Responsive Ad Slot

HAC Chairman Dr Amo in Tipaimukh biel a fang

Tuesday, March 31, 2015

/ Published by VIRTHLI
Sinthaw dinga hung hai duot taka enkawl le \hangpui dingin mipui hai a ngen

CCPur, March 31, 2015 (HT) : Dr. Chaltonlien Amo, Chairman (HAC) in a Constituency Tipaimukh biel zu fanga chawlkarkhat sung hmun hran hran a sir hnungin March ni 28 khan Churachandpur le Imphal a hung tlung nawk tah. Dr Amo hi a sinthawpui \henkhat le PWD/Engineer \henkhat le Educaton Dept staff \henkhatin an zui ve.


Tuiruong Leilak dawna sinthaw mekna hmun, Vangai (Patpuihmun) le Hmarbiela Electric hrui kei mek, Parbung H/Schoola HSLC Exam Centre hungtlung ding Examna dinga  hmang a ni theina  dinga \ul le Hr.Sec. School \an theina dinga \ul (Hmun le hmang), Senvon khuoa HYA Office bawl mek, Community Hall \ha tawka bawl dan ding an lo thawna hmun, mimkei lien leia Parbung khaw tlung tawma Diversion road sin sunzawm dan ding, CHC Parbung thil \ulhai le staff ngirhmun, BITE hmun ding site selection enna hai le thil dang dang a zu en. Hieng hai baka hin Parbung H/S student 200 chuong, Senvon H/S a student 300 chuong, Lungthulien H/S, Rovakot Jr. H/S hai ta ding uniform le lekhabu pekna a nei bawk.


A ma Dr. Chalton in an zinna hmun taphawta a hril uor tak le mipui kuoma ngenna a siemna chu ei rama sin thaw dinga hung hai hrim hrim ei ni mi, hnam dang, Meitei amani vai khawm nisien duot le thlamuong taka an um theina dinga an \ulna haiah lo \hangpui pei dingin le Tuiruong Leilak dawna dinga hmangruo le Electric hrui kei meka hmang ding thir le thirhrui hai siethang neng nunga umhai tukhawma inhnarlo ding le inru ngailo ding thuhai uor takin a hril. Taithu a hin khawtlangin open-air a hai chair dawin an lo tuoka,Tuiruong leilak dawna ding zu en zoin Parbung lut nawk a nia, khawtlang \huoitu popo le HWA haiin an lo tuok bawk.Hi zo hin Senvon fe nawk a nia a khawtlangin umni khawmin mipui sangtelin an lo tuoka Dr. Amo chun mipuiin hieng lawma in mi hlutsak le in mi chawimawina hi lawmum ka ti bek bek a nih a tia, chuleiin khawtlanga a \ul le pawimaw hai ei thaw mek le thaw pei ei tum ding a nih tiin a hril. A zinga Rawvakawta khawtlangin ruoi siemin an lo tuok bawka, hi ni ma hin Lungthulienah khawtlang \huoitu hai le party in bu fakpuina an lo neipui. Khawtina a lutna a hai chun hnam lam in entirna le par\hi le thangsuopuon hai an lo insil tir peia. An pawimaw le \ulhai lo hrilin thaw mek ta le thei ang anga thaw pei dingin a hril, ei thil dit le ei pawimaw hai ei hlawtling theina dingin Pathien iengkim thawthei kuoma \awng\aina a lo san dingin a fiel. A fena taphawta mipuiin an lawm hle thu Pu H. Samson, Information Secretary, HNU Gen. HQ in thu a hung intlun.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate