Responsive Ad Slot

26 AR ha’n Hmar pi-le-pu dan zuiin ngaidam an inhni

Friday, March 6, 2015

/ Published by VIRTHLI
CCPur:  Liemtah Feb. 22, 2015 (Pathienni) chawhnung dar 1:30 - 2 PM vela Capt. Avi le a rawihai, 26 Assam Rifles (AR), Singngat ha’n Vice President, Hmar Chief Federation (HCF) le Spokeperson, United Chief Committee, Manipur (UCCM) Pu Lalmalsawm Chief of Muolbem a chengna in ah dan naw ang taka an chetna le inzawmin 26 AR hai chun vawisun March 6, 2015 11 AM – 12 Noon khan Pu Lalmalsawm chengna in ngei ah fein Hmar pi-le-pu dan (Hmar Customary Law) ang hrawin ngaidam an inhni. Hi hun a hin AR tieng a inthawk Capt. Avi le Colonel Anil Kumar NR Commanding Officer , 5 Madras Regt.,  Khuga Bn hai chu an rawihai leh Lal in ah hin fein Thingpui khaiin, Vawk fun 5 thatin le Pu Lalmalsawm chu Hmar Thangsuo puon inbat tirin ngaidam an inhni a nih. Hi hun a hin Hmar hnam sunga Organisation tum tum thuoitu hieng Hmar Inpui (Hmar Supreme House), Hmar Chief Federation (HCF), United Chief Committee, Manipur (UCCM), Hmar Youth Association (HYA) GHQ le CCPur JHQ,  Hmar Women Association (HWA), Hmar Students’ Association (HSA) CCPur JHQ, Pu Joseph Lalrothang ZEO Retd. hai hi hun a hin an thang. Hi inbiekna hi Hmar Inpui inrawina hnuoiah nei a ni a, a tul ang ang sukfel vawng a ni hnungin Upa Laldawnlien Varte Gen. President, HYA GHQ chun Pathien kuoma hun khar tawngtaina neiin hi inremna dinga inbiekna hi hlawtling taka suktawp a nih.

Hi hun a hin HYA Gen. President chun AFSPA hmang suol a a um rawp hlakna thu ah pawi a ti thu hieng Sipai Officer hai hma ah hin an tlun a. Dan ang taka chang ta hlak dingin a ngen a. An nina le an hming thup ngailo dingin tha a ti thuhai a hrilsa bawk. HCF le UCCM chun liemtah Feb. 22, 2015 (Pathienni) chawhnung dar 1:30 - 2 PM vela Capt. Avi le a rawihai, 26 Assam Rifles (AR) hai chet dan an ditnaw lei hin Feb. 24, 2015 (Thawleni) khan Hmasawnna Thar (An Independent Daily Newspaper) thangsain Media tum tumhai ah demna thu (Condemnation) an lo puong tah hrim a nih. Hi inbiekremna hi a hung um thei ngeina dingin HSA CCPur JHQ chun hma lo la vein, hiengang thil hi tlung nawk ta ngai naw sien an ti thu le sipaihai khawm chang fimkhur ta hlak dingin tuta hma khan Maj. Vaibhav Singh Town Commander, 7 AR, Tuibuong an inhmupui hun ah an lo ngenin, an lo intlun tah a nih. 

LRS Puruolte  | Photo: Alan Famhoite ,Virthli

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate