Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 26 August, 2015

Wednesday, August 26, 2015

/ Published by VIRTHLI
Tuolsung
Hmalak dan ding an hriltlang
CCPur:  Zanikhan Mr Langkhanpau Guite, Chairman, ADCC inrawinain a office chamber­ah ADC CCPur­a Executive members (EMs) le MDCs han meeting an nei a, hi huna hin District Council hmasawnna ding le hmalak dan ding hai an hriltlang. Zani zantieng khan Mr Langkhanpau Guite chun line department tum tuma Head (Officer) hai power devolution thuah meeting a neipui a, hi huna hin ADC/CCPur­a Vice Chairman Lal Hossan, CEO/ADCC Mannuamching, MCS hai thangin line department 24 hai laia a tam lem an thang.


ADC Office­ah hnina pek thei
CCPur: Guru Shishya Parampara Scheme 2015­16 hnuoiah kum 15­25 inkar (nuhmei le pasal) hai ta dingin September 30, 2015 chenin ADC Office, Tuibuong­ah application form lain peklut thei ning a tih tiin CEO/ADCC chun inhriettirna a siem. Hi Scheme thiltum chu nuhmei le pasal kum 15­25 inkar mi hai tribal cultural practice (folk dance/song, woodcraft, cane & bamboo craft, music, folk theatre etc) haiah kum 1 sung training pek/inchuktir a nih.
   
Chun, hieng thil hai inchuktirtu ding (instructor ding) inhnikna nei kum 45­70 inkar han hnina pe thei bawk an tih.

Koite­- Patlen lampui siemthatna sin an thaw
CCPur: SEDO le mipui thangruolin Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) fund hmanga kum 2013 a siem Koite­Patlen lampui chu nasa taka a se ta leiin zani 9:00AM a inthawk khan a siet zuolna hai siemthatna sin an thaw. Hi huna hin Shaktiman 4 hmangin lungphit phur a ni a, lampui inkhurna hmun hai vur bit a nih. Patlen lalpa Lhunkholet chun, MLA ditsakna leiin PMGSY hnuoia kum 2013 khan Koite­Patlen inkar lampui hi blacktopping thaw a ni a, sienkhawm fund tlawm lei am, contractor hai sin thaw thatnaw lei hriet a ninaw a, lampui siet leiin hi lampui hraw han harsatna nasa tak an tuok a nih tiin a hril. Patlen­ Koite inkar hi PMGSY hnuoia M/s Continental & Co. in an siem niin ei thu dawngnain a hril.
   

Hi lai lampui hi khuo 10 in an hraw, bazar kaina le School kai han nitina an hraw a ni a, lampui siet leiin hieng khuo 10 haia mihriem cheng hai chun harsatna nasa tak an tuok a nih tiin Patlen lal Lhunkholet chun a hril.
   
Hi lampui siemna le inzawma signboard intar­ah sum seng zat zieklang a ninaw a, black topping thawa um sei zawng ruok chu  Km. 7.56 (Koite­K.Paolen) a nih

Tuithapuiah pasal pakhat a tla hlum
CCPur: Mr Lalrosang (21) s/o Lalhmuoklien of Saikawt chu August 23, 2015 khan Tuithapui vadung­ah a tla a, a ruong hi Aug. 25, 2015, 10:40AM vel khan a tlakna hmun nia hrila inthawka metres 200 vela hlana hmuna hmu a nih. A ruong hi zanikhan an ina laklut le zani ma khan Saikawt thlanmuolah vuiliem a nih.
   
Ei thu dawngnain a hril danin Mr Lalrosang hi Pathienni zantienga inthawk in inlawi ta lova um a ni a. A sunghai le khawtlang mipuiin an suizui hnungah mita hmu nuhnung tak han Tui­thapui  Pu Joseph D. Hmar panthlang lai an hmu thu an hril a, chu taka inthawk Tuithapui vadunga tla hlum ni ngei dinga ring leiin Aug. 24, 2015 zantienga inthawk khan khawtlang le tlawmngai Pawl han an zawng tan a, zanikhan Tlawmngai pawl tum tum HYA, Saikawt, Rengkai, Muolvaiphei, Simveng, Khawpuibung le YMA hai bakah a hre phak ta phawt fe khawma an zawng hnungah a ruong hi Tuithapuia raw bul laia ringhlaa an zuk sukchang leh a ruong hi a hung inlang dawk a, chu taka hmu a hung um ta a nih.

Dustbin la seng dingin
CCPur: ZEO/CCPur le ADC/CCPur hnuoia Government Schools haia hmang ding Dustbin 250 a hungtlung a, School tina thuneitu hai chu Dustbin hi an chan ding la seng dingin ZEO/CCPur chun an hriettir. Dustbin hi a hungtlung kim huna CCPur District­a School 372 han pakhat (1) seng an nei ding ti a nih.


Headline
State sawrkar le JCILPS han inbiekna a tumlina an nei
Imphal: New Delhi inzin Manipur Chief Minister O.Ibobi Singh chu dam takin zanikhan Manipur a hungtlung nawk tah. O. Ibobi Singh Imphal a hungtlung hnungin Chief Minister’s  Secretariat Conference Hall, Imphal­ah zani zantieng 4PM a inthawk khan State sawrkar le JCILPS thuoitu han inbiekna a tumlina an nei nawk a, State sawrkar palaihai chu CM O.Ibobi Singh in an rawi a, JCILPS tieng chu JCILPS Convenor, Kh. Ratan in an rawi a, an rengin mi 16 an nih.
           
Hi thu ei ziek lai chen hin inbiekna an la nei zing a, an thu rel chipchier le an thutlukna hai hrietna ei nei thei hri nawh. Bill siem thar ding hi “Protection of Manipur People Bill, 2015” tia inbuk a ni el thei.  State sawrkar le JCILPS thuoituhai inkara Non­ Manipuri hai zawngsuok tanna dinga kum bituka um 1951 ti chu niin ei thu dawngna chun a hril. Amiruokchu, hun iemanichen an hriltlang hnungin State sawrkar khawmin a remti thei ta niin JCILPS thusuok chun a hril. State sawrkar le JCILPS thuoitu han inbiekremna an nei thei chun State sawrkarin Special Assembly Session koin Bill thar siema um chu a pasi ding ti a nih.

Home a inthawk mi 9 an tlandawk
Imphal: ILPS ngenna le inzawma bu ngheia nuorna nei mi 9 mana um le Takyel Observatory Home­a khum hai chu zani zingkar khan an umna Home a inthawk an tlandawk a, Ananda  Academy Higher Secondary School, Soibam Leikai­ah bungheia nuorna an sunzawm nawk nghal. Zani khawm khan Police han bu ngheia nuorna nei nuhmei 2 an man nawk a, sienkhawm midangin bungheia nuorna hi an tan nawk pei.

Molnoi le Aimol haiah Curfew puong
Imphal: August 24, 2015 zantieng dar 5 a inthawk khan Chandel District­a Molnoi le Aimol Village haiah hun tiemchin um lovin District Magistrate, Chandel in Cufew a pong. Tribe pahnihai inkara buoina suok el thei dinga an lang leia buoina suok ding vengnaa Curfew hi puong a nih.

Helpawl 1 le OGW 1 AR han an man
Imphal: August 24, 2015 khan hmun hran hranah 16 Assam Rifles le 2­Assam Rifles han helpawl 1 le Overground worker (OWG) 1 an man. 16 Assam Rifles han UNLF cadre L/Copl. M. Puchao @ Bishorjit Meitei (22) s/o M. Prem Kumar of Yumnam Patlou chu an khawsungah an man a, Sagolmang Police station­ah an peklut. Chun,KYKL Overgd. L. Umakanta @ Ibomcha (46) s/o (L) L. Ibobotombi Singh of Leishangthem Khongmanung Mayai Leikai chu 2­Assam Rifles le Thoubal Police Commandos thangruol han an man a, Thoubal Police station­ah an peklut.

Jeep eksidena hliem AR han an thangpui
Imphal: August 23, 2015 khan Ukhrul district­a Kamjong a inthawka Maku pana fe Jeep a eksiden a, mi 5 an hliem a, chuonghai chu 44 Assam Rifles han tuokfuin an camp­ah thuoiin an thangpui a, a thlawna enkawlin damdawi an pek. Hi Jeep eksiden a hliemhai chu, Aping (26) of Kumbram village; Ngechanso (20) of Ningchou village; Ayo (25) of Phange le Chingya (24) of Kumbram village le Dipso (22) of Kumbram village hai an nih.

Imphal­Dimapur Road la fe thleng thei lo
Imphal: NH­2 (Imphal­Dimapur Road) lampui sietna hmun hai siem that zo a la ninaw leiin motor an la fe thleng thei nawzing. Motor fe thleng thei lova a um hi ni 6 zet a tling ta a nih. Nagaland ram sungah Manipur hung pan ding motor zatel an intang thup a nih.

Dy. CM in Press Jacket a tlangzar
Imphal: Zanikhan Manipur Press Club, Imphal­ah Dy. CM Gaikhangam in Journalist­hai hak dinga siem Press Jacket a tlangzar. Hi Jacket hi AMWJU in an siem a nih. Hi hunsera hin Somorjit Salam, Director, DIPR, DGP, Manipur le Special DGP, Manipur hai khawm an thang tawl. Thudik hril hi ti ding a ni nawh tiin Gaikhangam chun hi huna hin a hril.

Dronachary Award dawng dingin mi 5
new Delhi: Union Sports Ministry chun tuta kum fe meka Dronachary Award dawng dingin mi 5 a thlang a, chuonghai chu­ Wrestling coach Anoop Singh; Paralympics Coach Naval Singh; Nihar Amin (Swimming); S.R. Singh (Boxing) le Harban Singh (Athletics) hai an nih. Dhyan Chand Award dawng dingin Romeo James (Hockey); Shiv Prakash Mishra (Tennis) le TPP Nair (Volleyball) hai thlang an nih. Dronachary le Dhyan Chand Award dawng han lawmmanin Statuttes, Certificate le Rs. 5,00,000 dawng an tih. Rashtriya Khel Protsahana Purushkar Award dawngtu dingin Director General of Military Training thlang a ni a, lawmman hi August 29, 2015 (National Sports Day) khin President Pranab Mukherjee in sem a tih.

Odisha ah IAS, IPS le IFS post 167 a ruok
Bhubaneswar: Odisha state ah IAS, IPS le Indian Forest Service (IFS) post 167 a ruok mek; sanctioned post zat 555 ah 167 a la bak a nih. IAS Officer sanctioned post 226 a ni a, tuhin 182 an um mek; IPS officer sanctioned post 188 a ni laiin tuhin 100 an um tiin Odisha CM Naveen Patnaik chun Odisha Assembly ah a hril. Odisha Administrative Service (OAS) post 1,416 a ruok a, tuhin OAS officers 310 an um mek a, Odisha Police officer (OPS) post 582 sanctioned a ni a, tuhin OPS 94 a ruok; Odisha Finance Service (OFS) sanctioned post 709 a ni a, tuhin post ruok 101 a um; Odisha Forest Service sanctioned post 979 a ni a, tuhin post 485 a ruok tiin Naveen Patnaik chun a hril.

Vaitin, Sinlung Hills, Mizoram­ah Free Medical camp buotsai
Parbung/Vaitin: ICDP Parbung area le Community Health Centre­Parbung hai thangruola huoihawtnain August 23 & 24, 2015 hai khan Vaitin, Sinlung Hills, Mizoram­ah Free Medical Camp buotsai a ni a, hi huna hin CHC Parbung a MO in­charge Dr P. Buhril (phalna petu); a thawpui Dr Lalmalsawm Pulamte; Lalchunghnung Songate (Pharmacist); Nk. Thahmangkim (Nurse) le Nk. Loicy (Nurse) han mi 250 hai hriselna an enfel bakah damdawi khawm a thlawna sem a nih. 
   
CES Vaitin a Headmistress Mrs Lalremtluangi bakah khawtlang thuoitu le kohran thuoitu hai ngenna anga Free Medical camp hi buotsai a ni a, minor operation khawm thaw a nih. Medical camp thawa um laia chu a la hlawtling pawl tak nia hriet a ni a, Doctor tha hmu phak lo a ni leiin camp hi beisei nekin a hlawtling hle a,Vaitin khawtlang chun lawmthu hrilnain Organizer hai kuomah lawmthuhrilna thuziek mawi an inhlan.
­( Lalnunthang Songate)

Assam tuilien Dr Jitendra in a va thlir
Guwahati: Union DoNER Minister Jidendra Singh chu zanikhan Assam­ah a hung inzin a, Helicopter­a chuongin Bonggaigaon, Kokrajhar, Dhubri district le hmun dang danga tuilienna hmun hai a va thlir. Dr Jitendra Singh hi  Guwahati MP Bijoya Chakravarty in a zui. Assam state a tuilien lei hin mi 14 lai zetin thina an tuok pha tah. Assam CM Tarun Gogoi chun sawrkar thlungpui kuomah tuilienin thil a suksiet hai siem thatna ding le thangpui ngaihai thangpuina dingin Rs. 500 crore hung pe dingin sawrkar thlungpui a ngen.

Solar Cities siem dinghai lai Imphal
New Delhi: Union Ministry of New and Renewable Energy chun India ramah Solar cities 60 siem dinga riruong a siem hai laia 50 hai chu sukpuitling dingin Master Plan a siem ta a, chuonghai lai chun India hmarsak biela inthawk Imphal, Agartala, Guwahati, Jorhat le Aizawl hai a thangsa. Chun, Cities 15 hai chu “Pilot Solar Cities” a siem ding tiin remruotna a siem a, chu lai chun Aizawl le Agartala an thangsa.

Ralthuom tam tak dapdawk
Srinagar: Zani hmasa khan Jammu & Kashmir a Ramban District sunga Thatharka village­ah Security Forces han dappui an thaw a, UBGL 2, RPG mu 1, UBGL Grenades 6, China siem Hand Grenade 6, AK series Rifle mu 262, US AK magazines 2, IED 3, Wax explosives 3, thilpuokthei kg 5, Cortex wire metre 30, cube explosives 3, Detonators 13, Kenwood Radio set 1 le Radio Repeater 1 dapdawkin an man niin Defence thusuok chun a hril.

Saruok deuthaw in electric ban leh an khitde
Mangaluru: August 24, 2015 khan Maharashtra state a Mangaluru khawpuiah Muslim tlangval kum 30 mi Ali (Name changed) le Hindu nunghak pakhat SUV car ah an chuongkhawm lai Hindu kulmut han an lo hmufuk a, an chuongna motor an hnawt a, Attavar an ti hmuna hnawtphakin Ali hi Car­a inthawk keidawkin an vuok zek hnungin a zakuo, kekawr le underpant chen hlipin saruok deuthawin electric ban leh an khitde. Hi thil tlung le inzawm hin mi 4 man an nih.

HM Chief le Wani inbiekna NIA in an lo hriet
New Delhi: Srinagar Jail­a intang mek Hizbul Mujahideen (HM) cadre Manzoor Ahmed Wani le HM Chief Syed Salahuddin, Pakistan a um mek hai inbiektuona chu NIA in manin an lo hriet ruk niin Zee Media thusuok chun a hril. Wani hin an hotupa kuomah an cadres lungina intang hai chungchang Ukil ruoina dingin Rs. 3­4 lakh a ngen a, hi pawisa hi a hung thawn ding niin an hotupa hin Wani hi a hung hril. Syed Salahuddin hi United Jehad Council (UJC) a khawm Chairman a nih.

Terrorist 300 India ramah hung lut an tum
New Delhi: Pakistan thangsana um Lashkar­e­Toiba (LeT) le Jaish­e­Muhammad (JEM) terrorists 300 vel chu Pakistan Occupied Kashmir (PoK) ah umin India ramah hung lut tumin hma an lak mek bakah Paksitan intelligence agency ISI le Pakistan Army hai thangpuinain PoK ah terrorist camps 17 a um niin India sawrkar thusuok chun a hril. Hieng terrorist camps haia hin LeT le JeM cadre­hai an um niin sawrkar thusuok chun a hril.

Student 36 an damnaw pha
Muzaffarnagar: Zani hmasa khan Budhana Police station huop sunga Kaserva Village­a Government Primary School le Govt. High School a students 36 hai chu Mid­Day meal an fak leiin an damnaw pha a, Hospital panpui an nih. Damnawhai laia mi 4 hai chu admit an nih. Student­hai hi an luok a suok bakah an khawsik niin ei thu dawngna chun a hril.

AYUSH Doctors 15 ban an nih
Tura: National Rural Health Mission (NRHM) hnuoia East Garo Hills le North Garo Hills district, Meghalaya haia Contract basis a AYUSH doctors a lak hai chu an thiemna AYUSH doctor ni lovin Diploma chau an lo nih ti suisuok a ni leiin an sin haia inthawk ban an nih tiin Cyril Diengdoh, DC, East Garo Hills chun a hril. Sawiselna a um leia AYUSH Doctor a lak hai hi an certificate enfel peka um an nih.

SBI PO Main Exam, 2015 Result
New Delhi: State Bank of India (SBI) in July 26, 2015 a Probationary Officer (POS) Main Exam (Phase­II), 2015 a huoihawt result chu August 24, 2015 khan a puong. Hi taka hlawtling hai chu marks 50 phur English, Reasoning le Data Interpretation test ah an thang a la tul ding a nih. Post ruok zat 2,393 a nih.

Mizoram CS Sept. 1 a Court hmaa inlang dingin
Aizawl: Gauhati High Court chun Mizoram Chief Secretary, Lalmalsawma chu September 1, 2015 nia a taksa ngeia Court hmaa inlang dingin a ko. Dampa Tiger Reserve ram neitu sungkuo 500 vel Compensation chungthua PRISM (Aizawla um NGO) in hekna an siem a, hi chungthua hin Court in dawnna pe dingin hun iemanichen a pek a, sienkhawm dawnna a peknaw leia Court in Chief Secretary hi inlang dinga a ko a nih.

Jitan Ram Majhi MLA a inthawk an ban
Patna: Bihar Chief Minister hlui Jitan Ram Majhi chun Bihar a inthawka MLA a nina le JD(U) primary membership a inthawk an ban. MLA a inthawka an banna lekha chu Bihar Assembly Speaker Udai Narayan Choudhary kuoma a pek. Jiten Ram Majhi hin Hindustani Awam Morcha (HAM) hmingchawiin Political party thar an din a, tulai hnai el khan Election Commission chun Political party in a recognised.

India Ngamantu 10 an hliem
Rameswaram: Zani hmasa zan khan Sri Lanka Navy han  bottles le lung hmangin Tamil Nadu Ngamantuhai chu Kochatheevu island ah an lo bei a, Ngamantu 10 chuong an hliem bakah an Nga manna lawng 15 le an Nga manna len hai an suksiet pek bawk niin Tamil Nadu  Ngamantu han an hril.

Jihadi John tht or man ngei dingin
London:  ISIS terrorist, London a pieng Mohammad Emwazi, tuta “Jihadi John” tia ko chun Lu tanbawng dingin UK ah a kir nawk ding thu a hril. UK ah a hungkir nawk vai chun that or man ngei ngei dingin UK PM David Cameron chun Britain Intelligence Network le Special Forces hai thu a pek bakah M16 hmang dingin a hril. Jihadi John (27) hin Syria rama British mi mana um hai an luah tanbawngin a that a nih.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAWISUN THUPUI
Aw mihriem, a tha chu ân entir ta che a nih; Lalpain a phut che chu ieng am a na? Indiktaka thaw le lunginsietna ngainat le i Pathien le thuhnuoirawltaka leng hmunkhat chu a ni naw am a nih?    ­ Mika 6:8

Editorial
Thil man a kaisang hrat

Nagaland state sunga Phesama le hmun dang danga mimkei leia lampui siet leiin ni 5 laizet Imphal­Dimapur Road ah motor a fe thleng theinaw bakah ILPS ngenna leia bandh le blockade inzing uta a um hlak leiin Manipur mipui mamaw thil chi tum tum hai a pangngaia phurlut thei lova a um leiin thil man nasa takin a kaisang pha leiin fakfawm zawnga inhlawfahai ta ding chun harsatna nasa tak an tlun pha mek a, lampui sietna hmun hai hi zuk siem that el thei ding nia an lang naw lei in thil man hi a la kaisang pha pei ding niin an lang. A bikin Manipur a um lo le ei stte in a tharsuok lo hai man hi a kaisang pei ding niin an lang.
   
Manipur hin tharsuok ei nei tlawm hle a, ei tharsuok hmeruo man hai ruok chu a man kaisang lovin a la fe pei a. Amiruokchu, ei state a ei tharsuok ni lo, hmeruo chi dang dang hai a hung vang tan ding niin an lang. Hi lei hin tuolsunga ei tharsuok hmeruo hai man khawm a la hung kaisang ding niin an lang. Hiengang hi ei ngirhmun a ni leiin thil man kaisang hrat taluo hi   control a ni theina dingin District Administration in hma la tan sienla nuom a um. Ei rama ei tharsuok hmeruo man hai hi chu a pangngaiin fe pei thei sienla nuom a um, chu thil enkaitu ding chu ei mamaw a nih.
   
Tuhin ei rama ei tharsuok ni lo Dal, Chini, Purunsen, Purunvar, Alu le a dang dang hai man a kaisang tan der tah. Imphal­Dimapur Road that naw leiin thautui, a bikin Petrol, Diesel le LPG man hai khawm a kaisang le a hung vang nawk ring a ni leiin Imphal khawpuia chun Petrol le diesel hai chu pawisa hau han an lo inchawkkhawl tan ta rek a, tuta inthawk ni 2/3 hnunga chun Oil pump­hai khawm an khar tan el rek ta ding niin an lang. Pawisa hau hai chun a tam laiin an lo inchawk khawlin an lo sekkhawl thei a, a manto hun le a vang huna harsatna tuortu ding chu mirethei hai tho ei ni nawk ding a nih.
   
Thil man kaisang el chau ni lovin nitin mamaw chi tum tum sekkhawlsa (stocks) hai chu a hung tlawm ta leiin tuta inthawka hun sawtnawte hnunga chun nitin mamaw chungchanga ringawt khawm harsatna nasa tak ei hmabak a nih. Imphal­Dimapur Road sietna lai hai siem that thei vat a ninaw lem chun ei rimsi hle ding a nih. Manipur mipuihai ta ding chun Imphal­Dimapur Road hi ei damna lampui tak a ni leiin a siet hun annawleh economic blockade huna chun ei harsatnain van a ur el hlak a nih. Furpui hun lai a ni a, ruotui tam leiin mimkei hlak chu a tlung zing a ni si leiin Manipur mipuihai hmakhuo hi an thim hle a nih. Ei damna lampui hi a that theina dinga ei Pathien seng ei hni a pawimaw a nih.
   
Kum tina hril hlaw em em, Imphal­Jiribam Road hlak chu siem that nekin siet tieng a pan deu deu amani ti dingin a um a, leilak hai hlak chu British hun laia mihai kha a thara thlakthleng lova repair a hmang pei anni leiin an awngrawp zo ta a, repair khawmin hun sawt an dai ta naw a, a se nawk  pei el  hlak. State sawrkar le sawrkar thlungpui hai khawmin siem that a ni ding thu vawi tam tak an hrillang ta a, sienkhawm a tak taka thaw a la um chuong nawh. Imphal­Jiribam Road hi siem that ni ta sienla chu Imphal­Dimapur Road a siet chang khawm ei harsa taluo ngainaw ding a nih.
           
Manipur state a cheng hai ngirhmun hi a derdep hle a, uong ding le Vaihai hi hmusit ding ei ni nawh. Vai ei tihai hi lungril lien tak put, mi puitling takel le mi tha, hmangaina, lunginsietna le dawthei takel an nih. Hi lei hin Mayang Curfew thawkhum dam, Vai hnawtdawk le Vai theida tihai dam hi chu thaw chi niin an lang nawh. Vaihai hi ei suklungsen pal chun ei tuorhla taluo ding a nih. Hi lei hin ILPS ei ngen a lo ni khawma a thaw dan le a ngen dan thiem ding a nih. Vai hmusit le theida zawnga chet lo hi ei ta dinga damdawi tha tak a nih.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate