Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 18 September, 2015

Friday, September 18, 2015

/ Published by VIRTHLI
Tuolsung headline
Nuhmei Pawl duty han Public Ground ah fe khawmin Torch rally an nei
CCPur: Manipur Assembly in Bills 3 a passed hai leia buoina suoka mi 9 zetin hringna an chan bakah midang 30 chuongin hliemna an tuok dodalna leia nuhmei Pawl sit­in­protest nei hai chu zanikhan an duty­na hmun senga inthawk suokin Public Ground­ah programme hmang a ni a, programme hmang zo hin Pastor D. Kamchinmang, Local Pastor EBCC Hiangtam Lamka chun meiser a sukchawk a, tawngtaina a nei zovin nuhmei Pawl hai hin mei inchawksawng peiin an meiser chawiin an duty­na hmun chit panin lamhrawna (torch rally) an nei. Public Ground hmuna prog. hmangna hi Rev. Chinzathang, Exe. Secy. ZPCS in tawngtainain a hawng a, H. Mangchinkhup, Chief Convenor, JAC; UPF a inthawk L. Sanga Hmar ; KNO a inthawk Peter Mate le ZRO a inthawk an adviser K. Guite in thuhrilna hun an hmang.
   

H. Mangchinkhup chun, Tribal Martyrs 9 hai inzana pein Sept. 4, 2015 a JAC in Separate Administration ngen dingin thutlukna an siem a, hun sawt tak la thei a ni leiin short term goal le long term goal a fepui le hmalak a ni thu. Sept. 19, 2015 in Kangvai a inthawk District Hospital chen human chain nei a ni ding thu, hi huna thang hai signature lak a ni ding thu; India President le Manipur Governor kuomah vawizantieng (Septl 17, 2015) khan Memorandum thawn a ni ding thu; thuoitu hai tukhawm a famkim kan um naw a, ei innghatna le mi thuoitu tak chu Pathien a nih. Tribal Martyrs 9 hai vuina ding hmun JPO in a buoipui mek a, a hmun ding sukfel a ni pha Inpui 3 hai, Hnam thuoituhai; JPO le JAC han a vuina ding hmun pawmpuina nei an ta, Martyrs hai ropui taka vuiliem ning an tih. A hun le ni ding ruok chu hril thei a la ni nawh tiin a hril.
   
Sanga Hmar chun, KNO le UPF han kum 2008 a inthawk sawrkar leh SoO an ziek a, sienkhawm duthusamin thil a fe hrat thei naw a, sienkhawm mipui hai inthuruol taka ei thangtlangna leiin tuhin UPF le KNO delegation team hai tluong takin an fe pei a nih tiin a hril a. Tribal Unity humhim zing ei ta, tlangmi han ro­inrelna hran ei nei theina dinga ke khata ngir le thangruol pei dingin mipui fekhawm hai a ngen.
   
Peter Mate chun, tulai tak hin UPF le KNO hai chun SoO hnuoia um pawi an ti hle thu a hril. A san chu silai le ralthuom hmanga an chet theinaw leiin tiin a hril. Sept. 13, 2015 khan Imphal­ah UPF le KNO han demand pakhat neia fetlang ding; ke khata ngirkhawm dingin an rel a, hi hih mipui thangruolna lei, Pathien kuoma mipui tawngtaina lei le Tribal Martyrs 9 hai thisen luong lei a nih. UPF le KNO delegation team Delhi­ah an cham mek a, KNO, UPF le GoI chun  Political talk an nei vat ta ding a nih tiin a hril.
   
K. Guite chun, thlarau damna ei chang theina dingin Isu Krista thisen suokin a hung thi a, tlangmi hai damkhawsuokna dingin Tribal Martyrs 9 han hringna an inhlan a nih. Vawi zantieng 7:00PM in KNO le UPF deletation team han Union Home Minister an inhmupui ding a ni a, ei buoina tuok a hmun ngeia enfel dingin a hung ding a nih. UPF+KNO le GOI inkara Interlocutor ding sukfel ning a tih. Pathien lunginsietna le thangpuinain Delhi­a cham ei hotu hai hmalakna a tluong pei a beisei thu a hrila UPF le KNO delegation team hai hi a pawimaw le tul ang angin  Manipur Tribal Forum, Delhi han an thlawp a nih tiin a hril.
   
JAC inrawinaa Nuhmei Pawl han Public Ground­a program le Torch rally a hin mipui an tam hle a, Public ground chu mipui an sip vawng.

EFCI Saikawt Presbytery in Rs. 30,000 an pek
CCPur: Evangelical Free Church of India (EFCI) Saikawt District Presbytery chun zanikhan District Hospital Morgue­a um Tribal Martyrs 9 hai ruong ralna le hliem hai thangpuina dingin JPO kutah Rs. 30,000/­ an pek bakah mithi hai thangsuopuon in an tuom.Hmar Inpui inrawinain meeting nei
CCPur: Sept. 17, 2015, 1:00PM Khan Hmar Inpui GHQ inrawinain VET,Muolhlum Rengkai, CCPur­ah Hmar hnam sunga pawl le organisation tum tum han meeting an nei a, HYA GHQ; HSA, HWA le khaw tina Lal le Village Authority hai an thang. Hi huna hin hmatienga hmalak pei dan ding le lungruol taka hmadawm tlang dan ding hai an hriltlang niin ei thu dawngna chun a hril.

Rs. 1,000/­ an pek
CCPur: Kuki Senior Citizen thuoitu han zanikhan KKL Complex, IB Road­ah JAC hai an inhmupui a, JAC thangpuina dingin Rs. 1,000/­ an pek bakah Pathien kuoma tawngtaipekna an nei.

Nuhmei pawlin Phungzathang in an bei nawk
CCPur:  Assembly in Bills 3 a passed leia mipui lungsen sosangin Aug. 31, 2015 zana an raw New Lamka, CCPur­a Health Minister Phungzathang chengnain chu mi thahnemngai thenkhatin social work neiin a fencing an siem tha nawk a. Mipui lungsenin an raw le suosam hnung, ei buoina fel hmaa siemthat le cheibawla a um lungawi lovin zani zantieng 1:00PM khan   Rayburn School tuola duty nuhmei pawl hai chun ruo hmanga fencing an siemthat chu an raw hmang vawng. A siem­thatu hai hin anni ruo hmanga an siem nia hril a nih.


JAC in Rs. 5,47,010/­ an dawng tah
CCPur:  Manipur­a Tribal movement fe mek le inzawma JAC, CCPur indina um chun mi thahnem ngai haia inthawk an hmalakna le sinthawnaa hmang ding thawlawm an pek ve zing a, September 17, 2015 chen khan mimal le pawl ang zawnga JAC in thangpuina sum an dawng chu Rs. 5,47,010 a tling phak ta niin Convenor/Finance, JAC in finance report a siema chun an zieklang.

 Zanikhan thangpuina Rs. 2,67,975 a lut
CCPur:  District Hospital Campus­a JPO donation box a chun Tribal martyrs hai ralna le hliem hai thangpuina dingin pawl tum tumin thawlawm an pek zing a, zanita JPO donation box­a lut  sumfai chu Rs. 2,67,975/­ a nih. Zanita hmun danga inthawka hung thawlawm petu hai chu KBC Central Church, New Lambulane, Imphal (Puon 9 le Rs. 10,1000/­). Chun, KBC Central Church hin JAC thangpuina dingin Rs. 5,000/­ le Puondum 20 an pek bawk.

Commissioner IT in a kaisang
CCPur : Mumbai­a Additional Commissioner sin chel lai zing Pu Darzakhum Songate, IRS, (1992 batch) chu Commissioner of Income Tax (CIT) in a kaisang. A post thar ding chu Commissioner of Income Tax (Appeal), Shillong ning a tih. A kaisangna hi ei Chanchinbuin a lawmpui hle.

KCP(MTF) cadre  pakhat man
CCPur: September 15, 2015, 4:30AM vel khan 12 Bihar Regt., 7­Assam Rifles le Bishnupur Police Commandos thangruol han Sagolpham Mamang Meitei Leikai, Tuibuong­a dappui an thawnaah KCP (MTF) cadre Army No.09118, 9th batch hilel Laishram Herojit Meitei @ Laba @ Tomba (36) s/o L. Ibomcha Meitei of Sagolpham Mamang Meitei Leikai, Tuibuong, CCPur an man a, Nambol Police kutah an peklut niin Police thusuok chun a hril. CCPur Police chun Nambol Police a inthawk case hi lasawngin FIR No. 86 (9) 2015 CCP­PS U/S 20/16 UA (P) A. Act an registered.

Health Director rawiin Dist. Hospital an hung sir
CCPur: Dr O.Ibomcha Singh, Director, Health Services, Govt. of Manipur inrawinain Imphal­a inthawk Dr P.Shyamsunder Singh,Addl.Director(MD); Dr N.Shyamjai SIngh, Dy Director(MD); Dr Probin Arambam, Dy Director (MD); Dr N.Pratapchandra Singh, Consultant (P/F); Dr Lathati Hamar, Jt Director (F)/Forensic Doctor; Dr. Sylvia Ayam, Dy Director (FW))/Forensic Doctor hai chu zanikhan CCPUr­a hungin Dist Hospital an hung kan a, DC/CCPur; CMO/CCPur le Dist. Hospital Medical Superintendent hai an inhmupui bakah District Hospital­a Ward tum tum hai an enfel bakah Dist. Hospital Morgue khawm enfelna an nei. Director Health Services chun Morgue­a AC 2 hmang mek hai bakah inbuk sa dingin AC 1 a hung phur a, zani ma khan CMO inrawinain Morgue­ah fit nghal a nih.


Headline
Manipur Union Territories pahnia the ni raw seh ka ti nawh: Thangso Baite
Imphal: Manipur Outer Lok Sabha MP, Thangso Baite chun zanikhan Imphal­a a chengna inah Chanchinbumihai an hmupui a, Manipur state Union Territories pahnia the ni raw seh ka ti nawh a; tulaia Manipur tlangram biela buoina suok chingfel theina umsun chu Manipur Union Territories pahnia the a nih khawm ka ti bawk naw a; media pakhatin ka ngaidan chu telephone hmangin a mi hung indawn a, comment ka pek naw a, hi thua comment lo pek a hun naw a, harsatna intlun lem a tih tiin ka dawn. Amiruokchu, ka hril lo ang taka media haia ka tawngbau anga zieklanga a hung um el hi mak ka tih tiin Thangso Baite chun a hril.
   
Manipur thedr lova pumkhata a umna dingin hma ka lak hlak a, hmatieng peiah khawm Manipur inpumkhatna dingin ngir pei ka tih. tukhawma MP ka ninaa inthawka inban dingin an mi ngen naw a, inban naw bawk ka tih tiin Thangso Baite chun a hril. Chun, a hril lo anga thu insuo a nina thuah Media hai chu mipui lai sukdikna siem pek dingin Thangso Baite chun ngenna a siem.

Tamenglong­ah lampui an hraw
Tamenglong: India sawrkar le NSCN(IM) han Naga Peace Accord an ziek thlawpna le August 31, 2015 a Manipur Assembly in Bills 3 an passed dodalnain zanikhan mipuiin lampui an hraw a, lampui an hraw zovin Jadonang Park­ah vantlang inkhawmna an nei. Lampui hrawa hin mi 5,000 vel an thanga hril a nih. Lampui hraw huna hin dawr le bazar hai po po khar a nih.
Bike le Gas cylinder hmukir
Imphal: Zani hmasa zan khan 20­Assam Rifles han Pallel­Chandel Road ah Bike a LPG Cylinder phur an hmu a, inruk a ni ring leiin an hnawt a, Bike khaltu chun a Bike sukchawlin thimtham hnuoiah a tlanhmang a, Bike le Gas Cylinder hi an ruk a ni ngei a, a neitu zawngin an pekkir nawk. Bike neitu hi Ksh Nilachand Singh of Pallel Mamang a ni a, Gas cylinder hi M. Sabita Devi of Pallel Mamang Leikai ta a nih.
Kangla Park moat­ah Grenade 6 hmu
Imphal: Zanikhan Kangla moat area/ Kangla park area hmun sukfaina hunah Imphal City Police han Hand Grenades 6 zet an hmu. Kangla moat area hi Minor Irrigation department hmalaknaa sukfai, siemthat le cheimawina sin thaw mek a nih.
Imphal­Moreh bandh hun suktawi
Imphal: Maring Uparup Assembly (MUA) in Imphal­Moreh Road­a darkar 48 bandh thaw dinga an puong chu mipui ngenna leiin bandh hun an suktawi a, zani zantienga inthawk khan an bandh thaw an chawlsan. A hma chun September 18, 2015 zanril chen aw dinga an lo puong a nih.
Imphal West Dist. ah Cr.P.C 144
Imphal: District Magistrate, Imphal West district chun Imphal West District pumpui huopin Cr.P.C. 144 a puong. Hi Order hi vawisun zantieng dar 6 a inthawk thuthar um nawk hmapo hmang ning a tih tiin District Magistrate, Imphal West thusuok chun a hril.
Police constable interview hun
Imphal:  Manipur Police Deparmtent hnuoia Constable (civil/male) lakna dinga district wise Interview (Viva Voce) hun siem a ni ta a, Viva Voce hi 1st Bn. MR Ground ah zingkar dar 9 a inthawk tan ni hlak a tih. Interview ni dinga ruot hai chu­ Ukhrul district: Oct. 5& 6, 2015; Chandel District Oct. 7&8, 2015; Tamenglong District Oct. 9 & 12, 2015; CCPur district Oct. 13 15 & 16, 2015; Senapati district Oct. 17, 20, 22 & 23, 2015; Bishnupur district Oct. 24, 26 & 28, 2015; Imphal East District Oct. 29, 30&31, 2015; Jiribam Nov. 9, 2015; Thoubal District Nov. 10, 12, 16 & 18, 2015; Sugnu Nov. 20, 2015 le Imphal West district Nov. 21, 23, 24, 25&26, 2015 hai niin ei thu dawngna chun a hril.
BJP MlA motor­ah Rs. 12.36 lakh man
Patna: Zanikhan Patna khawpuiah Police han BJP MLA Usha Vidhartha motor sunga inthawk pawisafai Rs. 13.36 lakh dapdawkin an man. Zani hmasa khawm khan Bihar CM hlui Jitan Ram Manjhi naupa Praveen chu pawisafai Rs. 4.65 lakh leh an man. Ni 4 sung chauvin Police han pawisafai Rs. 2 crore lai zet an man ta a nih.
Mizoram Draft Voter list ah mi 7,11,111
Aizawl: Mizoram state sunga Districts 8 haia Draft Voters list thar chu September 16, 2015 khan insuo a ni a, January 1, 2016 chena kum 18 tling ding voters umzat chu 7,11,111 an ni a, hienghai lai hin nuhmei vote nei mi 3,62,612 an um a, pasal vote nei mi 3,48,499 an um a, pasal nekin nuhmei votes 14,113 in a tam lem tiin F.J. Liantluanga, Chief Electoral Officer (CEO), Mizoram chun a hril. Final voter list hi January 15, 2016 ah insuo ning a tih.
Shiv Sena seats 150 ah ngir an tum
Patna:  Bihar Assembly seats 243 haia inthlangna hung um dinga hin Shiv Sena seats 150 ah ngir an ta, BJP annawleh tu party dang khawm inthlawppui naw nihai tiin Kaushlendra Sharma, President, Shiv Sena, Bihar chun a hril. CPI­ML khawma seats 96 ah candidates an nei ding thu an puong.
PM Modi kum 65 a tling tah
New Delhi: Prime Minister Narendra Modi chu zanikhan kum 65 a tling tah. Sulabh International chun “Swachhta Diwas” ti thupui hmangin a birthday hi a lawm. A birthday lawmnain Ladoo 365 kg zeta rik le lien siem a ni a, Union Tourism & Culture minister, Mahesh Sharma in hi Ladoo inkhumna hi a hawk.
Nupui ril sungah lunghlu at dawk
Bangkok : Tulai hnai el khan Bangkok khawpuiah Jewellery Fair nei a ni a, lunghlu dollar 278,000 (10 million baht) manhu ding an hmang a, hi lunghlu inrutu ni dinga ringhla China nupui, Jiang Xulian (39) chu Suvarnabhumi Airport, Banglok ah man a ni a, X­Ray hmanga a phing an hang en chun lunghlu ni ding awm hmu a ni leiin operation thaw a ni a, a ril sunga inthawk lunghlu at dawk a nih tiin Police Colonel Mana Tienmaungpak chun a hril. Jian hi Sept. 10, 2015 a man le Sept. 13, 2015 a operation thaw a nih.
Peon sin hni hai lai Ph.D 225
Lucknow: Uttar Pradesh state sawrkarin Secretariat hnuoia thawk ding Peon post 368 ruok haia dinga advertisement an suo a, mi nuoi 23 zetin hnina lekha an pek. Adversitisement dugnzui chun Peon sin hni thei dinghai chu Class V pased le Cycle khal thei anni ding ti a ni a. Peon sin dita hnina pehai lai hin Ph.D (Doctorates) 225, Graduates 1.5 lakh, Class X passed 53,426, Class XII passed 7.5 lakh, category hran hran a mi 1,405; mi 2,681 hai chu thiemna hran hran nei le mi 24,969 hai chu Post Graduates (Master Degree) nei an nih tiin ei thu dawngna chun a hril. Peon post 368 ruokhai laia post 268 chu General category le post 100 chu SC/ST le reserved category tum tum hai ta dinga huol a nih.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAWISUN THUPUI
Aw Pathien, lawmthu kan hril che, Lawmthu kan hril che, i hming a hnai sih a; Mihaiin i thilmakthaw thuhai chu an hril hlak. Hun ruot chu ka hmu pha chun, Indiktakin ro rel ka tih.  ­ Sâm 75:1­2
Editorial
Thil inhrietpuitawn hi
Mihriem hi mani chauva um le khawsa thei ei ninaw leiin midang mi thangpui dam, midang hai mi hrietpui dam, midanghai mi ditpui dam, midanghai mi remtipui dam ei nuom hlak. Mi khawsawt thei tak chun a khawsawtzie midang han hrie ve hai sien a nuom a, hla a phuok hlak a; a phuok thiem naw khawmin hlaphuokthiemhai ruoiin hla an inphuoktir hlak. Hla phuoka um chu saklar a hung ni a, mi han tum a phuoktu ti le iengleia phuok am ti an hung suizui a, chu taka inthawk mi han a khawsawt pa annawleh a khawsawt nu kha an hung hriet pha hlak.
   
Chun, lawmna tieng thil khawm mani chauva lawm chu ei dittawk ngai naw a, ei lawmzie chu puongsuok ei nuom a, chuleiin ei lawmna kha midanghai hriet dingin ei puongsuok hlak. A tlangpuiin ei hmangaihai, ei ditsak le mi hmangaia mi lainatu taphawt hrietpui ei nuom hmasa hlak. Chuonghai chu a se tieng le a tha tiengpang haiah a ni tawn vawng hlak. Lawmna le hlawtlingna tiengpangah mihai mi hrietpui le lawmpui kar hi ei nghakhla zuol hlak.
   
Entirnain, thenum han thlaihna tel mi pe tahai sienla ei inhmu nawkna hmasa takah thlaihna tel a mi pek a nih ti ei hriet thu le ei lawmzie kha hril a tha khawp el, hre lo uma ei um chun a petu ta dingin a hrilhai thlak vieu hlak. Pansak le panthlanghai thil a thlawna ei inpektuo le ei inthawpek haiah ei inhrietpuitawn chun ei inlaichinna a siem tha a, inrem takin ei um tlang thei hlak. Pansak le pantlang thil inhrietpuitawn lova ei um pha leh inrem nekin inremnawna a hung rasuok hlak.

Indik tak chun sietni le thatni haiah ei tlawmngai ei ti a, ei intawiawm a, ei inral a, ei inthangpuitawn hlak naah ei lungril tak chun ei ral  a nih ti mi hretu amani, ei ngaipawimaw a nih ti mi hretu ngei kuomah ralna pek chu ei nuom deu hlak a ni hi. Chun, a lo dawngsawngtuhai khawmin an mi thangpui, an mi ral, an mi ngaipawimaw hle a nih ti an hrietzie suklang thiem hai sienla, an hawi tawn hlak.
   
Chun, ei chunga an thaw chau ni lovin, ei hmelhriet le ei ruolhai chu an siet an that ei la ngaiven zui pei a nih ti ei inhriettir thei chun an ta dingin lawm a um a; chuongang bawkin annin ei ngaiven zui a, ei la hrietzing chu an lawmzie hang suklang hai sienla, a tu tu ta ding khawma lawm a um zuol bik rieu hlak. Hiengang thaw thei zat zat hai hi mi fel, mi puitling le inzaum an nih. Thil inhrietpuitawn hin thiltha an tlun hlak leiin thaw rawp ding a nih.
           

Chuleiin, inhrietpuitawn hi thiltha le tangkai tak a nih ti hrietzing hlak ding a nih. Mi thain mise hai ngirhmun a hrietpui dam, mi hausain mi rethei retheizie a hrietpui dam, mithiemin mimawl ngirhmun a hrietthiempui dam, fak seng lo nei han mi phingtamhai harsatzie a hrietpui a, a thangpui hlak dam hai hi inza a umna a sukzuol pha sawt hlak. Mihriem ni si, mihai ngirhmun le harsatna hriethiem lo hai chu mi hausa, lekhathiem, mi var, milien le milal khawm nihai sienla mihai inza le ngaisang an hlaw ngai nawh.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate