iemanizat zet Rajya Sabha inthung sukchawl lailawk pha a nih. Zanikha a zawna Congress in ni 4 Rajya Sabha rorel thei lova sukbuoina a ni tah. Hienganga Congress in risie siema an sukbuoina kara hin Rajya Sabha chun zanikhan Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013 chu member 23 umna Select Committee kuomah refer a ni a, Prime Ministers Office (PMO) a MoS Jitendra Singh chun motion move in voice vote a passed a nih.

Hieng laizing hin Lok Sabha a khawm BJP Member thenkhatin Congress leader thenkhat chunga kawngkam mawi lo an hmang ditnawzie suklangnain zanikhan Opposition party­a Congress, Trinamool Congress, RJD le JD­U member hai Lok Sabha a inthawk an suoktau. Question hour huna Congress member Mallikarjun Kharge chun Speaker Sumitra Mahajan chu BJP leader Virendra Singh in Congress party leader hai chunga a tawngkam hmang leiin ngaidam inhnitir dingin a ti a phut bakah TMC leader Bandhopadhyay khawmin Mr Singh ngaidam inhnitir dingin a phut ve a, sienkhawm Speaker chun member hai tukhawm ngaidam inhni dinga a thawlui theinaw thu a hril leia Opposition member hai hi lungawi lova house a inthawka suoktau an nih.

NDA sawrkarin a ngaipawimaw em em ramdang company lien hai hipna ding GST Bill hi Lok Sabha­a passed  ni ta sienkhawm Rajya Sabha­a intang a nih. Hienganga Parliament rorel thei lova a la umzing hi PM chun zani hmasa khan pawi a ti thu hrilin hienganga rorelna sukbuoi hin zalenna a tawk a nih tiin a hril.

ISRO Chairman in CM an hmupui
IMPHAL: Mr AS Kiran Kumar, Secretary, Department of Space le tuta Chairman, ISRO sin chel sa mek chun zanikhan Manipur CM O.Ibobi Singh a office­ah an hmupui. Ieng thu am an hril ti ruok chu hrietna ei nei nawh. Mr Kumar in CM an hmupui huna hin National Institute of Technology, Imphal officials hai le MLA K. Ranjit Singh hai khawmin an va uop ve.

Senapati­ah Barak Festival 2015
IMPHAL: Zani zingkar khan Senapati­ah  ni 3 sung aw ding  2nd Barak Festival 2015 tan a ni a, hi huna hin Tenyimi People’s Organisation (TPO) President Timikha Koza khuollienin a thang. TPO hi Angami,Chakesang,Impui,Mao,Maram,Puchury,Poumai,Rengma,Thangal  le Zeliangrong hai inthlungkhawmna a nih.

Film Forum in protest an nei
IMPHAL: Film Forum Manipur chun KCP (MC) Paikhomba, NRFM le URF (Lalheiba) hai thanga Manipur helpawl tum tum han Forum kuoma sum an ngen rawp hlak dodalnain zanikhan Lamphel, Imphal­a an Office tuolah sit in protest an nei. Film Forum president L. Surjakanta Sharma chun, Film Art hi sumdawngnaa ngai lo ding le sum ngen ta ngai lo dingin helpawl hai a ngen. Helpawl hai sum ngen lei hin film shooting le insuo hai khawm zani hmasaa inthawk khan sukchawl vawng an nih.

Mizoram­ah Beef Festival
AIZAWL: India ram hmun tum tuma Bawng sa khap le India rama midang ngaitheinawna (intolerance) pung pei dodalnain People’s Right to Information and Development Society of Mizoram (PRISM) huoihawtnain zanikhan Beef festival an buotsai.


RJD MP hlui damsung lungin intang dingin
SIWAN:  Kum 2004­a Siwan district, Bihar­a unau pasal pahni  thuoihmang le thatna thuah RJD MP hlui Mohammad Shahabuddin le midang pathum hai chu zanikhan damsung lungin intang dingin Court in thiemnaw an changtir. Midang pathum hai chu Rajkumar Sah, Sheikh Aslam le Arif Hussain hai khawm damsung lungin intang dingin a rel bawk. Shahabuddin hi fine Rs. 20,000 chawi dinga ti a ni bawk.

Shahabuddin le a rawi hai hin August 16, 2004 khan unau pasal pathum hai chu Goshala road­a inthawk an thuoihmang a, anni laia pakhat Mr Chandrashekhar Prasad chu damin a tlansuok a, a unau dang pahni Girish le Satish hai chu Pratappur village­ah Acid bur khumin an that a nih.

HC in Tripura Editor thiem an changtir
AGARTALA: May 19, 2013 nia Tripura­a ‘Ganadoot Patrika’ Chanchinbu a thawktu pathum­ Manager Ranjit Chowdhury, proof reader Sujit Bhattacharjee le driver Balaram Ghosh hai hi chanchinbu office­a a thisaa hmu an nina le inzawma Court in a damsunga lungin intang dinga thiemnaw a lo inchang tir tah Editor Sushil Chowdhury chu zani hmasa khan Tripura High Court in thiem an changtir a, jail­a inthawk an insuo tah.

Mr Sushil Chowdhury hi July 14, 2015 a kha West Tripura district a Addl. And Session Judge in a thi chena Jail intang ding le fine Rs. 70,000 chawi dinga thiemnaw a lo inchangtir tah, sienkhawm Mr Sushil Chowdhury hin suksuol a neinaw thu hrila High Court­a appeal a pek ngaituo nawn a ni hnunga thiem inchangtira hung um a nih.
----------------------------------------------------------------
VAWISUN THUPUI
Nangni khawm inring zingin um ro, in ring naw hunah Mihriem Naupa chu a hung ding a ni sih a,” a ta.  ­ Luka 12:40

Editorial
Sawr thlaka ei insiem a tul


Khawvela thiemna le varna insang ta zie ei hriet a, sawrkar le company dang danga sin zawng le thawk ding khawmin degree naran hai ta ding chun sin hmuna ruol an kuo ta nawh. Khawvelin hrat taka hmatieng kal a pen naah, khawvel ke pen ruola kal ei pen ve theina dingin inchuklai han thang  ei lak nasat a tul. Mr Narendra Modi Prime Minister nina hnuoia Centre­a NDA sawrkar chun ‘Make in India’ changchawiin ramdanga inthawk thil laklut el ni lova India ram ngeia siem dingin khawvel rambung tum tuma company le sumdawngtu hai  dawrin a fiel mek zing a. Company tam tak chun India rama hung lut hi an hniel naw a nih. Make in India  project  hi a hung hlawtling a ni chun thalai sin neilo tam takin sin hung hmu  phang an ta, chu chu ei rama unemployment problem sukbona ding lampui tha tak a ni ding leia hi thil hi NDA sawrkarin a hung thaw a nih.

Hieng laizing hin sawr tlak le hmang tlak mithiem ei indai sinaw chun ei ta dingin a thahnem chuongnaw ding a nih ti sawrkarin a hriet leiin Skill Development annawleh professional line tiengpangah thalai tamlem training pek an tul ti a hriet a, sawrkar thlungpui chun hieng tiengpanga hin nasa takin hma a lak mek bawk a nih. Ei khawsakna khawvel hi thanghni/thangthum liemta hunga lekha inchuk phawt, pawl sawm passed phawt annawleh BA passed phawtin sawrkar sin an hmu el ang hun kha a ni tanaw leiin BA, MA le a chungtieng degree nei hai khawmin line dangah iemani taka thiemna an nei belsa a hung ngai ta a, hi kawnga hin a bikin tlangram le hmun kilkhawr deua  inchuklaihai ta dinga awareness annawleh Career Guidance ei uor a tul. Chuongang awareness hai chu Inchuklai Inzawmkhawm pawl hai thaw ding le an hmalakna ding a nih.

Sawrkar hin ei ramah khawl ropui le changkang tak tak mi hung inthut pekin, industry lien tak tak hung inbun sienkhawm enkawl thei dinga thiemna ei nei sinaw chun hnamdang bawk hung lut an ta, chan ei nei chuong naw ding a nih. Hi lei hin ieng sin khawm thaw thei pei dinga line dang danga thiem bik nei dinga training tiengpang nasa nawk zuola ei uor a tul a nih. BA, MA etc ei hang zo dek dek a, intivei taka kutsinthaw ei hang rin nghal el dam, training nei ei rin em em dam hi Sim hmak chi a nih. Saikawt­a Industrial Training Institute (ITI) sawrkarin a mi hung inthut pek dam hi ei vangneizie hrie inla, training lak rin naw inla nuom a um. Tribal hai hin training ei peinaw leiin  sawrkara ei quota ding khawm ei hluobit zo naw a ni a. Taima takin ITI a hin training hang la sup sup inla chu sawrkar khawmin tuta nek hin hung ngaisak a ta, inchuk thei ding Trade dang dang khawm hung sukpungin upgrade ngei a tih. Sienkhawm ei ngaitha a, training la mumal pei ei umnaw leiin a hming mei meiin a ngir a, inpam a um hle.

A hmaa ei hril ta angin sawrkar thlungpui chun thalai lekhathiem sin nei lo tam takin sin an hung hmu theina ding beiseia ‘Make in India’ policy a fe pui mek ei lo sawr ve theina ding chun sawr tlaka ei lo intat hriem ve a tul. Chem annawleh hmangruo ei hmang ding hai khawm sin ei tan hmain ei tathriem hmasa phawt hlak kha! Hmangruo mawl chu ei hmang peinaw ang bawkin company le sawrkar khawmin thiemna neilo chu a mi sawr pei bik naw ding a nih. Ienganga policy le scheme tha khawm sawrkarin hung indinin fepui sienkhawm hmang le sawr tlak ei ninaw chun ei ta dingin tangkaina neinaw ni a,thalai sin hmulo ei la hung pung pei ding a nih. Thalai sin nei lo pung hi sawrkar le ramin a thawhla tak, suolna sukpungtu a nih.

Hieng a ni lei hin ei rama suolna hnawthmang le ei economy dawmsang a ni theina dingin inchuklai hai ta dinga a tam thei ang taka Awareness ei thaw a tul. Hiengang bawk hin Officer le line dang danga sin lo thaw ta hai khawma inchuklai le sin la hung zawng pei hai ta dinga thil thaw dan ding  tiangpang hai ziek uor inla nuom a um takzet. Tawng ziek dan thu amani, Kohran le kohran amani thua inkal a, intau  intau nekin hiengang tiengpang hi ziek uor inla ei ram le hnam khawmin nasa taka a tangkaipui lem ring a um. A bik takin awareness hi tlangrama inchuklai hai ta dingin uor zuol a tul. A san chu khawpui le mithiem tamna hmuna cheng hai chun ei hriet nuom phawt chun rawn ding mithiem ei kawl le velah an la um a, tlangram haia ruok chun hrilhriet tu ding an um meu ngai naw leiin mithiem le milien tak la hung ni thei ding hai khawm kawk nei lovin  inchukna an tawpsan rawp hlak a nih. Hi lei hin inchuklaihai ta dinga Career guidance hi uor inla, inchuklai hai khawmin degree nei ringawt dittawk lovin thiembik nei tum seng dingin professional line ­ah lut rawn inla nuom a um. Chuong an naw chun employment thuah harsatna nasa lem ei la tuok pei ding a nih.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate