Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 22 September, 2015

Tuesday, September 22, 2015

/ Published by VIRTHLI
Headline
KNO, UPF, JAC le Inpui han joint meeting an nei: Central Observer Ashok Prasad inrwai  central team an hung ding
CCPur: Zani zantieng 2:00PM khan KNO, UPF, Kuki Inpi, Zomi Council, Hmar Inpui le JAC thuoitu han KKL Complex, IB Road, CCPur­ah Joint meeting an nei. Hi huna UPF a inthawk Calvin H in thu a hrilnaa chun, UPF le KNO in Separate Administration ngen ding ti kha tawnbau­a JAC inhriettir a ni a, zieka pek a um naw a, Sept. 16, 2015 a ziek ngeia pek ding ti a ni a, sienkhawm tuchen hin pek a la ninaw a, a san chu Sept. 13, 2015 a UPF le KNO joint meeting a Political demand pakhat ‘Separate Administration’ ding tia thutlukna lak, Sept. 14, 2015 a Inpui 3 hai le hriltlangna neiin Sept. 15, 2015 a New Delhi pan nghal an ni leia tuchena UPF le KNO in written­a an la pek naw a ni thu a hril. Delhi a KNO le UPF Delegation team fena report a pek bawk a, delegation team hai hmalakna a tluong pei a, Union Home Minister RN Ravi thangin mi pawimaw tum tum inhmupui thu; Naga hai chungthu bakah eini tiengpang thu khawm hril a ni thu; Naga han sawrkar thlungpui le Peace Accord an nei puongdwk thei dinga um a ni ta leiin thil indawn indawn khawm a thei naw a, Naga le eini tieng movement­a tha­naw tieng khawm um thei, hril thei ding chen a um a, la hril thei lo khawm a um leiin mipui hai  hrethiem dingin a ngen. Ei movement hi inthuruol taka ei thaw ding a ni leiin ei inthuruolna vawnghim zing hi mitin mawphurna a nih tiin a hril.
   

KNO tienga TS Haokip in thu a hrilnaah, Sept. 13, 2015 a UPF le KNO in political goal 1 nei dinga thutlukna an siem chu UPF le KNO ta dinga thil harsa le ground reality a thaw ding tam tak um a ni thu, mipui hriet lovin UPF le KNO hotu hai sawl taka um an ni thu; Sept. 15, 2015 a Delhi­a KNO le UPF team hai fena thua chun mak takelin a fe hai nekin Cenral sawrkar an hawng a, demand pakkhat neia ei um thei chu an lawm hle a nih tia hrilin mipui hrieta hril ding le la hril lo ding thil a um thu; hotu han thil popo an hrillang vawng thei nawna thuah ‘hidden agenda’ a um a tul a, ei inkar sukse thei ding zawngin tu haiin amani hma an lak thei a, hi lei hin mipui hai hrethiem dingin a ngen.
   
Inpui pathum hai chun rinum le sawl pawisa lova JAC hmalakna lawmum an ti thu; nuorna fe mek communalize lo a, democratic taka an fepui leiin lawmum an ti thu an hril. 
   
Hieng laizing hin Sept. 22, 2015, 9:00AM hin Central Govt. a inthawk Observer Ashok Prasad, Secretary, Internal Security le a team hai CCPur­ah an hung ding a ni a, hi le inzawma thil thaw dan ding hai khawm joint meeting huna hin an hriltlang. L. B. Sona chun Ashok Prasad hi 1978 batch IPS Officer a ni thu, central sawrkarin a ringzo em em a ni leiin tha taka lawmlut a pawimaw thu a hril.
   
Hi le inzawm hin JAC Against anti­Tribal Policief of Manipur Govt. in Central team lo hmuok dan ding an puong a. Chu dungzui chun vawituk 9AM hin Kangvai hmuna Lal le a se vela mipui han lo tuok ning a ta, hi taka inthawk Public leaders han hung sawm tung an ta, 9:40AM in Central team chun Public Ground­ah mipui hmaah thuhrilna nei an ta, hi huna hin JAC chun memorandum pelut an tih. Hi taka ding hin 9:00AM ah mipui hai public ground­a fekhawm seng dingin JAC chun an ngen. Public meeting zo sun dar 12 ah Central team chun Morgue a tribal martyrs 9 hai ruong enna nei an ta, martar sungkuo hai inbiekpuina nei an tih. Chun, sun dar 12:30 in KKL Complex­a JAC Information Centre­ah JAC le Inpuis/Council han meeting (closed door meeting) nei an ta, zantieng 1:00PM in JAC Information Centre­ah Central team in Press Conference nei an tih tiin Information & Publicity, JAC thusuok chun a hril.

Magisterial Inquiry thaw dinga ruot MH Khan IAS a hung
CCPur: Manipur Assembly in Bill 3 a passed hai leia Manipur tlangram biel haia buoina suok le a bik takin CCPur District­a In le lo raw a um hai bakah mi 9 zetin thina an tuok le mi tam takin hliemna an tuok chungthua Manipur Governor in Magisterial Inquiry thaw dinga a ruot MH. Khan, IAS, Principal Secretary, Home & Special Executive Magistrate chu zanikhan CCPur­ah a hung a, KKL Complex, IB Road­ah DC, SP le JAC thuoituhai an hmupui. 
   

MH Khan chun, Manipur sawrkarin mawphurna a pek hnunga a hung vawikhatna a ni thu hrilin JAC thuoitu hai chu Police, IRB, Assam Rifle hai chunga an lungawinawna um hai ziekin ni 3/ 4 hnunga khawm nisien a kuoma pe dingin a ngen a. JAC complaint dungzuia thil tlungna hmun hai enfel ding, mi 9 hai thina hmun khawm en a ni ding thu a hril a, a hung nawk huna ni 1/ 2 sung chu ama inhmupui nuom han an inhmupui ding thu a hril. MH Khan hin zanikhan Phungzathang le Vungzagin Valte hai chengnain a en a, hi zo hin Imphal tieng a kir nawk.
   
JAC Againts Anti­Tribal Bills H. Mangchinkhup chun, Assembly in bill 3 a passed hai leia tlangram biela buoina suok a ni thu, CCPur dist. a mi 9 an thi bakah mi tam tak an hliem thu; Manipur Maharaj in kum 1749 a Manipur ram India ah merger lai tlangram district hai merger a ninaw a, Lal rorelna hnuoia mipui hai zalen takin an um a. 1971­a ADC Act passed hai khawm tuchen hin a la takchang nawh. ADC power khawm Bill 3 passed hai hin a lakdawk a nih. CCPur District­a buoina hi ni 21 a tling ta a, buoina suok huna security forces han rubber bullet, water canon hai hmang lovin silaimu tak a hmang a, mi 9 zet an thi pha a, mi 9 kap hlum an nina thuah tuchen hin action lak a la ninaw a, tlangmi hai phaimi hai leh an chengtlang thei tanaw tia hrilin   Separate Administration pe dingin sawrkar thlungpui a ngen.
   
Hieng laizing hin MH Khan in spot inquiry a hung thawna thuah JAC chun Manipur Govt. in Magisterial inquiry a thaw hi tuta buoina sukvengna ding a ninaw leiin mipuiin Magisterial inquiry an pawmnaw thu. Mimal le organisation tu khawm Magisterial inquiry team hai kuoma statement pe lo dingin an ngen a, magisterial inquiry team in spot inquiry an thaw nasa taka an dodal thu JAC Against Anti Tribal Bill a Info. & Publicity Department chun thusuok an siem.
   
MH Khan in DC residence a sir huna nuhmei pawl han an dang leiin Police le nuhmei pawl hai an innawrtuo a, sienkhawm a hnungin a lut thei hram. Nuhmei pawl chun ‘We want Saperate Administration, Repeal­ the three bill ti hai slogan a hmangin an khek tawl.

JAC Jiriribam, HYA le AJMPWO in ralna an hung pek; Rs. 36,28,201/- hmu tah
CCPur: Manipur Govt. Bills 3 passed hai leia buoina suoka tlangmi hai ta dinga martyr lo chang tah mi 9 hai ralna zanikhan JAC Jiribam, HYA Jiri le All Manipur Minority People Welfare Organisation han an hung nei. Hi huna hin JAC Jiribam chun Martyrs 9 hai ralna in Rs. 80,000/­; HYA Jiri in Rs. 30,000/­ le All Jiribam Minority People Welfare Organisation in Rs. 50,000/­ JPO kutah an inhlan. Anni hi Pastor Benjamin Shakum le Upa D. Lallawmsang Hmar, Advisor, JAC Jiribam han an hung inrawi a, Pastor Benjamin chun an thil hung chawi hai  Pathien kuoma inhlanna a nei zovin JPO kutah an inhlan a nih.
   

Hi huna JAC Adviser Tv. Upa Lallawmsang Hmar in thu a hrilnaah, Jiribam le Vangai bielah Sept. 5, 2015 khan Martyrs 9 hai hmingin non­meitei hai po poin candle sitvarin sunna an lo nei ta thu; Sipai han pawitawklo mipui tieng silai an hmetpuok leia mi 9 zetin thina an tuok le  August. 31, 2015 a Manipur sawrkarin Bill 3 a passed hai an ditnawzie suklangnain Sept. 7, 2015 khan Imphal­Silchar (NH­37) le Jiri­Tipaimukh Road haiah darkar 48 sung total bandh an lo thaw ta thu JPO le JAC thuoituhai kuoma an tlun.
   
Martyrs hai ralna pek huna hin Muslim leader pahni AJMPWO­a an Secretary Md. Asab Uddin le Hindu Bengali leader Gunadhor Das, Vice Chairman, AJMPWO hai khawm an thang.
           
Zanikhan Dist. Hospital a Donation/Receipt bakah JPO kuta mimal, organisation tum tum 20 chuongin thawlawm an pek a, zanita hmu po hi a rengin Rs. 3,09,840/­ a tling phak a, Sept. 1, 2015 a inthawk JPO kut le donation/receiption­a inthawka sum hmusuok chu Rs. 36,28,201 a tling tah.

DC escort motor an namtluk
CCPur: DC/CCPur residence bula nuhmei dharna inthung hai chun DC/CCPur chu ngaidam inhni dina phutin zanikhan gate tuolah an pungkhawm a, zani zantieng khan DC/CCPur chu a zan puon haile a residence a inthawk suok a tum chu dangin, a motor le a escort motor ke hai inthlathep bekin escort motor chu an namtluk. DC/CCPur hin nuhmei pawl duty hai theida zawng thil a hril leia DC hi ngaidam inhni dinga an phut niin ei thu dawngna chun a hril. A zan puon le thil dang dang motor sung a sie hai khawm an keidar pek vawng.

JAC thusuok: 5AM-­3PM total shutdown
CCPur: Vawisuna Central team CCPur an hung inzin ding le inzawmin zalen taka CCPur an lut theina dingin vawisun (Sept. 22, 2015) 5:00AM 3:00PM inkar sung CCPur district pumpui­ah dawr le bazar / total shutdouwn vawng ning a ta, Khaw tina lal hai le Kangvai le a se vela khaw mipui hai chu Central Team tuoknaa thang seng dingin JAC chun thusuok a siem. Chun,  Kangvai a inthawk Lighthouse chena nuhmei Pawl dharna inthung hai chu 8AM­3:00PM chen  an thungna hmun chita in­thung seng ding; Dharna­a thanglo Nuhmei pawl hai bakah pasal thangin a nuom taphawt Public ground­a public meeting­ah thang thei ning a ta, a thang ding hai chu 8AM a a hmun tlung seng dinga inhriettir an ni bawk. Chun, hi huna hin thuomhnaw dum inbel seng ding le mani in chita flag dum khai seng ding le central team hung hai sukbuoi zawnga thil iengkhawm thaw lo dingin JAC thun inhriettirna a siem bawk.

Beiruol intuokkhawm thul
CCPur: Ei tulai boruok harsatna leiin Independent Church of India, Tuithaphai Presbytery in Beiruol intuokkhawm September 26 & 27, 2015 a nei dinga a ti chu thul a nih tiin Rev. Lalramlawm Inbuon, Secretary, Tuithaphai Presbytery, ICI chun inhriettirna a siem. Ei boruok harsatna an kieng vat theina dingin Kohran member­hai theitawp suoa tawngtainaa lo bawzui dingin ngenna a siem bawk.

Ralna an pek tawl
CCPur: Zanikhan EAC Hqrts Executive Committee, Rengkai chun Martyrs 9 hai ralna in Rs. 10,000/­ an inhlan bakah NC Hills tienga ei unau han Martyrs 9 hai lukipin Thangsuo­puon in an hung tuom a, anni an hung theinaw leiin Hmar Inpui fethlengin puon hi an hung thawn a ni a, Rev. Ruolhlei Pakhuongte chun mithi sunghai ta ding le hliem hai ta dinga tawngtai pekna a nei zoin JPO kutah an hlan.
   
Chun, Sept. 20, 2015 khan Khawmawi ICI KTP chun Tribal Martyrs hai ralnain Rs. 2,400/­ JPO kutah an inhlan bakah liemtah September 15, 2015 khan Lamka ICI Kohran chun Martyrs hai ralna Rs. 10,000/­ JPO kutah an inhlan a, hi huna hin Rev. T. Remthang in Pathien thucha hrilna le tawng­taina hun a hmang bawk. Sept. 20, 2015 nia ralna hmu pho hi Rs. 9,070/­ a nih.

In tina Rs. 100/­ dawl mek
CCPur: JAC againts Anti Tribal Bills hnuoia Finance Sub Committee in Tribal Martyrs 9 hai ralna dinga In tina Rs. 100/­ le a chungtieng dawl dinga Lal/Village Authority hai an biel chita mi dawl dinga an inhriettir angin In tinah Rs. 100 dawl mek a ni a. Zani chen khan Finance Sub­Committe kutah Rs. 1,07,530/­ a lut tah. Thanlon Sub –Divn. a Songtal V/A a inthawk Rs. 14,400/­ Mualnuam VA a inthawk Rs. 17,100/­; Tangnuam V/A a inthawk Rs.1,600 a lut a.  CCPur Sub­Divn. a New Zoveng VA a inthawk Rs. 6,000/­; Hiangzou VA a inrhawk Rs. 4,500/­; Awnchinkap Veng Rs. 4,200; Simveng Rs. 20,800/­; Hebron Veng, N. Lamka Rs. 36,930/­ a lut a, Tamenglong district­a Longphailum VA a inthawk Rs. 2,000/­ an nih.

Pasaltha hai buk hawng
CCPur: Zani sun dar 12:00 khan H. Mangchinkhup, Chief Convenor, JAC, Camp:CCPur chun   CCPur Community Hall, Hiangtam Lamka campus­ah Pasaltha hai b<k a hawng Hi huna hin  Tribal martyrs 9 hai sunna hun hmang a ni a, Pasaltha 9 hai inzanain silai vawi 9 kap puok a nih. 

Electric ban a tlu
CCPur: Zani zantieng dar 4 vel khan Zouveng­a lamthuom bul taka electric ban chu a tuiek nasa tluo leiin a tlu a, thil del siet ruok chu a nei nawh. Department in electric ban tlu le a hrui hai hi an sut fai a, lampui hluo lo dingin an inthielfai. Hiengang electric ban tuiek le tlu vang vang ta hi CCPur khawpui sung hmun iemanizatah hmu dingin a um.


Imphal­Jiribam Road ah darkar 96 bandh
Imphal: September 19, 2015 a inthawk Tamenglong District a Civil Society Organisation tum tum han Imphal­Jiribam Road ah darkar 96 bandh an thaw leiin inlirthei tlan inlawn an um nawh. Hi bandh hin September 23, 2015 chen a aw ding a nih. Imphal­Tamenglong­Khongsang Road siem that ding an ngenna state sawrkarin a ngaisak naw dodalnaa bandh hi an thaw a nih.

AR han UNLF cadre 1 an man
Imphal: September 20, 2015 khan 22 Assam Rifles han Wabagai Tera Pishak hmuna Thoubal Police Commandos hai le thangruolin dappui an thaw a, UNLF cadre SS Maj. Salam Borajao @ Ingobi Meitei (42) s/o Salam Angoljamba Meitei of Laphupat Tera Mayai Leikai, Thoubal District an man a, Kakching Police station­ah an peklut niin Assam Rifles thusuok chun a hril. Salam Angoljamba hi security forces hai sukbuoi dinga um niin an puong.
           
Chun, Sept. 20, 2015 khan 16 Assam Rifles han Nunghang pana tlan Bolero pickup MN­01S 8577 Shangshak Check gate­a sukchawla an dapnaah Zu litres 35 leh mi pahni Mr Rumreingam Keishing, (30) of Lambui, PO/PS – Shangshak, Dist – Ukhrul le Mrs Johnrei Tuithung (42) of Lambui, PO/PS – Shangshak, Dist – Ukhrul hai an man a, Shangshak Police Station­ah an peklut niin AR thusuok chun a hril.

JE invawi 2 hmudawk
Imphal: Imphal West district sunga chun Japanese Encephalitis (JE) invawi pahni hmudawk niin zanita health official thusuok chun a hril. JE invawi hmusuoka um pakhat chu pasal naupang kum 11 Tamenglong district mi, Meijarao Model English School­a Class III inchuklai a ni a, Aug. 22, 2015 nia JNIMS, Imphal­a admit a nih. Pakhat dang chu pitar kum 70 mi niin    Sept. 7, 2015 nia RIMS, Imphal­a admit a nih. Manipur­a chun kum 1982 khan a hmasataknain JE natna hi hmusuok a ni a, kum 2010 khan JE a damnaw 60 vel Hospital­a admit an ni a, hienghai laia 3 chu JE natna leiin an thi.

Meghalaya in Central Forces a ngen belsa
Shillong: October 12, 2015 a Garo Hills Autonomous District Council election hung um ding le inzawmin Meghalaya State sawrkar chun Central Armed Police Forces companies 21 sawrkar thlungpui kuomaha ngen belsa. Hi inthlangnaa hin Meghalaya Police khawm companies 15 hmang dingin Meghalaya sawrkar chun riruong a siem. Inthlangna tha taka nei a ni theina dingin Meghalya state sawrkar chun Garo Hills sunga District 5 haiah Police chief hai chu security plan tha taka siem dingin an hriettir.

Tribal group 7 han UPF an indin
Guwahati: Assam stae a tribal Organisaton 7, group tum tum hai chun Political party an indin a, an party hmingin United Peoples Forum (UPF) an inbuk. September 19, 2015 khan Pragjyoti ITA Centre, Machkhowa ah Bodo People’s Front (BPF) Chief Hagrma Mohilary inrawinain meeting an nei a, chu huna UPF hi an indin a nih. UPF a thanghai chu, Hill State Demand Council, Bodoland Peoples Front, Sanmilitia Ganashakti Assam, Rabha Hasong Jauth Sangram Samity, Jimosaya Peoples Party, Sonowal Kachari Jatiya Parishad, United Peoples  Front, Tiwa, All Assam Tribal Sangha le United Peoples Organisation hai an nih. Kum 2016 a Assem Assembly election hung um dinga khin UPF chun seats 30 ah candidates an nei ding niin Mohilary chun a hril.

Home Minister J&K ah an zin
Srinagar: Union Home Minsiter Rajnath Singh chu zani khan Jammu & Kashmir ah a van zin a, Samba hmuna Indo Tibetan Border Police (ITBP) Jawan­hai hmaah thu a hril. India chun ei thenum ram, Pakistan le China hai leh inlaichinna tha lem nei a nuom a, chu ding chun hma a lak zing a nih. Ei PM Narendra Modi khawmin China chu an biekpui zing a, inhrietthiemnawna um hai khawm inbieka hril fel a nuom thu an tlun hlak tiin a hril. Mr Rajnath Singh hin Samba a 47th Battalion ITBP camp thar bawlzo thar hlawk a hawng a, ITBP hai chu sin an thaw thatna thuah lawmthu hrilin an pak.

Zangnadawmna sukpung a nih
Hyderabad: Telangana state sawrkar chun loneitu mani le mani inthat sung hai kuoma zangnadawmna a pek hlak Rs. 4,50,000 in a sukpung. A hmaa loneitu mani le mani inthat hai sungkuo pakhat peiah zangnadawmna Rs. 1,50,000 a pek hlak a ni a, sukpung a ni hnung hin Rs. 6,00,000 pei pek a ni ta ding a nih. Loneitu beidwng leia mani le mani inthat chu 141 anni ta tiin official thusuok chun a hril. An huon le lo neina haiah an hlawsam leia loneituhai hi beidawnga anni le anni inthat hlak an nih.


PM Ireland le US ah an zin ding
New Delhi : PM Narendra Modi chu ni 7 sung cham dingin September 23, 2015 khin New  Delhi suoksan a ta, Ireland le US hai sir a tih. Ireland inzin hmasang a ta, Enda Kenny, Taoseach of Ireland le Ireland­a India mi chenghai Sept. 23, 2015 in inhmupui a ta, Sept. 24, 2015 in USA panin UN General Assembly ah thangin thu hril a tih. Kum 60 liem hnunga India PM in Ireland am a sir nawkna hmasa tak ning a tih.

Hnuoiver sunga intang 2 dama sansuok
BILASPUR: Himachal PradeshState a Kiratpur­Manali Express Road Project siemna hnuoiver sungah sin thawtu mi 3 hai chu September 12, 2015 a inthawk khan an intang a. National Disaster Response Force (NDRF) team chun mi 2 hai chu ni 9 sung zet an intang hnungin dam le himin zanikhan an sansuok. Hnuoiver chim leia hieng mi 3 hai hi intang an ni a, dama sansuoka um hai chu Mani Ram le Satish Tomar hai an nih. Pakhat dang Hirdya Ram chu a umna hriet a la ni nawh.

NSCN (Khole­Kitovi) Chief an ban nawh: official
Dimapur: GPRN/NSCN President le NSCN(Khole­Kitovi) head ni bawk Khole Konyak an ban nia hril a ni a. Amiruokchu an ban nawh tiin Ministry for Information and Publicity,  GPRN/NSCN chun hrilfiena a siem. Mi thenkhatin an member­hai laia inhrietthiemnawna a u m an nuom leia hi thu hi an thedar a nih tiin Ministry for Information and Publicity, GPRN/NSCN thusuok chun a hril.

Rangkachak grams 1,163 leh man
Moreh: September 19, 2015 khan Custom Preventive Force han Kondong Leirenbi Khubam, Moreh a intahwka hla rak lova Maruti Van pakhat sukchawla an dapnaah Phul Kumar Sahi (37) s/o Yogal Sahi of Moreh Ward No. 6 chu rangkachak grams 1,163, Rs. 29.4 lakh manhu leh an man a, Moreh Custom office­ah an peklut.

JAC  Sadar Hills in an thul hri
Imphal : Manipur Assembly in August 31, 2015 a Bills 3 a passed dodalnaa September 21, 2015 a inthawka ni 9 sung thungbumna nuorna Sadar Hills area sunga hmun tum tuma nei dinga JAC, Sadar Hills in an lo puong ta chu an thul nawk hri. Lo thei lo thil a um leia an thiltum hi an la thul hri niin JAC, Sadar Hills thusuok chun a hril.

India le Pakistan han flag meeting
Srinagar: Zanikhan India le Pakistan Army han Jammu & Kashmir a Poonch district a  Chakkan­Da­Bagh Cross LoC point­ah Brigade Commander level­a inbiekna an nei. Hi inbieknaa hin Ceasefire bawsietna chungchang an hriltlang ding nia hril a nih. Pakistan sipai han Ceasefire bawsie a Poonch le Rajouri district hai an kap rawp leiin mi tam takin thina an tuok pha ta a nih.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAWISUN THUPUI
Tlang tiengahai khin ka mit hang inlen ka ta, Khawtienga inthawkin am a mi thangpuina ding hung tlung a ta? A mi thangpuina ding chu Lalpa, Hnuoi le van siemtu kuoma inthawkin hung tlung a tih.  ­Sâm 121:1­2

Editorial
Mihriemin a hlutna hriet hi

Chapona tieng a ni der nawh. Changkangna annawleh hmasawnna tieng dai a nih. Miin ama an ngaihlu thiem a, thaw ding a thaw a, thaw lo ding a thaw naw chun a changkang a ni el. Annawleh miin dawn lo ding a dawn naw thei a, fak lo ding le hmuom lo ding  a fak naw a, a hmuom naw bawk chun a taksa hrisel a ta, chu chu hmasawnna sirbi hmasa tak a ni bawk.
   
Tlangval pakhat Zu he ve tak hi kum naupang takin a thi a, zan huna a lengpuituhai lengkhawmna huna a pan thu a hrilin, bawngnene taksa ta dinga a that vei leh a dawn tha nuom naw a, a taksa ta dinga tha lo ZU a sawn rawp leiin hieng hi a hung ni ta a ni a, a pawi khawp el. Nangni nunghak le tlangvalhai hin Zu hi hung dawn ve der naw ro tiin an sungkhuo hnem dinga fekhawm thalaihai chu thahnemngai takin an fui a nih. Zu leia thi ta hin a hlutzie hriechieng sienla chu a sitna ding le a thina ding Zu hi a dawn der naw ding a nih.
   
Kum iemanizat liemta a inthawk khan “Value System” ti thumal pahni hin hril a hlaw hle a, vawisun ni chen hin hril a la hlaw hle a nih. Thalai hai laia rawngbawltu le thu hril hlak hai lem chun an hril nasa hle zuol awm ie. A ni khawp el, ei tulai huna hin ngaihlut lo ding hi ei ngaihlu ta niin an lang. Ei inchuktir chu a tul ta a nih. Ngaihlut ding indik ei ngaihlut theimna ding chun mihriem hlutna hi ei hrietthiem hmasak a tul a. Chu taka khawm chun mani seng inngaihlut hi a bul tanna ding niawm tak a nih. Mitin hin mani seng inngaihlu thiem inla chu dawn le hmuom hai hi thawklekhatin ei bansan thei el naw ding maw? Mani seng hi ei inthunun thei ti chu mani inthunun thei haia inthawk hin a chieng em em a nih. Taksa mamaw lo dawn le hmuom zing el chu thil invettlak takel a nih.
   
Mani seng hi inen inla nuom a um. Khawvela mihriem hieng zozai lai hin ei inangpui hrim hrim an um nawh. Mithiem hai chun khawvela mihriem hai po po hi an ang tukhawm an u m nawh, Inphirhai khawm inang an um nawh an tih. Danglamna le inang nawna chite bek an nei hlak niin an hril. Hi thil hi research an thawnaa inthawka an hmusuok a nih. Chuleiin a umsun ei ni leiin ei hlu hle a nih. Mi han hlu an mi tinaw khawma mani bek hi chu inngaihlut a tha. Ei hril ta ang khan inngaihlu ti hin chapona a kawk der naw a nih.
   
Kristienhai lem hin chu Pathien angpuia siem ei nih ti ei ring a, ei hlu zuol hle a nih. Kuva fak sen hem huom dam, mi laia dumkhu hawp khu lui lui dam, tuibur hmuom puma mi laia tawng zut zut dam, mihai thangpuina beiseia invir invir dam, an dik le a mawi khawm dawn lova hmel hriet thil thaw thei hai zar zo tum tlat dam hi inzak a um. Hlutna nei ve sihai ta ding chun changkang san dai ding a nih. Ei hlutna hi ei hriet naw chun mani le mani ei insukdere zing ding tina a nih.
   
Mitin hin ei hlu a nih ti hrietzing ding a nih. A thi tahai hi an bo sawng pei a ni a, inangpui le intlukpui amani ei nei der nawh. Ei inngaihlu thiem naw leia fak le dawn tha naw tak tak leia mani le mani insukse ta hi ei va tam de! Ei hringnun hlutzie ei hriet tawk naw leia mani inthat khawm ei tam taluo tah. Thaw ro, har tang ei tiu. Mani seng, mani tawk sengah ei hlu ang bawk hin midanghai hlutna khawm hriein inza veng ei tiu. Mihriemin a hlutna a hriet hi Pathien dit dan le a lawmzawng a nih.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate