Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 19 May, 2015

Tuesday, May 19, 2015

/ Published by VIRTHLI
Headline:
State hran hran le hmun tum tumah Hmar Martyrs Day ursun taka hmang a nih

CCPur: May 16, 2015 khan India ram state tum tum le hmun hran hran haiah Hmar Martyrs Day a vawi 25­na ursun taka inser le hmang a nih. Manipur­a chun hmun tum tuma inser a ni el bakah Hmar Martyrs’ Trophy Organising Board (HMARTOB) huoihawtnain Saikawt, CCPur playground­ah 25th Hmar Martyrs Day le 12th State Level Hmar Martyrs Trophy Tournament, 2015 puithu taka hmang a nih. Hi hunser hmangna hi hnam sunga pawl tum tuma thuoitu le Kohran thuoitu hai bakah  politician tam takin an uop a; khuollienin Prof. Dr L. Fimate, HoD, Forensic, JNIMS a thang a, Pu Hangsianthang, Secretary, GAD, ZRO GHQ guest of honour in a thang a, Pu Upa Laldawnlien Varte, President, HYA GHQ chu functional president in a thang a, hnam ta dinga hringna lo inhlanta hai inzana chibai an buk tawl. Hnam ta dinga hringna lo inhlantu martyrs hai inzanain mipuiin minute khat sung silent prayer hun hmang a ni a, HPC returnees hai, Chief Guest, guest of honour le functional president han a hranpa lieuin Martyrs hai inzana pein par inhlanna an nei bawk.
     


Hi huna Pu Hangsianthang chun, tlangmi hai inremna le inunauna tha ei nei a pawimaw thu hrilin tlangmi hai ei thangruol thiem chun Pathienin mal a mi sawm ding a nih tiin a hril. Mitinin mani sinthawna chita hnam ta dinga sin ei thaw thei seng thu hrilin hnam anga mi siemtu Pathien hi hrie zingin thil iengkim ei thawnaah Pathien theinghil ngai lo dingin mipui hai an fui. Politics a chun Manipur­a tribal popo hai lai Hmar hai neka issue nei tha an um nawh. NC Hills (Assam) le Mizoram­ah hril in nei thei a, tuhin Manipur­ah UPF leh sin ei thawtlang zing bawk a, Mizoram le NC Hills­ah thangpui theina cheu kan nei chun mi hril ro; inthuruol taka hma in lak a ni phawt chun Hmar hai hi in hmakhuo a eng hle a nih tiin Pu Hangsianthang chun a hril. Pu Hangsianthang chun hi huna hin The Churachandpur Times monthly magazine a tlangzar bawk.


     


Pu Laldawnlien Varte chun, Hnam­a piengthar a pawimaw thu; Pawl le kohran  bing ang zawnga inthena hi ei hnam sunga inthuruolna suksietu a nizie hrilin, pawl ni lovin hnam angin ngir ei tiu; Mihriem hringna hi a hlu a, hringna chunga thuneitu nia inngaina hi bansanin  hringna hi ngaihlung ei tiu tiin mipui hai a fiel. Tulai hnaia Mizoram le Assam rama inthawk hnam thuoitu hai leh Delhi­ah inzina India ram thuoitu hai an inhmupuina chungthu a hrilnaah, Pathien zarin an inzinna a tluong hle thu, Sports Minister Sarbananda Sonowal an inhmupui huna Saikawt field chu stadium type­a siem ngei dingin a mi tiem a, thil tul le pawimaw hai a kuoma pe dingin a mi hril a. Central­a thuoitu hai an inhmupuinaa inthawk Mizoram sawrkarin Mizoram­a Hmar hai chengna biel sunga Disturbed area puong a tum hih awlsam takin puong naw tawp a tih ti hi ka hril ngam tiin mipui hmaa a hril.
     


Prof. Dr L. Fimate chun, hnam pasaltha hai leia vawisunni hin thlamuong taka um ei nih tiin a hril a, ram le hnam damna dinga mitinin thawthei ei nei seng thu hrilin inthuruol taka thangtlang le pumkhata um dingin mipui hai a fiel.
     
Saikawt­a martyrs Day hmangna huna hin Nk. Lalengvari Sinate, Nk. Gladys Lalparzo Sanate, Nk. Joslyn Infimate le Live Band Slide Change haia inthawk hla mawi tak tak ngaithlak a ni bawk. 12th Hmar Martyrs trophy final a chun Hill Town FC le LSC han full time an khel hnungah 1­1 a an inang leiin Penalty­ah Hill Town FC chun LSC chu 5­3 in an hne a. Hill town chun lawmmanin Rs. 1 lakh+ Champion Trophy an dawng a, LSC in lawmmanin Rs. 50,000; Third Place Sielmat in Rs. 20,000 le 4th place Lenlai in Rs. 10,000 an dawng. ‘Man of the Match’ chu Jeson, Goal Keeper, HTFC; Top Scorer­ Thangtinlen, 14 Goals (B. Aijalon SC); Best Discipline Team­ HYA Saidan  hai lawmman pek an ni bawk.
     
Chun, SBA huoihawt 3rd Hmar Martyrs Badminton Tournament, 2015­a chun pasal singles­ah Champion chu Magnus R. Joute le  Kevin Fimrolung chu runner­up a nih. Doubles a chun Joshua Varte le Suresh K. Hmar hai hrattak le Samuel Lallawmzuol  Shakum le Thangbieksang hai runner­up an nih.
            
Hmar Martyrs Day hi Mizoram, Assam, Meghalaya, New Delhi le hmun dang dang haia khawrm ursun taka hmang a nih.

Sinthawna sukbuoi lo dingin a ngen
CCPur: Dr Chaltonlien Amo, MLA/Tipaimukh A/C le President, HNU chun, Pathien le Manipur sawrkar thatna zarin ei ram Tipaimukh le Vangai biel­ah  Lamlien, Tuiruong leilak, Office quarters, electric ban le hrui keizamna, department building bawlna le hmasawnna sin (development program) dang dang thaw mek le program dang hmabak a um mek thu a hril a. Sienkhawm sin thaw dinga hung le sin thaw meka um hai kuoma inthina, sin sunzawm talo dinga phone hmanga vauna le contractor­hai kuoma sum ngenna a um hlak leiin sinthawtu hai an thla a muongnaw thu hrilin, ei rama hmasawnna sin thaw dinga hung an ni leiin khawsung tlangval, Organisations le Zurui  hiengang inthithaina thaw hlaktu hai chu hiengang thil thaw ta ngailo ding le, sinthawtu hai suk thlaphang zawnga iengkhawm boruok siem lo dingin mitin ram le hnam hmingin a ngen. Sinthawtu  le contractor hai chu hnam dang Vai, Meitei, Hmar, unau tlangmi tawng dang hmang khawm nihai sienla thlanmuong taka an um theina dinga tukhawma harsatna siem pek neka sawmdawltu ni seng dingin a ngen bawk.
            
Chun, sinthawna hmangruo, thirhrui, thirban, thirbawng, thirtluon le a dang dang hai chu inhnar lova la hmang ngailo dinga ngenin, ei ram hmasawnna dinga hmalakna kawnga thangtlangin, ei ram hi ram inhawi, mi inhnar ram ni dinga siem tum ei tiu tiin Dr Amo chun a mitin a ngen.

Electricity Consumer Awareness nei
CCPur: Zani 11:00AM khan DC Office­a BRGF Resource Centre­ah DC, CCPur inrawinain  Manipur State Power Distribution Company Ltd (MSPDCL),Manipur le Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) (Manipur & Mizoram) hmalaknain “Electricity Consumers Awareness” nei a nih. Hi huna hin L. Pachuau, Chief Engg., JERC (M&M) chun ‘Supply Code, Regulation 2013’ ti thupui hmangin thu a hril a; Aton Singh, General Manager, MSPDCL chun ‘Power Availability and Sale of Energy in Manipur including T&D losses with brief highlight of CCPur’ ti thupui hmangin thu a hril a. Er H. Thanthianga, Asst. Chief  Engg., JERC chun “Electricity Consumers’ Awareness, Consumer Grievances Redressal Regulations’ ti thupui hmangin thu a hril. Hi huna hin hriltlangna hun khawm hmang a ni a, hi huna thang han an ngaidan hai an hril tawl.


Review meeting nei
CCPur:  Zani 11:30AM khan National Health Mission (NHM) hnuoia sinthawna review meeting, CMO  Mini Conference Hall­ah nei a nih. Hi huna hgin BPMU, DPMU staff h ai bakah Block le CHC/PHC haia Block Program manager hai, Block Data Manager hai le Block Finance Manager hai an thang.

SP Office­a Solar fit zo
CCPur: SP, CCPur Office hmang dinga MANIREDA fethelnga Sunshine Power Product, Pvt. Ltd.  Bhakhrahat Road, Hanskpur Green park, Kolkata, West Bengal in an siem Solar Plate 40 le Battery 96 tulai hnaia hung phur tlung hai chu  fit mek an ni a. Solar plate chu fit zo a nita a, Battery hai fit le thlungzawm a ni pha SP, CCPur Office chun Generator hmang lovin an um thei ta ding a nih.

 Medical Board in an enfel
CCPur: Manipur ADCs 6 haia June 1, 2015 nia MDC election um ding le inzawma hrisel nawna leia election duty­a thang lo dinga hnina petu hai chu zanikhan CMO CCPur Office­ah Medical Board hmaah an inlang tawl. Medicine, Eye, Ortho le Physician doctor han ngenna petu hai hi an enfel.


Dist. Level Inter-School Subroto  Football
CCPur: District Youth Affairs and Sports (DYASO), CCPur huoihawtnain June 5­10, 2015 inkar sung khin  Public Ground le Peace Ground, Tuibuong le Kholmun ground haiah a ruolin Under 14 & 17 yrs (Boys) le Under 17 years (Girls) District Level Inter­School Subroto Mukherjee Football Tournament um a tih. CCPur district sunga schools hi tournament­a thang nuom hai chun May 18­28, 2015 inkar sungin DYASO Office, CCPur­ah office kai hun sungin Elegibility Certificate le Official Entry form lak  thei le thu chieng lem hriet thei ning a tih tiin DYASO chun inhriettirna a siem. Eligibility Certificate le Entry form hi May 28, 2015, 3:00PM chenin peklut thei ning a tih.

Headline:Imphal
HSLC pass percent tlawmna san bandh le blockade tam lei a nih: Edn. Minister
Imphal: Education Minister M. Okendro Singh chun, Manipur state sunga Government schools tum tum haiah teacher post ruok 3086 a la um mek tiin zanita GM Hall, Imphal­a MEELAL huoihawtnaa 9th Mayek Chatpa Numit hmangnaa khuolliena thanga thu a hrilna huna a hril. Union Govt. in dan thar a siem dungzuiin teachers hai chun Teachers’Eligibility Test (TET) an pass ngei a tul bakah D.Ed, B.Ed, le M.Ed. an nni ngei a tul ta thu a hril. Amiruokchu, hienganga ding qualified teacher Manipur in a tlasam leiin sawrkar dan chu relaxed in kum 2003 china teacher thawk hai chun  TET, B.Ed or M.Ed an nei ding ti a ni a. Sawrkar dan siem hi zui ding nisien ei state­a teacher sinthaw mi 7000 chuongin harsatna an tuok ding a nih. Hi rules hi tukum October thlaa inthawk hmang tan a ni ding thu Mr Okendro chun a hril.
            
Tukum HSLC a percentage inhnuoi nasan chu bandh le blockade tam lei a nih tiin an tum  a, education sukbuoi zawnga tukhawma thil thaw lo ding dingin a ngen a, education le health sector sukbuoi zawnga chetna sawrkarin inchalrempui naw nih tiin a hril.

Kiren Rijiju in Chandel­ah campaign
Imphal: Manipur­a hung inzin Union Minister of state for Home Kiren Rijiju chun zanikhan  Chandel Dist. Hq.­ah MDC election hung um ding le inzawmin BJP candidate hai ta dingin vote a campaign. Manipur­a hmasawnna a um theina dinga Congress sawrkar peithlak dinga BJP thlanglal dingin mipui hai a ngen. State sunga thil ditumlo tam tak tlung haia mawphurtu chu Congress sawrkar a nih tiin an tum a, Manipur­a helpawl leia harsatna chu sawrkar inrelbawlna (administration) thatnaw lei a nih tiin an tum bawk. Rijiju hi Arunachal (West) Parliamentary constituency­a BJP ticket­a thlangtling a nih.

IRB 3 le VDF pahni man an nih
Imphal: Ni iemanizat liemtaa Amway office Mantripukhri, Eastern Motors, Omega Diagnostic Centre le 40AR post hai bomb­a beinaa inrawlna neia intum IRB personnel 3 le VDF personnel 2 hai chu zanikhan Imphal West Police Commando han an man. Mana um IRB 3 hai laia pahat chu 4th IRB a mi le 2 hai chu 5th IRB a u m an ni a, hieng thil thawna haia bultumtu tak chu Atao Rahman niin ei thu dawngna chun a hril. Atao Rahman hi  Police custody­ah a um mek a, KYKL­a Boiler an tipa hnuoia sin thaw niin an puong a, Police han an suizui mek.

Imphal­Ukhrul Road­ah tiemchin umlo bandh
Imphal: Zani hmasaa Kangla Sangom Sang, Imphal East hmuna Police Commando han Car pakhat chawl dinga an ti, an chawl naw leia an kap naa Class XII inchuklai Konsam Korouganba  (18) s/o K. Rajen of Khurai Konsam hi zani hmasaa Kangla Sangom Sang an kap hlumna le inzawma Joint Action Committee chun zanikhan Khurai Konsam Leikai area­ah tiemchin um lo Imphal­ Ukhrul bandh an thaw tan nawk. Hi thil tlunga hin car­a chuong  pakhat dang Vevek Singh of Hiyanthang chu a hliem a, midang 2 Car a chuong C. Premananda @ Dong s/o Gouramohan of Khurai Chandam Leikai le M. Chabungbam of Hiyangthang hai khawm khawm an man a nih. JAC chun thil ngen point 7 an nei a, chu hai lai chun hi thila inrawl Police Commando hai an sina inthawka ban ding, mana um 2 hai insuo nghal ding ti hai a thang.

Ahmed in Manipur Governor dingin
Imphal: Jharkhand Governor hlui  Syed Ahmed chun May 16, 2015 khan Raj Bhavan­a Banquet Hall­ah Chief Justice of Manipur High Court, Justice Laxmi Kanta Mohapatra hmaah Manipur Governor 16­na dingin Sesamna a nei. Kum 70­a upa Ahmed hin Dr KK Paul a thlakthleng a nih. Ahmed hin a term la um po September, 2016 chen Manipur Governor sin a chel ding a nih. September 4, 2011a kha Jharkhand Governor dinga ruot a ni a, hi taka inthawk Manipur Governor sin chel dinga hun sawn a nih.

Others:
Kum 42 khaw hre lova um tah nurse a thi
Mumbai: Kum 1973­-a Mumbai­a King Edward Memorial (KEM)-a Nurse sinthaw, hi Hospital­a Wardboy in a suollui le a sawisak leia khaw hre lova KEM Hospital­a enkawl mek kum 67­a upa  Aruna  Shanbaug chu zanikhan a thi. Shanbaug hi KEM Hospital­a Nurses le doctors han thang li (kum 40) sung an lo enkawl ta a nih. Shanbaug hi KEM Hospital­a nurse sinthaw a ni a, November 27, 1973 khan hi hospital­a wardboy­cum­sweeper Sohanlal Bharta Valmiki chun a suollui bakah Ui khitna chain­in a ringa a khit leiin a thluoka thisen zam pawimaw hai a suktan a nih. Hi taka inthawka hi khaw hre lova KEM Hospital­a sie le nurse le thawktu han an enkawl a nih. 
       
Shanbaug thi hi Maharastra Cultural Minister Vinod Tawde, CM Devendra Fadnavis le Governor  Ch.Vidyasagar Rao hai chun an sun thu an puong.
       
Hienganga khaw hre lova a um hnung kum 2011 khan Aruna chanchin ‘Aruna’s Story,’ ti lekhabu ziektu journalist Ms Pinki Virani chun natna hre lova that (euthanasia) el dinga ngenna (mercy killing) a lo um ta a, sienkhawm Supreme Court in a lo hnawl a nih. Hi thil hin inselna nasa tak a lo um pha ta a nih. Suollui a ni huna hin kum 24 mi a nih.
       
Sohanlal hi Police han Aruna suolluitua intumin man an man a, a hnungin nuhmei suolluina ni lo rukrukna le mi that tuma intumin kum 7 jail intangtir a ni a, 1980 khan Jail­a inthawk suokin hospital dangah a thawk nawk  nghe nghe a hril a nih.

Jaya Chennai bielah an contest el thei
Chennai: A sum lamsuokna le inmil lova a hausa (disproportionate asset case) tia intumna leia  thiemnaw inchangtir, tulai hnai ela Court in thiem an changtir nawk AIADMK Chief  J. Jayalalitha chu North Chennai­a Radhakrishnan Nagar (RK Nagar) constituency­ah MLA dingin an contest el theia hril a nih. Hi biela MLA ni lai mek chu B. Vetrivel a ni a, Vetrivel hin inbanna a pek ta a, an banna hi Tamil Nadu Speaker V. Dhanapal khawmin a pawmpek tah niin ei thu dawngna chun a hril. May 22, 2015 khin AIADMK chun Legislature Party meeting nei an ta, chu huna chun Jayalalitha hi CM a hung ni nawk theina dingin an leader dinga an thlang  ring a nih. Jaya hi Disproportionate case­a lungina khum ta hnung le Rs. 100 crore chawi dinga thiemnaw inchangtir a ni leia CM le MLA a nina haia inthawka lo inban a nih.

Nuhmei 1 pasal 5 in an suollui
New Delhi:  May 16, 2015 zan khan South east Delhi­a Dakshinpuri hmuna nuhmei kum 25 mi auto­a chuong lai chu  pasal 5 han keidawkin hmun fienriela thuoiin an suol hrawn a, nuhmei suolluitu mi 5 hai laia 3 chu Police han an man ta a, mi 2 hai chu Police han man tumin an zawng mek. Mana um hai chu Akash (23), Deepak (20) le Aman (26) hai an nih. Nuhmeinu chuongna Auto driver chun, nuhmeinu hi hieng pasal 5 Car­a chuong han a thu le hla lova auto­a inthawka an keidawk niin a hril.

India le S.Korea in Pacts 7 an ziek
Seoul: India le South Korea hai chun kawng tum tu ma thaw tlangna ding  pacts (agreements) 7 an ziek. Agreement hi South Korea rama cham mek PM Narendra Modi le South Korean President Park Geun­hye han an ziek a nih. Hi baka hin  MoU 2 an ziek bawk. Chun, South Korea chun smart cities siemna ding, Railways, power generation le hmasawnna sin tum tum thawna dingin India kuomah USD 10 billion hung pek a tum bawk.

ISC le ISCE result puong
New Delhi: Zanikhan Indian Class X  Certificate of Secondary Education (ICSE) Exam, 2015 le  Class XII Indian School Certificate (ISC) Exam., 2015 result puong a ni a, pasal nekin nuhmei an pass tha lem. ICSE ah pass percentage 98.49 le ISC a pass percentage chu 96.28 a nih. ICSE a nuhmei pass percentage 98.95 a ni a, pasal pass percentage 98.12 a nih. ISC a nuhmei pass percentage 97.49 a ni laiin pasal pass percentage chu 95.27 a nih.

A nu le pa a kap hlum hnungin an kap hliem
West Midnapore: May 17, 2015 khan Kotwali police station­a junior constable sinthaw  Abhinash Patra (27) chun Midnapore hmuna an chengnainah a nu le pa hai a kap hlum zo hnungin ama le ama inthat tumin an kap a, sienkhawm a thinaw leiin tuhin hliemna inrik tak tuorin Hospital­ah enkawl mek a nih. Iengleia hieng thil hi a thaw am ti Police chun an la hriet nawh.Mr Patra hi  a service rifle chawia a posting­na hmuna inthawka tlansuok a ni a, Police chun hnawtzuiin inpe dingin an ti a, sienkhawm inpe nuom lovin ama le ama an kap hliem a nih.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate