Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 19 July, 2015

Monday, July 20, 2015

/ Published by VIRTHLI
Tuolsung
Henglep  MLA in Torbung Community Hall  a hawng
CCPUR: Pu T. Manga Vaiphei, bieltu MLA le MTDC Chairman ni bawk chun zani 11:00AM khan Henglep Sub­Division sunga Torbung khuoah Torbung Community Hall chu khuolliena thangin a hawng a, Upa HN Kamcha in Pathien kuoma tawngtainain an hlan. Community Hall hawngna huna hin Henglep SDO Seiminlian Lengen, MCS le Letkhomang Haokip, Social Worker hai chu functional president le guest of honour in an thang.
    


Pu Manga Vaiphei chun, Community Hall hawnga um chu khawsunga YVA, VA le mipui hai ta a nita thu le tha taka enkawl dingin a ngen tawl. Henglep Sub­Division hi a lien tham leiin vawikhat thua a pumpuia zuk hmasawn duok a theinaw thu, a dawt dawta hmalak a tul leiin biel sunga khuo iemanizatah polling station thar khawm hawng a ni thu hrilin S. Kotlian Polling station a inthawk Torbung chu polling station pakhata sie a nita thu a hril. PMGSY hnuoia  Torbung­a inthawk Ukha Lamkhai chen lampui siem dinga sin tan thei dinga um a nita thu a hril a. A dawtah Henglep Hq. Chen siem pei a ni ding thu a hril. Henglep Sub­Division sunga Polling station tam tak motor la tlung thei lona hmun hai khawm motor lut thei dinga lampui siem dinga hmalak a ni ding thu Goverment in Local MLA/SPA fund ding Rs. 1 crore a siem hi biel a lien leiin an dainaw hle thu a hril bawk.
    
Soiminlian Lengen chun, ram hmasawnna dingin mimal nekin community a pawimaw hmasa lem thu; ram hmasawnna dingin politician le mipui hai inthuruol taka thaw tlang a pawimaw thu; IAY hi SDO hai enkawl a ni laizingin a dawngtu hai chu In neisa an ni lem a, hienganga ei fe sung chu ei hnam in hmasawn ngainaw nih tiin a hril.
    
Community Hall hi BRGF Fund 2010­11 hnuoia bawl a ni a, fund indainaw leiin bieltu MLA in Tribal Development le Local MLA fund hmanga sunzawm le a zona dingin Rs. 15 lakh vel  seng nia hril a nih.

WMCEI Administrative Building thar hawng
CCPUR: July 18, 2015 khan Rengkai Muolhlum road, CCPur­ah Wesleyan Methodist Church of East India (WMCEI) Administrative building thar hawngna hun hmang a nih. Administrative building thar hi Rev. Darrel White, USA in a hawng a, Rev.Tlanghmingthang, Regional Superintendent North  East India in Pathien kuomah tawngtainain an hlan.August thlaah Natl. Integration Tour in
CCPUR: Parbung Govt. High School­a  student­hai chu hungtlung ding August, 2015 khin 34­Assam Rifles hai thuoinain National Integration Tour in feng an tih. Tour an fe sung hin India ram khawpui New Delhi le Agra haia hmun pawimaw tum tum hai sir an tih. Tour­a fe student hi hi an Headmaster Pu Upa Lalruot Ralsun in tawiawm bawk a tih.

One Day Legal Awareness nei
CCPUR: GNB Girl’s Hostel le Churachandpur District Legal Service Authority hai hmalakna le MASLA Sponsored­nain July 18, 2015 khan GNB Girl’s Hostel, Rengkai, Muolhlumah One Day Legal Awareness programme hmang a nih. Programme hi Nk. Josie Fimnunmawi in tawngtainain a hawng a, Lamkhanpau Tonsing, CJM/Secy. CDLSA in keynote addres a hril a.  Resource person in Albert Thangthasiem, Advocate in Juvenile Justice Act with POSCO Act ti thupui hmangin thu a hril a; Suanlamthang Ngaihte, Lecturer,Lamka College chun ‘Fundamental Rights & Duties’ ti thupui hmangin thu an hrilJoint Freshers Meet an hmang
CCPUR: ZSP Donbosco, Rayburn le V.K. Tawna college hai chun zani 10:30AM khan Zogal Memorial Hall Complex, Zoveng­ah Joint Freshers Meet, 2015 an hmang.
    
Hi huna UZO GHQ President Chinlunthang in thu a hrilnaa chun, students han hlawtlingna dingin subject thlang thiem a pawimaw thu hrilin min la dinga an ti lei ela la ngailo dingin an fui a; UPSC 2006 batch a 46th rank latu Govind Jaiswal kha Rickshaw khaltu naupa a ni bakah 2015 UPSC topper nu kha piengphunga ruolbanlo a ni thu hrilin anni hai hringnuna inthawk student hai inchuka entawn dingin student hai an fui.

P. Tonsing in Computer set a pek
CCPUR: June 14, 2015 nia  Hiangtam Lamka­a PTC GHQ Office ground floor kang leia thil tam tak a kangsiet leia PTG GHQ in Computer hmang ding nei lova an um hnungin Health Minister Phungzathang Tonsing chun zanikhan a chengnain New Lamka­ah Computer set 1, stabilizer 1, Computer printer+ Xerox machine inthuo, Rs. 60,000/­ chuong manhu ding chu PTG GHQ President G. Vungsuanthang kuta pein an hlan.

Haokholun, MDC damnawna leiin a thi
IMPHAL: ADC, Sadar Hills hnuoia 8­Wakotphai biel, Kangpokpi Sub­Division a inthawka MDC a thlangtling thar Haokholun Chongloi chu damnawna leiin zani zantieng dar 5 vel khan Sky Hospital, Imphal­ah a thi. Haokholun Chongloi hi ADC Kangpokpi­a inthawka Independent candidate MDC a thlangtling umsun a ni a. Lung tiengpang natna leia July 15, 2015 a inthawka kha Hospitala­a admit le enkawla um ta a nih.

AR han ralthuom le pasal 1 an man
IMPHAL: July 16, 2015 khan 26­AR HQ IGAR (South) hnuoia 24 Assam Rifles han Moreh a inthawka Scooty a CCPur hung pan tum chu Khudengthabi Check Post­ah sukchawlin an lo dap a, US siem Beretta Pistol 2, magazines 2, Drugs WY(R­20) mum 975, Rs. 9.75 lakh manhu, Mobile phone 1, Voter Identity Card 1 le SBI ATM Card 1 leh P. Ginsuanthang Zou (23) s/o P. Donglian Zou of Moreh Ward No. 8 chu an man a, Moreh Police Station­ah an peklut niin HQ IGAR (South) thusuok chun a hril.

Rath Yatra ursun taka hmang
IMPHAL: Zanikhan Manipur­a khawm Rath Yatra hmang a ni a, Rath Yatra hmangna hunpui tak chu Shri Shri Govindaji Temple ah hmang a nih. Ruo sur sienkhawm hi Kut hmangnaa thang mi an tam hle. Kang Chingba nei a nih. Hi Kut hi ni 9 sung hmang ning a tih. Id hmangnaa hin Governor Dr Syed Ahmed khawm a thang.


Id­ul­Fitr hmangnaah CM a thang
IMPHAL: Zanikhan Babupara, Imphal­a Masjid ah Id­ul­Fitr hmang a ni a, hi huna hin CM O.Ibobi Singh khawm a thang ve. Unau, pa le nu hmunkhat seng ei ni leiin inrem takin um tlang diel diel ei tiu tiin thu a hrilna huna ngenna a siem.

Puri a Rath Yatra hmangnaa innekbuoi naah nupui 2 an thi, mi 20 an hliem
BHUBANESWAR: Zanikhan India ram pumpuiah Rath Yatra  tan a nih. Rath Yatra hmangna hmunpui bik hai chu Odisha, Gujarat le West Bengal hai an nih. India rama Rath Yatra Kut hmang thupuina tak le pathien bie dinga mipui fekhawm tamna tak chu Puri Jaganath Temple, Puri, Odisha a nih. Mipui han an pathien lim hai tawlin Nabakalebar Rath Yatra thawin lampui an hraw a, an pathienhai phurna tawlailirhai chu Lord Balabhadra, Maa Subhadra le Lord Jaganath han an thuoi tawl.  Rath Yatra hi zingkara inthawka an tan a nih.
    
Rath Yatra hi Puri temple a inthawk tanin Gundisha Temple chen an fepui a, hi temple an tlung hin zantieng a ni tah. Mipui an tam hle leiin nasa takin an innekbuoi a, hi innekbuoinaa hin zanikhan nupui 2 chil hlum anni bakah midang 20 zetin h liemna an tuok. Mipui an tam taluo leiin luhai leia khaw hre lova tlu an tam hle bawk. Lampui an hraw hi 2.5km. zeta sei a nih. Gujarat State a Ahmedabad khawpui huop sunga Jamalpur hmuna Lord Jagannath Temple­a khawm Rath Yatra hi puithu taka hmang a ni a, mipuiin lampui km. 14 zeta sei an hraw niin Ahmedabad correspondent chun a hril.
    
Chief Minister Naveen Patnaik chun thina tuok sungkuo hai a sunpui thu a puong a, hliem hai chu an inenkawlna sengso sawrkarin a tum pek ding thu a hril.

Puri panna lampui km. 100 a seia hin venghimna le traffic control­tu dingin security personnels 10,000 chuong hmang an nih.

Congress party in ngaidam an inhni
AIZAWL: Mizorama Congress party Chanchinbu ‘Congress Thlifim’ a pastor­hai laia MLPC Act do nasa thlangna dinga questionaires an siem chu Mizoram Pradesh Congress Committee (MPCC) chun pawi an ti thu, questionaires hi an party thil thaw a ni naw a, Congress Thlifim enkawltuhai aia mi tlawmte thaw a nih tiin Mizoram mipui le Kohran chungah ngaidam an hni. Chun, MPCC Media Department Chairman, James Thanghmingmawia le Secretary, David M. Thangliana han inbanna an peklut chu lawmum a ti thu an hril a; Publisher­hai an inban ta leiin  thuthar um nawk hmakhat chu Congress Thlifim chanchinbu chu suktawp a ni thu MPCC chun a puong bawk.

Vyapam Scam documents kawltu a tlan hmang
BHOPAL: Madhya Pradesh a Vyapam Scam le inzawma lekha pawimawhai (documents) Almirah sip 3 kawltu Clerk Vinod Kumar Pandey of Bhind chu a tlan hmang. Zirtirtu 250 lakna documents a kawl a, Police han man dingin an zawng bakah hi scam a inrawl han that dinga an vau leia tlan hmang niin Pandey chun Phone hmangin Chanchinbu thenkhat a hril. Pandey hin a document kawlhai Court thuneituhai kuoma pek a nuom thu khawm a hril.

AK­47 Rifle mu 1180 man
CHAMPHAI: Zani zingkar inhma tak, vartien lai khan Champhai District, Mizoram le Myanmar inrina zula Champhai Zote le Fartlangkai inkarah AK­47 Rifle mu 1180 zet Central Custom le 10­Assam Rifles han an man a, a phurtu pasal pahni hai ruok chu an thil phur peitlain Myanmar ram tieng an tlanlut hmang niin Police thusuok chun a hril. Silaimu hi Rs. 4.72 lakh manhu nia hril a nih.

Maruti 800 eksiden­ah driver a thi
AIZAWL: Zani zingkar 4AM vel khan Tuirial saka  Tuikhurhlu thlanmuol bula Maruti 800 MZ/01 D­5025 Car chu changsuolin a eksiden a, a khaltu Manipur tieng mi Lalviriana (34) chu a hmuna a thi nghal a, a nuhmei le a naupa kum 1 mi hai chu an hliem a, an ngirhmun a derthawng nawh tiin ei thu dawngna chun a hril. An eksiden lai hi a hmutu an um naw a, sienkhawm a nuhmei Tripura mi hi a naupa leh invakdawkin an eksiden­naa inthawka In hnai taka lutin thil umdan an hril a, chu taka inthawka an thil tuok hi hriet a ni a, Bawngkawn Police station­ah report pek a ni hnungin a ruong hi va lain Aizawl Civil Hospital­ah postmortem thaw a ni a, a nuhmei le a naupa hi admit an nih. Lalriviana hai sungkuo hi Champhai­a Seventhday tlanga cheng niin Aizawl pana hung tlan an ni a, an eksiden­na san tak hriet ninaw sienkhawm a khaltu hi a lo inlusu leia eksiden ni dinga ring a nih. An motor hi metres 200 vela hla lamthlangah an hlumtla a nih.

Nuhmei thi tamna tak mani inthat; pasal thi tamna ksiden
NEW DELHI: National Crime Records Bureau in Accidental Deaths and Suicides July 17, 2015 zana report a puonglang dungzui chun India nuhmei thi tamna tam tak chu mani inthat (suicide) a ni a, pasal  thi tamna tak chu accident a nih. Report dungzui hin India rama motor eksiden leia thina a pung met a, mani inthatna ruok chu a tlahnuoi met thung. A tlangpui thuin thidan pangngai lova (unnatural death) a thi hi nuhmei nekin pasal an tamlem. 
    
Kum liemta sung khan India rama pasal thi rawnna tak chu motor eksiden a ni a, kum 2014 sung khan motor eksiden leiin pasal 1.2 lakh vel an thi, eksiden leia thi hai laia a tam tak chu kum 18­30 inkar an nih. Chun, kum 2014­a India rama nuhmei thi tamna tak chu mani inthat (suicides) a ni a, nikum sung khan nuhmei mani inthat 42,000 an um a, hienghai laia 68 hai chu suollui le suknawmnat anni leia inthat anni a, 2,222 hai chu mo thilsawm (dowry) thua suknawmnatna leia mani inthat an nih. Nuhmei kum 18­30 inkar mi hai lai mani inthatna hi a tlung nuom a, pasal­a chun kum 30­45 inkar sungin a tlung nuom. Nikum sung khan khuorel sietna (natural calimities) le Tek leiin nuhmei le pasal 2,500 an thi bawk.

HSA JHQ in Jumble Sale an thaw
SHILLONG: July 18, 2015 khan HSA Joint Headquarters, Shillong chun Freshers’ Meet August 29, 2015 ni a Don Bosco  Technical Hall, Laitumkhrah hmuna nei na ding le inzawmin Jumble Sale Mizo Baptist Church bul, Happy Valley hmuna an nei. Hi huna hin thuomhnaw chi tum tum zawr a nih. Hi huna thahnemngai taka dawrtu hai chunga HSA Shillong JHQ chun lawmthu a hrila chun Pu/Tv. LRS Puruolte, Chief Admin, Virthli le Social Activist ni bawkin an refreshment man ding a pek chu an lawm hle thu an hril.

Pak. Rangers han chithlum an lak nuom nawh
AMRITSAR/JAMMU: Zani kha Id­ul­Fitr Kut a ni a. International Border, Jammu le Attari­Wagh  border, Amritsar, Punjab a duty BSF han an ramri zula um Pakistan sipai hai chu hi Kut le inzawm hin chithlum an sem a, sienkhawm Pakstan sipai han an lak nuom nawh tiin M.F. Farooqui, DIG, BSF, Amritsar chun reporter­hai kuoma a hril.Hieng laizing hin BSF Headquarters, Delhi a Senior BSF Commander chun Pakistan sipai han Ceasefire an bawsiet a, thina le hliemna a tlung dodalnain Line of Control le International Border ah BSF han Pakistan sipaihai kuomah Id chithlum an sem nawh tiin a hril ve thung.

Sixth Schedule siem that tum
NEW DELHI: Assam Assembly Election hung um ding le inzawmin States 4, Assam, Meghalaya, Tripura le Mizorama Autonomous District Council (ADCs), Sixth Schedule hnuoia um mek haiah Village Councils le nuhmeihai ta dinga seats 33 percent reservations siemna dingin sawrkar thlungpui chun India Constitution hnuoia Sixth Schedule chu siem that (Amendment) thaw a tum a. Parliament Monsoon Session hung um dinga hin Bill putlut a tum bakah Union Home Ministry chun Constitution Sub­ Clauses (bb) le (c) of Clause (3) of Article 280 hai khawm Amendment thaw a tum niin ei thu dawngna chun a hril.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAWISUN THUPUI
Kei chun an kuomah, “Sin ropui tak ka thawh a, ka hung thla thei nawh, ieng dingin am in kuomah ka hung thlak karin sin chu chawl el ka ta?” tiin mi ka tir a. ­ Nehemia 6:3

Editorial: Anni le eini rawi

Hmasawnna le changkangna a nasa po leh mi remhrie hai laia um an hawi a, mi bengvar lo le mi hawihai naw bula ruok chun buoina a suok hlak. Mivar le remhrie bula ei u m chun mi var amani inti a awl a, mivar hlaw theina le mi remhrie tak ang ela um thei a nih. Mi invet bula ei um ruok chun an hawi naw a, lungril le taksa a hadam thei naw a, sin inrim thaw ni bawk si lovin taksa a na tek tuk a, ngaituona lungril a pik a, ei ngha hu hu el hlak. Ram inthanglien mek, developing country ei ni ang ngeiin tuta hmaa ei thil tuok ngailo, awlsamna siper ei dawng ve tan a, ei awlsam ve pha am ti ruok chu mimal ngaidan nisienla. Mihai thil thaw that entawn hi a suolna a um der nawh; nisienlakhawm, chu thil entawn ding chun ei tlinin ei tlak ve am ti ruok chu mani le mani ei inennawn rawp tul hleng a tih.
    
Mihriem khawsak dan phung hi a hmun le a hun izirin a danglam a nih ti chu a chieng a nih.  Amiruokchu, ei ni rawi le Vai ei tihai khawsak phung inang naw dan em em hin chu  ngaituona a suksei hle. Anni chu PA takin sawlna ding po poah sawl takin sungkuo chawmna dingin sin an thaw tlangpui. Sungkuo thenkhat an nauhai amani, nu takin amani an lo thangpui um bawk hai sienkhawm pa tak ta ding chun zawmthaw taka khawsak a rem nawh. Nuhmeiin fakzawngnaah hmun an chang lem nawh. An sungkuo ro ruok chu an nawi naw tlangpui a, pa tak rorelna hmun le lal ram a nizie an hrietchieng tlat.
    
Ei ram le ei society a ruok hin chu nuhmei po poin sin an thaw seng niin an lang. Sa zawrnaa chen nuhmei an umin an thang ve tah. Bazar a dam, dawra dam, office a dam le foreign a sumdawngna haia sumdawnga inzin kuol hlakhai khawm pasal nekin nuhmeihai an tam ta lem niin an lang.
    
Churachandpur Town sunga inlirthei ke pahni khala tlan kuol hai lai hin pasal, a bikin tlangval hai laia a tam lem hin chu an nu le pahai inchawksa inlirthei ke pahni an khal laiin, nuhmei, a bikin nunghakhai ruok hin chu anni sum hmusuoka an inchawk ngei inlirthei an khal ve thung  niin thil sui hlak mihai chun an hril a, an dik ang reng ring a um. Chuong a lo ni chun pasalhai, a bikin tlangvalhai hma ei put nasat a tul. Nuhmeihai hi tluklo rim an innam an tah. UPSC hnuoia civil services exam a khawm pasal nekin nuhmei a thaw tha an tamlem pei tah. Tu tuma Civil Sevices exam a khawm khan a pakhatnaa inthawka a palina chen chu nuhmei an nih.
    
Vai ei tihai hi an sum hmu dan le inmila khawsak adan an thiem hi chu thiem ding hrim an nih. Mi hausa tia insal ngam ding an tam vei leh an hawiher le chang dan, an nitin khawsak phung dam, an sil le fek hang en chun fa ve tawk tawk hmel an put fur tawl. Amiruokchu, belchieng an dawl hle. Puotienga an inlang dan nekin sungril tieng an ngaipawimaw lem. Inlirthei amani, mobile phone amani chu an sum nei hin an inchawk naw deu chu a nih. Anni le ei ni (Vaihai le ei ni rawi) chu inthlau takel ei nih.
            
Nu le pa thuawi, neka upa lem hai inzana kawnga dam, thing le ruo, ran le vate hai chunga an ngilneina kawng haia khawm ei kar a hla hle.  Thaw pal a ninaw hun, ran le vate hai chunga kut an thlak el ngai nawh. Hi lei hin ran le vate hai leh intituona nei der lovin ngampa takin an um tlang hlak. Ei ni rawi ruok chun tul lovin kut ei thlak khum hlak. Thingtuoi le ruo hai khawm satthluk mei mei ei ching. Nunghak le tlangval thua khawm ei inang naw hle. Vai nunghakhai hi sai thei mei meiin an um ngai nawh. Hi lei hin Vai nunghak nuhmeia nei ei um tlawm hle.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate