Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | Feb 04, 2015

Wednesday, February 4, 2015

/ Published by VIRTHLI
BSN, Muolvaiphei zaah za an passed
CCPur : Manipur Nursing Council hnuoia Nurses Exam result a tuok ta a, Bethesda School of Nursing (BSN), Muolvaiphei student-hai chu zaah za an pased. First year ah student 6 top ten-ah an thang a. Second year-ah students 5 top ten le Third Year ah students 15 top ten-ah an thang. Manipur ah Nurse inchuk theina recognised Nursing Schools 7 a um a, top ten postion chu BSN, Muolvaiphei in an lak deu vawng a nih. BSN, Muolvaiphei in result tha takel an nei hi ei Chanchinbu chun a lawmpui hle.

HSLC Admit Card Feb. 5 a inthawk
CCPur : Board of Secondary Education Manipur (BSEM) huoihawtna hnuoia High School Leaving Certificate Examination, 2015 hung um ding le inzawmin CCPur District-a candidates hai Admit Card chu February 5, 2015 a inthawk School tinin mani student hai Admit Card la thei an tih. Admit Card hi Ebenezer Academy-a sem le lak ding a nih tiin ei thu dawngna chun a hril.

Buallian-ah Awllen, 2015 hmang
CCPur : Zanikan YVA General Headquarters huoihawtnain Buallianah Awl’len, 2015 hmang a nih. Hi huna hin Pu Thangso Baite, MP khuollienin a thang a, Functional President in Pu Khatkhothawng
Baite le Guest of Honour in Pu K.T. Vaihei, IPS, L.M. Khaute, IPS, ADGP; P. Vaiphei, IAS le Chief Host in S. Minlianthang Vaiphei, IAS, Director, Triral Affairs, Hills , SC & Managing Director, MTDC hai an thang. Chief Guest in Lal (village Chiefs) 10 hai puonsen an siltir a, Youth Clubs 10 hai Volleyball, Football le Nets a pek tawl. Vaiphei Cultural dance le Traditional Show hai nei a ni bawk.

Feb. 7 a inthawk illegal elect. Connection drive
CCPur : Churachandpur khawpui sunga chun February 7, 2015 a inthawk khin phalna nei lova electric latu hai zawngsuokna ( illegal connection drive) tan ning a tih. Illegal connection drive thaw ding le inzawm hin phalna nei lova electric latu hai ta dingin tulai hin DC Office, Electric Dept. Office, SDO Office bakah CCPur Police station tuola fee pekna counter haiah New Connection thawna ding form sem mek a nih. Zani chen khan mi 80 velin form lain connection an thaw tah.

Jolzam Village in Diamond Jubilee
CCPur : Jolzam Village chun zani 11:00AM a inthawk khan an khuo Diamond Jubilee lawmna an nei. Hi huna hin Pu T.N. Haokip, MLA Saikawt A/C khuollienin a thang a, Jubilee lungdaw hawngna a nei. Guest of Honour in Pumtulthang Lienzo, Chief of L. Alpha & Chairman, Sangaikot TD Block Chief Assn le Chief host in Ch. Ajang Khongsai, President, Khongsai Inpi GHQ a thang. Hi huna hin Jubilee dar vuokna nei a ni bakah Diamond Jubilee Souvenir tlangzar a ni bawk. Zantieng ruoi an the.

January thla sung DTO in motor 175
CCPur : District Transport Office (DTO), CCPur chun Jan., 2015 thla sung khan motor 175 registration an thaw a, hienghai lai hin Bike 136, Autorickshaw 5, Car 15, Jeep 5, Maxi Cab 1, Light Goods vehicle 2, Van 4, Medium Goods Vehicle 6 le Others 1 a thang. Chun, April, 2014- Jan. 2015 inkar sunga DTO, CCPur-a motor registration thaw thar chu 1640 a tling phak a, hi lai hin Bike 1213, Auto 79, Car 213, Jeep 64, Maxi Cab 18, Light Goods Vehicle 14, Van 7, Medium Goods Vehicle 13, Heavy Goods vehicle 3, Medium Bus 3 le Others 13 a thang. DTO chun January , 2015 thla sung khan Revenue Rs. 15, 23,497/- le April, 2014- January, 2015 inkar sung khan Revenue Rs. 1,20,01,587/- an hmu phak a, Govt.-ah chalan in an peklut.

Anti-Rabbies report
CCPur : Medical Department chun zani Feb. 3, 2015 khan mi 145 hai a thlawnin Anti-Rabbies vaccination an thaw. Hieng hai laia 3 chu case thar an nih. Chun, Veterinary Department in zanikhan Ui 62 hai Ui invet dangna damdawi an kap bawk.

Principal Commissioner IT in a kaisang
CCPur /Mumbai : Pu DP Haokip, IRS chu Principal Commissioner of Income Tax-ah a kaisang. Ama hi Mumbai-a posting lai mek, CCPur district-a K. Salbung khaw mi a nih.

Exam ding hai tawng taipekna
CCPur : Ebenezer Academy, New Lamka chun zani 9:30AM khan tukuma HSSLC (Class XII) Exam
ding candidates 75 le HSLC (Class X) Exam ding candidates 136 hai malsawm tawng-taipekna hun an hmang. Exam ding hai hi Rev. K. Kamchinkhup, Director of Ministries, EBC in a nei.

Editorial
Aadhar Card

State dang han Aadhar Card siemna thuah harsatna an tuok thu ei hriet naw a. Amiruokchu, Manipur a chun Aadhar Card neina dinga thlalakna thuah harsatna nasa takel mipuiin an tuok hi chu ip ruol ding a ni nawh. Manipur a Chanchinbu hran hran hai khawmin Aadhar Card thua mipui harsatna hi vawi tam takel an zieklang tawl tah. Amiruokchu, ei state sawrkar chun a ngaisak chuong nawh. Aadhar Card nei lo hlak chun thil thaw thei an ta si nawh. Mipui an bei a dawng tawl ta hle. Hieng a ni lei hin ram le hnam thuoituhai chun mipui harsatna hi state sarwkar kuoma an intlun a hun
ta takzet a nih. A bova ei um thei lo, ei dit ni lo, ei mamaw an ta leiin Aadhar Card chungthua hin mipui khawm thangruola sawrkar hriet le ngaipawimaw ding hiel khawpa nawrna le rawl ei insuo a tul ta a nih.

Churachandpur District a ngei khawm Aadhar Card chungthua hin mipui han harsatna nasa tak an tuok ti thu tuolsung chanchinbuhai khawmin an zieklang rawn tah. Aadhar Card la dingin nitin SDO office ah mi tam tak an fe a, ni khatah mi 20/30 bak thla lak thei a ninaw leiin mi tam tak hlawsamin an kir hlak. Zingkar tho hlima inthawk thla la dingin Aadhar Card thla lakna hmun an pan a, sunithlakin an nghak a, chu khawm chun thla la hman lo tam tak In tieng an kir nawk a, hun tam tak an inhmang pha a, an ta ding chun tuornat le lungsen um takel a nih. Aadhar Card la nei naw hlak an la tam. Hiengang hi ei district mipui harsatna a nih ti hriein District Administration, a bik takin ei DC sap hin Aadhar Card neina dinga thla lakna thua hin hma hrat takin hung la sienla chu mipui lawm hleng an tih.

Aadhar Card la nei lo thenkhat chu beidawngin an mimal pawisa sengin thla an lak ta hiel a nih. Ei ram sawrkar chun Aadhar Card lakna dinga hin mipui sum insengtir a tum nawh. A thlawna thla hi lak dinga a ti, sum seng ding hai khawm a peksuok sa vawng a nih. Amiruokchu, thla latu dinga ruothai lei amani ding, annawleh sawrkar tienga thuneituhai fel naw lei amani ding Aadhar Card lakna dinga mimal pawisa seng le pek a tul el ta hi chu hrietthiem an tak khawp el. Hi thu khawm hi District Administration in suizui sienla, indiklo taka thil thawtuhai chungah action la ngei sienla thil indik takin a hung fe thei beisei a um.

Aadhar Card neina dinga hin thil fe dan indiklo a um niin an lang. Mi tam tak chun inditsak bikna a um niin an hril. Hi khawm hi suizui a, ditsak bik neia Aadhar Card thla la an um a ni chun dan anga hrem ni rawhai seh. Aadhar Card siemna dinga thla latu dinga ruothai chun sung le kuo, hmel hriet, a che thei, milien le milal hai ditsak bik an nei ti hi hril rik a nih. Hi thu hi an dik ngei khawm ring a um. Hi lei hin a che thei lo, hmel hriet, ditsaktu ding nei lo, milien le milal ni bawk si lo, mi rethei le mimawl, dai kilkara cheng hai ta ding chun Aadhar Card neina dinga thla lak chang chu thil harsa takel a ni ding hrim a nih. Hiengang thil hi Churachandpur chauva thil tlung a ninaw a, Imphal khawpui le a se vel hai bakah phairam districts le tlangram districts haia khawm a tlung ve tho niin Imphal Chanchinbuhai khawma an zieklang tawl.

Mipui hmangaia inhril, mipui aiawtu dinga MP, MLA le MDC a thlangtling haiin Aadhar Card chungthua mipui harsatna hi an lo la hriet naw pal a ni chun, mipui hmakhuo ngaiin hma hung la nghal hai sienla mipui lawm hleng an tih. Mipui aiaw dinga thlangtling han hma la a, rawl an hung insuo chun tuta Aadhar Card siem le neina dinga thlalakna sin hi hrat lem le fel lema a hung fe thei ngei ring a um. Election lai khan chu mimawl le pasie vote khawm dit a ni hlak. Khangang mihai thangsain mipui han thangpuitu an mamaw a nih ti hi ei Politicians han hrie hai sienla nuom a um.

Chun, Aadhar Card siem le neina ding thua hin Village Authority khawmin mawphurna an nei a nih ti hi an hriet a tul. Village Authority fel neihai chu Aadhar Card chungthua hin buoina an nei nawh. Village Authority in mawphurna an lak a, thaw tul le seng tul hai an thaw a, harsatna um lovin an khawsung mihai chun Aadhar Card siem le neina dingin thla an lak el. Village Authority fel le puitling hai hi inhnar um an tling phak a nih. Chun, harsatna ei nei chun mipui khawm inthuruola rawl insuo ding ei nih. Ei harsatna ei kheksuokpui ngam naw chun namnul le sirde ei la ni pei ding a nih.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate