Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar I Feb 24, 2015

Tuesday, February 24, 2015

/ Published by VIRTHLI
Motor rawt hlum ni dinga ring pasal pakhat hmu
CCPur : Zani zingkar khan Pearsonmun, Tipaimukh road-ah vai pasal pakhat Lakshman Thakur (52) s/o Jagru Thakur chu motor rawt hlum saa hmu a nih. Ei thu dawngnain a hril danin Feb. 22, 2015 khan Aina-a 34 Assam Rifles hai kuoma Ar (broiler) supply dingin 207 DI MN06L/5393 a chuongin Md. Amir Hussain @ Amir (25) s/o Md. Ibocha of Khetri Awang Leikai (driver); Mr Sashtri Prasad Bihari (45) s/o (L) Sajan Prasad of Mantripukhri le Lakshman Thakur (52) s/o Jagru Thakur of Nagamapal, Kangjabi Leirak, Kheli Mandop, Imphal West hai chu Aina panin an tlan a. Hi ni 11:30PM velin Pearsonmun, Tipaimukh Road-ah an motor a se leiin hmatieng pan thei lovin zan an riek a, zani zingkar khan Md. Amir Hussain le Shashtri Prasad Bihari hai chun an ruolpa Lakshman
Thakur chu a um naw leiin an zawng a, an motor innghatnaa inthawk hla rak lovah a thisain an hmu ta a nih. Police chun a hmuna panin District Hospital-ah an phurlut a, District Hospitala postmortem thaw zo a ni hnungin a sunghai kuta inhlan a nitah. Hi thua hin Police chun No. 13 (2) 2015 CCP-PS U/S 279/304 –A IPC an registered- a suizuina an nei mek. Lakshman Thakur hi a lu thluok khawm an dar nasa hle a, a kawnga inthawk chungtieng po chu a se vawng a nih. Motor rawt hlum ni ngei dingin an lang tiin ei thu dawngna chun a hril. Ama hi Ar mahajon, kum tam tak Ar-a lo sumdawng ta nia hril a ni bawk.

BPL han Free LPG connection hni thei
CCPUr: Petroleum & Natural Gas, Govt. of India thusuok dungzuiin BPL Card nei hai ta dingin Rajiv Gandhi Gramin LPG Vitrak Yojana (RGGV) hnuoiah LPG connection thar, connection thaw man bo (free connection) an thaw thei ding a nih. Hi dungzui hin CCPur District-a chun BPL card nei han Gas Agencies- Sialgenthang & Sons, Lailam Veng (Regular); STC Gas Agency, Mualkawi (Defense); Sunrise Indane Gramin, Tipaimukh (RGGLV); Kim Joe Gas Service, Nehru Marg (Regular); M/s Lupheng Indane Gramin Vitr, Singngat (RGGLV) le Bungmual Indane Gramin Vitrak, Bungmual (RGGLV) haiah hi hamthatna hi hmu thei an tih. Hi Scheme hnuoia BPL family hai chun hieng Gas Agency haia hin Free LPG Connection hni thei an tih. Tuta Financial year 2014-15 ( latest by 30/4/2015) pilot basis a ni a, hun a tawi leiin hi hamthatna dit hai chun an hmatienga
ngaiven ding a nih.

AR han Bangladesh mi 1 an man
CCPur : February 20, 2015, 9AM vel khan 34 Assam Rifles hai chun Sinzawl khuoah Bangladesh mi nuhmei pakhat Sakala Bibi (40/45) w/o Abu Munbi of Gaptoli village, Bangladesh chu an man
a, Police kutah an peklut. CCPur Police chun FIR No. 1 (2) 2015 W-PS CCP U/S 14(A) F.Act 2004 an registered a, Chief Judicial Magistrate (CJM), CCPur hmaah inlangtir a ni a, CJM chun Feb. 24, 2015 chen PS Custody- a la um phawt dingin a rel.

Pu Lalthathang Infimate in Parbung tadingin JCB a tuok
Rengkai: All India Parbung Convention 2015 Parbung hmun a nei a ni hun a lo rel ta angin tulai hin Parbung mipuihai chun an khawsunga hmasawnna sin chi tum tum tlangsin a thawin, hma an lak mek a, hi le inzawma a tul ang anga hmang dingin Pu Lalthathang Infimate, Special Class Contractor chun JCB tuokin Feb. 22, 2015 zing dar 9 vel khan hi JCB hin Parbung Variety Store, Rengkai hmun a inthawka intanin le Tuithaphai suoksanin Parbung, Hmarram a pan. Chun, Feb. 21 zantieng khan Parbung Convention Sub-Committee Tuithaphai laia mihai khawmin Parbung an lo pan ta bawk. Sawrkar kut ringawt nghaklo a hienganga mani khuo hmasawnna dinga hma an lakna hi inpak an um tak zet. (LRS)

Parbung Hostel a um hai an inpawlpui
Rengkai: New Delhi a um Tv. Robert L. Khawbung le Tv. Ramhmangai hai chun Parbung Hostel Rengkai chu Feb. 21, 2015 zan dar 7 PM vel khan kanin hi hun a hin Inchûklai hi Hostel a um mi 23 hai inpawlpuina le Career Guidance hai pein hun an hmang pui a, hi hun a hin sumfai Cheng 2,000/- lai zet hi Hostel naupanghaiin bu anfaktlangna ding tiin an inhlan. Hi hun a hin Inchûklai haiin an inchûklai leh inzawmna nei le hmatieng peia inchûk chi hai anni hai hi rawnin an in pawlpui a, inchûklaihai chun an hlawkpui hle thu an hril. Hi hun a hin Pu Ramhluolien Khawbung (Parbung Jim Reeves ti a ko thei hiel le HSA Platinum Star a inlar tak el lo ni tah) khawmin uopin hla'n inchûklai hai an awi a, inhawi an tiin, an hlimtlang hle. Hi hun a refreshment sengso po po chu Pu Lalkumhlun Khawbung Social Worker in a tum vawng baka tulai Class X le XII in Exam lai mekhai chu an fe le hungna hai a tum pek vawng ding thuhai hi hun a hin a hril.

Ui se thar 6
CCPur : District Hospitala Dog Bite Cell chun zanikhan Ui se mi 69 Anti- Rabies Vaccine an kap. Hieng hai laia 15 hai chu 1st dose an ni a, hi laia 6 chu Ui se case thar an ni a, 15 dang 2nd dose le 39 hai chu 3rd dose an nih. Chun, Vety Office in Ui 7 damdawi an kap bawk.

Medical team tir
CCPur : Tulai hin Phunchongjang village-ah khawsik natna hri an leng a, hi le inzawm hin Dr
Thangchinkhup Guite, CMO, CCPur chun Medical team a tir a, Dr Robinson inrawinain Medical team chun Phunchongjang village an pan.

State Level sensitization meeting
CCPur : Feb. 25, 2015, 10:30AM khin State Mission Director, NRHM Dr Ibomcha Singh inrawinain MACS Conference Hall, RD Wing, Lamphel-ah State Level Sensitization meeting on Implementation of NIDDCP um a tih. Hi huna hin CMO, Medical Superintendent le District. Programme Offier, NRHM hai va thang an tih.

Parliament Budget Session tan; President in MP hai an MPLAD sum 50% bek Swachh Bharat Mission-a hmang dingin a ngen
New Delhi : Parliament session chu zanikhan tan a ni a, thawdan pangngai angin President Pranab Mukherjee chun Parliament Central Hall-a Joint Session-ah thu a hril a. President thuhril hai hriltlang a ni hnungin zanita dingin Parliament inpui pahni Lok Sabha le Rajaya Sabha hai chu suktawp a nih. President in joint sessiona thu a hrilnaa chun, sawrkar hmalakna tum tum hai hrilin ei ram GDP chu 7.4 percent a kaiin khawvela economy int hang hrat tak a ni thu a hril a. Sawrkar thlungpui chun Black money sukbo tumin hma a lak mek a, kum 2019 chena ram fai le thienghlim ei ni theina dingin sawrkar chun Swachh Bharat Mission a thaw tan a, tukum August 15 chena hin school tinah toilet bawl a tum a nih tiin a hril. Members of Parliament (MPs) hai chu an Local Area Development Scheme Funds haia 50% bek Swach Bharat Mission a hmang dingin a ngen. Sawrkar chun Agriculture, education le health sector hai a ngaipawimaw a, kum 2022 chena sungkuo tin In bawl pek, nuhmei hai himna le loneitu hai interest chu top most priority in a sie a nih. Power man suktlawmna dingin sawrkar chun coal block auction a tan thu le sawrkar hmalakna dang dang hai a hrillang. MP hai chu an mawphurna thatho taka thaw a, ram thilthaw thei le modern India siemna dinga inthuruol taka sin thaw tlang dingin a ngen.

Lok Sabha a chun Trinamool Congress MP Ms Mamata Thakur in sesamna a nei a, Rajya Sabha a khawm Congress leader Ghulam Nabi Azad in Leader of Opposition dingin sesamna a neih. Hieng inpui pahni hai chun an member hlui le member ni lai lo thi ta hai bakah King Abudullah Bin Abdul Aziz Al Saud, king of Saudi Arabia thi sunna hun an hmang ve ve bawk. Parliamentary Affairs Minsiter M. Venkaiah Naidu chun Parliament inthung tha taka a fe theina dingin political party tum tum hai chu thlawp dingin a ngen a. Ordinance hai Inpuia hriltlang pei ning a tih tiin reporter hai kuoma a hril.

Inpui pahni haia Opposition party hai chun President thuhril chu thil thar a um nawh tiin an sawisel a. Congress leader Pramod Tewari chun, Land Acquisition Ordinance chu anti-farmer a nih tia hrilin a ni ang anga phar hu Congress in a pawm naw ding thu a hril. JD(U) president Sharad Pawar chun President thuhrilah Loneitu hai ta ding iengkhawm a um nawh tiin a hril.

Budget session zanita tan hi March 20, 2015 chen aw ding a ni a, a thawkhnina chu April 20 a inthawk May 8, 2015 inkar sunga nei ding a nih. Railway budget Feb. 26 le economic survey Feb. 27, 2015 le General Budget chu Feb. 28, 2015 a phar dingin sawrkar chun riruong a siem a nih.

CBSE exam ding han sawrkar thangpuina
Imphal : CBSE hnuoia Class X le XII exam ding tuchena Admit card la hmu lo Akash Institute of Science le Arts, Kwakeithel Thokchom Leikai –a kai student le nu le pa hai chun thangpui dingin sawrkar an ngen ngen. CBSE hnuoia Class X le XII exam hi March 3 le 2, 2015 haia tan ta ding a nih. Exam ding han Admit card an la hmu naw leia lungsenin zani hmasa khan school pahni hai chu suosam an nih. Hieng laizing hin Democratic Students Alliance of Manipur (DESAM) chun zani hmasa laia thil tlung le inzawmin Manipur state sunga CBSE school dan bawse hai registration le No objection Certificate (NOC) kansel dingin thuneituhai an ngen. Fake certificate le marksheet lem hmnga school run an um leia CBSE in Admit card hi a hung pek nuomnaw nia hril a nih.

Home Guard pension hun kum 60
Imphal : Manipur sawrkar chun Home Guards hai pension hun chu kum 59 a inthawk kum 60 a suksei dinga rawtna a pawmpui tah. Hi dungzui hin State govt. Hnuoia thawktu regular ha pension hun chu kum 60 a ni vawng ta ding a nih.

College Campus sung motor lut an khap
Imphal : DM College of Science, DM College of Arts le DM College of Commerce-a Joint Students Union chun, hieng college pathum haia lampui siemthat a ninaw dodalnain zanikhan hieng college campus sung haia motor lut an khap. Hi thu hi Manipur CM le concerned minister hai khawm
an lo hrilpui ta a, sienkhawm tuchena sawrkarin a la siemt hatnaw leiin students, teachers le mipuiin harsatna an tuok a nih. Sawrkar in an thil ngen a ngaisaknaw chun Feb. 24, 2015 a inthawk class an boycott ding niin Yambem Ranjan, Gen. Secy. DM College of Science chun a hril.

MLPC Act hnuoiah hrem hai vantlang sin inthawtir
Aizawl : Mizoram Liquor (Prohibition and Control) Act hmang a nia inthawk Police le Excise & Narcotics Department han dan bawsie mi 339 manin case an siem khum tah. Mana um hai hi dan lova zu zawr, zu kawl, zurui puma motor khal dam an nitawl a. Mana um hai laia 114 hai chu MLPC Act dungzuiin vantlang sin inthawtir dinga Court in a rel angin vantlang sin inthawtir an nih. Hienganga hremna peka um hai hin ni 3-5 sung bazar, hospital, Police, END department le Court hmun hai insukfaitir an nih. Chun, hi Act hnuoiah mi 135 jail-a intangtir le mi 63 hai chu fine inchawitir hnunga insuo an nih. Tuhin thubuoi 39 ngaituo mek a nih. MLPC bawsetu tamna tak chu Aizawl District a ni a, case 178 siem a ni a, mi 226 man an nitah.

ECI in Tripura ADC election-a EVM
Agartala : Election Commission of India (ECI) chun Tripura state-a April, 2015 thla tawpa Autonomous District Council (ADC) election hung um dinga hin Electronic Voting Machines
(EVMs) hmang dingin a rem tih. Hi thila ding hin polling booths 1,071 haia hmang dingin EVMs 1,450 a hung sanctioned tiin State Chief Electoral Officer (CEO), S.K. Rakesh chun a hril. Kum 1982 a inthawk khan ADC election haia hin ballot paper hmang hlak a nih. Tripura-a chun kum 2003 a inthawk khan EVM hi Assembly election- a hmang tan a nih.

Swine Flu leia thi 833 an tling tah
New Delhi : Sawrkar thlungpui le state sawrkar hai chun India rama Swine Flu (H1N1) hri inleng mek dona kawnga nasa takin hma an lak mek a. Sienkhawm hi natna leia thi 21 an um belsa nawk February, 22, 2015 chena India ram sunga Swine Flu leia thi chu 833 an tling ta bakah hi natna invawi chu 14,484 an tling tah niin Health Ministry thusuok chun a hril. Hi natna leia thi tamna tak chu Rajasthan niin 214 an thi ta a, Gujarat-ah 207 an thi ta bawk. Madhya Pradesh-ah mi 112 an thi ta a, Maharashtra-ah mi 99, Telangana-ah 51 an thi ta bawk niin ministry thusuok chun a hril.

UNC in Th. Chaoba thuhril an khak
Imphal : BJP President in Hengbung hmuna thu a hril huna, BJP in sawrkarna an siem huna Sadar Hills district puitlinga hlangkai ning a tih, tia a hril chu United Naga Council (UNC) Manipur chun an sawisel a. Th. Chaoba thuhril chu MoU chona a nih tia intumin hi leia thil ditum lo a tlung chun BJP Manipur State Unit in maw phur an tih tiin an hril.

Cabinet meeting nei a nih
Imphal : Manipur CM O.Ibobi inrawinain zanikhan Chief Minister’s Secretariat, Cabinet Hallah Manipur Cabinet meeting nei a nih. Hi huna hin thu pawimaw tum tum an hriltlang a, chu hai lai chun Manipur Conservation of Paddy land and Wet Land Act. 2014 ammendment; revised estimates, 2014-15 ; Budget Estimates 2015- 16 (Vote on Account) le the Manipur Regulation of Visitors and Tenants Bill, 2015 hai a thang. 10th Manipur Legislative Assembly session 10-na chu Feb. 25, 2015 a inthawk March 3, 2015 inkar sungin nei a ni ding a nih. Hi hun sung hin bill tum tum phar le hriltlang ning a tih.

Pasal pakhatin a nuhmei a that
Aizawl : Zani hmasa 10:30AM vel khan Ms Khawsiamveli (43) w/o Lalsiamliana of Rangvamual chu Rangvamual-a NH-54 lai a thisaa hmu a ni a, a thattu ni dinga ringhla a pasal Lalsiamliana
chu Police han an man nghal. Khawsiamveli le a pasal hi Feb. 20, 2015 zingkar khan an thenum dawr pakhatah thil inchaw dinga fe an ni a, sienkhawm a nuhmei a hung kir ve tanaw leiin khawtlang thuoitu han thil umdan an indawn a, Lalsiamliana chun zu an dawn tlanga, an rui sie ni dinga a ring thu a hril a. Khawtlang thuoitu han an ringhla leiin Police an inhriettir a, Police han mana thu an indawnna ah a nuhmei ruong umna hi a hril niin Police chun an hril.

Police han Rs. 5 lakh pek dingin
Kolhapur : Tulai hnai ela CPI veteran leader Govind Pansare le a nuhmei Uma hai silaia kap an nina
chungthua a thawtu hai man an ni theina dinga information tha tak pe theitu hai kuoma lawmmanin Rs. 5 lakh pek dingin Kolhapur Police han an puong. Mr Govind Pansare hi a thi a a nuhmei ruok chu hliem natak tuorin hospital-a enkawl mek a nih. Pansare le a nuhmei hai hi Feb. 16, 2015 zingkar-a walking an fe hung kir tieng an in bula pasal pahni motorcycle- a chuong han silaia an kap a nih. Pansare hi a hliemna tuorzo lovin Feb. 20, 2015 khan a thi a nih.

Delhi Assembly Speaker dingin Ram Niwas Goel
New Delhi : Ni 2 sung aw ding Delhi Assembly int hung chu zanikhan nei tan a nih. Hi huna hin AAP MLA Ram Niwas Goel chu Assembly Speaker dinga thlang a ni bakah AAP MLA tho Bandana Kumari chu Deputy Speaker dinga thlang an nih. Kum 67-a upa Goel hi Shahdara constituency, North Delhi-a inthawk MLA dinga thlangtling a ni a, Ms Kumari (41) hi Aam Aadmi party-a Women’s Wing President a ni a, Shalimar Bagh a inthawk MLA a thlangtling a nih.

Rangkachak Rs. 1.50 crore manhu leh mi 2 man
Chennai : Directorate of Revenue Intelligence (DRI) chun zani zingkar khan Dubai-a inthawka Emirates Flight-a chuong, Chennai International Airport-a tum passenger pahni hai chu Rangkachak Rs. 1.5 crores manhu leh an man. Mana um hai chu Tiruvananthapuram (Kerala) mi ve ve Mohammed Rafi le Mohammed Ansari hai an nih. DRI in an bag an enfelnaah rangkachak kg. 1.8 a rik an dapdawk leia an man a nih.

India le Nepal han joint military Exercise
Luc know : 8th Indo-Nepal Battalion level combined military trainng- ‘Exercise Surya Kiran-VIII’ chu zanita inthawk khan Integrated Army Training Centre, Saljhandi, Nepal hmuna tan a nih. Nepal tieng chu Nepalese Army a infantry battalion division an thang a, India tieng chu mountain brigade-a Gurud Divion an thang. Military exercise hi kar khat sung aw ding a nih.

Bangladesh-a lawng pila thi mi 70
Dha ka: Feb. 22, 2015 nia Bangladesh rama Padma vadung-a Lawng pil leia mihriem thina tuok chu 70 an tling tah. Lawng-a hin mi 200 vel an chuong a nih. Hi lawng hi hnuoi-t hatna phurtu lawng leh an inbaw leia pil a nih. Hi lawng pil leia mi inhmang hai zawngna sin thaw mek a ni a, mi 90 hai chu sansuok le damin vapang an inhlieu kai. Hi lawng pila thi hai laia 7 chu naupang le 6 hai chu naute an nih. Tuhin passengers iemanizat an lan hmang mek a. Navy, Coast Guard, Fire Service le Bangladesh Inland Water Transport Corporation chun zawngna sin an thaw mek.

Editorial
Swine Flu laka invengna

Tulai India rama state tum tum hai buoipui tak natna chu Swine Flu (H1N1) hi a nih. Swine Flu (Swine Influenza) hi virus chikhat A Influenza/ Vawknatna chikhat influenza type A in a hung inumtur a ni a. India rama state tum tum haia chun nasa takin an dar mek a, hi natna leia thi khawm pung peiin an vawi khawm kiem nekin pung tieng an pan pei a nih. Tuchena India rama hi natna leia thi chu 800 chuong an nita a, hi natna invawi khawm 1,3000 chuong an um mek ta a nih. India sawrkar le hi natna hri hmusuokna states le la hmu hri lona state sawrkar hai chun hi natna tukdawl le invengna in theitawp suoin hma an lak mek a, sienkhawm an vawi thar chu nitinin an pung pei a nih.

Swine Flu (H1N1) natna tium na tak chu awlsam taka inkaisawng thei a ni lei a nih. Sienkhawm a hun taka inenkawl chun sukdam thei natna a nih. Hi natna hi Vawkah hrithlang natna anga hung inlangin hi natna pai Vawk a inthawk mihriemah a kaisawng deu tak a. Chu taka inthawk hi natna invawi mihriem chun a mihriem chanpui haia inkhul le insim haia inthawk awlsam takin a kaisawng thei a. Chu bakah hi natna invawitu in a kut sawpfai lova thil a kuta a tawk le them hnung hai ei lo va tawk a, ei hmur le hnar vel ei tawk khawmin awlsam taka kaisawng thei a nih tiin mithiem hai chun an hril. Mihriema chun hi natna hi hrithlang pangngai angin a hung inlang suok a, inkhul, khawsik ser ser, insim, hnukna le luna bakah taksa kham them thum le inthuok harsatna, Pneumonia, chau ngawi ngawi le thenkhat chu an inluok a, an phing an hawinaw hlak bawk. Hi natnaa damnaw hai chun an langsuok hma ni 1 a inthawk midang an kaisawng thei niin an hril.

Mania inringhlana nei hai chun mania damdawi inchawa fa el lova doctor pan ding, a san chu ei damdawi lo fak khan thil pawi an tlun thei leiin. Hi natna laka ei him theina ding le midang kaizap ding laka ei him theina dinga pawimaw tak pakhat chu inkhul le insim changin hnar le bau hai rawmawl, paper/tissue paper a hup hlak ding a ni a. Mi an inkhul le insim huna an bul hnaia um lo ding. Mipui pungkhawmna hmuna fe rawn le thang rawn hai chun kut le ke hai sabawn hmanga sawpfai ngun a, invawng thienghlim ding. In rawn, insawizawi that, tui tam tak tak dawn le bu tha fak tam ding a nih. Hi natna i lo invawi a ni chun ina inkhuma, sin thaw lova hadam taka um ding a nih. Chun, hi natna laka him theina ding chun tuol suok tlawm a, ina inkhum rawn thil tha tak ni bawk a tih.

Ei thenum state Mizoram le Nagaland haia chun Swine Flu natna invawi hmu an nita a, Manipur a ruok chu hmu a la ninaw a, tuchena chu ei la him khawm a ni el thei. Amiruokchu, state tum tuma cheng le khawsa, nitin le zan tina infepaw zing ei ni leiin him zing ei ti ti thei a ni nawh. Swine Flu hi nuom tia ti ding a ni chuong naw a, ei fimkhur tha tawk a ni phawt chun ei him thei a nih. Amiruokchu, eini tlangmi hai hi um tlang duol duol le innel taka khawsa hlak, nat le sat ei tuok huna khawm ngaisam eta mani le mani damdawi inchawa fa el hlak mi ei ni leiin ei fimkhur zuol thiltha tak ning a tih.

Hi thila hin state sawrkar khawmin state danga inthawka vuongnaa hung chuonga Imphal Airport hung lut hai chau ni lovin motor lampuia hung hai hrim hrim khawm Manipur an hung lut huna an hriselna enfelin Swine Flu an invawi le invawi naw tha takin enfel sien thil tha tak le ei himna ding a ni ngei ring a um.

Natna hrik hin milien le hausa, lekhathiem le thiemnaw, milien le mi chin a thlier hran naw a. Telangana a khawm Indian Police Officer (IPS) training lai iemanizat zet Swine Flu invawi hmusuok an ni a, Swine Flu leia Police Officer thi khawm tukum hin an um ta a nih. Hieng a ni lei hin milien le michin, officer le cer naw hai khawm nisien, ei ram hung lut hai hrim hrim an hriselna enfel hmasa zet hlak inla chu hi natna laka hin ei him ngei ring a um.

Hi natna hi vawka inthawka intan a ni a, sienkhawm pawng a puia Vawk le vawksa hi ti ding a ni chuong naw a, vawksa le vawksaa inthawka siem fak thei hai hi hmin taka suong an ni phawt chun ti a um naw a, Vawksa fak hi a him tiin WHO chun a hril.Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate