Responsive Ad Slot

Nuhmei Pawl duty han Public Ground ah fe khawmin Torch rally an nei

Friday, September 18, 2015

/ Published by VIRTHLI
CCpur, September 18,2015 (HT): Manipur Assembly in Bills 3 a passed hai leia buoina suoka mi 9 zetin hringna an chan bakah midang 30 chuongin hliemna an tuok dodalna leia nuhmei Pawl sit­in­protest nei hai chu zanikhan an duty­na hmun senga inthawk suokin Public Ground­ah programme hmang a ni a, programme hmang zo hin Pastor D. Kamchinmang, Local Pastor EBCC Hiangtam Lamka chun meiser a sukchawk a, tawngtaina a nei zovin nuhmei Pawl hai hin mei inchawksawng peiin an meiser chawiin an duty­na hmun chit panin lamhrawna (torch rally) an nei. Public Ground hmuna prog. hmangna hi Rev. Chinzathang, Exe. Secy. ZPCS in tawngtainain a hawng a, H. Mangchinkhup, Chief Convenor, JAC; UPF a inthawk L. Sanga Hmar ; KNO a inthawk Peter Mate le ZRO a inthawk an adviser K. Guite in thuhrilna hun an hmang.
   

H. Mangchinkhup chun, Tribal Martyrs 9 hai inzana pein Sept. 4, 2015 a JAC in Separate Administration ngen dingin thutlukna an siem a, hun sawt tak la thei a ni leiin short term goal le long term goal a fepui le hmalak a ni thu. Sept. 19, 2015 in Kangvai a inthawk District Hospital chen human chain nei a ni ding thu, hi huna thang hai signature lak a ni ding thu; India President le Manipur Governor kuomah vawizantieng (Septl 17, 2015) khan Memorandum thawn a ni ding thu; thuoitu hai tukhawm a famkim kan um naw a, ei innghatna le mi thuoitu tak chu Pathien a nih. Tribal Martyrs 9 hai vuina ding hmun JPO in a buoipui mek a, a hmun ding sukfel a ni pha Inpui 3 hai, Hnam thuoituhai; JPO le JAC han a vuina ding hmun pawmpuina nei an ta, Martyrs hai ropui taka vuiliem ning an tih. A hun le ni ding ruok chu hril thei a la ni nawh tiin a hril.
   
Sanga Hmar chun, KNO le UPF han kum 2008 a inthawk sawrkar leh SoO an ziek a, sienkhawm duthusamin thil a fe hrat thei naw a, sienkhawm mipui hai inthuruol taka ei thangtlangna leiin tuhin UPF le KNO delegation team hai tluong takin an fe pei a nih tiin a hril a. Tribal Unity humhim zing ei ta, tlangmi han ro­inrelna hran ei nei theina dinga ke khata ngir le thangruol pei dingin mipui fekhawm hai a ngen.
   
Peter Mate chun, tulai tak hin UPF le KNO hai chun SoO hnuoia um pawi an ti hle thu a hril. A san chu silai le ralthuom hmanga an chet theinaw leiin tiin a hril. Sept. 13, 2015 khan Imphal­ah UPF le KNO han demand pakhat neia fetlang ding; ke khata ngirkhawm dingin an rel a, hi hih mipui thangruolna lei, Pathien kuoma mipui tawngtaina lei le Tribal Martyrs 9 hai thisen luong lei a nih. UPF le KNO delegation team Delhi­ah an cham mek a, KNO, UPF le GoI chun Political talk an nei vat ta ding a nih tiin a hril.
   
K. Guite chun, thlarau damna ei chang theina dingin Isu Krista thisen suokin a hung thi a, tlangmi hai damkhawsuokna dingin Tribal Martyrs 9 han hringna an inhlan a nih. Vawi zantieng 7:00PM in KNO le UPF deletation team han Union Home Minister an inhmupui ding a ni a, ei buoina tuok a hmun ngeia enfel dingin a hung ding a nih. UPF+KNO le GOI inkara Interlocutor ding sukfel ning a tih. Pathien lunginsietna le thangpuinain Delhi­a cham ei hotu hai hmalakna a tluong pei a beisei thu a hrila UPF le KNO delegation team hai hi a pawimaw le tul ang angin Manipur Tribal Forum, Delhi han an thlawp a nih tiin a hril.
   
JAC inrawinaa Nuhmei Pawl han Public Ground­a program le Torch rally a hin mipui an tam hle a, Public ground chu mipui an sip vawng.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate