Responsive Ad Slot

INMIL PUI AM/ DING AM?

Friday, March 6, 2015

/ Published by VIRTHLI
~ Darsanglien Khawbung

Mihriem hi in lang mawi le nal nuom, hmel- tha naw ni le felnaw ni lem chu nuom lo hrim hrim. Invet ni lem chu thi rina ei rin, a thlo ding le ding naw, sawttak hmangthlak ani le ni naw ding ngaituo hranpa ngai lo khawpa thuomhnaw/thil khawm thlang tawp hlak el ei ni lei hin, a hnunga ei ni tho ei insir nawktawk hlak tho chu tie!

Tuta tum chu nuhmeihai tieng pang hei bir ngut ngut phawt ei ta, thil dang tamtak um de sienkhawm. Asanchuh, ei kawppui/ ngaizawng hai hi pasal in thil ei I nei lai a hlutak le ei ro (most precious & treasure), insawnthei (movable), thu ieng ieng amani khawm hril thei, khawlai khawm leng thei ei nei sun tak meu an ni leiin.

Hei tan tawp ei tih, pasalhai hin ei nuhmeihai hi ei mawina le ei ropuina, hmingthatna le muolphona chen ei inkawltir a ni ti hi ei ngaituo ve hlak di’m , ei lo ngaituonaw a ni chun, ngaituona siemthar inla. Asanchuh, I kawppui I thlang ngei kha ieng ang mizie am ana ti chu, a hmasataka pasalhai hin ei hriet tum hmasat hi atha hle. A hmelthat lei ringawt a ei nei am? Fel ei ti le le hmangaina a hau lei (ei sunghaithangsa in). Am? I sum-lepai le I nei rothil lei mei mei. Tulaia fimkhur a ngai nawk zuolna ni a inlang chuh, hmelthat ni kher hi pasal ta ding hin a lo ngai lem ta nawh. Hausakna le hlaw, nuhmei le nau-le-te chawmna ding awmtawk ei nei a, piengphung in ruol ei phak phawt chun. Chulei khawm chu ni pakhat ta veng a tih, “sum hau hau hmeltha” an ti, chu khawvel a ngei chun, ei leng thlang diel diel ta si a. Anleh, chuong lei chau a mi thlang hai dam ei lo nei fuk pal el di’m. Inve’ng fe chu atul. Chu khela i kawppui chu, insukchangkang/milien nuom chi am? Insuk changkang nuom chi lo ni ta sien, chu nang a mizie le inmil thei awm in I hriet am, I nina le I insung khawsak le an hme am. Chu an si naw chun i kawppui miziein mil chun insiemrem thei ding am?

Iengang insunga inthawka seilien am eina ti khawm hi inngaituo fe’t chu atul, ngirhmun in ang naw ta luo innei hai reng reng chu a tam lem hi inhmusit an ching deu rieu/hieu an ti hlak a! Chuleiin, ei hung seilienna imilpui le khawsak inmiltawk hai khawm ngaituo sa ngei ngei ding a nih. Chu naw chun, ei rohlu, ei I hmangaihai ngei chu a mi vawtu hembawk riktak ni rawi hlau an tih. Sum-le-pai hmang bawr bawr chi i ni ruok chun, a hmang ve bawr bawr chi chu thlang ngai kher nawng a tih, chu nek chun, nang a khap (control) thei tu ding che; kha kawngah kher khan chutul a tih, chu, inmilpui kawppui chu I ta dingin a ni el, inkawkal ang in inlang sienkhawm, sum hmangna kawng khera ding chun ei inmilpui a ni mieu si, amak ngawt el.

I kawppui chu inchei uor mi a ni am, chu lo ni ta sien insiemrem (adjust) thei di’m, insung/ram sin a fel am, tukhawm famkim ei umnaw laizingin a awmtawk a ni am, ti hai hi ngaituo sa ngei ngei bawk ding a nih. Hmel-tha el, fel silo thlang pal hlau chun, “insirin ban a chen ngei ie” ti hla ngawt ei lungrila a thunawn angin an ri nawn ut ut el ding a nih. Mo chu, ei innei tuk a chun a hmel atha am ti a hlawbak chu, a fel le fel naw ah a thi hmakhat chu min/ei sunghai in an in khi ta lem hlak si a.

In ngaizawnglai khawm, ei in kawppuihai chu hrietchieng tum nghal ding a nih. Milai a min zapui hlak am, a sungha’n ei chungah ieng ang am beiseina an nei tihai chen. An beisei le ti ang lo ni naw pal inla, ei ni tho a tuor tu ding ei ni si a. Chuleiin, nu-le-pa hai ditpui ngei chu kawppui dingin, a bultan hma anthawk mi pangngai eini chun lungrila vawngthat atha. Amiruokchuh, hei ti letlingtal inla, hmangaina chu hmangaina a lo ni nge nge an ti angin, nu-le-pa dit le dit naw thu a buoilo khawm a tul chun, thaw el ding, pasal takin, ana chuh, chutaka chun, atha tieng panga inlaichinna suong-le-kuo hai le siem nawk chu ei maw phurna ani ti in hriet zing atul thung. Suong-le-kuo ditnaw em em a hnunga a hmangaitu tak le an insawrtak an tam ti khawm hriet ding. Ei ni le inmila ei hriet phawt chun, pasal takin baw thlang pawp el ding.

Nuhmei thenkhat hi chu, ei insung khawsak inmil naw rak khawpa inchei uor, mani nina bak bak khawm hril nuom, an lo um hlak leiin letawngkam a khawm mi nei deu le nei naw deu tlir hrang el hi an thaw nuom vieu hlak a, Pathienin in ang rawnga, a hmangaina angkhat hnuoia a mi sie, DAN hnuoia khawm angkhat rawng; a lien a chin, ahausa le rethei ei um ti bung-le-chang khawm theinghil chang an nei rawp hlaka, mi hlak chun, ei nina hi anlo hrietchieng thei nasa nghal el si a, ei ni na bak bakthangsa in. Chuleiin, kawppui zilhau thei chie le thil hril thei chie hai khawm ngaituo sa hlak atha. Chu an naw vei chun, ei inmil pui naw ei nei fuk/thlang fuk pal hlau chun, ei ri mi ri ei sawn zak el ding a nih. Hei peng kawi zawk inla, Pasalhai hin ei nunghak hai hi hnamdang annei hin ei lungril a na rak rak hlak a, hmar pasal khawm nei nuom lo tiin ei sawisel hlak an naw mani kha? An leh ieng lei am ni tang a ta? Pasalhai ei in enlet ve chu atul a nih. Ei nuhmeihaiin nei thlak lo le inmilpui lo ah an mi ngai lei an naw ding maw? Anleh, ei ni hin cho lo Lanu ah ei ruot leia ei thlem ngam naw lei a a thlem ngamtu an lo nei el. Khawsak relpui thei ding an tumtawk hmar pasal an hmu naw lei am. An dizawng deuhaiin an thlem naw lei a, nuhmei lem I thlem a mawinaw a an ngai leiin hnamdang a thlemtu le an lungkui zawng an lo nei el. Chuleiin, pasal hai hin ei i tumtawkpui a ei hriet le inmilpui dinga ei ngai chu thlemthuoithuoi el hi athalem naw ding am a ni le mawh! Chun, an luril awmtawk khawm hrethei lem naw ma ni, sawlselatan el lovin. Chuleiin, mani inmilpui, khawsak relpui thei ding, fak le dawn harsat chang khawma mi hriethiem thei, harsatlai tak khawm innui hieua mi dawn/ mi bie tu ding le huoisenna mi pe theitu, ei inmilpui ngei chu; chu ngei chu hausakna nasatak le hmel neka thlang lem chu a hadam thlak naw ding am a nih. Leh! I kawppui/ngaizawng
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate