Responsive Ad Slot

Hmar Inpui-in ATWUC indin thu le hmalaknaa HWA, GHQ Thusuok a hrietpui

Sunday, December 13, 2015

/ Published by VIRTHLI
CCPUR: Dec. 12, 2015 ni a Hmar Secretariat, CCPur hmuna Hmar Inpui Executive Committee Meeting huna chun hnam hmalak dan ding le thu dang dang Resolutions 10 lai passed a ni a. Chuonghai lai chun Dec. 8, 2015 ni a Hmar Women Association (HWA), GHQ in All Tribal Women's Union Churachandpur (ATWUC) indin a nina thu le a hmalakna chungchanga "Thusuok" an siem chu Hmar Inpui Executive Committee Meeting hin an hrietpuina thu hai a thangsa. Hi huna hin Hmar hnam sunga pawl tum tum a thuoituhai le MDC hai an thang a nih.

Hi HWA, GHQ Thusuok hi Hmasawnna Thar (An Independent Daily Newspaper) Vol.-31/59 Mimtukthla (Dec.) 08, 2015 Thawleni Phek 2-na a hmu thei a nih. ATWUC indin a nina le hmalakna chungchanga hin tulai hnai hin Manipur a Tribal Movement le inzawmin ngaidan le ditdan an kawkal hle baka Pawl thenkhatin hi Pawl indin a nina le inzawm hin hrilfiena pe dinga phutna an siem niin ei thudawngna chun a hril bawk.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate