Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 30 September, 2015

Wednesday, September 30, 2015

/ Published by VIRTHLI
Tuolsung Headline
ADC team in JAC kuomah  inzinna report an pek
CCPur: Tribal movement fe mek le inzawma Delhi­a official tum tum inhmupui dinga ADC member iemanizat inzin hai laia M. Gouzamang Guite, EM; G.Thangkhosuanmung,EM, T.Khaikhomang, Chairnan Finance Sub Committee hai chu CCPur an hungtlung kir ta a, zanikhan KKL COmplex a JAC thuoituhai hmaah Chairman ADC/CCpur Langkhanpau Guite inrawinain report an pek. Delhi inzin ve Grace Zamnu, Genneikhup EM le CT Lian MDC hai ruok chu an la hung tlung nawh.
   

Mr Langkhanpau Guite chun, JAC, JPO le  ADC le a dang dang hai ei thangruol naw chun ei movement a hrat naw ding thu, district pumpui sawr thei ding a ni leiin thangruol a ngai thu hrilin ei movement thua ADC hai hmalak dan ding JAC chu direction pe dingin a ngen. Delhi a ADC member fe han Meghalaya Governor in Manipur Governor sin a chelsa ding thuah zanikhan MDC member han Meghalaya Governor inhmupui an tum a, sienkhawm Sept. 30, 2015­a Manipur a hung ding leiin an kansel thu, Sept. 30 in Imphal­a an inhmupui ding thu, ADC han District Council 6 hai kuomah Tribal movement a ni dan awareness pek tumin an singsa mek a, Bills 3 passed hai President kutah a um mek a, Organisation a tam thei ang takin Delhi ei pan a ngai a, a bikin lal hai President hmaa inlang thei inla a that a ring thu a hril.
   
M.Gouzamang chun, Manipur Tribal Forum Delhi inrawinain India President, Union Minister tum tum hai an inhmupui thu, Ashok Prasad in CCpur a hung sir hnung khan darkar 3 sung an inhmupuiin tribal hai harsatna an hrilpui thu hrilin mi pawimaw tum tum an inhmupui huna inthuruolna (unity) tha taka humhim dingin an min thla a, hi lei hin ei inthuruolna humhim tum seng ei tiu. Ei buoina hi national chau ni lovin international level chena mi tam tak in an hriet theina dingin The Hindu Chanchinbu Sub­Editor khawm inhmupuiin thil um dan fel taka hrilhriet a ni thu a hril.
       
G.Thangkhosuanmung chun, Anti Tribal Bills 3 thua President an inhmupui huna Bills 3 hai    India constitution kal a ni thu, Manipur sawrkarin Manipur­a tlangmi hai bohmangna dinga a passed a ni leiin remtipuina (assent) apek ngei ngei chun mi tam lemin thina an tuok ding thu President an inhriettir thu a hril a, President khawmin tha taka hung enzui dingin a mi tiem tiin a hril.

ZC Chairman a ninaa inthawk an ban
CCPur: Mr L.B. Sona, Chairman, Zomi Council (ZC) chu September 28, 2015 nia Inpui pali­  Zomi Council, Hmar Inpui, Mizo People Convention le Kuki Innpi/CCPur han joint meeting an nei huna mithi hai October 6, 2016 chena vui ding tia proposal an siemna thuah mipuiin nasa taka an sawisel leiin thutlukna laka a umna thuah a thawsuol hle nia inhriein, thuoitu a nina angin moral ground in Sept. 29, 2015 khan a nina (ZC Chairman) a inthawk inbanna Speaker, Zomi Council kuoma a pek. An banna copy hi Presidents, KIC, HI, MPC le Chief Convenor, JAC hai kuoma khawm copy a pek ve.

ATSUM inrawinain joint meeting nei
CCPur: All Tribal Students Union Manipur (ATSUM) inrawinain zanikhan Manipur tlangram  district tina hnam thuoitu le pawl tum tuma thuoitu han Tribal movement fe mek le inzawmin joint meeting an nei a, United Naga Council, Kuki Inpi, Zomi Council, MPC, Hmar Inpui, KSO, ANSAM, ATSUM, ZSF, CDSU, ZHRF, Naga Peoples Organisation hai thangin Hills District tum tuma tribal leader hai an thang. Hi huna hin Central leaders hai inhmupui dinga Joint Delegation an rang thei ang taka tir ding, Chu zovah hmatienga hmalak pei dan ding (future course of action) hril tan chau ding tiin an rel niin ei thu dawngna chun a hril. Hi meeting a hin Manipur Tribal Frorum, Delhi (MTFD) hai khawm an hung thang a, MTFD team hi vawisun hin CCPur district­ah hung an tih.

JAC Fin. Committee ah ralna a lut zing
CCPur: JAC Agianst Anti­Tribal Bills hnuoia Finance Sub­Committee in Martyrs hai ralna dinga in tina Rs. 100 le a chungtieng dawl dinga inhriettirna a lo siem ta angin ralna sum a lut zing a, zanikhan khuo 20 haia inthawk JAC Finance Sub­Committee kutah Rs. 2,92,600/­ hmu a nih. Zanita ralna sum lut hai chu Hill Town, Lamka block Rs.25,100/; Ramthar, Tuibuong block Rs.8,700/­; Mission Compound, Lamka block Rs. 3,700/­;Tuibuong, Henglep block Rs.1,300/­; Kangathei, Henglep block, Rs.2,500/; Zomi Colony, Lamka block Rs.19,900; Manniang Veng, Lamka block Rs.4,300/; Lamjang,Lamka block Rs.7,600/; L. Phainuom, Tuibuong block   Rs.3,200/; Pangen, Thanlon block Rs.4,100/;Tallian, Thanlon block  Rs.3,300/; Leijangphai, Thanlon block Rs.14,400/; Phainuom, Thanlon block Rs.900/; Mualpheng, Thanlon block   Rs.3,100/; Dailon, Thanlon block Rs.1,000/; Rengkai, Lamka block Rs.1,51,200/; Headquarter Veng, Lamka block Rs.33,000/; B.Munpi, Thanlon block Rs.1,300/; Maite, Thanlon block   Rs.1,900/ le Mualkui, Thanlon block Rs.2,100/­ hai a nih.

Nehemia Prayer Mountain­ah tawngtairuolna
CCPur:  October 1, 2 le 3, 2015 hai khin Nehemia Prayer Mountain, Muolvaiphei­ah “Hung ro Lalpa kuomah kir ei tiu” ti thupui hmangin sun le zan haiah tawngtairuolna nei ning a tih. Hi huna hin thang ding in Krista ta dinga mi huoisen ama ta dinga tuor le chan ngam hai hung suok dingin Convenors Ms May Rose le James Lalremruot han fielna an siem.

Ex­-Servicemen han rally an nei
CCPur: Manipur Assembly in Anti­Tribal bills 3 a passed hai dodalnaa tribal movement fe mek le inzawmin Ex­Servicemen League, CCPUr District inrawinain zanikhan Ex­Servicement member han Peace Ground, Tuibuong­a inthawk KKL Complex, IB Road chenin lampui hrawna (rally) an nei. Rally an nei huna hin “Ibobi Singh Tribals Enemy” ti inziekna Placard an chawi bakah “Long Live Tribal Unity” le “Zero Ibobi Murdabad” ti haiin an khek tawl.
   

KKL Complex­ah Ex­Servicemen han TK. Simte, MCS, AC to DC/CCPur fethlengin Anti­Tribal Bills an dodalnain India President kuomah Memorandum an pek. An memorandum a chun Bill pathum hai repeal a ni hma chuh Ex­Servicement League/CCPur chun JAC inrawinaa nuorna fe mek tawpsan a ninaw ding thu an ziek. India sawrkar ta dingin an that lai (youthful days) popo an hmang a, India ram humhimna dinga an sinthawnaah Sena Medal, Gallantry Award le chawimawina dang dang an dawng thu khawm an hril.

Naupang han rawngbawlna ropui tak an nei
CCPur: HWA, Saikawt Unit member mi 80 hai bakah naupang 45 hai chun zanikhan District Hospital, CCPur hmuna Tribal martyrs hai puolin condolence meeting (morgue duty) hun an hmang a. Hi huna hin thil danglam tak a tlung a, Pathien thlarauin sin a thaw a naupang 4 haia inthawk tulaia Manipur­a Anti­Tribal Bills passed leia buoina le inzawmin Pathien in thu a pekhai an hril. “Suol, suola thungrul lo ding. Thil indiknaw thawtu hai tawngtai pek ding, Pathien lung insenna inkien lem ding, ma lovin tawngtai ei ta, ei thil dit chu Lalpa’n a mi pek ding, Indona chu Lalpa indona a na, hnena chu Lalpa ta a nih” tia hrilin tap zawi zawia tawngtaiin Pathien thu an h ril tawl a, mipui lungril a tawk hle.
           
Hi huna hun vawngtu chu Pi Lalrempui, Section Commander a ni a, hun hawng tawngtaina Pu Lalhuolhim F. Tusing, Adviser in a nei a, Rev. & Dr V. Lalnghakthang Khawbung, Adviser in Pathien thucha hrilna a nei bawk.  (LRS Puruolte)

Hospital­a inthawk suok tah
CCPur: Tribal Movement leia a kawng bul lai hliemna a tuok leia Imphal Christian Hospital­a enkawl Mr Thangminlun Baite (20) s/o Janglet of B. Phaicham chu a damfel ta leiin zanikhan hospital­a inthawk a suok ta a, zanikhan JPO hotu han District Hospital­a JPO Information Centre­ah an lo lawmlut.

Nagaland Kuki Inpi in ralna an hung pek
CCPur: Nagaland­a Kuki Innpi thuoitu mi iemanizat hai chu zanikhan an Vice President inrawinain CCPur­ah hungin District Hospital­a JPO kutah Tribal martyrs 9 hai tuomnain puon 9 le ralna Rs. 10,000/­ an pek. Hi zo hin IB Road, CCPur a KKL Complex­ah JAC thuoituhai an inhmupui. Tuta CCPur districta thil tlung hi CCPur district mipui chau ni lo tlangmi hai popo huom a ni thu, thina tuok hai an sunpui zie inentirna ralna an hung pek a ni thu Kuki Innpi Nagaland chun an hril. Geographical boundary in mi thedar sienkhawm Manipur­a tlangmi han harsatna an tuok laiin Nagaland­a um hai khawmin imu kan intuo thei bik naw a, hi thil hin pumkhat ei nina a suklang a nih tiin an hril.


JPO in ralna Rs. 1,98,960/­ an hmu
CCPur: Martyrs hai ralna le thangpuinain District Hospital­a JPO donation box a chun zanikhan  mimal le pawl tum tum 19 haia inthawk Rs. 1,98,960/­ le tuomna puon 61 an dawng. Sept. 1, 2015 a inthawk tuchena JPO in ralna le thangpuina an hmu chu Rs. 48,85,188/­ a tling ta bakah tuomna puon  sanghni chuong a nitah.
   
Zanita CCPur district puotienga inthawk hung raltuhai lai­ Naloh Local Church Rs.10,000/;puon  9 le thing (fire wood); Thangkhul Baptist Pastor Assn. Manipur Rs.30,000/­ le puon 9; Union Bapstist Church, Ukhrul Rs.2,000/; NTBC, Checkon,Imphal Rs.10,000/; EBCC National Game Village, Imphal Rs.10,000/; Upa Thawnzalam, Natl. Games Village, Imphal Rs.100/; Ukhrul Dist Kuki Inpi & Ukhrul Dist KSO  Rs.50,000/­ le puon 9; KCC Church, Haijang, Sadar Hills  Rs.10,000/­; Kuki Inpi Nagaland Rs.10,000/; le puon 9; Kuki Christian Khanglai Kiloikhom, Sadar Hills Rose par 29; KCC Women Haijang Village, Sadar Hills puon 16 le bufai bag 3  a thang.

Vawisun Manipur Governor 17­na dingin V. Shanmuganathan in sesamna a nei ding
Imphal: Manipur Governor thar dinga ruot V. Shanmuganathan chun vawisun 4:00PM hin Raj Bhavan, Imphal­a Durbar Hall­ah Manipur Governor 17­na dingin sesamna nei a tih. Manipur Governor sin chel lai Dr Syed Ahmed September 27, 2015 a Lilavati Hospital, Mumbai­a Cancer natna leia a thi leia India President in Meghalaya Governor V. Shanmuganathan hi Manipur Governor sin chelsa dinga a ruot a nih. Manipur Governor thar ding ruot a ni hmakhat Manipur Governor sin hi a lo chelsa ding ti a nih.
           
V. Shanmuganathan hi Thanjavur, Tamil Nadu a cheng, thiemna tieng Post­ Graduate, M.Phil (Political Science) a nih. Kum 1962 in Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) a zawm a, kum 2003 khan Delhi­ah an sawn a, BJP National Headquarters ah Pabhari of the Defence and Research and Documentation Cells a chel a, chu zova BJP Parliamentary Party office­ah  Additional Secretary le Prabhari for BJP Overseas Affairs a chel. Tamil tawngin lekhabu 3 a ziek a, English in lekhabu 2, “Karyakarta Nirman” le “The Remarkable Political Movement” a ziek bakah Tamil le English tawnga insuo Newspaper le magazines haiah articles 600 lai zet a lo ziek ta a nih.

Sawkkhe Rs. 2 crore manhu leh man
Imphal: Sept. 28, 2015 khan 24­ Assam Rifles han Moreh a inthawk Imphal pana fe Maruti Van MN06L­7498 sukchawla an dapnaah Mrs L. Heikho (40) d/o S. Jauglsun Haokip of S. Moljol, Chandel district chu Sawkkhe grams 215, Rs. 2 crore manhu leh an man a, Forest Department, Imphal kutah an peklut.  Sawkkhe hi GI Pipe sunga thup a nih.

Science Laboratory hawng
Imphal: Zanikhan Assam Rifles Public School, Mantripukhri hmuna Lieutenant General HJS Sachdev, AVSM, Director General, Assam Rifles in Science Laboratory thar a hawng a, HJS Sachdev hi a nuhmei Mrs Vandana Sachdev in a uop ve. Mrs Vandana Sachdev hi Delhi­a School pakhata principal sin thaw a nih.

Cabinet thurel thenkhat
Imphal: Sept. 28, 2015 nia Manipur Cabinet meeting huna DA sukpung dinga rel a ni baka khan kum 10 le a chungtieng thawk ta hai ta dingin Assured Career Promotion (ACP) sukpuitling pek ding, VDF le Home Guard hai hlaw Rs. 6000 ni ta dingin a thua remti pek, casual, muster roll le work charge thawktuhai suknghet pek dinga ngenna ngaituo pek ding ti hai an rel sa. Oct. 1, 2015 a inthawk DA/DR 29 percent pending a la um hai laia 17 percent peksuok le 6 percent dang la u m chu April 1, 2016 a inthawka peksuok dingin state sawrkar chun a remti pek bawk.

Electric in Ch. Upendra a man hlum
Imphal: District & Session Judge, Manipur hlui Chanemban Upendra  Singh (85) chu zani zing dar 5:40 vel khan a chengna Sagolband Moirang Leirak, Imphal West District­ah electric in a man a, RIMS panpui nghal a ni a, sienkhawm damzo lovin zani zing dar 6:30 vel khan a thi.  Ama hi thiemna tieng MA, LLB, kum 1960 a inthawka Advocate sin thaw le 1992 a District & Session Judge a pension a nih.

Pistol le a mu tam tak dapdawk
Imphal: September 27, 2015 zan dar 10:30 vel khan Lamphel Police han Laimayum Kunjeshore Sharma of Naoremthong Khulem Leikai in an dap a, 9mm Pistol 1 le a mu 226, magazine 2, .75 silaimu 16 le stablizer pakhat dapdawkin an man niin Police thusuok chun a hril.

Naxalites 24 Police kutah an inpe
Kondagaon: Zani hmasa khan nuhmei 4 thangsain Naxalites helpawl 24 hai chu Chhattisgarh state a Kondagaon district a Kondagaon Police station huong sunga SP, Kondagaon district hmaah an inpe. Naxalites helpawl  inpe hai laia mi 12 hai chu sawrkarin luman Rs. 1,00,000­Rs. 5,00,000 neia a puong ta sa an nih. Naxalites thuoituhai chun Andhra Pradesh state ah inbikrukna an nei niin Police chun an hril. Naxalites helpawl hai hi Baster, Kanker, Narayangarh le Kondagaon district haiah an che ngun hle a hril a nih.

Maoist han Police constable 1 an thuoihmang
Raipur: Zani hmasa khan Chhattisgarh state a Bijapur District­a Farsegarh Police Station huop sunga ramhnuoia inthawk Police constable Pandu Ram Kudiyam chu Maoist han manin an thuoihmang a, a umna chin hriet lovin a um. July 14, 2015 khawm khan Bijapur District a hin Police constable 4 Maoist helpawl han an lo thuoihmang ta a, July 15, 2015 khan a thisaa an ruong hmu a nih.

NEHU VC tharin a sin a chel tan
Shillong:  North Eastern Hill University (NEHU) Vice Chancellor (VC) thar dinga ruot Prof. Sri Krishna Srivastava chun a sin thar hi September 28, 2015 a inthawk khan a lo chel tan tah. Prof. Srivastava hi IIT, Kanpur a inthawka M.Sc. le Ph.D zo, kum 1983 a kha Manipur University hnuoia Chemistry Department­a lo thawk tan, kum 1995 a inthawka Professor (Chemistry) sin chel tan, University of Bristol, UK a post­doctoral research work thaw le Commonwealth Academic  Staff Fellowship lo dawng ta a nih.

Somnath Bharti Police han an man
New Delhi: Delhi Assembly a AAP MLA, Somnath Bharti chu Supreme Court in Court hmaa inpe dinga thu a pek angin zani hmasa zan khan an pe a, zani zingkar dar 4 vel khan Delhi Police han an man ta tiin Dependra Pathak, Joint Commissioner of Police (Southwest) chun a hril. Somnath Bharti hi a nuhmeiin domestic violence Act le tuolthat tum tia a hek leia haptakar khat zet inbihmang a nih. IPC Sections 307, 420, 406, 417, 313, 324, 498 le 506 hai hmanga case siem khum a nih.

Engineering students 3 tuiah an tla hlum
Raipur: Zani hmasa khan Engineering student 3, Manyank Sahu, Dinesh Dhurandhar le Ravi Lodhi hai chu Chhattisgarh state a Raipur district sunga Kurud Stop Dam tuiah an tla hlum. An tui insilnaa changsuola tuia tla hlum an nih. Mayank Sahu hi M.Tech inchuklai le Dinesh le Lodhi hai hi B.E. inchuklai an nih. Students 3 hai ruong hi hmu le laksuok anni tah.

Nuhmei pasal anga um mi 80 CAT Exam­ah
Coimbatore: Common Aptitude Test (CAT), 2015 a hin nuhmei pasal anga um mi 80 zet thang dingin exam form an fill up. Indian Institute of Management, Ahmedabad a inthawk CAT exam a thang dinga hming pelut mi an tam tak nia hril a nih. Supreme Court chun kum 2014 a inthawka kha hiengang mihai hi CAT a an thang a lo phal pek ta a nih.

China in tuolthattu 5 thi dingin a rel
Beijing: China rama Ningxia Hui Autonomous Region­a Shizuishan City Intermediate People’s Court chun zanikhan mi 5 hai chu lungmeihawl chodawkna hmuna sinthaw mi 5 thatna le a thi hai sunghai nia inhrila US dollar 360,000 laa intumna le inzawmin thi dingin an chungthu a rel.   

India mi 39 hai damin an la um
New York: ISIS pawlin an man India mi 39, Iraq lungin a sie hai chu damin an la um niin Ministry of External Affairs thusuok chun a hril. India mi 39 hai hi Mosul a building bawlna a inhlaw anni a, hrentanga an umna hi kum khaat a chuong tah. Dam le him taka insuo anni theina ding lampui dap mek a ni a, hi thua hin zanikhan PM Modi in Palestina President Mehmoud Abbas an hmupui a, India mi 39 hai hi sansuok an ni theina dinga hma lapui dingin Modi chun Abbas a ngen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAWISUN THUPUI
Chuleiin, Krista Isu, Lalpa chu in pawm ang khan amaa chun um ro. Amaa zung kei le, rem sang deu deua umin, an inchuktir ang cheu khan, lawmthu hrilna hauin, in ringnaa chun dettakin um ro.  ­ -Kolossa 2:6­7

Editorial
MLA hai an in ennawn ngei nuom a um

Manipur Assembly in August 31, 2015 nia JCILPS ngenna anga anti­Tribal Bills 3 an passed hai leia Manipur tlangram district a bikin Churachandpur District sunga buoina leia nundan pangngai hmang thei lo, schools le offices hai khara um chu vawisun hi ni 30 a tlingna a ni ta a. Buoina boruok hi chik taka ei thlir chun tuta anga ei fe pei chun a rik in a khir deu deu ding niin an lang a. Hnam thuoitu le Organisations tum tuma thuoitu hai khawm an bei a dawng thawkkhat ta hle niin an lang. Ei buoina boruok tuchena inkieng zai rel thei lova a umna hi Manipur Assembly in Bills 3 a passed hai hnukkir dinga nawrna el chau ni lovin mipuiin an aiawtu dinga an thlanglal MLA Bills passed naa thang hai inban dinga mipui phutna tuchena a la puitling naw lei a nih ti inla ei hril suol taluo ring a um nawh.
   
Ei hriet angin Manipur tlangram district haia mipui cheng hai hi mi  harsa le pasie te te ei ni a, a hausa le khawsa thei chu tiemkhawp chau an nih. Hi lei hin ni 30 sung zet el nundan pangngai hmang thei ta loa ei um hin mi tamlem ta dingin harsatna namenlo takel an tlun ta ding zie chu hril ngai lova chiengsa a nih. JAC in inban dinga thu an pek hnunga khawm inban lova an um leiin All Tribal Students Union Manipur (ATSUM) chun September 30, 2015 chena inban dingin thutawp an pek a, chu chu vawisun hi a ni ta a. Hi chena MLA han inbanna an la peknaw a ni chun iengang buoina le harsatna am ei tuok ding ti hi hriet phak a ni nawh. Nundan pangngai tak hmang thei lova mipui ei um hi ni 30 lai a ni ta leiin mi tam tak ei tam tan mek a, mipui phingtam lungsen puokdar chetna leia buoina ei tuok ding hi ngaituoin lungzing a um takzet.
   
MLA a inthawka an inban leia tuta ei buoina po po chingfel ding chu ninaw tawp a tih. Sienkhawm mipui phutna angin mipui thlanglal anni anga mipui harsatna le khekri hi hriea, an  umdan inennawn a, mihriemna thil ngaituoa an nina (MLA) a inthawka inbanna an pek chu a awm ta hle a nih ti chu mipui hai ngaidan le ditdan a ni tah. Inban nuom lova an umzing a ni chun mipui lungsen control zo loa um leia buoina nasa tak a hung tlung a, thina le hliemna tuok an hung um nawk a ni chun mipui thisen maw an phur ngam chie dim ti dam hi an ngaituo nuom a um. Bills 3 hai chu passed a lo ni ta a, President kuom a tlung ta bawk. A liem ta chu a liem ta a ni a, tu ngirhmuna dinga mipuiin inban dinga an phutna zuk sukpuitling pek el chu iengleia an ngam naw am ning a ta? Iengleia MLA hai hieng lawm lawma inban an rin el am a nia? ti hai hi mipui tam tak indawnna a nih.
   
Fak le dawn le khawtlang thilah nundan nasa taka a tawkbuoi el chau ni lovin Kristien hai ta dinga hun pawimaw September beiruol khawm hmang mumal thei lo le hmang thei loin ei um pha der ta a, hi thil khawm hi ringtu hai ta ding chun tuornat a um hle a. Tuhin ‘BER’ thla ei hung chuongkai nawk der ta a, sawtnawte hnung Kristien hai nipui le pawimaw tak, khawvel sandamtu hung piengni champha Krimas ei tlung nawk el ta ding a ni a. Hi hun pawimaw ei tlung hma ngeia ei buoina boruok an kieng ngei theina dinga MLA hai hin mipui nuorna  thlemdeina dinga hma an lak a tul tak zet. September beiruol ei hmang thei tanaw hnunga Krismas hun chen buoina a hung nang a ni chun mipui hai hin awlsam taka an ngaidam thei ring a umnaw  a nih.
           
Hieng a ni lei hin MLA hai hi an inennawn a tul takzet. Ram le hnam le mipui hmangaitu intia mipui ta dinga rawngbawl dinga inpe an ni tak tak chun tlawm a tul le tlawm a, ngaidam inhni a tul leh a thlanglaltu mipui hai hmaa ngaidam an inhni chu an thaw ding makmaw a nih. Thil pawi thawa an lo inngai naw a ni khawmin MLA hai ta ding chun tuhi mani thieminchang­a thiemthu hril hun a ni nawh ti hi an hriet tlat a pawimaw bawk. Mipuiin hieng khawpa an dodal leia mi 9 zetin hringna an chan le In tam tak raw le an mipui han harsatna namen lo tak an tuok zing hnung khawma inban nuom lo le an bau ka lova an la um el hi an kut khittu annawleh an bau huptu an um el am ti chu mipui hriet nuom em em le mipui lungril sukhimawtu tak a ni bawk. Faro anga lungril ngar insuoa hienganga an fe pei chun ei buoina boruok hin re tieng a pan naw ding niin an lang. Tukhawm hin hotu hai chunga lungawinaw le ninginnuor chen an hung um ta niin an lang leiin buoina nasa lem ei tuok ding a nih. Hi lei hin MLA hai hin lungril fim tak puta mipui lungsen thawidam a ni theina dinga an umdan an ennawn a tul tak zet a nih. Mipui hai khawm hnam buoina annawleh intheidana intlun thei ding zawnga tawngbau nei annawleh internet social networking sites haia thu post ei fimkhur hle a tul. Tribal movement fepui nia ei inngai lai hin ei insungah buoina nasa tak suok thei ngirhmuna um zing ei nih ti ei hriet a tul.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate