Responsive Ad Slot

Hmar Inpui 8th Assembly Feb. 12-13 sung Rengkai-a nei dingin an rel

Sunday, December 13, 2015

/ Published by VIRTHLI
CCPUR: December 12, 2015, 12:00 a inthawk khan Hmar Secretariat, HSA Campus, Rengkai, CCPur hmunah Hmar Inpui. Gen. President inrawinain Hmar Inpui Executive Meeting nei a nih. Hi huna hin resolution 10 passed a nih. Resolution an siem hai lai­ Hmar Inpui Assembly vawi 8­na (8th Assembly) chu February 12­13, 2016 in Rengkai, Tuithaphai/CCPur­a nei ding, kum 2013­15 sunga Hmar Inpui Audit nei  dinga tha ti tlang ani a, January, 2016  sunga zo a ni theina dingin Finance Committee hai le Auditor hai lo inbietuo dingin tha an ti tlang a, Tuithaphai le Imphal biela Hmar khuo haia Welfare Fund ngirhmun ennawn le hriltlang a ni a; an hmatienga ‘reminder’ pek ding; hi fund penaw hai chu Assembly­ah palai an nei theinaw ding thu; Constitution ennawn thar lei le remchang nawna dang met met leia Hmarram, Vangai le Jiribam region hai tuta term sung inthlang tharna nei pui thei a ninaw leia Headquarters enkaina hnuoia sie a ni a; hieng region hai hin Assembly pha Headquarters innghatna region/biel hai angin palai nei thei hai sien tha an ti tlang. Amiruokchu, a hmaa lo fepui dan angin Assembly hma ngeiiin In (household) tinin Hmar Welfare Fund a dingin Rs. 100/­ pei an peklut ngei tha le awm ti tlangin Assembly phaa ‘agenda’ nei ding hai chun January, 2016 bo hma ngeia General Secretary kuom tlung dinga  pelut dinga inhriettirna la siem nisien tha ti a nih.
Photo : Lalhmuok Famhoite


Hmar Inpui Region tinhaiin Assembly phaa palai an nei dan ding chu President le General Secretary dande an ni a; Hieng region hai hin In tinin Hmar Welfare Fund a dingin Rs. 100 pei an peklut ngei tha ti a nih. HI taka hin Hmar Inpui Region anga pawm Mizorm (Mizoram Hmar Welfare Committee); Tripura (Tripura Hmar Welfare Association); Guwahati Hmar Welfare Society) le Delhi (Delhi Hmar Welfare Association) hai huomsa dinga ngai le pawm an ni a, Assembly phaa ‘agenda’ nei ding hai chun January, 2016 bo hma ngeia  GS kuoma pelut dinga inhriettirna siem ding. Hmar Inpui Constitution Article 8, Clause (iv)­a Hmar Inpui Assembly­a palai nia ‘vote’ nei thei ding, “Hmar hnam pum huopa pawl’ Assembly­a sukfel ding ti hi sukfelna hman a la umnaw leiin Assembly/ inthlang nuhnungtaka thang hai po thang nawk phawt hai sien tha ti a nih. Hi thu hi 8th Assembly agenda pawimaw laia inthangsatir ni ngei sien ti a ni bawk.  Hmar Inpui Constitution hmang thei dinga siemthat/ennawn zoa um ta hi an hma tieng a bua siem nisien tha ti a ni a; December 17, 2015­a Hmarkhawlien­a Assam rama Hmar hai Politics ngirhmun le inzawma Consultation Meeting Hmar Inpui inrawina hnuoia nei dinga President in program a lo siem chu tha tipui le hrietpui a ni a.  Hi huna hin Inpui aiawa thang dingin President, General Secretary le Assembly Secretary Pu Lalthalien  hai an ruot nghal bawk.

Emergency le lo theilo thil a ninaw chun Dec. 15, 2015 a inthawk January 10, 2016 chen Hmar Inpui Office chawl puong nisien; emergency thila inhmukhawm a ngai chun telephone hmanga inhriettirna pek ni el sien tha ti a ni a; Dec. 8, 2015 a Hmar Women Association (HWA GHQ) in All Tribal Union, CCPur indin a nina thu le a hmalakna chungchang thua ‘thusuok’ an siem chu Hmar Inpui Executive Committee in a hrietpui thu hai a thangsa. Hmar Inpui Executive meeting a hin Hmar hnam sunga pawl tum tum thuoituhai le MDC hai khawm an thang tawl.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate