Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 11 April, 2015

Sunday, April 12, 2015

/ Published by VIRTHLI
Tuolsung:
First  Security­Public Leaders Interface  nei a nih
CCPur:  April 10, 2015, 11:00AM­2:30PM inkar sung khan District Police Dept.,CCPur huoihawtnain  District Training Centre (DTC) Hall, Tuibuong­ah  Security le district sunga hnam tum tuma pawl tum tum \huoitu hai inhmukhawmna ‘The  First Security­Public Leaders Interface’ Churachandpur District, Manipur nei a nih.
    


Hi huna Pu Lunminthang, DC, CCPur  chun, ei district­a dan le thupek ngirhmun \ha taka enkai a ngai thu, remna le muongna nei nuomna lungril ei nei theinaw chun Rwanda rama civil War um ang   khu hung um thei a ni thu; CCPur district hi lekhathiem tamna, India ram hmun tina Civil Service  tiengah ei inthedar  phak a nih tiin a hril. Ei rama inremna le muongna a um theina dingin Isu Krista nei a pawimaw a, Bible tiem rawn dingin mitin a ngen.  CCPur district­a ei buoina tak chu  chi­le­hnam ei lak nat taluo leia a taluoa thil ei thaw hlak lei a nih tiin a hril.
    
Brig. Rakesh Sharma, CO 27 Sector Assam Rifles chun, Army le mipui hai inkara inlaichinna \ha lem a um theina dingin inpawlkhawm (interaction) tamlem nei a pawimaw thu, hmun danga inthawka hung kan ni leiin tlangram nun le khawsak dan hrietna dingin inpawlkhawm rawn  a pawimaw. Thil iemani um chang tharum  insuo el lova democratic taka thaw ching ei tiu tiin a hril.
    
Hi huna hin Official tum tum hai khawma ei district hmasawnna ding le inremna le muongna a um theina dinga an ngaidan hai hrilin an thawlawm ve a, law & order ngirhmun, security (physical, psychological) khawpui sunga tui harsatna, inrui puma motor khal, inrui puma duty le thu dang dang hi huna hin hriltlang a nih.
            
DC,CCPur chun thu kharna hrilin, ei district hmasawnna dingin Rural ngaidan ni lovin Urban ngaidan lungril puthmang ei nei a pawimaw thu a hril.           

1st WinG CCPur Annual Conference 2015 nei a nih
CCPUR: 1stWomen in Governance (WinG)CCPur Annual Conference 2015 chu April 10, 2015  10:30 am – 2:20 pm inkar sung khan RWUS Conference Hall, Sielmat, CCPur­ah hlawtling taka nei a nih. Hi huna hin CCPur­a Women le Organisation Community Based Organisations (CBOs)­ CJWO, HWA, KWU, Priscilla Home, AWCA, WWUCDA, IWO, Ruth Inn, TPWDP, Yuoth Dept. (ICI Church), Happiness Home, Artiste, SocialActivist, Journalist hai baka   khuo tum tum Lajangphai, Kamdou Veng, Bethel, Ramthar, S. CananVeng, Sielmat, Rengkai, Lamka, Muolvaiphei, Valpakawt, Khawmawi le veng hran hran a inthawk an fekhawm tawl.  Pi (Nk) Mary Beth Sanate, Convenor, WinG CCPur chun, tuhin New York khawpui ah CSW Conference a um thu, WinG hi Manipur a District 9, NE india le India ram sung hmun tum tum haiah an um thu le an hmalak danhai,  Radio, TV (IMPACT TV) \hangsain India ram hmun tum tum a hai Women Speaks ti Nuhmei haiin an invawizawng an kheksuokpuina hun ding buotsai a ni ta thuhai  a hril.
    

Pi Grace Laltlinzo, Asst. Prof. HoD Social Work, IGNTU, RCM chun “Women and Health Security” ti  thupui hmangin thu a hril a. Nuhmei tam takin naunei huna  mani in a nei an la ching chu a \hat nawna hrilin, fimkhur a ngaizie  thu hrilin,  In a nau inneitirtu inchukna nei (trained)a ni am?  ti ngaituo  a pawimaw thu,  nuhmei naupai lai hai ta dinga fimkhur a \ul thu,  Nuhmei naupai lai han fimkhur lo taka phing nam le khik rak rak an ching chu  Sul sietna,  naunei ding intang phana san pakhat  a ni thu,  natna hrik kaina (infection) le in um tir theitu, Cancer natna le Side Effect – Kawngna le natna dang dang an um tir thei  thu,  Sawrkarin nupui hai hriselna a ngaipawimaw zie, NRHM an dinna san, Nuhmeihai chu tleirawl lai a inthawk le nuha ichu ham\hatna an duong pek iemanizat hai a hril a. Rulrukut damdawi, Iron Tablet tihai dam kartin School tinin naupanghai fak ding vawikhat bek an dawng dinga Sawrkarin a’nduong thuhai a hrillang sa bawk.
    
Pi Elwin Swante, MBA, UK chun “Important for political Participation for Women” ti thupui hmanga thu a hrilna a chun India sawrkar­in 2004 a inthawka nuhmeihai dawmsangna kawnga hma a lak dan, nuhmei hai danglam bikna  chu sin hran hran (multi task) thawthei, insunga khawm thaw \ul tamlem thawtu tak, Politics a khawm Pasalha’n nuhmei boin an chang theinaw ziele hlawtling theinaw ziehai a hril a. Empowerment um zie tak khawm hrat nawna laka suok dawkna  a ni thu le Inchukna (Education) pawimawzie hai hrilin nuhmei amani inkhatnuin lekha a thiem chun a nau­le­te le an sungkuo po poin an \hangkaipui zie, nuhmei hai danglam bikna hlutak takhai, ram siem\hatna le mipui venghimna kawnga nuhmeihai thaw hlawkzie a tawnhriet hai hrilin, ama ngei khawm Manipur Tlangram biela MDC/ADC Election hung um dingah New Lamka East ah an Candidate tum thuhai a hril.
    
Pi (Nk) Margaret Tryte, Advocate chun “Challenges and ways a head forAccessing Justice forWomen” ti thupui hmanga thu a hrilna a chun Nuhmeihai thaw dinga danin a pek, thawnaw leia harsatna tuok hlak an nithu, huoisenna, tumruna ei maw maw, nuhmei le pasal ang khar chat an ni thu, mani pawimaw mania thaw suok tum ding, nuhmei chan a sie an chun thaw ding hriet a pawimaw thu, Kristienna le Dan an kalnaw thu, ei hring nun le damsung a ding a ni  thuhai uor takin a hril a. Sum seng ding neilo hai tading khawmin State Sawrkar i tum pekin Ukil ruoi thei a ni thu, CCPur Session Court ah Application peklut thei. Dan chung change rawn thei zing, Para Legal Volunteers (PLV), CCPur Govt. College ah an um thu, Anni hin Nupa kar le thubuoi dang dang haia thulai an tan thei thu, FIR File, Rape Case amani um hun a hmingsiet hi nuhmei tamtakin an inlau hlak a, inlau ding a umnaw zie le a tuortu hai nina le an chanchin hai ip tlat hlak a ni thu, dan hriet a pawimawzie le Rights ei nei vawng zie hai uortakin a hril.
    
Pi (Nk) Lalsiamleni, Law Practitioner chun “Rights and Privileges for Women” ti thupui hmanga thuhrilna a neina hun a chun Nuhmeihai ham\hatna le indikna sawrkar in a pekhai hrilin Kristien ei nina insunga \an a pawimawzie, In enhran thei ei um nawzie, ei ham\hatna le indikna ei hriet ang bawk a ei mawphurna khawm hriet a ngaizie hai a hril a. Pathienthu a atha a tinaw hai chu India dan khawmin tha a ti biknaw thu, Pathien thu le dan an kalnawziehai, Nuhmeihai thangpuitu ding bik Police Station hai ah Nuhmei Police an um ta thu, Nuhmeihai hi hlawbo le nau chawmtu ninaw hai sienkhawm nupa inthenaa lo tlung pal chun nau an chang ve thei dan a um thu,  Mani harsatna ngirsuokpui ngam a ngaithu, Lekha inchuk ve thei le thil chi hran hran thiem thei an nizie hai a hrillang sa bawk. Hun kar lakah Nuhmeihai kheksuokna (Women Speak) hun hawng a ni a nuhmeihai hlutna mi hran hran a inthawk ngaithlak a nih.
    
Pi Rammawi, Saidan chun Thuhriltawi hun peka a um hun a chun Ram le hnam sansuok nuom chun nuhmeite el ka nih ti lo dingin nuhmei hi huna fekhawm hai chu an fui a, ama ngei khawm hungtlung ding MDC/ADC Election huna Saikot biel a in Candidate a tum thu le Nuhmeihai ngirhmun a hriet leia ngir a ni thuhai a hrillang sa bawk. Chu ruol chun Pathien kuoma \awng\aina a san di’n mipuihai a fiel.
    
Pi NC Doungel hla 500 neka tam phuoktu chun Pathien­in talent a mi pekhai a hmangna ding taka ei hmang chun ra a’nsuo hlak thu, CCPur in \awng hran hran ei neihi  Pathien­in a mi pek, ei hausakna, Parte huon a par chi tum tum, mawi tak tak umkhawm ang, mawi taka umtlang ding hai ei nih tiin a hril. 
    
Program hmangzoin ruoi tuihnai tak kiltlangin hi hun hi hlimum tak le hlawk takin an hmang a nih.
    ­LRS Puruolte

Capping & Lamp Lighting  nei
CCPur: Zani 9:30AM khan  FHW Training School­a Multipurpose Hall­ah 1st Year FHW student  han Capping, Lamp Lighting and Oath Taking Ceremony  an hmang. Hi huna hin  Pu Lunminthang Haokip, DC, CCPur khuollienin a \hang a, Functional President in Dr Thangchinkhup Guite, CMO/CCPur; Guest of Honour in Dr. J. Son Goukham; Med.Suptd/Dist.Hospital le  Special Guest in Dr. V.C Pau, DFWO/CCPur a \hang a. First year  Year FHW Student 30 han capping an nei zovin intiemkamna neiin  Pastor  V.Jamkhanthang in  \awngtaipekna a nei.
 DC chun, Nurse hai chu an duty \ha taka thaw dinga infuiin, Nursing profession hi Kristien sakhuona leh an hme em em a, damnaw hai dawthei  le hmangai taka enkawl chu Nurse hai mawphurna a nih tiin a hril.


MOAP sum sem a nih
CCPur: Zani 10AM a inthawk khan DSWO/CCPur Office­ah Manipur Old Age Pension  (MOAP) Scheme hnuoia Black, Green le White card holder hai kuoma Tar pension sum sem a nih. Green le Black Card holder han March 2013­ February, 2015 inkara mi  thla khatah Rs. 200/­ peiin thla 24 a mi Rs. 4800 an lak a, White  Card holder han thla 17 a mi Rs. 3,400/­ an  lak. April 11, 2015 in  CCpur A/C a mi sem la ning a tih. April 13, 2015 in Saikot A/C; April 15, 2015 in Singngat A/C; April  16, 2015 in Thanlon A/C; April 17, 2015 in Henglep A/C  le  April 18, 2015 in Tipaimukh A/C  a mi hai sem ning a tih.


Legal Awareness on   Women empowerment
CCpur:  April 11, 2015, vawisun 10:30AM  ­4:00PM inkar sung hin Hmarveng AG Church, CCPur­ah Women Ministry Department, AGEI, Tui\haphai Section  le Manipur State Legal Service Authority  & Churachandpur District Legal Service Authority hai \hangruola huoihawtnain  One Day Legal Awareness on Women Empowerment and Women’s Right um a tih.  Hi huna hin Resource person in Elder Ngurhmingthang (On Leadership Office Maintenance in General), Elder Rochunghnung (Office Mantenance in Finance and Book Keeping)  le  Nk.  L. Margareth, Advocate ( On Women’s Right­ India law) hai \hang an ta,  Miss A. Shanta Devi, JMIC, CCPur chun ‘ Law relating to Juvenile & Right available at the time of arrest’ ti thupuia hmangin thuhrilna nei bawk a tih.   Hi huna  hin inhnikna nei a nuom taphawt \hang dinga fiel ei nih.

CCPur  Dist. a Govt. H/S 5 Hr. Sec. School in
CCpur:  Manipur sawrkarin Govt. High Schools 11 hai chu Higher Secondary School in a hlangkai a. Hienghai lai hin CCPur District a mi  Govt. High Schools 5­ a \hang a, chuonghai chu, Parbung  Govt. H/S; Thanlon Govt. H/S; Kangvai Govt. H/S;  Kangvai Govt. H/S; CCPur Govt. H/S le Sagang Govt. H/S hai an nih. Higher Secondary School pakhat peiah Lecturers 37  pei (37x11= 407) le Laboratory Attendant 4 pei (11x4=44) sie ding ti a nih.  Hi lei hin Lecturer posts 407 le Laboratory Attendant post 44 a ruok ding tina a nih.

HI hotu hai Shillong­ah
CCpur:  Hmar Inpui President Dr John H. Pulamte le  HI General Secretary Pu David Buhril hai  chu hnam ro ngaituo dingin Shillong, Meghalaya­ah an inzin.  April 11, 2015 (vawisun) hin  Centenial Hall,  EFCI CEntre­ah Hmar Inpui  Meghalaya Region inthlangna neipui an tih.

Activa inruk hmang
CCPur: April 7, 2015 khan  rukru han Rev. Khaikholam i/c Kangvai Pastorate, Kangvai Pastor Quarter ah  Honda Activa MNO2A/5329 (white  colour) an inruk hmang a, Police a report a ni le inzawmin CCPur Police han FIR No. 33 ( 4) 2015 CCP­PS U/S 380/34 IPC an  registered. Hi  thua hin Police chun ringhla thuin  Nalon village mi pasal pakhat an man.

B. Account thuah  FIR
CCPur: Mr Khupminlun of Bethlehem Veng, Rengkai chun Mr Lunneisang s/o Remruot of Muolvaiphei  chu ama (Khupminlun) ta dingin Bank  Account ( AC no. Account 33860062940) an hawngtir a. Hi thua hin Mr Lunneisang chun Bank Account hi  a ninaw zawngin a hmang tia intumin  Khupminlun pa Thangchindou chun Police­ah report a pek leiin Police han FIR No. 32 (4) 2015 CCP­PS U/S 420 IPC an registered.

Headline:
Education hin hrietna suklien le nungchang \ha siem hi a tum tak a nih­ Pranab Mukherjee
Aizawl:  India President Pranab Mukherjee chun Mizoram University (MZU) Vistor a ni angin zanikhan MZU Campus, Multipurpose Hall­ah Mizoram University Convocation a vawi 10­na a hmangpui. Hi huna hin Mizoram Governor Keshari Nath Tripathy, Mizoram Chief Minister Lalthanhawla, MZU Vice Chancellor Prof. R. Lalthantluanga, milien le milal tam tak an \hang. Pranab Mukherjee chun MZU Convocation­a a \hang thei chu India President a ni hnunga  Mizoram an zin theina hun \ha tak a ni  leiin lawmthu a hril. Mizoram chu khuonu  siem thil mawi le hlu tak tak umna a nih. MZU Campus lem chu a se vela boruok le ram leilung chu lekha inchukna dinga duthusam a nih tiin a hril.
    
President in MZU Convocation a thu a hril peinaa chun, Education hin hrietna  suklien  le nungchang \ha siem hi a tum tak a nih tiin, a bikin inchukna insang lem hin ram ropui tak a min tlun thei a nih tiin a hril.  Inchuknain insang lem hi ei hau ve ta hle a chu, khawvela inchuknain insang \ha 200 thlangsuoknaah ei \hang phak naw hi ei inenfel a \ul hle a nih. Mithiem tam tak inchuksuoktahai chu ramdangah inchukna insang lem hnawtin an suok pei a, hi thila hin ei inbichieng a,  ei hmalak dan ennawn ei tiu tiin ngenna a siem.
            
MZU Convocation a hin Pranab Mukherjee chun Gold Medalist 29 ha kuomah medal an hlan a, Vice  Chancellor in Ph.D degree mi 31 kuomah an hlan bakah mi 33 hai kuomah M.Phil degree, mi 139  hai kuomah  MA degree, mi 82 hai kuomah M.Sc. degree, mi 12 hai kuomah Master  of  Social Work degree, mi 7 hai kuomah M.Com degree, mi 20 hai  MBA Degree, mi 9 hai MJMC, mi 12 hai M.Ed, mi 10 hai  M.Lib. & Info., mi 18 hai MCA, BA Hon/Gen mi 2, mi 138 hai BA, mi 3 B.Sc (hons), mi 42 hai B.Sc., mi 24 hai B.Sc.   (Nursing/MLT), mi 12 B.Com, mi 1 LLB, mi 9 hai B.Tech, mi 25 hai BCA ( a rengin 629) le a dawngtu um lo (Absentia) mi 2841 hai kuomah degree inhlan an nih.

Imphal:
AYUSH Hospital May a bawlzo ding
Imphal:  Lamphelpat hmuna damnaw khum 50 umna AYUSH Hospital bawl mek chu May, 2015 a zo le hawng theia a um beisei a nih tiin Manipur Health & Family Welfare Minister Pu  Phungzathang Tonsing chun zanita Manipur University­a Seminar neina huna a hril. Chun, AYUSH chu Directorate hran hnuoia sie a ni ta thu a hril bawk.

ICP, Moreh a hung enfel
Imphal:  Border Management Secretary, Ms Sneh Lata Kumar le Y.S. Raswal, Chairman, Land Post Authority of India hai chu Manipur­ah an hung inzin a, Integrated Check Post, Moreh hmun an hang enfel.

Rs. 5,00,000 manhu vel an inruk
Imphal:  Zani zingkar inhma tak khan Paona Bazar, Imphal­ah dawr 3, Unik Mobile Store, M/s Kiranbala Electronics le Brothers Mobile Store hai  rukru han an rawk a, a sunga thil Rs. 5,00,000 manhu vel an inruk hmang.

BJP Candidatures form 213 vel sem tah
Imphal:  Manipur tlangram biel haia  ADC election  hung um dinga le inzawm hin BJP Manipur chun  tuchena hin BJP ticket­a ngir nuom mi 213 vel kuomah  candidatures form semdawk a ni tah tiin zanikhan Manipur  BJP President Th. Chaoba chun a office chamber­a chanchinbumihai an hmupui huna a hril. (UNA)

Others:
NEC fund cut a ngaimaw hle thu
New Delhi:  Manipur CM O.Ibobi Singh chun, kum 2014­15 a NEC sum hmang dinga peksuok ta laia Rs. 191 crore zet cut­a a um chu a ngaimaw  hle thu zanita 64th NEC Plenary  Session­a thu a hril huna a hrillang. India hmarsak biela states 8 um hai laia NEC fund dawng tlawm tak chu Sikkim a ni a, a dawttu chu Manipur a nih tiin a lawmnaw thu a hrillang bawk.

Swine Flu leia thi mi 2,159
New Delhi: India ramah Swine Flu leiin mi 6 an thi belsa nawk leiin April 8, 2015 chena India rama  hi natna leia thi chu mi 2,159 an tling ta a, Swine Flu natna invawi hmusuoka um chu mi 35,007 an tling tah tiin Union  Health Ministry thusuok chun a hril.  Swine Flu leia mihriem thi tamna tak chu Maharashtra a ni a, mi 441 an thi ta a, a pahnina chu  Gujarat niin mi 439 an thi ta a, a pathumna  chu Madhya Pradesh niin mi 315 an  thi tah.

North East Festival Shillong­a nei ding
New Delhi: Ni khat sung aw ding North East Festival chu  vawisun hin Indira Gandhi Indoor Stadium, Shillong­ah nei ning a tih. Hi Festival thupuia chun “Songs and   Dances of the North East”  ti hmang a ni a, President, Pranab Mukherjee in vawisun hin hawng a tih. Hi Festival a sum senghai chu North Eastern Council (NEC) in tum a ta, Meghalaya State sawrkarin a mikhuol ding a nih. Hi Festival a hin Indian Idol ni tah Amit Paul, Shillong Chamber  Choir, Imphal Talkies, Aizawl le Tetseo Sisters, Nagaland hai khawmin hla sak an tih tiin M. War Nongbri, Director, Art & Culture, Govt. of Meghalaya chun a hril.

Helpawl group tum tum haia inthawk  Rs. 15 crore
New Delhi:  Kum 2006 a inthawk tuchen ( kum 15) sung hin National Investigation Agency (NIA) le Police han state hran hran 15 haia helpawl group tum tum hai kuta inthawk pawisafai an man chu Rs. 15 crore  a tling phak niin NIA thusuok chun a hril. Manipur a chun cases 26 ah pawisafai Rs. 2.11 crore, Delhi­a cadres 21 a inthawk Rs. 1.92 crore, Madhya Pradesh­ah Rs. 1.64 crore,  Odisha ah Rs. 1.12 crore, J&K ah Rs. 2.93 crore le NIA in Rs. 3.66 crore hmu le man niin ei thu dawngna chun a hril.

NE Power Sector a dingin Rs. 10,000 crore
Guwahati: Zani hmasaa Guwahati a Assam Administrative Staff College a “Conference of Power,  Renewable Energy and Mines Ministers” a Union Minister of state for  Power (Independent Charge) Piyush Goyal in thu a hrilnaa chun, India hmarsak biela Power Transmission le  Sub­Transmission Network hai siem \hatna dingin Rs. 10,000 crore a sanctioned tiin a hril.
            
Kum 2019 chena khin sawrkar thlungpui chun a ram sunga in tinah nitin darkar 24 sung power supply pe dingin target a nei tiin zani hmasaa Guwahati hmuna Power Ministers’ Conference a Union Power Minister, Piyush Goyal  in thu a hril huna a hril. Hi meeting a hin Deendayal  Upadhyaya Gram Jyoti Yojna thaw dan ding an hriltlang. Hi Scheme hnuoia hin electric la tlung nawna  khawte 20,000 hai chu electric pek dinga target siem a nih tiin  Union power secretary P.K. Sinha chun a hril.

Miz. kum 1 sungin Malaria leiin mi 31 an thi
Aizawl:  Kum 2014 sung khan Mizoramah Malaria invawi  mi 23,105 hmusuok an ni a, hienghai laia 31 hai chun thina an tuok pha tiin Dr C. Zarzoliana, Programme Officer, State Vector Borne Disease Control Programme (VBDCP) chun a hril.

Bus eksidenah mi 12 thi, mi 35 hliem
Burdawan: Zani zingkar khan West Bengal a Burdawan district sunga Mirzapur bula Bus pakhat a eksiden a, a sunga chuong mi 12 an thi a, mi 35 an hliem. Hliem hai laia mi 15 hai chu an hliem inrik hle nia hril a nih. Bus hi Khandaghosh, Burdawan district a inthawka Mayapur, Nadia district pana fe, a tlan hrat taluo leia a driver in a control zonaw leia eksiden nia hril a nih.

Air  Chief Marshal hlui a thi
Pune: Air  Chief Marshal hlui  Hrushikesh Moolgaonkar chu zani hmasa khan kum 95 mi niin  Pune hmuna a chengna inah a thi. Ama hi Param Vishisht Seva Medal le Mahaveer Chakra Medal dawngtu, Feb. 1, 1976 a Chief of Air Staff a ruot, August 31,  1978  a kha a sina inthawka pension ta a nih. A ruong hi vawisun Mukti Dham Crematorium, Golibar Maidan, Pune­ah raw liem ning a tih.

Ramalinga Raju kum 7 lungin intang dingin
New Delhi: Satyam  founder Ramalinga Raju chu kum 7 lungin intang ding le Rs. 5 crore chawi dingin Court in thiemnaw an changtir.  Ramalinga Raju, a unaupa B. Rama Raju le midang 8 hai chu an pawl sum Rs. 14,000 crore sukchavaitua intum an nih.

China in Nepal chen tlung ding  Rel lampui
Beijing: Tibet hrawin China chun Nepal chen tlung dingin Rel lampui siem a tum. Rel lampui  hi Mount Everest tlang hnuoi vera siem a tum niin China Daily chun a zieklang. China ramin Nepal tlung ding, hnuoi vera Rel lampui siem a tum a hrillang vawikhatna a nih.

Tui inhlieu compulsory lesson
Dhaka: Bangladesh sawrkar chun an ram  sunga School­hai po poah tui inhlieu chu Compulsory lesson ni ta dingin a puong.  Dil le pukhri hai chu Swimming lesson thawna dinga siem ning a tih tiin Education Ministry, Bangladesh thusuok chun a hril.
-----------------------------------------------------------------------------------------
VAWISUN THUPUI
A mi hmangaituhai chu ka hmangai veh a, Chun, nguntaka a mi zawngtuhai chun mi hmu suok bawk an tih.   - Thuvarhai 8:17

Editorial:
Hmasawnna le in\hanglienna ding kha suolna le  sietnain
Sawrkar thlungpui le state sawrkarhai chun an khuo  le  tuihai dawmsangna ding le an in\hanglienna ding tiin Scheme chi tum tum siemin stipend, scholarship, Grant, loan, Subsidy le a dang dang hai siemin a pek hlak a. Hiengang  scheme chi tum tum ei dawng hai hi a tam lem hi an dik naw zawngin a fe an naw mani ding aw ti theiin a um. In\hanglienna ding le hmasawnna dinga scheme tum tum siema um hai hi; in\hanglien le hmasawnna nekin sietna chi tum tum hieng, depdena, thabona, lepchiena, khel hrilna le mihai hlemnaa hmang pha a tam lem ei ni ring a um. Hmasawnna le in\hanglienna dinga ei ram sawrkarin a mi siem  pek kha suolna le sietnain ei hmang pha lem hlau el ta hi chu thil pawi takel a nih.
    
Mi \henkhat, thawkna nei khawm ni si lovin nitin deuthawin sawrkar offices haia fe a, a thlawna thil hmu thei ding zawnga hun hmang  le invir vel hi  ei um a, inzakna chang  khawm ei hriet nawh.  Upa han Uite le nunghak chu a sai pei pei an ngai el an ti  ang deuin, sawrkar office fe an taima a, hmel hriet an hau a, thil thaw dan ding an hrietin an thiem leiin sawrkara grant, subsidy, loan le a thlawna thil hmu thei ding chi tum tum hai chu hmuin an chang thei phien hlak. Amiruokchu, hiengang thil thawna hin thabona, depdena le khel hril hai an tlun hlak.
    
Ei hriet seng angin ei rama hin a thei le thei naw a um naw a, an hnu le an hnu naw khawm a um chuong nawh. Pawisa a um chun an hnu ta sa khawm an hnu naw thei a, a thei tanaw khawm a thei nawk el hlak. Indiknain hmun  a chang tanaw a, a che thei theiin an hmu a, milien le milal  va bie thei le a va tlawn thiem thiem han sawrkara hmu thei ding thil hai chu an changin an hmu thei a, an ta dinga fakzawngna \ha a ni el!
    
Sawrkara sanction, Grant, loan le a thlawna hmu thei ding a tam leiin mi \henkhat chu sin thaw pei ta lo, lo nei pei ta lo, kut sinthawa fakzawng pei ta lo, thutak le khel inkar hrila fakzawng ei society lai ei pung deu deu a, ei la pung pei ring a um.  Cancer a damnawhai ta ding khawmin sawrkara inthawk \hangpuina cheng nuoi iemanizat hmu thei a nih. Hi \hangpuina dit le hmu nuom hai chun hiengang tiengpanga fakzawng le sina nei an um a, an ni chu rawn el ding an nih. Hiengang mihai hi Commission hnawta thil thaw an nih. An sinthaw hi a \ha le an dikpa tak chu a ni nawh. Sienkhawm a thaw dan ei hriet si naw chun ei hmu naw ding a ni el si leiin ei va rawn tho  tho an \ul a nih.
    
Sawrkar thlungpuiin National Level in Scheme chi tum tum an duong a. Ei nirawiin ei hrietlar deuhai lai  Sarva  Siksha Abhiyan (SSA), National Rural Health Mission (NRHM) le a dang dang hai an nih. Hieng Scheme hai hi an duongtu  sawrkar thlungpui siem dan chun ei ram le ei hnam hmasawnna ding, Education le Health tiengpang haia ei in\hanglienna ding le dawmsanga ei umna ding an nih. Amiruokchu, a ni ding ang a ninaw a, thaw ding angin thaw an ninaw a, a tlungna hmun ding a tlung naw a, mipui hmasawnna ding le in\hanglienna ding kha mi \henkhat Bank Account­ah a lut niin an lang. Hmasawnna le in\hanglienna ding kha lampui indik lova a liem hmang ta hlak a nih.
            
Sawrkar thlungpuiin Corruption do le dangna ding tiin Bank Acount fe thlenga hlaw le thil dang dang hai lak dingin thil a hung thaw a, sienkhawm  corruption le thamna sukre le dang nekin a sukpunluntu niin an lang.  Hmasawnna le  in\hanglienna nekin inhlemna, suolna le sietna thil intluntuin an chang lem an naw maw? LPG thua khawm Bank  Account hmanga thil thaw \an a hung ni a, hi thil khawm hi hmatiengpanga ei sietna ding, ei buoina ding  le ei inhmangna ding a la hung ni el thei a ni aw!
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate