Responsive Ad Slot

March 14: International Day of action for Rivers and Against Dams

Saturday, March 14, 2015

/ Published by VIRTHLI
~ LRS Puruolte

Kum 17 lai lo liem ta a inthawk khan March 14 hi kum tin, “International Day of action for Rivers and Against Dams” (Vadunghai humhalna le Tuikhuop (Dam) dodalna Ni) ti a khawvel a hnam var le pawl tum tum haiin an lo inser hlak a nih. Hi ni le inzawm hin khawvela pawl le mipui tamtakin rawl insuoin, vadunghai sukfaiin, humhal a pawimaw ziehai le tuikhuop (dam) dona le a thatnaw ziehai chipchier tak le alangachang a inhrilhrietna Ni-in an hmang hlak a nih. Hi ni pawimaw tak le inzul hin hril ding tamtak um de sienla khawm, Tui pawimawna tiengpang ah inhrilna hun remchang ah lo hmang ta daih inla.

Eini hai khawm ei chengna ram Sawrkar a innghat ringawt hun an ta naw a. Mitinin mani theina zawn seng a, ei thei ang ang a hma ei lak a ngai ta hle. Nikum March 14, 2014 khan Churachandpur District a chun Pu, Dr. Immanuel Varte Director, CORE le Pu Timothy Z. Zote President, NEIO hai hmalaknain Centre for Organisation Research and Education (CORE), North East Peoples’ Alliance (NEPA) le North East India Outlook (NEIO) hai huoihawtna le Saidan Lal, Khawtlang thuoitu VA, HSA, HYA, HWA le a dang dang hai inpekzona le thangruolin Saidan Leilak hnuoi lai, Tuithapui Vadung (Khuga River) chu sukfai a ni a. Hi hun hi National, Imphal le CCpur based Media hran hran hai khawmin an uop a, IMPACT TV lem chun Saidan khuo mi pakhat (Pastor Thangdaivel) interview khawm an nei nghe nghe. Kei khawm huoihawttu laia NEIO milesa pakhat ni vein Rapporteur in hi ni hin ka thang ve a. Thangman a umin, zawngsakum ka ti tak zet. (Hi Vadung sukpawrche pek a um, inthielfai a um hi a khaw neituhai thaw nekin hi Vadung le a kau pengin a i hraw Tuithaphai ruom laia khuo tum tum hai hmunhnawk peihawn le thli tawp an ni a, Saidan khuo hin a la tuor zing a nih! Hi Vadung hi thienghlim zing pek thei sien chu tui dawn ding le insawpna ding chu hnienghnar hleng an tih. CCPur a khuo tum tum tuiharsatna hmun hai supply theitu ding hi Vadung a inthawk a laksuok a hnaite ah Water Reservoir khawm siem theina ding tlang le muol infuk tak a um bawk). 

Mihriem tadinga tui pawimawna leiin March 22 khawm hi World Water Day a la ni nawk ta pei a nih. Vadung chin le lien hai el bakah dil, tuikul, water pipe line, water tanky, dam, water hand pump le a dang dang tamtak vantlang/mihriem hriselna ta dinga him tawklo a ei siem, sukpawrche hmu ding a um deu zing! Mi tamtak changkang le sakhuomi fufu a inlang chenin nullah chu hrillo, vadung chin le lien hai chu dust bin a hmangin, hmunhnawk, thil tirdakum chitinreng, hmawn theilo chi dam, saidawium, sehriet, sarang, panna tuomna, zun-le-ek le a thli, nuhmei le naute mawngdap, ranpul thisa chenin, inphalamna le inzakna chite khawm nei der lova peihawnna a hmang tamtak ei la um zing! Hi thil hi mawlna le suolna tawpkhawk a tling a, sim vat chi a nih. Hrietnaw kara tuolthattu rapthlak tak ni theina khawm lo ni thei ngai a nih…Mihai tadinga harsatna intluntu ni nek chun Sawrkar thuneitu le ei aiaw dinga ei thlang lal hai kuomah ei mawmaw intlun hlak inla nuom a um. Tu hri a hin Sanitary Truck in a mi lo dawl phak naw a ni khawmin, mani in bula rawhmang thei chu rawhmang pei ta inla, sukriral el theilo chu tlawmte chau a nih. Recycle thei tamtak a um, chuchu sawngbawlna ding chun District Administration, Sawrkar le NGO fel tak tak ha’n hma hung la vat thei hai sien nuom a um hle. Hienganga ei um zing a ni chun mi tamtakin natna tibaium le hrithanaw tak tak hung invawi pung peiin, la thipui pei ei ta, pulhri/hripui (outbreak) a la hung intlun thei bawk ding a nih.

Hrietzing ding, a vel a vel a inhril pawilo!: A tui ei fak, Vadung chin le lien ei neisun hai humhal le sukpawrchelo a tha, insawp insil le hmang dan hrisel tak ei zui le zawm a pawimaw tak zet. A sunga chen thilhringhai khawm hi humhal thei inla nuom a um. Mithiemhaiin, Vadung tui sunga thilhring chenghai humhal a tulzie an hril chang, tui a cheng thilhringhai, nga, utawk, ai, kaikung le dang dang hai mihriem tadinga an pawimawvena chu tui a nata hrik mihriem tadinga thalo lo umhai an lo fak hlak, an ti hlak kha hung indik a ta, an hung rem hun hun a chun mihriem tadinga tui a natna hrik um hai lo fabo/hlum hlak tu um ta nawng an ta, ei la buoisie ding a nih.

Tui pawimawna le a pawimaw zie chu mitinin ei hriet seng a. Chuongang khawpa pawimaw chu lo nisienlakhawm iengtilei am a ni ding? Tui humhalna le enkawl dan kawng a hin ei la baksam hle ringawt el hi chu thil mak a nih! Ei chengna India ram sawrkarpa khawmin a mipuihai tui thienghlim ei dawn, tui ei mawmaw tawk a tulna haia hmang khawp ei hmu thei ngeina dingin theipatawp suoin, Central Scheme tha tak tak- National Rural Drinking Water Programme, Accelerated Irrigation Benefit Programme, IWMP, Total Sanitation Programme le a hming dang dang tam tak an duong suok teu a. Chuchu khawm chu a taka sawr thei dinga hma la ei tam naw hle!

Tui le Ruotui tamna dinga pawimaw Ram ngaw,  thing-le-ruo humhal: Tuta ang zinga thingphun ei uor naw a, ram raw siet ei uor lem a, tukhawma ei siemtha tumchuong naw zing bawk a ni chun ei ram chu hun sawtnawte ah Thlaler ram tawl ah ei inchangtir vat tading a nih. Chun, thing le ruo ei humhal naw a, ram kawk hel hul a um ta leiin sik-le-sa hunbi khawm an thlakdanglam mek a, fur hun a hai tlang a’nthawka tuihawk hung luong thlain ei pilhang a len hmangzo a, a kum telin thlai khawm a rasuok a hung tlawm pha ta pei bawk. In le lo a suksiet le tui an let tir khawm a tak ngeiin ei la tuok pei ding a nih.

Hieng popo ei siem thatna ding chun hi Ni hin mi ram a Sawrkar, Volunteer, NGO hai thaw hlak angin naupanghai lai chen khawm inhrilhrietna, kut thiem thil, activities tum tum thaw pui thei ve inla nuom a um hle.

Genesis 1:28 a ei hmu, “…in thu thuin inumtir ro…” a ti lai tak hi mi tamtak chun enkawltunina (Stewardship) mawphurna a mi pekna tieng nilovin, nuom nuom a sawisak, suksiet, fak le thawthei vawngna ang ah ei ngai hlak a. Pathien thu ei laksuol ti hrim hrim ei hriet naw nisien a hawi. Ei Pathien-in eini, ama angpuia a i siem le ama ringtuhai hi Khawvel le a sunga a thilsiemhai chunga thuneina a mi pek hi enkawltunina le mawphurna pawimaw tak el a mi pek na a ni a, ei inza a, ei zawm hi ei damlai ni a ei thaw ding makmaw (duty) a nih. Ei rama Pawl tum tum, NGO, kohran le khawtlang mipui le mimal khawmin hiengang tienga hmalakna hai hi ei rawngbawlna ding a nih ti hi hrie thar nawk zuol inla nuom a um hle.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate