Responsive Ad Slot

Hmarkhawlien thiltlung le inzawmin Mizoram Police in thusuok an siem

Tuesday, September 22, 2015

/ Published by VIRTHLI
Aizawl, September 22, 2015 (Virthli News): Mizoram Police Public Relation Officer chun Hmarkhawlien a thiltlung le inzawmin thusuok a siema, Mizoram Police chun ni 22.09.2015 zing dar 12:15 khan an thu dawng bawzui in Hmarkhawlien/Lakhipur a hma an lakna ah HPC (D) mi le sa mi pahni an zu man thu a hrila, chuong hai chu (i)S/s Sgt Lalchuailova (36)@ LC Hmar S/o Thuamliana Lungthulian, Manipur le (ii) S/s Pte Reuben Lalromawia (19) S/o Samuel Saipum, Mizoram hai an nih tiin an thusuok chun a hril

Mizoram Police chun Reuben Lalromawia hi tukum March ni 28-a, MLA le an thawkpui hai Zokhawthiang bula ambush na le kum 2014, November ni 25 a Tinghmun khawsir a camp suomna a thangngei nia an hriet thu an hrila chun Lalchuailova hi tukum March, ni 5 a Khawlien 2nd IR Camp kapna a hotu tak ni a hriet thu an tarlang.

Hieng mi pahnihai bakah hin HPC (D) zawm tum a mithar lakna kawnga hmalatu nia hriet H . Lala (68) S/o D. Dala (L), Vairengte State Veng khawm Hmarkhawlian ainthawk hin man sa a ni bawk thu an thusuok chun a tarlang a nih.

HPC (D) mi le sa manhai hi thuchieng lem indawn fie an ni theina dingin Magistrate kuom-ah Police Remand an ngen mek thu an hril bawk a nih.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate