Responsive Ad Slot

UCF le HCF in Assam Rifles hai an dem

Tuesday, February 24, 2015

/ Published by VIRTHLI
CCpur, Feb.23,2015: United Chief Committee (UCC) le Hmar Chief Federation (HCF) hai chun Muolbem Lalpa In 27 Assam Rifles, Singngat a um haiin Pathiennia a in an va dap chu an dem hle thu an insuo.

UCC le HCF in a hran veve a lekha an insuo naa chun Assam Rifles hai chu an Captain inrawina in motor 3 zet in Pu Lalmalsawm, Muolbem lalpa, UCC a spokeperson nilai zing chu a in chu chawhnung dar 2 velin va lut chil in a in neipa sukbeidawng ani bakah a in an dapa thil an suksiet thu an hril.

An thu insuo chun Assam Rifles hai hin hiengang hin pawitawklo civil mi chunga an che vet thu an hrila, hiengang thil ditumlo hi civil mi hai chunga thaw ni ta ngai lo dingin mawphurtu le thuneitu hai chu an ngen a nih.

HCF chun hiengang thil hi Hmar area sunga a tlung rawp ta hlak thu hrilin, hiengang thil hi a tlung nawk ani chun a theina kawngkawnga do let le nuorna hai thaw an tum thu an hril sa bawk a nih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate