Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 27 May, 2015

Wednesday, May 27, 2015

/ Published by VIRTHLI
Tuolsung
MDC Election campaign
CCPUR: MDC Election hun ding a hnai deu deu ang bawkin Churachandpur district­a khawm  election campaign a nasa deu deu a, candidate hai thang a na ta hle. Candidates han Hmun tum tumah election campaign ngawr takin an nei zing a, zani zan 7PM khan Saikawt biela Independent candidate Pu Hrila chun Saikawt khelmuolah public campaign a nei a. 17­New Lamka (East) a Independent candidate L.K. Mung Ngaihte chun Rengkai Community Hall­ah campaign a nei a, 18­Zenhang Lamka biela Independent candidate P. Khamkhanthuam @ Thuampi chun L Salemveng­a Salem House­ah zani 1:00PM khan election ding le inzawmin interaction/discussion programme a huoihawt. Thu a hrilna hunah, kum 5 sunga mani MDC khawm hre le an umna san chu ‘selection’ lei a nih tiin a hril a. Kum 20 sung MDC election nei lova a umna thuah Indigenous Democratic Front in Guwahati Hight Court­a PIL fethlenga  Manipur ­ah MDC election nei ding, MDC election um nawna ADC sunga recruitment um theinaw nih tia hekna an pek leia Guwahati High Court thupek dungzuia kum 2010 - a MDC election hung um thei a ni thu. Manipur govt in ADC hai power 30 % chau a pekna thuah MDC han full power an nei theina dinga Parliament in 1971 Act a passed sa le Manipur tlangram biela 6th Schedule hmang a ni theina dinga a zu nawr ding thu a hril.

Polling station thuah DC kuoma ngenna an pek
CCPUR: 20­Sagang hnuoia Polling Station No. 3, Saiton Khullen/Moirang Mantak chu kum 2010 MDC election huna khan pakhata hmangkhawm a ni a, sienkhawm kum 2014 MP election huna khan polling station hran ve vea the a ni a. Amiruokchu, MDC election 2015 hung um dinga hin Saiton Khullen/Moirang Mantak polling station pakhata hmang dinga remruotna siem nawk a ni a. Hi thua hin Polling station hran ve vea um dinga ditna le polling station hran ve vea siem pek dingin Moirang khawmi iemanizat chun DC/CCPur kuoma ngenna an pek.
    
20/3 Saiton Khullen/ Moirang Mantak Polling Station  a hin voters 797 an um a, khuo 6­ Saiton Khunou; Saiton Khulen; Lailampat, Moirang Mantak; Ngairong le Bonglusi khuo hai a huom vawng a nih.

Thudiklo le  phuokfawm a nih
CCPUR: 18­Zenhang Lamka MDC constituency­a BJP candidate Mr Tungnung Samuel ngir talo a tum tia Churachandpur le a se vela thuvuongva inleng vel hi thudiklo, phuokfawm le thu bulbal neilo, voter­hai hlem tumna a nih. A ngirhmun a tha a, tawpsan el chi a ni nawh. BJP, CCPur Mandal chun vote campaign nguk takin an neizing. Inthlakdanglamna a hung umna dingin BJP lo vote ro tiin Thangneikhum, President, 58­CCPur (ST) Mandal, BJP chun zanikhan Press release a siem.

Hills Today Daily news hawng ding
CCPUR: May 27, 2015, 8:00AM hin Sumkong Kaimun, Tuibuong Bazar­ah Churachandpur thangsana suok ding Daily Newspaper ‘HILLS TODAY’ chu Pu L. Mangkhogin Haokip, IPS, SP, CCPur in khuolliena thangin hawng/tlangzar a tih. Hi huna hin Pu Letzamang Haokip, APO/DRDA le Thangkhohem, SO/Tuibuong BDO hai chu guest of honour le functional president in thang an tih.


Zantieng dar 5 chen Office kai dingin
CCPUR: June 1, 2015 nia MDC election hung um ding le inzawmin Churachandpur District sunga DCs Offices le SDOs Office tin hai chun sin an hau hle a. Hi lei hin Pu Lunminthang Haokip, IAS, DC, CCPur chun DC, CCPur Office le SDO/CCPur Office thawktu hai chu vawisun May 27, 2015 hin zing dar 10:00AM a inthawk zantieng 5:00PM chen Offfice  kai hlak dingin an hriettir.

HPC(D) in thusuok an siem
CCPUR: May 26, 2015 nia John F. Hmar, Secy. Inf. & Publ., HPC (D) Gen. Hqrts,  Sinlung in thusuok a siema chun hieng a hnuoia thuhai hi an ziek:
    
Hung tlung ding June 1, 2015­a Manipur Autonomous District Council member ding inthlangna um ding le inzawmin HPC(D) chun thusuok lo siem ta sienkhawm thuthar­hlathar hung inirsuok a um rawn leiin hi thusuok hi mitin hriet ding le zawm dingin insuo thar a nih.
    
Manipur ADC election le inzawma campaign a sosang ta hle a. Hieng lai zing hin biel le khuo thenkhata candidate hai mimal taka demna le hrilsietna a um khelah mani tanghma ngaina lei chauhin a pahnam zawng le kohran zawnga inlakbing raka MDC inhlangkai tum an um ti hmu le hriet a ni bawk. A pawi takzet.
    
Hieng ang thu thalo le kakhawk sei tak nei ding phusuok le thedartu hi an mimal, khuo le pawl khawm hriet phuor an nih. An thilthaw hi sim hmaka, bansan nghal dinga inhriettir an nih. Chuong an naw chun an phutawk ‘action’ lak khum an ni ngei ding bakah an ditsak le MDC dinga suktling ngei an tum pa/nu chen khawma a siet pha ngei ding a nih.
    
Chun mi tuel khawm vote nei silo a khuo danga a um naw hai vote thlak ding a fe phal ani bawk nawh.
    
Manipur ADC hi Sixth Scheduled provision hnuoia um khawm ni lo, Manipur state sawrkarin a nuom­a­ninga a keihem le chingpen hi Hmar­hai le tribal hnam danghai ta dingin inhnemna tlak a ni nawa; ei nunphung le niphung a humhalin a chawisang zo naw zie mitin hriet a ni bawk. Hi status let tama insang, HPC(D) chun UPF umbrella hnuoi anthawk sawrkar thlungpui kuomah ngenin SoO a signed a, political talks a hmasuon mek a nih. Chuong ang ngirhmun chu ei tlung theina dingin mitin mani theina ki senga thang la dingin HPC(D) chun a ngen bawk.

Headline:
PM Narendra Modi in DD, Kisan Channel a hawng
NEW DELHI: Zanikhan Prime Minister Narendra Modi in New Delhi­ah 24x7 Doordarshan (DD) Kisan Channel a hawng. Loneituhai an hung hlawtling theina dingin technology, information le thaw dan tha hai ei hril hriet le ei inchuktir ding a nih. Sawrkar hmasain  loneituhai a lo ngaitha leiin a pawi hle a nih. Loneituhai chun inchuktirna, hrietna inthuk le tha lem an mamaw a nih. Loneituhaiin a tha zawnga inelna chang an hriet a tul a, khawtehai chu a Unit ei siem a, India PM hlui Lal Bahadur Shastri in Slogan­a a lo hmang “Jai Jawan Jai Kisan” kha ei sukthar nawk a tul a nih tiin hi huna Modi in thu a hrilna huna a hril.
    
Chun, zanikha Narendra Modi in India Prime Minister sin a chel a kum khat tlingna a nih. Hi le inzawma Modi in thu a hrilnaa chun, NDA sawrkar chu mi retheihai ta dinga hring le inpumpe a ni a, anni hi sukhrata retheina sukbotu sipaia inthangtir a tu m a nih tiin a hril. Ram hmasawnna ding sin tam tak thaw ta le Scheme mamaw tum t um hai induong a nih. IITs, IIMS le AIIMS le School ekin chenin indin tan ann i tah. India in hun harsa tak a tuok laia sawrkarna a chel a nih. Corruption le hlemletna thil han sawrkar a sukchau a, fak le dawn haiah intodel zo lovin a lo um a. Tu ruok hin chu khawvel hmu le hrieta khawm hmasawn le nghet taka ngir ei nizie a hung inlang ta a nih tiin Modi chun a hril.

Imphal:
State sawrkarin chawlin a puong
IMPHAL: ADC Election hun g u m ding le inzawmin ADCs 6 biel huop sunga vote nei haiin an vote neina hmun senga an vote an thlak theina dingin Manipur sawrkar chun June 1, 2015 khin ADC/CCPur; ADC/Chandel; ADC/Tamenglong; ADC/Ukhrul; ADC/Senapati le ADC/Sadar Hills huop sung haia sawrkar offices, inchuknainhai, Banks le financial Institutions haiah chawl a puong. Chun, sawrkar thawktu, phairam biela posting, ADC biel haia vote nei hai khawm an vote neina hmun senga an vote an thlak theina dingin hi ni hin Special Casual Leave la thei an tih tiin sawrkar thusuok chun a hril.

NDA sawrkar kum 1 tling lawm
IMPHAL: Zanikhan BJP Manipur khawmin BJP Office, Keishampat Nityapat Chuthek ah BJP thuoina hnuoia Centrala NDA sawrkar kum 1 a tling lawmna nei a nih. Hi huna Th. Chaoba, President, BJP Manipur in thu a hrilnaa chun, Congress sawrkarin kum 60 sunga hmasawnna sin an thaw nekin PM Modi thuoinaa NDA sawrkarin hmasawnna sin an thaw tam lem a, foreign policy hrat takin a fe a, PM Modi chu rambung 19 haiah an zin ta a, kum 1 sung chauin Treaties tam tak an ziek. Hi thil  hin Foreign Policy a hlawtlain ti an entir. Kum 1 sung hin Corruption thu hriet a ninaw a, India hi corruption um nawna ram a hung ni ta tina a nih tiin Th. Chaoba chun a hril.

Congress in Ukhrul­ah vote campaign
IMPHAL: Zanikhan Congress chun CM O.Ibobi Singh inrawinain Ukhrul­ah ADC election hung um ding le inzawmin an candidate­ahi ta dingin vote campaign an nei. Hi huna hin Dy. CM Gaikhangam, Ministers, Parliamentary Secretaries le MLA­hai an thang. Helpawl han Democracy ramah tharum insuonain hmun a nei nawh ti an hung hriet ta hi lawm a um a nih. Tuhin chu election­a khawm an ngir ve tah. NPF candidate­hai khawm hi anni thlawp an ni an naw? tiin O.Ibobi Singh in hi huna thu a hrilna huna a hrillang.

Principal  pindan suksiet a nih
IMPHAL: Zanita LMS Law College student body election nei dinga ti chu thul (postponed) a ni leia lungsenin student han zani zing dar 10 vel khan LMS Law College Principal Office pindan  an suksiet. Hi thil tlunga hin Computer set khat, files le thil dang dang suksiet a nih tiin ei thu dawngna chun a hril.

PLA cadre pakhat Pistol leh man
IMPHAL: Zanikhan 12­Bihar Regiment  han Waheng Khuman, Imphal West District a dappui an thawnaah PLA cadre pakhat K. Bir Singh s/o K. Inakhunba chu 9mm Pistol 1, magazine 1 le a mu 2 leh an man niin Assam Rifles thusuok chun a hril. Mana um PLA cadre hi Nambol Police Station­a peklut a nih.

Others:

Mizoram Governor dingin sesamna
AIZAWL: Zani 11AM khan Durbar Hall, Raj Bhavan, Aizawl­ah Lt. General (Retd) Nirbhay Sharma chu Mizoram Governor dingin Justice Tinlianthang Vaiphei (T. Vaiphei), Judge, Gauhati High Court hmaah sesamna a nei. Lt. General (Retd) Nirbhay Sharma hi Arunachal Pradesh Governor ni lai, May 12, 2015 a Mizoram Governor dinga ruot le transfer a nih. Nikum July ni 12­a Vakkom Purushothaman in Nagaland Governor dinga transferred a ni dodalnaa an ban hnunga Mizoramin Governor an nei parietna a ni tah. Hi hunsera hin Mizoram CM Lalthanhawla, Ministers, Congress le MNF MLA­hai, civil le Police tienga senior officials hai an thang tawl.

Parcel bomb a puok, mi 1 a thi
PATNA: Zani zingkar khan Gaya district JD(U) President, Abhay Kushwa inah percel bomb a puok a, pasal pakhat Santosh Kumar in a thi pha bakah Jai Hind Kumar a hliem a, Anugarh Narayan Magadh Medical College & Hospital, Gaya panpui a nih tiin Manu Maharaj, SP, Gaya chun a hril. Parcel hi zani hmasa zantienga Abhay ina va sie, zani zingkara Santosh Kumar in a hang hawng huna bomb hi hung puok a ni a, a hmuna a thi nghal niin Police official thusuok chun a hril.

Khawlum leiin mi 100 an thi belsa
HYDERABAD: Zani hmasa khan khawlum taluo tuorzo lovin mi 100 chuong an thi belsa nawk leiin boruok lum taluo tuorzo lova mihriem thina tuok chu 600 an tling tep ta niin ei thu dawngna chun a hril. Tulsi Rani, Special Commissioner for Disaster Management chun Telangana a thi hi mi 215 le Andhra Pradesh a thi chu mi 302 an tling ti hrietchieng a ni ta tiin a hril.

Bank thawktuhai hlaw a pung ding
MUMBAI: Indian Banks Association le Bank tum tu ma thawktu um hai laia Union/officer’s Association han May 25, 2015 khan Agreement an ziek a, hi dungzui hin Bank  hran hran 43 hnuoia thawktuhai hlaw chu 15% in sukpung a ni ta ding a nih tiin  IBA Chairman, T.M. Bhasn chun reporter­hai kuomah a hril. Hi lei hin IBA chun Rs. 8,370 crore a seng belsa pha ding a nh. Officer hai pay scale Rs. 14,500­ Rs. 52,000 ni lai chu Rs. 23,700­Rs. 85,000; Workman le non­Subordinate staff hai pay scale Rs. 7,200­Rs. 19,300 chu Rs. 11,765­Rs. 31,540 hung ni tang a ta, Subordinate staff hai pay scale Rs. 5,850­Rs. 11,350 chu Rs. 9,560­Rs. 18,545 hung ni tang a ta, hi baka hin Special allowances le DA 7.75­11% le 7.75% an la hmu sa ding a nih.

MBBS entrance test a mi aia thang man
AGARTALA: May 24, 2015 khan Tripura Medical College (TMC) in MBBS entrance test a huoihawt a, hi test a hin mi aia test exam a thang Muhammad Ikbal (23) of Kharigat, Bahraiah district, Uttar Pradesh chu hriet suok le man a nih. Ikbal hin Ashis Kumar Baruah in Rs. 1,50,000 hlaw dinga a ruoi niin a hril. Baruah hin advance in Rs. 5,000 a pek ta bakah Agartala hmuna a um sung riekman le a fakman bakah Vuongna ticket man a tum vawng ding, pawisa a la peklo po result suok zova pek dinga intiema a aia an exam tir a nih. Ikbal hi East Agartala Police station lockup ah an tang mek. Ikbal hi MBBS Coaching Centre­a coching petu, Biology subject thiem le hnesaw takel nia hril a nih.

Charter Accountant ni a nuom
NEW DELHI: Tu kuma CBSE hnuoia Class XII examination, 2015 a topper M. Gayatri chun Charter Accountant ni a nuom thu a hril. Gayatri hin English Core ah marks 98, Economics 98, Mathematics 100, Business Studies 100 le Accountancy ah 100 marks a hmu tawl. Nitin darkar 6 lekha a tiem hlak niin a hril.

Naute grames 750 chaua rik
ALIGARH: May 21, 2015 khan nupui pakhat Pinki (20) of Chandaus village chun Makham Lal Hospital & Child Care Centre, Aligarh ah thla kim lo, thla 7 in nau a nei a, hi naute hi grams 750 chau a rik, kutphaa dawm khawp chaua lien a ni a, tuchen hin a la dam a, doctors le mihai makti a tling niin ei thu dawngna chun a hril.

India pawisa note lem leh mi 2 man
PATNA: May 25, 2015 khan Bihar Police han Laheri Police station huop sunga Nalanda hmuna pasal pahnihai chu India pawisa note lem Rs. 1,00,000 leh an man. Pawisa note lem hi Rs. 100 note vawng a ni a; pasal pahni hai inpuongnaa inthawk high­end printing machines, Computers, lekhapuon tha chi, cutting machines le hmangruo dang dang man sa a nih tiin Jitendra Rana, SP, Patna chun a hril.

Man tumtu hai kut a se pek
HYDERABAD: Air Intelligence Unit (AIU), Customs Department le Directorate of Revenue Intelligence (DRI) staff han May 25, 2015 khan Rajiv Gandhi International Airport, Hyderabad­ah pasal pakhat Dubai­a inthawka Emiraqtes Flight a hung vuong chu rangkachak kg. 8, Rs. 2.4 crore manhu leh an man. Rangkachak phurtu hin a man tumtu hai kut a se pek a, tlan hmang a tum a, sienkhawm an man bet ta tho tho niin DRI thusuok chun a hril.

Aizawl khawpui hmun 10­ah CCTV
AIZAWL: Zani hmasa khan Aizawl City Surveillance Project chu hmang thei dingin Aizawl SP Conference Hall­ah Mizoram Home Minister R. Lalzirliana in a hawng. Phase khatnaah CCTV hi hmun 10 ah inthut a ni a, thlalakna (camera) 56 sie le thla khat dai server inbuk vawng a nih. Phase hninaah CCTV 7 inthut le thlalakna (camera) 35 sie tum a nih tiin Aizawl City Surveillance Project enkawltu chun a hril.

May 28 in Barak Valley­ah Irani
SILCAHR: May 28, 2015 khin Union Human Resource Development Minister Smriti Irani chu Barak Valley, Assam­ah hung inzin a tih tiin Kaushik Rai, President, Cachar District BJP chun a hril.


Doctor thattu khai hlum a nih
BEIJING: Ni kum October thla a Wenling China a ENT Specialist doctor thattu, Lian Enqing chu  Court in thi dinga thiemnaw an changtir dungzuiin May 25, 2015 khan khai hlum a nih tiin media report chun a hril. Lian Enqing hi inthuok tienga harsatna nei a ni a, Doctor in a hnar operation thaw dinga a ti leiin a lung a sen a, Doctor hi a sat hlum el nia hril a nih.

Sonia Gandhi a bielah an zin ding
RAE BARELI: Congress President Ms Sonia Gandhi chu May 28, 2015 khin a tlingna Rae Bareli biela inzin a a, a MP Local Area Development (MPLAD) fund hmanga hmasawnna sinthaw hai a hmuna va enfel a tih. Hi huna hin a naunu Priyanka Gandhi khawmin zui veng a tih.

Israel PM hlui thla 8 lungin intang ding
JERUSALEM: Israel Prime Minister hlui Ehud Olmert chu May 25, 2015 khan fakrukna le inzawmin thla 8 lungin intang dingin Jerusalem Court in thiemnaw an changtir. Ehud Olmert (69) hi kum 2006­2009 inkar khan Israel PM sin lo chel a nih. Hi thua hin Court insang lemah appeal a thaw ding thu Olmert Ukil chun a hril. A hma khawmin Ehud Olmert hi thamna le inzawma kum 6 lungin intang dinga Court in a chungthu a lo rel ta a ni a, hi case hi Supreme Court­a appeal thawa um mek a nih.

SA in khawvela hotel lientak ding bawl a tum
DUBAI:  Saudi Arabia chun Mecca hmuna khawvela hotel lientak ding USD 3.5 billion vel sengin Mecca hmuna bawl a tum. Hi hotel hin rooms 10,000 a nei dinga ti a nih. Hotel bawl ding hin Dal Al Handasah group in an designed a ni a, ram 1.4 million square meter biel sunga bawl ding a nih. Hotel hi sawng 45 a bawl tum a ni bawk a, hotel hin towers 12 nei a ta, hieng towers 12 haia hin rooms 10,000 a um ding bakah restaurants 70 le helipads 4 a um dinga ti le kum 2017­a bawlzo dinga ti a ni bawk.
    
Towers 10 hai chu four star le tower 2 hai chu luxury five­star hotel anga changkang le thaa siem tum niin a design­tu architech chun a hril. Muslim hnam Mecca sir dinga fe an pung pei leia anni hai umna dinga hi hotel hi Saudi Arabia Finance Ministry in a sum senga bawl a tum a nih.

Police 19 le sipai 7 an thi
KABUL: Zani hmasa khan Afghanistan a Helmand Province sunga Naw Zad hmuna Police hmunpui Taliban helpawl han an hlukhum a, Police personnel 19 le sipai 7 an kap hlum a, an motor le silai hai an lak pek niin senior Police officer chun a hril.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAWISUN THUPUI
Ringnaa chun in um am, nangni insin hlak unla, nangni ngei infie hlak ro. Annawleh, nangniah Isu Krista chu a um ti nangni ngeiin in hriet chieng naw am a nih? dit naw in ni nghal naw chun.  ­ 2 Korinth 13:5


Editorial: Ram thuoitu thlang

June 1, 2015 khin Manipur tlangram biela Autonomous District Councils (ADCs) 6 haiah  inthlangna, MDC election tia hrietlar ei nei ding a ni a. Hi inthlangna hi Manipur a cheng tribal hai ta dinga pawimaw em em el a nih ti hi a thar taka tribal mipui han ei hriet nuom a um. Hi inthlang, ni khat sung chau hin kum 5 sawrkar ding a hril el bakah, ei ram le hnam hmatieng  hun ding po po a hril leiin tu kuma Manipur tribal mihai ta dinga ni pawimaw tak chu inthlang ni, June 1, 2015 hi a ni hmel a, vote thlaktuhai po po hin ei ram um danah leh a fe danah mawphurna ei nei seng a nih. Lo thei lo thila vote thlak thei lo dinga thaw ding tul nei ti lo hai taphawt chun vote thlak seng ding a nih.
    
Vote thlak hi India khuo le tui han ei thaw ding a nih. Vote thlak hi ei rights chau a ninaw a, ei duties a nih. Chu umzie chu vote thlak hi ei thaw ding chau a ninaw a, ei thaw ngei ngei ding le ei mawphurna a nih. Vote thlak ngailo hai chun ei ram rorelna le sawrkarah hin iengkhawm hril thei an nei naw a, inrawlna ding khawm an nei nawh. Chuleiin ei ram thuoitu, ei thlangtling le thlangtling ta lo hai fe danah ei lungawinawna khawma inthlahrung naw taka ei ngaidan ei hril ngamna dingin ei vote ei thlak a tul a nih.
    
Party annawleh candidate awn bik neilo, tu party khawm sawrkar sienla hlawkna intel le hmu ding nei ve lo le hlawkna hmu le intel tum lem lo, ram inrelbawlna (governance) khawm ngaituo ngai lem lo hai chun politics hi “hmun tirdakum” angin an hmu a, an mi ring zawng tak khawm ieng political party­a mani an um chun an hmu ‘sakhi’ nghal el a ni awm ie;  inthiem an um tho ie, ei politics khel danin zir mawl lo chu!! An ta ding chun inthlangnaa vote thlak khawm a phur um naw el thei! Amiruokchu, vote thlak lo hai chu khuo le tui anni anga an rights le duty thaw lo anni ding a nih.
    
Kohran le pawl tum tum han inthlangna thucha an siemin an insuo hlak a. Mipui kuoma vote dinga an ngen chu, Pathien ti mi, mi indik le ringum, nuhmei, lekhadeng, zu le saa inhnel ngailo mi le a dang dang ti hai a ni hlak a. Hiengang deduo hi a tul naw a, “Pathien ti mi” tiah hin a huntawk hle em em a nih; “Pathien ti mi” tia hin thiltha po po a huomsa vawng leiin. Chuleiin ei vote ding chu “Pathien ti mi” a ni tawp el ding a nih. ADC election ei neina ding biel hi kristienhai chengna biel huop sung a ni bik a, Pathien ti mi vote chu pawi der naw nih.
    
Khawpui sunga chun ei changkang ta a, party a thang khawmin ei um ngam tah.  Thingtlangah ruok chun khawtinah party annawleh candidate, hlawtlingna changhai an lienin an inlal em em a, khawsung inrelbawlnaah hnawksak thamin a um a nih. Hi hi ei rethei lei a nih. SAwrkara inthawkin hamthatna ieng ieng amani dawng ding lo um sienla, ruling party le thlangtlinga um han ditsak bik an hlaw rawp leiin ruling party a thanglo bik annawleh thlangtlinga um pawla thang naw hai chu ditsak hlaw lo anni a, an thawfuknaw hle hlak.
    
Vote thlak hi khuo le tui ringumhai mawphurna an leiin, ei thaw makmaw a nih. Ei thlang ding khawm, vote thlakna hmuna ngaituo chawp el lova, a hma daia inthawka lungril leh titakzeta, Pathien rawn puma ei ngaituo hmasak hi ei thaw ding a nih. Roreltu fello le remhrelo ei thlangtling chun a tuortu dinghai lai ei thang tlat si a. Mitinin mani sie le tha hrietna hmang thei dinga zalenna chanvo ei nei hi ram zalenna mihriemhai annawleh mimal sukinzaumtu a ni a, hi zalenna hi indik taka ei hmang hi Pathien le ei ram laka mipui han ei bat a ni a, Bible a Essau ang chauva Pathienin chanvo tha le inzaumna a mi pek hi tlawmtea ei zawr chun, ama nekin tuor nasa lem ngei ei tih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate