Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar I Feb 22, 2015

Monday, February 23, 2015

/ Published by VIRTHLI
IPPI Second Round vawisun nei ding
CCPur : Vawisun Feb. 22, 2015 hin Naupang kum 0-5 inkar hai kuoma Zenghri vengna damdawi kapna IPPI second Round nei ning a tih. Churachandpur district a chun Polio booths 435 hawng ning a ta, hieng haia ding hin Divisional Supervisors 19 le Sectoral Supervisors 86 duty dinga ruot an nih. Health Minister Phungzathang Tonsing le Madam Health Minister han vawituk 9AM hin naupang hai zenghri vengna damdawi indawntirna Rayburn Booth a nei a tih.

VDF post 12 lak a ni ding
CCPUr: Manipur Police Department chun Churachandpur district a dingin VDF Post 12 lak a tum. Inhnikna nei hai chun SP, CCPur Office-ah Feb. 21, 2015 a inthawk Application form lain fill up zo hnungin Feb. 25, 2015 chena peklut nawk thei ning a tih. Application le thu chieng lem SP Office- a hmu thei ni bawk a tih.

Ui se mi 85 damdawi kap an nih
CCPur : District Hospital CCPur-a Dog Bite Cell chun zanikhan Ui se mi 85 hai chu Anti-Rabies Vaccine an kap. Hieng hai laia 17 hai chu 1st dose an ni a, case thar 2, 2nd dose 20 le 3rd dose 40 an nih. Zani ma khan Vety Office in Ui 7 damdawi an kap bakah Mobile team in Ui 47 an kap bawk.
Chun, Feb. 20, 2015 khan Ui se mi 62 damdawi kap an ni a, hi laia 13 hai chu 1st dose, case thar 6, second dose 21 le third dose 23 an nih. Chun, Vety Office in Ui 5 damdawi an kap bawk.

BPL hai ta dingin Free deposit LPG Connection
CCPur : Indian Oil Corporation Limited (IOC) in thu a hung inhriettir dungzuiin Below Poverty Line (BPL) sungkuo/BPL Card holders hai ta dingin Deposit pek ngai lova LPG Connection (Free deposit) hni thei ni dingin ei thu dawngna chun a hril.

Dr Amo rawiin HNU/EWC inkhawm
CCPur : Feb. 21, 2015 (Zani) 11:00AM khan Dr Chaltonlien Amo, inrawinain Churachandpur-ah HNU/EWC meeting nei a nih. Hi huna hin HNU General Assembly neina ding hmun le hun ding hai ngaituo le hriltlangna nei a nih. Dr Amo hi HNU/EWC meeting zovin Imphal tieng a kir nawk.

HPC(D) cadre 1 ralthuom leh man
CCPur : February 19, 2015, 12:45PM khan 34 Assam Rifles chun report an dawng dungzuiin Aina khuoah Senvawn pana tlan DI Tata MN02A/6893 sukchawla an dapnaah HPC(D) Cadre Alan Zohminglien (25) s/o Lalsuonglien of Rengkai Edenthar an man a. DI motor seat hnuoia inthawk Double barrel 1, 9mm Pistol 1 le a mu 12 leh an man. 34 AR chun Police kuta an peklut a, Police chun FIR No. 2 (2) 2015 HLP-PS U/S 400 IPC and 25 (1-C) A. Act an registered.

KKL thuoitu thar han sesamna
CCPur : Zani 2:00PM khan KKL Complex, IB Road, CCPur-ah Kuki Khanglai Lawmpi, GHQ thuoitu thar han sesamna an nei. KKL thuoitu thar hai hi Thangjang Haokip, President, KIC, CCPur in intiemkamna an neitir a, Rev. Lunkhongam Haokip, Jt. Secy. KCLF in Pathien kuoma tawngtaipekna a nei. Hi hunser hi KIC hnuoia pawl tum tum le Philanthropic organisation tum tum han an uop.

Pianna Zogam Album tlangzar
CCPur : B. Muan Ngaihte in a siem “Pianna Zogam” (Zogam Goverment) ti video Music Album chu zani 11AM khan Thanglianpau Guite, President, ZRO in YPA Hall, Hiangtam Lamka hmuna a tlangzar. Hi huna hin L.B. Sona, Chairman, ZC le M Ginzapau Guite hai functional president le guest of honour in an thang bakah MDC iemanizatin an uop. Chun, YPA Hall a ma hin zani 1:30Pm khan Zogam Film Development Association (ZOFIDA) Foundation Day hmang a ni a. Hi huna hin Pu Thanglianpau, President ZRO khuollienin a thang a, Health Minister Phungzathang Tonsing; Vungzagin Valte, Parliamentary Secretary le Langkhanpau Guite, Chairman, ADCC hai functional President, Guest of Honour le Chief host in an thang.

YLA in Lawngtlai district Bandh
Aizawl : Central Young Lai Association (CYLA) chun, Mizoram sawrkar kuoma ultimatum an pek sawrkarin tuchena dawnna a la peknaw dodalnain February 24, 2015, zing dar 5 a inthawk tiemchin um lovin Lai Autonomous District Council (ADC) sungah total bandh thaw an tum. CYLA
chun Lawngtlai-a Power & Electricity Sub-Division chu Divisiona hlangkai dingin an ngen bakah World Bank sum hmanga lampui siem in Samang tlangdung in hrawthlang tir lo dingin sawrkar an ngen a. An thil ngen hai hi sukpuitling pek an ninaw chun bandh huoihawt dinga Feb. 13, 2015 nia CYLA meeting in an lo rel tasa a nih.

Natl. University hmun ding hmun ding an en
CCPur: Manipur-a Churachandpur District sunga Sangai National University indin dinga Manipur Assembly in a lo rel ta angin Feb. 20, 2015 khan Dr Chaltonlien Amo, Chairman, Hill Areas Committee le Education Minister le select Committee a Chairman, M. Okendro inrawinain select committee members han Churachandpur khawpui sunga hmun tum tum an sir kuol. CCPur-a Sangai National University indin tumna le inzawm hin tulai hnai el khan Dr Amo chu le a ruol MLA iemanizat chu CCPur-a Sangai National University indin tumna le inzawm hin India ram hmun tum tum an lo zun zin ta a nih. Hi Private University indina hmun dingaa riruong an en hai chu Boljang Village, Vajing Village, Mongjang Village, Vaison, Khuga Dam a Mata Village, Thingkangphai, Muolvaiphei le S. Kotlien hai an nih.

Council Chairman le Jt. Director motor t.hangin motors 8 vel suksiet
Imphal : Council of Higher Secondary Examination Manipur (CoHSEM) huoihawtna hnuoia Class XII Exam fe meka chun exam a ni 6 ni zanita Chemistry le Education subject hai exam a ni huna Lilong Haoreibi College Centre-ah student le Council officials hai inkara inhrietthiemnawna tlung leiin students han motor 8 vel zet an suksiet. Hi thil hi zani Class XII Exam nei zo 12:15 vela tlung niin ei thu dawngna chun a hril. Ei thu dawngnain a hril danin DC, Thoubal, Council Chairman C. Arthur; Council Secretary Sarangajit Khundrakpam; Under Secreary hai chun zanikhan Lilong Haoreibi College exam centre inspection an va thaw a. Hi hina hin students pathum hai chu enruk an thaw tia intumin an hnawtdawk a. Student hai chun hnawtdawka um hai in exam tha tir dingin an phut a. Amiruokchu, inspection team hin an remti sin aw leiin student hai chun exam an zo hnungin officials hai motor College campus sunga innghat hai chu lunga an deng el niin ei thu dawngna chun a hril. Motor bakah furniture khawm student lungsen hai hin an suksiet bawk nia hril a nih. Motor suksiet a um hai lai hin CoSHEM Secretary motor Scorpio MN01 W5252, Bolero MN01W, Santro MN04A 4336 le Maruti 800 (new model) MN06L 2778 hai a thangsa. Exam center beitu hai lai hin tuolsung mi khawm an t hangsa nia hril a ni bawk. A hnungin SP le SDPO Thoubal hai chun hi thil tlungna hmun hi panin security Forces hai thangpuinain officials le teachers hai chu venghim an ni a, answer paper le motor suksieta um 4 hai khawm escort motor vengnain zani zantieng 2:20PM khan Council office tlungpui an nih. Joint Students Co-Ordination Committee (JSCC) a Convenor Th. Premananda chun, hiengang thil hih hi College a hin a lo tlung rawp ta hlak thu hrilin hiengang thil a tlung nawk ta ngai nawna dingin Council thuneitu hai chu hi College a Exam centre chu cancel dingin a ngen.

Hieng laizing hin Wangjing-a YK College centre- a chun hrillawk um lova room thlengdanglam a nina thuah student le staff hai inkarah inselbuoina a tlung met leiin minutes 15 sung exam sukhnung pha a nih.

Lilong College Blacklisted a nih 
Imphal : Zanita Lilong Haoreibei College-a thil tlung le inzawm khan Higher and Technical Education Department, Govt. Of Manipur chun Lilong Haoreibi College, Lilong chu blacklisted a nina order an suo. Higher & Technical Education Dy. Secretary in zanita Order an suo dungzuiin Council huoihawtna hnuoia Class XII Exam lai enruk thaw man le hnatdawk an ni leia thil ditum lo takel le dan kala chetna mob violence a tlung leiin Council Chairman motor thangin sawrkar motor tam tak suksiet a nina thuah Lilong Haoreibi College chu blacklisted a ni thu, Exam fe lai mek zo a nia inthawk kum 5 sung Council hnuoia Exam hrim hrim hi College chu Exam centre-a hmang a ni tanaw ding thu a hril. Hi le inzawm hin Council hnuoia Exam centre dang dang hai khawm discipline khau taka kengkaw ding le thil ditum lo le dan kal thil tlung hai hrim hrim report a tul anga pe pei dingin Exam Centres tina Officers In- Charge hai an hriettir bawk.

Kum 14 mi pasal 4 in an suolhrawn
Imphal : February 16, 2015 zantieng khan Imphal West District-a Achanbigei hmuna nuhmei tleirawl kum 14 mi chu pasal 4 in an suolhrawn niin zanita ei thu dangna chun a hril. Mi suolluituhai hi suolluia um nu in a hriet leiin an rengin man vawng an nita bakah an chuongna Alto Car khawm Police han an man tah. Suolluia um nu in a hril dan chun a suolluitu laia pakhat Th. Bikramsana (21) s/o Th. Ibomcha of Luwangsangbam Makha Leikai chu social networking site Facebook- a inthawka an hmelhrietpui, a vawikhatna dinga Feb. 16, 2015 nia kha a ruol hai le an hmupui niin a hril a. Mr Bikramsana hi a ruolhai pathum leh Alto Car in an hung a, Achanbingei hmuna thuoia an suollui niin a hril. An suollui zo hnunga an in Langol Game village-a an va thak niin ei thu dawngna chun a hril.

BJP Manipur in Mega Marathon
Imphal : BJP Manipur Sports Cell chun “Lets Run for Anti-Corruption & Good Governance” ti thupui hmangin Mega Marathon-2015 huoihawt an tum. Mega Marathon hi vawituk 8AM hin BJP Office-a inthawk kick off ning a ta, kms 21 a hla tlan ding le athletes 500 chuong an thang beisei a nih. 1st, 2nd le 3r han Rs. 30,000; Rs. 20,000/- le Rs 10,000/- an hlaw ding a nih. (UNA)

JAC in bandh an thaw el thei
Imphal : Kadangband hmuna thil tlung le inzawma JAC indina um chun, sawrkarin an thil ngen a ngaisaknaw chun Manipur pumpui huopin bandh an thaw ding niin hi JAC a Convener Thangminlen Haokip chun a hril. An thil ngen sawrkarin a sukpuitling pek hma khat an nuorna le helna an tawpsan naw ding thu a hril bawk. Kadangband a thil tlung kha Magisterial inquiry thaw dingin an phut a nih.

Intl Mother Language Day
Imphal : Zanikhan Manipur hmun tum tum haia International Mother Language Day hmang a nih. MDU Hall hmuna hi Day hmangnaa chun Manipur Assembly Speaker Th. Lokeshwor khuollienin a thang a, hi ni inser a pawimawna, tawng hi ei ram ta dinga ro hlu tak a ni thu a hril.

J&K ah BJP le PDP in sawrkar an siem el thei
Jammu : Jammu & Kashmir- a chun sawrkar siemna ding kawnga BJP le PDP in thla 2 sung zet inbiekna an nei hnungin thangruola sawrkar siem an remti tlang ta niin ei thu dawngna chun a hril. December 23, 2015 nia Jammu & Kashmir Assembly seats 87 uma Election- a khan party mala sawrkar siem thei khawpa hratna chang an um naw a. PDP in seat 28, BJP in seats 25 an lak a nih. Sawrkar siem thei an la um naw leiin tuhin Jammu & Kashmir chu Governor Rule hnuoia um mek a nih. PDP Patron Mufti Mohammed Sayeed chu J&K Chief Minister a ni el thei.

AP CM rawiin China rama an inzin ding
Hyderabad : Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu inrawinain Indian Delegetion team chu April 1-6, 2015 inkar sung khin China rama inzin an tih. China sawrkar chun India le an inlaichinna siemthatna ding kawnga delegation China rama tir dingin tulai hnai el khan India sawrkar a hung ngen a, chu le inzawma Indian Delegation team hi China rama inzin ding an nih. Indian delegation team inrawi dinga Union Ministry of External Affairs in Mr Naidu a ruotna a remti hnunga China rama inzin ding hi sukfel a nih.

Nagaland-ah Swine Flu invawi 2 an um tah
Dimapur : Nagaland-a chun Feb. 20, 2015 khan Dimapur District Hospital-ah nuhmei kum 27 chu Swine Flu an vawi ti hmusuok nawk a ni leiin Nagaland state-a tuchena Swine Flu invawi chu 2 an nitah. Swine Flu invawi thar nu hi Delhi-a chawlkar hni zu um, a hung kir hnunga a natna hi hmusuok niin Dr Sukhato chun a hril. Feb. 18, 2015 khan Chennai-a um nuhmei pakhat khawm Dimapur Hospital- ah Swine Flu an vawi ti hmusuok a lo nita bawk a nih.

Assam-ah kum 9 mi in Class X a exam
Guwahati : Assam Board hnuoia Class X exam Feb. 19, 2015 a inthawka tan a chun Darrang districtah pasal naupang kum 9 mi chau Shamim Mehfiz chu exam-a hin a thang ve. Mehfiz chun nitin darkar 5/6, zingkar darkar 4, zantieng darkar 1 le zanah darkar 2 sung lekha ka tiem hlak tiin a hril. Secondary Education Board of Assam (SEBA) in tukum Class X exam-a thang an phal pek leia Shamim Mehfiz hi exam ve thei a nih. Amiruokchu, kum 15 a tling ngei sukchiengna lekha a pek theinaw chun a result puong a ni naw ding thu SEBA official hai chun an hril. SEBA rule dungzui chun Assam state-a Class X exam-a thang thei ding chun kum 15 bek ni a tul a nih.

Editorial
Inpumkhatna; unau ei nih

Hnam pumpui huopa inkhawmna amani le thawtlangna a um huna hnam tum tum thuoituhai thupui le hlapui tak ni hlak chu ‘tawng hran hran hmangin nangni keini inti hlak inla khawm unau sulkhat suok, mihran ei um naw a, unau seng ei nih. Tukhawm inenhran ding ei um nawh” ti hi a ni tlangpui hlak. India ram hi khawvel rambung laia chu hnam, tawng, culture le sakhuo hran hran tamna tak a ni el thei. Hi lei hin India Prime Minister hmasa tak Pu Jawarharlal Nehru khan, India ram hi hnam tin chitin, culture le sakhuo chi dang dang bie le zuitu hai chengna ram a ni leiin par huon pakhata par chi dang dang um, parhuon mawi tak ang leh a lo hrilkhi hiel a nih.

India rama chun kum 1991 census dungzuiin mi 10,000 le a chungtieng hmangtu um tawng za iemanizat zet a um. Hieng tawng chi tum tum hmangtu hai hin tawng hran el chau khawm ni lovin khawsak dan nunphung le sakhuona hran ei nei seng a nih. Sakhuona kawnga chun sakhuona kawnga India rama an lar zuol deu hai chu Buddhism, Christians, Hinduism, Islam, Jainism, Sikhism, Zoroastrian le a dang dang hai an nih. Hieng sakhuo dang dang zuitu le sakhuo angkhat zuitu hai lai ngei khawm khawsak dan nunphung le khawsak dan indangna tam tak a la um nawk a nih.

India hmarsak biela states 8 haia ringawt khawm hin tawng tum tum hmangtu le sakhuo le culture hran hran nei tam tak ei um a. Chu el chau ni lovin state pakhata cheng nisi hai khawm tawng chi dang dang hmang, culture le sakhuo hran hran bie tam tak ei um a. Manipur state a ringawt khawm tawng chi tum tum 29 vel hmangtu ei um a, Manipur tlangram districts haia chun tawng dang dang hmangtu 15 vel zet ei um bawk a nih. Hieng tawng dang dang hmangtu hai hin sakhuo hran le khawsak dan dang dang ei nei seng a. Sienkhawm sakhuona kawnga chun Zohnathlak hai chu a Kristien sakhuona zuitu ei ni tlangpui. Inrem tak le lungruol taka cheng le um tlang ni inla chu Pu Nehru in parhuon mawi tak, par chi tum tum um khawmna le a lo tekhi hi an mawiin an hme hlie hlie a nih. Amiruokchu, India ram ti tak lovah mani tawng seng hmanga inbetuo thei Zohnathlak, Kristien sakhuo zuitu inti hai ngei khawm inrem thei lo, inthuruol theilo le zaikhata luong thei lovin ei la um zing hi chu Pu Nehru in parhuon mawi tak le a lo tekhi le khan kar an hla hle a nih. Nangnikeini intina a lien deu deu a. Hnam tin chun mani tanghma seng ei siel a, ei innekchep tuo a, chu chun ei inlaichinna a suksiet el chau ni lovin ei rama inremna le muongna a hnawthmang a, tukhawm a hmasawn bik um thei lovin ei inpawt hnuoituo pei lem a nih.

Pathienin tawng hran, sakhuo hran le culture hran neia a mi lo siem hi ei vangduoina a nita el dim chu! thangruol thei lova ei umna hin buoina le inbeituona hai an tlun rawp hlak. A thua inthuruolna le unau ei nina, in enhran ding ei ni nawh tia dittu ni seng si. Sienkhawm, khawvel rambung tum tum han khawvela inremna le muongna a um theina dinga an inhmukhawm chang ralthuom le indona hmangruo siem lo dinga an rel. An ram chit an tlung pha ralthuom tha le tium siemsuok hmasa inchua an pu nawk sup sup hlak angin. Fekhawm nikhuoa inthuruolna hlapui sakin zai rem hlak inla khawm ei tin le inruolin ei lungril put a dang nawk el hlak.

American politician le kum 1964-a US Vice President khawm lo ni tah Pu Hubert H. Humphrey chun, “ Asia is rich in people, rich in culture and rich in resources. It is also rich in trouble a lo ti hi ei ni rawi a mi lo hrilna khawm nisien a awm hlie hlie a nih. Inremna, muongna, inthuruolna le inunauna tha dit seng, sienkhawm a taka nunpuitu hnam ei umnaw leiin hienganga ei ni le ei ni kara inremna le inthuruolna um thei lo a nih ti chu chieng takin an lang a nih. Pu Nehru in a lo ti muongna ei ti hi indona umnaw lei ela inremna le muongna um a ni naw a, inremna le muongna indiktak chu lungril sungril taka inthawka suok a tul a. Chuong ni lo chun inremna le muongna tluontling ei rama hin a um thei ngainaw ding a nih. Inremna le muongna thlungpui indiktak chu mi muongum annawleh lungril sungril taka inthawka hung um ding a ni lem.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate