Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 13 December, 2015

Sunday, December 13, 2015

/ Published by VIRTHLI
Hmar Inpui 8th Gen. Assembly Feb. 12-13 sung Rengkai-a nei dingin an rel
CCPUR: December 12, 2015, 12:00 a inthawk khan Hmar Secretariat, HSA Campus, Rengkai, CCPur hmunah Hmar Inpui. Gen. President inrawinain Hmar Inpui Executive Meeting nei a nih. Hi huna hin resolution 10 passed a nih. Resolution an siem hai lai­ Hmar Inpui Assembly vawi 8­na (8th Assembly) chu February 12­13, 2016 in Rengkai, Tuithaphai/CCPur­a nei ding, kum 2013­15 sunga Hmar Inpui Audit nei dinga tha ti tlang ani a, January, 2016 sunga zo a ni theina dingin Finance Committee hai le Auditor hai lo inbietuo dingin tha an ti tlang a, Tuithaphai le Imphal biela Hmar khuo haia Welfare Fund ngirhmun ennawn le hriltlang a ni a; an hmatienga ‘reminder’ pek ding; hi fund penaw hai chu Assembly­ah palai an nei theinaw ding thu; Constitution ennawn thar lei le remchang nawna dang met met leia Hmarram, Vangai le Jiribam region hai tuta term sung inthlang tharna nei pui thei a ninaw leia Headquarters enkaina hnuoia sie a ni a; hieng region hai hin Assembly pha Headquarters innghatna region/biel hai angin palai nei thei hai sien tha an ti tlang. Amiruokchu, a hmaa lo fepui dan angin Assembly hma ngeiiin In (household) tinin Hmar Welfare Fund a dingin Rs. 100/­ pei an peklut ngei tha le awm ti tlangin Assembly phaa ‘agenda’ nei ding hai chun January, 2016 bo hma ngeia General Secretary kuom tlung dinga pelut dinga inhriettirna la siem nisien tha ti a nih.

Hmar Inpui Region tinhaiin Assembly phaa palai an nei dan ding chu President le General Secretary dande an ni a; Hieng region hai hin In tinin Hmar Welfare Fund a dingin Rs. 100 pei an peklut ngei tha ti a nih. HI taka hin Hmar Inpui Region anga pawm Mizorm (Mizoram Hmar Welfare Committee); Tripura (Tripura Hmar Welfare Association); Guwahati Hmar Welfare Society) le Delhi (Delhi Hmar Welfare Association) hai huomsa dinga ngai le pawm an ni a, Assembly phaa ‘agenda’ nei ding hai chun January, 2016 bo hma ngeia GS kuoma pelut dinga inhriettirna siem ding. Hmar Inpui Constitution Article 8, Clause (iv)­a Hmar Inpui Assembly­a palai nia ‘vote’ nei thei ding, “Hmar hnam pum huopa pawl’Assembly­a sukfel ding ti hi sukfelna hman a la umnaw leiin Assembly/inthlang nuhnungtaka thang hai po thang nawk phawt hai sien tha ti a nih. Hi thu hi 8th Assembly agenda pawimaw laia inthangsatir ni ngei sien ti a ni bawk. Hmar Inpui Constitution hmang thei dinga siemthat/ennawn zoa um ta hi an hma tieng a bua siem nisien tha ti a ni a; December 17, 2015­a Hmarkhawlien­a Assam rama Hmar hai Politics ngirhmun le inzawma Consultation Meeting Hmar Inpui inrawina hnuoia nei dinga President in program a lo siem chu tha tipui le hrietpui a ni a. Hi huna hin Inpui aiawa thang dingin President, General Secretary le Assembly Secretary Pu Lalthalien  hai an ruot nghal bawk.

Emergency le lo theilo thil a ninaw chun Dec. 15, 2015 a inthawk January 10, 2016 chen Hmar Inpui Office chawl puong nisien; emergency thila inhmukhawm a ngai chun telephone hmanga inhriettirna pek ni el sien tha ti a ni a; Dec. 8, 2015 a Hmar Women Association (HWA GHQ) in All Tribal Union, CCPur indin a nina thu le a hmalakna chungchang thua ‘thusuok’ an siem chu Hmar Inpui Executive Committee in a hrietpui thu hai a thangsa. Hmar Inpui Executive meeting a hin Hmar hnam sunga pawl tum tum thuoituhai le MDC hai khawm an thang tawl.

Martyrs ralna
CCPUR: District Hospital Morgue­a martyrs hai ralna dingin zanikhan Pastor Kamginthang & Family of Kathmandu, Nepal  han JPO kutah Rs.5,000/­ an inhlan.

Dec. 13, 2015 a Morgue­a thingpui inlumtu ding TYO ning an ta, lengkhawm ding chu Khominthang, Kholmun, Apollo Veng le Kanan Veng nupui hai ning an tih.

Dist. level Lok Adalat nei
CCPUR:  Zani zingkar 10:30AM a inthawk khan National Legal Services Authority, New Delhi; Manipur State Legal Services Authority le CCpur Dist. Legal Services Authority hai huoihawtnain  Tuibuong­a Chief Judicial Magistrate Court­ah “One Day Lok Adalat” nei a nih. Lok Adalat nei sung hin  sungkuo thubuoi le Bank loan thua thubuoi tam tak sukfel a nih.India ram pumpuia zanita National Lok Adalat neia chun thubuoi dang dang nuoi 23 deuthaw chingfel a nih tiin ei thu dawngna chun a hril.

EFCI Saikawt Presbytery Thalai khawpui
CCPUR: December 11­13, 2015 sung khan Saidan EFCI Biekin, CCPur­ah “Bel Thienghlim Lalpa Hmangtl√Ęk” (2 Timothe 2:21) ti thupuia hmangin EFCI Saikawt Presbytery Thalai Khawmpui (44th Annual Conference) 2015 hmang a nih. Vawituk Pathienni zingkar thuhriltu ding Rev. Jessai Neitham (Presbytery Supdt.) ning a ta, zan huna Rev. Jonathan Pudaite (Outgoing Chairman) ning a tih.Kum 2016­17 sunga Presbytery KTP (PKTP) thuoitu ding thlang na nei a ni a­ Chairman: Rev. Soma Sinate (Sielmat); Vice­Chairman: Pu Lalruotlien Sinate (Sielmat); Secretary: Pu Lalnghaisan Intoate (Khawmawi); Asst. Secretary: Pu Ramnunsiem Sanate (Rengkai); Finance Secretary: Pu Jonathan Puruolte (Rengkai); Treasurer: Tv. Joseph R. Joute (Lamka) hai thlang an ni a, Advisers Upa Lalthasang Darngawn & Upa Hmingchunghnung (Muolvaiphei veve) hai ruot an ni bawk. Kum 2016 inkhawmpui chu Thingchawm a nei ning a tih.

Kohran tum tumin khawmpui an nei mek
CCPUR: Manipur Evangelical Lutheran Church (MELC) HQ Church, Zomi Colony­ah MELC 61st Annual Session 2015 nei a nih. Kum 2015­16 budget dingin Rs. Rs.1,51,50,500/­ an passed a, hi laia Rs. 1,30,00,000/­ chu MELC pumpui a ding niin Mission a dingin  Rs.14,80,500/­; Evangelical Lutheran Woman Assn. dingin Rs.5,00,000/­ le Lutheran Youth Fellowship a dingin Rs.1,70,000/­ a nih.Zou Presbyterian Church Synod (ZPCS) chun Tuibuong­a Presbyterian Church (ZPCS)­ah ZPCS 12th Session an nei mek a, 2015­2016  ZPCS budget dingin Rs.1.8 crore an passed. Main account a dingin Rs.1,50,00,000/­; Mission & Evangelism a dingin Rs.12,00,000/­; Zou PresbyterianYouth Fellowship a dingin Rs.4,00,000/­ le Zou Presbyterian Women Fellowship a dingin  Rs.14,00,000/­ an nih.

Chun, EBC Gospel Centenary Hall, New Lamka­ah Evangelical Baptist Convention Kumsim Khawmpi vawi 67­na nei mek a ni a, EBC in Kum 2016­2017 budget dingin Rs.15 crore an passed. Hi lai hin General Account ah Rs.12,00,00,000/­ le Missions Account ah Rs. 3,00,00,000/­ ning a ta, 2016­2017 a Grace Bible College budget dingin Rs.1,01,90,000/­  an passed bawk.

An chengnainah a thisaa hmu
CCPUR: Mr Raju Kumar Sharma (41) of Tiddim Road, near CCPur Police Station chu zani sun dar 12:00 khan a chengnainah a thisaa hmu a nih. Inrang takin District Hospital panpui a ni a, sienkhawm doctor han an san thei ta chuong naw a nih. Ama hi CCPur Police station bul Traffic point laia TV, Fridges le Electronic thil dang dang zawrna Sony dawr neitu niin ei thu dawngna chun a hril.

Engineer han Cold Storage an fit tan
CCPUR:  M/S RS Cooling Appliance Company­a inthawk Technical Engineer 3­ Sajubarai, Baban Singha le Rakesh Sharma hai chun zanikhan District Hospital Morgue­ah Cold Storage fit na sin an thaw tan. Cold Storage machine  fit zona ding hin ni 4 vel hun a aw ding niin Technical Engineer hai chun an hril.

Hun an suksei
CCPUR: JAC Against Anti­Tribal Bills in  JAC Road Construction Sub­Committee­a ding Inpui hai; Tribe Council;Philanthropic Organisation le Student Organisation hai representative pakhat seng pelut dinga hun an siem chu December 13, 2015 chen dinga suksei a nih. Hun peka um hmasa chu Dec. 10, 2015 kha a nita a, sienkhawm ngenna um leia representative peklut hun hi suksei a nih.

India rama bullet Train intlantirna ding thangin India le Japan han zanikhan agreement 14 an ziek
NEW DELHI: India rama ni 3 sung cham dinga hung inzin Japanese Prime Minister Shinzo Abe le Prime Minister Narendra Modi han zanikhan delegation level talks nei zoin an ram pahni hai thawtlangna ding  agreement tum tum 14 an ziek bakah Civil Nuclear energy tiengpanga thangruolna ding Memorandum of Understanding (MoU) an ziek.Zanita agreement (thawtlangna ding thuthlung) an ziek hai lai hin Rs. 97,636 crore senga India rama Rel hrat chi (Bullet Train) hmasa tak ding Mumbai le Ahmedabad inkara intlantirna ding project; ram venghimna hmanruo (defence equipment); Technology Security, Infra, Tech, Education le Economy tiengpanga thawtlangna ding hai a thangsa. Bullet train project hi Cabinet in December 9, 2015 a kha an sukfel a ni a. Mumbai le Ahmedabad inkar hi Rel lampuia chun km. 505 a hla niin tuta Rel pangngaia chun darkar 7­8 inkar sung a aw hlak a, Bullet Train hi intlantir a ni pha chun darkar 2/3 vel chau hun a lak ta ding a ni a, kum 2023 vela zo hman dinga beisei a nih.

PM Narendra Modi chun an ram pahni hai thawtlangna le inzawm hin March 1, 2016 a inthawk Japan mi hai ta dingin ‘visa on arrival’ thaw a ni ding thu a hril. Japanese PM Shinzo Abe chun, Japan in Varanasi hmuna Convention Centre a bawl ding thu a hril.

PM Narendra Modi le Shinzo Abe hai chun Agreement le MoU an ziek zo hnungin zanikhan Pu Modi tlingna Gujarat­a Varanasi khawpuiah an van zin a, Dashashwamedh ghat hmuna cultural programme­ah an thang bakah Banarasi banquet­ah an thang. Hi huna hin Uttar Pradesh CM Akhilesh Yadav, Governor Ram Naik le minister hai khawmin an uop ve.

Hmun hran hranah Nupi Lal Day hmang
IMPHAL: Zanikhan Manipur­a chun hmun hran hran haia Nupi Lal Day hmang a ni a, Nupi Lal Memorial Complex­a hi ni hmangnaa chun CM O.Ibobi Singh khuollienin a thang a, Dy. CM Gaikhangam functional president in a thang a, Nupilal movement laia Manipur nuhmei huoisen thi hai limah par inhlanna an nei.

CM O.Ibobi Singh chun kum 1939 a Nupi Lal movement kha Manipur a nuhmei hai movement pawimaw tak pakhat le Manipur History­a ngirhmun pawimaw tak nei a ni thu hrilin Manipur in nuhmei hai hmalakna sawrkarin a theinghil ngainaw ding thu; an huoisenna entawn dingin mitin a ngen.
 
Khwairamband Ima Keithel hmuna Nupi Lal Ningsing Thousil Lup huoihawtnaa hi ni hmangaa Dy. CM Gaikhangam in thuhrilnaa chun, ILPS Bills 3 hai dodalna leia mi 9 thi hai tuchena an ruong vui lova a la umna chungthu hrillangin ruong sawt tak tak sie ei custom nilo, tulaia Manipur­ah hiengang ruong sawt tak tak sie custom anga ei hmang chu a ngaimaw thu a hril a; nuhmeihai chu ei society lampui indika thuoi dingin a ngen. Hi huna hin Social Welfare & Cooperation minister A.K. Mirabhai le IMC a Chairperson Nimai Sharma hai khawm an thang.

Naupang inhmang Dil­ah a thisaa hmu
IMPHAL:  Thoubal District­a Chairel Khongnang Leikai­a December 9, 2015 a inthawk a umna chin hriet lova inhmang  Moirangthem Paikhumba (2) s/o M. Shyamchand of Chairel Khongnang Leikai chu zani sun dar 11 vel khan an In bula Dil sungah a thisaa hmu a nih. Police hmalakna hnuoia Dil­a tui pump dawk a ni huna a ruong hi hmu a nih. A hma chun naupang hi tu ti hrietlo han an thuoihmang ni dinga ringhlana a lo um hman.

Dec. 21 chen Police Custody­a um dingin
JAIPUR: Rajasthan a ISIS hai le inzawmna neia intum leia man IOC Marketing manager Mohd.  Sirajuddin chu Jaipur Court hmaa inlangtir a ni a, Court chun December 21, 2015 chen thu indawnna nei dingin Police Custody­a la um phawt dingin a chungthu a rel. Sirajuddin (30) hi Gulbarga, Karnataka mi niin zani hmasaa kha Rajasthan Police a Special Opertion Group le ATS han an man a nih.

Climate Deal draft tlangzar
PARIS: Khawvel­a boruok inthlakdanglam hrat le lumna hung zuol pei dangna dinga Paris khawpuia khawvel rambung tum tum thuoitu hai an fekhawm hnunga Negotiators han ni 10 chuong zet an buoipui Global climate accord draft chu zanikhan tlangzar a ni tah. Climate deal hi hmang le zawm dinga sukfel a ni chun greenhouse gase emission suktlawmna dingin fossil fuel hmangna tam tak suktawp a hung ni ding a nih. Climate deal draft hi United Nations (UN) official languages 6 haia inlet ni dingin official thusuok chun a hril.

France Foreign minister Laurent Fabius chun final draft hi khawvel rambung tum tum han an thlawpa final agreement siem a hung ni thei ngei a beisei thu a hril. Draft hi pawmpui a ni chun climate negotiationsthuah universal agreement hmasa tak ni ding a nih.

Farooq Abdullah chungah FIR
PATNA:  Bihar Court chun tulai hnaia J&K thua tawngkam a nei le inzawmin zanikhan Jammu and Kashmir Chief Minister hlui Farooq Abdullah chungah FIR a file. Farooq hin November 27, 2015  khan Pakistan Occupied Kashmir chu  Pakistan ram nizing a ta, Jammu and Kashmir chu India ram ni zing a tih tia a hril Indian Army hai sukhmingsietna le Constitution bawsietna a nih tia lawyer Thakur Chandan Kumar in FIR hi a file a nih.

Tarun Gogoi CM candidate ning a tih: Rahul
GUWAHATI: Congress Vice President Rahul Gandhi chun, kum 2016­a Assam Assembly Election hung um dingah tuta Assam Chief Minister ni lai mek Tarun Gogoi chu Congress Chief Ministerial candidate ning a tih tiin zanikhan Guwahati hmuna a hril. Rahul Gandhi hi Assam rama ni 2 sung cham dinga Zirtawpni­a kha Guwahati a inzin a nih.

AIIMS ah khum 1,700 sie belsa ding
NEW  DELHI: Union Health Minister JP Nadda chun, All India Institute of Medical Sciences (AIIMS)­a damnaw khum umsa hai bakah damnaw tamlem enkawl an ni theina dingin khum 1,700 sie belsa a ni ding thu zanikhan a hril. Chun, Safdarjung Hospital, Delhi khawm khum 1,300 um theinaa suklien a ni ding thu a hrila RML Hospital le Lady Hardinge Medical college haia khum khawm sukpung a ni ding thu a hril bawk.

President Kolkata­ah an zin
KOLKATA: President Pranab Mukherjee chu West Bengal­a ni 3 sung cham dingin zanikhan Kolkata a tlung. President hin zani zantieng khan Calcutta Chamber of Commerce 185th Anniversary le Shahbuddin Ahmed painting exhibition hai Kolkata hmuna a hawng a, vawisun hin   Raj Bhavan, Kolkata­ah Debranjan Mukherji Memorial Lecture peng a tih.

Kazakh PM kum 10 jail intang dingin
ASTANA: Kazakhstan Prime Minister hlui Serik Akhmetov (57) chu  kum 10 sung jail intang dingin zanikhan  Court  in thiemnaw an changtir. Kazakhstan rama dingin hiengang high official jail intang dinga thiemnaw inchangtir hmasa tak a nih. Akhmetov hin kum 2012­14 sung khan Prime Minister sin chelin thuneina hmangsuolna le corruption thila thiemnaw inchangtir a nih.

Saudi a India Ambassador dingin Ahmed Javed
MUMBAI: Mumbai Police chief Ahmed Javed Saudi Arabia rama India Ambassador dinga ruot a nih tiin zanita Ministry of External Affairs (MEA) thusuok chun a hril. PM Narendra Modi in rawtna a pawmpui le inzawma order hi MEA in an suo a nih. Ahmed hi 1980 batch IPS Officer a nih. Saudi Ambassador dinga Ahmad ruot a ni le inzawm hin Mumbai Police Commissioner thar dingin 1982 batch IPS Officer Datta Padsalgikar ruot a ni el thei. Datta Padsalgikar hi tuta Intelligence Bureau a thawk lai mek a nih.

Damsung lungin intang dingin
BALLIA:  June, 2005 a Dalit nuhmei suolluitua intum Pramod Gupta le Satish hai chu zanikhan  Additional District Judge Vinod Kumar in damsung lungin intang ding le fine Rs. 25,000/­ ve ve chawi dingin thiemnaw an changtir.

VAWISUN THUPUI
Mi feltakhai lam dinga hung ka ni nawh a, mi suolhai lama insimtir dinga hung ka ni lem,” a ta, a dawna.  ­ Luka 5:32

Editorial
Ei nina senga um hin ei mawiin ei hlu

Khaw that zan van ei thlir chun van dum ruou  sukmawitu Arasi tiemsenglo dethuop ei hmu hlak. Khieng vanlaizawla  Thla le Arasi dethuop hai khi chang der lova an umna pang­ngaia um tawk tawk chu an ni bik der nawh. Sienkhawm, siemtu in a siem dan ang tak le an lampui hraw dinga an duong ang taka thuawi taka an intawl leia tukhawm insuktuo um lova mawi taka var insuo tlang an ni lem.Mihriem hai tiemsenglo Vana Arasi um hai laia pakhat te khawm khi siemtu in a ruot dan ni loin hang intawl kek sien chu intettuo an ta, ei chengna khawvel mihriem hai ta ding chen khawma tium le buoina nasa tak intlun thei ding an nih.

Hiengang bawk hin Pathien thilsiem hai laia a ropui le chunghnung tak mihriem hai le khawvela thil chi tinreng hai khawm hi an nih. Mitin, chitin hin hlutna le mawina ei nei ang bawkin Pathien thil siem chitinreng hai  hih ei umna ding le ei nina dinga Pathienin a min thutna hmuna ei um sung phawt chun ei mawi seng a.Mihriem hai hmel sukmawi le cheimawitu tak pakhat chu ei sam (hair) hi a ni a; sienkhawm ei thil fak ding amanih annawleh ei Bu le hmeah zaikhat hlek khawm a lo um chun tirdak um tak a ni hlak, a san chu Pathienin a umna dinga a siemna hmuna  um a ninaw lei a nih. Hiengang bawk hin ei thil nei le thuom dang dang hai khawm hi an umna ding chita an um chun a mawiin en a hadam hlak a, an umna hmun ding ni loa ramtin ramtanga an thang nengnung chun en a hadamnaw el chau ni lovin an mawina popo kha a bo vawng hlak.

Khawvela thil dang hai chu thuhran lo nita hai sienla, mihriem hai hi Pathienin hlu tak, ropui tak le a thilsiem hai popo chunga thuneitu dinga a mi siem ei ni leiin Ama ditdan le a mi siem nasan hrie a, ei thaw ding, ei umna ding le ei um dan ding ngun taka ngaituoa fimkhur taka nun ei khal a pawimaw zuol. A san chu, ei hlutna le mawina hai hi sum le pai lei amani, changkangna mani, ei thiemna le hrietna lei amani  khawm ni chuong lovin ei nina ding, ei umna hmun ding le ei thaw ding le nun dan ding indik taka ei um hin ei mawiin ei hlu a ni lem. Ei ram le hnam sunga khawm miropui le inzaum, thil thaw thei le mi ngaisang ni hlak; nun in a zirnaw lei, umna dinga umnaw lei, Pathien in an thutna dittawk lova mani ditdan le nuom dan dana um leia hlu ta lova dere tam tak hmu ding ei um tah.

Thil reng reng hi a ni dan ding taka a um hin a hluin a mawi a, inza a um hlak ang bawkin mihriem hai khawm hi ei ni ding ang taka ei um hin ei mawiin inza ei um a, ei hlu hlak bawk. Hi lei hin Pathien mi siem ang taka ei hlu a, ei mawi theina ding chun mihriem thangin a thil siem tinreng hai hin mawphurna ei nei ti an lang a, chu chu Pathien mi siem nasan hrie a, a min thutna hmuna um le a mi siemna anga um le chel tlat a nih.

Hi taka inthawk hin Kohran thuoitu, hnam thuoitu le Politicians hai khawma ei thaw ding awm le ei umna ding, ei ngirhmun le thaw ding awm chu chieng takin ei hriet thei ngei ring a um. Non Poltical Organisation inti si a, politics ei lo khel a ni chun ei umna dinga um lo ei nih ti hriet a tul. Ei thaw lo ding thawa, ei um nawna dinga ei um pha hin chu pa inzaum tak le nu inzaum tak hai khawm hi inza ei umnawin ei mawinaw a, ei hlut ding angin ei hlu ngainaw bawkin Hnam sunga pawl tum tum thuoitu hai khawmin ei thaw lo ding ei thaw pha hin ei hlutna le mawina po po a bo vawng a. Chu kakhawk chu hnam sunga sietna le indarna a ni hlak. Chun, mipui khawmin ei mawphurna ei hriet a tul bawk; ei mawphurna pakhat chu ringum tak le thuawi taka thuoitu le hotu hai zui a nih. Mani mawphurna le nina hre lova nun hi thuoitu chau ni lovin mipui khawm mi hnawksak, hnam hmasawnna ding daltu nina a nih.

Ei ram le hnam sunga buoina  le harsatna ei tuok mek hai khawm hi ei mawphurna le ei nina hrie lova, ei umna dinga ei um tawl naw lei a nih. Ei nina chita ei thaw ding seng thawin ei mawphurna chit hlen seng inla chu inkhingna, inhekna le inselinhalna hai hi tuok ngainaw manih. Ei hnam sunga Pawl tum tum hai khawm ei mawi ding ang, inza ei ni ding ang le ei hlut ding anga ei hlut  ngai nawna san chu ei umna hmun an dik ngainaw lei a nih. Hieng a ni lei hin ei mawia, ei hlu seng theina dingin pawl tin le mitinin mani nina le ngirhmun hrein mani umna hmun ding chitah ei thaw ding le mawphurna hlen tum seng ei tiu. Chu chu ei ram le hnam hmasawnna dinga pawimaw a nih.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate