Responsive Ad Slot

The 25th Hmar Martyrs’ Day (Silver Jubilee) -cum- The 12th State Level Hmar Martyrs’ Trophy Football Tournament 2015

Monday, May 18, 2015

/ Published by VIRTHLI
-LRS Puruolte | Photo: Muona Infimate

Tuithaphai: (CT) Manipur a chun Hmar Martyrs’ Trophy Organising Board (HMARTOB) huoihawtna hnuoiah Saikot Playground ah May 16 chawhnung dar 1:00 PM a inthawk zan dar 6 PM an ri vel chen khan 25th Hmar Martyrs’ Day (Silver Jubilee) le 12th State Level Hmar Martyrs’ Trophy Football Tournament 2015 Closing Ceremony chu ropui le ursun taka inser a ni a, a hlawtling hle. Hnam tum tum hai hlutsak a hlaw bawk leiin hi hun a hin mipui sang tam tak an fekhawm a, inlirthei khawm a tam leiin Traffic a jam pha hiel. Hiengang khawpa hunser mipuiin an hlutsak hi Manipur el chau khawm niloin hmun dang hai leh khaikhin khawmin a la ropui tak dingin mi tamtak chun an ring. Media tum tum khawmin an uop tha hle a. Hi hun a hin hnam thuoitu, hnam tum tum a inthawk mi lien, mi lal an fekhawm tawl a. Chuonghai lai chun MDC nilai le June 1, 2015 a Manipur a MDC/ADC Election hung um dinga Candidate hai khawmin hi ni pawimaw tak hi uop ve in sum-le-pai hai khawm hi taka ding hin an thawlawm tawl a nih.

Hi hun a hin Mipuiin Martyr hai inzanain totawka minute khat sung tawngtaina nei a nih a. HPC Returnee (Hnam Santu Pawl) le hi huna VIPs/VVIPs hai khawmin a hranpa takin Martyr-hai inzana salam (Salute) an pek. Tulai hnaia Mizoram-a hnam Pasaltha, a hring a man a ni hnung khawma India Sawrkar le UNO/Human Rights dan naw ang tak le rapthlak taka mihriem hlutna sukhnuoi khawpa sawisak hlum a lo um tah, (L) Sergeant Malsawmkima ralna sum bawm (condolence box) daw a ni a, ama ngaisangtuhaiin ralna’n sum an thlak tawl. Ama thlalak khawm hmun tam tak a hai tar a nih. A thina lei hin mi tam tak lungril a chawktho hle a, hnam inthuruolna a siem zuol hle niin an lang.

Hi hun a Khuollien Pu, Prof. (Dr.) L. Fimate HoD, Forensic, JNIMS in thu a hrilna a chun Pathien kuomah lawmthu hrilin, Hmar Martyrs’ Day inser a um hi hnam Pasalthahai zara thlamuong tak le hadam taka thaw thei ei ni a. Hiengang Celebration/Observation hi anni hai puol a thaw an phu hle thu a hril a. Ram le hnam damna ding chun mitinin mawphurna ei nei seng a nih tiin a hril. A thuhril zo hin Organiser hai kut ah thilpek a’n hlan a. Ama hin tuta tum a Publicity thawna dinga pawimaw Mike Horn pahni (2) le a tul dang danghai khawm HMARTOB a lo pek ta bawk.

Khuol Inzaum Pu Thanglianpau President, ZRO chu hi hun a hin hung thang thei naw sienkhawm ama aiin Pu Hangsianthang ZRO GHQ tienga hotulien chun hi hun huoihawttu HMARTOB in hiengang huna ZRO a fielna ah lawmum a ti hle thu a hril a. Pasaltha thihai inzana chibai (Salute) a buk zoin mipui fekhawmhai inzana chibai a buk bawk. Hmar hai a ngainat ziehai hrilin ama ngei khawm Sielmat Christian H/S a kum 3 lo kai ta hlak a ni thu, mani sin thawna hmun seng ah ram le hnam sin ei thaw thei seng a nih tiin a hril a, Bible ei en chun Pathien khawm Politics ah an hnik a. Mosie, Joshua le a dang dang hai khawm ram le hnam santu vawng an nih. Manipur a zonauhai laia HPC chu an hmalak tlangpui le thangruolpui tak a ni thu, Hmarhai hmabak a eng hle thu a hril a. Mizoram, Assam ah NC Hills le a dang dang Hmarhai neka insang le hamtha lem Political ground ah an um naw thuhai a hril baka Manipur a tribal po po ei thangruol a tul zie hi hun a hin uor takin a hril a. Kohran le inthuruolin Politics khel ei tiu. Chu chun ei hlawtling ding a nih tiin a hrilsa bawk. A thuhril zo hin Organiserhai kut ah thilpek a’n hlan. Ama hin hi hun a hin The Churachandpur Times (A Monthly Magazine in Hmar) Tlangzarna a nei bawk. CT hi Online News Portal khawma buotsai a ni a, tulai hnai el khan Pu LM Haokip IPS; SP, CCPur in a lo Tlangzar ta bawk.

Khuol Chawngpu Pu Laldawnlien Varte President, HYA GHQ chun hi Martyrs’ Day ni le inzawm hin Hmar Martyrs’ hai inzana inentirna’n a lu kunin, inzana chibai a buk a, thuhrilna a neina a chun, Mizorama Hmar haiin demand an nei le inzawmin Martyrs’ hai vawisun hun chena an thisen man la hlawlo ei nih a. An hnungzuitu ni dingin mipui fekhawmhai chu fielin, Laibung, a veng veng a um hi bansan a tul tah thu hai a hril a, Hmar a ni chun sawisel naw inla, Hmar ti’n fe tang ei tiu tiin mipui fekhawm sang tam tak hai chu a fiel a. Mipui fekhawmhai lungril a tawk hle a, thlawp a hlaw hle leiin mipuiin vawi tam tak kut a thuhril sung hin kut an lo ben a nih. A hril peina a chun mihriem hringna hi Pathien mi pek a ni a. Mihriem hringna hlut zie inserna Ni a ni ang hrimin mihriem hringna inza a, hringna chungah thu neitua inngaina hi bansan dinga ngenin, hringna hi ngai hlung ei tiu tiin mipui fekhawm sang tam tak hai chu a fiel baka Thuvarhai ah Lalpa ngaihlu ei hmu a, Pathien-in a tirdak kuomah um ngai naw nih tiin a hril sa bawk. May 2, 2015 ni a Delhi an zin huna Sawrkar Thlungpui hotuhai le  an inbiekna thu a hrillangna a chun fena tieng tieng Pathien-in a mi thuoi a. Mizoram-in Hmarhai chengna biel Disturbed Area a puong a tum hi puong thei a ni naw ding zie hi hun a hin mipui lai a puong. UPF le KNO in Cause a neihai thatakin sawrkarin chifel a nina dingin hma a lak ding thu le ei chanpuol a mi la ngaituopui ding a nih tiin a hril a. Chun, Union Sports Minister an in hmupui tah thu le Hmar Martyrs’ Day inserna hmunpui tak Saikot Playground khawm Nuoi 400-500 (4-5 Crores) vel sengso dinga ruongam siema umin sawrkar thlungpui kuomah Stadium bawl dinga hnina pek a ni ta thu a puong langsa bawk.

Hi hun a hin Live Band Slide Change, Nk. Lalengvari Sinate (Mizo Idol 2nd RU), Nk. Gladys Lalparzo Sanate (Eimi International Achievers’ Awardee), Nk. Joslyn Infimate (HSA Platinum Star 2nd RU) haiin mipui ram le hnam hla’n an in awia, Hnam nunphung dungzuiin HYA Muolvaiphei le Rengkai Branch infinkhawmin show danglam le mipui lungril hne em em el an suklang bawk. Chu chau el khawm chu niloin Hmar mihrat hmingthang (L) Pu Khuplal tupa (a tu sawng 3-na) Tv. Khuplal (16) chun 50 Kgs. Bufai bag a ha a se putin feet 12 ding lai zet ngil taka lawnpuiin a se put bawk. BSEM HSLC 2015 Result suok a 2nd Div. in a passbawk leiin Marie Gold Rengkai, International Trade Fair hmun tum tum a lo thang ta hlak hai khawmin an ngaisangnain Parte an product ngei hand made an present ve. Hi ni le inzawma Downtown Grafix in Flag le T-Shirt an Print chun hlutsak a hlaw hle a. Kawt thler a hai Flag hi tar a ni a. T-Shirt khawm mi tam takin an hak a. A suk phuisui hle. Tuta tum hin Downtown Grafix hin Tv. Khuplal ama hming inziekna T-Shirt an Sponsor a.  Chu chau khawm chu niloin Organiser (HMARTOB) hai kawng tam tak ah an thangpui a, Memento le thil dang dang khawm an sponsor. An hming sam senglo hiel hi programme a hlawtling theina dinga chanvo pek a um ha’n an sukdikna thu ah le sum-le-pai le mani theina senga kut rawltuhai po po chungah HMARTOB chun Lawmthu bat loin an hril a. Pathien-in malsawmna tamlem a vur di’n an ditsana an inhlan bawk.

Football Final a chun Hill Town FC (HTFC) le Lamka Sports Club (LSC) in a’n khel a. Pet pangngaiin 1-1 in an indraw a. Penalty Kick innei tir an ni hun a chun HTFC in LSC chu 5 – 3 in an hneban tah a nih. Lawmman Sumfaiin INR 1 Lakh le Trophy Champion Team hin an dawnga. Runner Up in INR 50,000/- le 3rd Place/2nd Runner Up Sielmat chun INR 20,000/- le 4th Place Lenlai Club chun INR 10,000/- an dawng a nih. Final Match hun a ‘Man of the Match’ Jeson, Goal Keeper, HTFC; Top Scorer- Thangtinlen, 14 Goals (B. Aijalon SC); Best Discipline Team- HYA Saidan hai kuoma khawm lawman pek an nih.

The 3rd Hmar Martyrs’ Badminton Tournment 2015, Sinlung Badminton Association (SBA) in a Pasal bika a huoihawt a Lawmman latuhai chu Singles- Winner Magnus R. Joute, Runner Up Kevin Fimrolung Double- Runners Up Samuel Lallawmzuol Shakum le Thangbieksang, Winners Joshua Varte le Suresh K. Hmar hai an nih.Saikawt hmuna Martyrs' Day hmang dinga fe hai...

Saikawt hmuna Martyrs' Day hmang dinga fe hai...

Saikawt hmuna Martyrs' Day hmang dinga fe hai...

Saikawt hmuna Martyrs' Day hmang dinga fe hai...

Hmar Pasaltha Malsawmkim Poster


Hmar khuo tina Pasaltha Malsawmkim Poster tar anih. Comperes: Mr Joseph R.Joute & Pui Tusing

Comperes: Mr Joseph R.Joute & Pui Tu

Comperes: Mr Joseph R.Joute & Pui Tu


Opening Prayer: Rev.Lalngaidam Varte

Hill Town FC Fans hai..

Welcome Address: Ms. Lalhlimum JouteLalengvari Sinate in Hnam hla a sak lai..


Lalhrietzing Famhoite, Chariman, HMARTOB in Keynote Address a hril lai.


Lalhrietzing Famhoite, Chariman, HMARTOB in Keynote Address a hril lai.


Rengkai & Muolvaiphei HYA Cultural Troupe. 

Rengkai & Muolvaiphei HYA Cultural Troupe.

Rengkai & Muolvaiphei HYA Cultural Troupe.


Functional President Pu Laldawnlien Varte, President, HYA GHQ in Speech a nei lai.
Khuollien hai...
Joslyn Infimate, HSA Platinum Star, Top-2

Joslyn Infimate, HSA Platinum Star, Top-2

Jane Joute.

Khuollien hai...

Guest of Honour, Hangshyanthang, Secy, GAD, Zomi Re-unification Organisation(ZRO) in HMARTOB thilpek an hlan lai...
Pu Hangshyanthang, Secy, GAD, Zomi Re-unification Organisation(ZRO) in Churachandpur Times ( A bilingual Magazine & Online News Portal) a tlangzar lai...

Pu Hangshyanthang, Secy, GAD, Zomi Re-unification Organisation(ZRO) in Churachandpur Times ( A bilingual Magazine & Online News Portal) a tlangzar lai...

Pu Hangshyanthang, Secy, GAD, Zomi Re-unification Organisation(ZRO) in Churachandpur Times ( A bilingual Magazine & Online News Portal) a tlangzar lai...


Pu Hangshyanthang, Secy, GAD, Zomi Re-unification Organisation(ZRO) in Hmar Martyrs' hai Salute a pek lai...

Pu Hangshyanthang, Secy, GAD, Zomi Re-unification Organisation(ZRO) in Hmar Martyrs' hai Salute a pek lai...HPC Returnee in Commemoration Service an nei lai.


Chief Guest, Professor (Dr) L.Fimate, HOD Forensic, JNIMS in HMARTOB kuoma thilpek a pek lai..


Chief Guest, Professor (Dr) L.Fimate, HOD Forensic, JNIMS in HMARTOB kuoma thilpek a pek lai..

Kuplal (16) Mihrat in Talent Show a nei a, Bufai bag 50Kg a se phuta a lawnpui lai...

Hill Town FC Fans hai...

Hmar Martyrs' Trophy Flag.Chief Guest, Professor (Dr) L.Fimate, HOD Forensic, JNIMS in Speech a nei lai...

Gladys Lalparzo Sanate in Hnam hla a sak lai...

Gladys Lalparzo Sanate in Hnam hla a sak lai...


Lamka Sport Club Players hai...

Life Cafe Stall...
The Churachandpur Times ( A bilingual Monthly Magazine & Online News Portal) tiema a um lai..

The Churachandpur Times ( A bilingual Monthly Magazine & Online News Portal) tiema aum lai..
Press/Media hai..
Football Lovers..

The Churachandpur Times ( A bilingual Monthly Magazine & Online News Portal) Team hai..

The Churachandpur Times ( A bilingual Monthly Magazine & Online News Portal) chu Phualva Times Founder Joy Ngaihte in a chawi lai...

Shri Balram Singh, Addtl. SP CCPur in Sinlung Badminton Association Prize a sem lai..
Lamka Sport Club (Yellow) le Hill Town FC (Red) in ball an inchu lai...


Yelow CardDon't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate