Responsive Ad Slot

HSA CCPur Jt. Hqtr. in Hmar FC zanbu an fakpui

Thursday, December 4, 2014

/ Published by VIRTHLI
-LRS Puruolte
Tuithaphai|Dec. 3, 2014: HSA CCPur Jt. Hqtr. chun Hmar FC The 8th NE Tamchon Football Trophy 2014 Champion Team chu Dec. 3, 2014 zan dar 6pm khan Pu Richard Laltanpuia President, HSA CCPur Jt. Hqtr. chengna In, Rengkai Road, CCPur hmun ah Zanbu fakpuina an nei. Hi hun a hin President, HSA CCPur Jt. Hqtr.-in thuhrilna hun a nei hun a chun Hmar FC hai hlawtlingna chu HSA CCPur Jt. Hqtr. chun a lawmpui tak zet thu hai hrilin, hmatieng peia khawm hlawtlingna hung chang zawm pei dingin diksakna insang tak an inhlan thuhai a hril. Hmarhai mihai hriet ei hlaw theina tak khawm inkhel (Sports) chau hi a ni thuhai a hril a, hmatieng pei a khawm Hmar FC neitu Hmarhai ei ni a, a tul ang anga ei in thangpuituo a tul zie hai uor takin a hrilsa bawk. Hmar FC tiengpanga inthawkin Pu James Pusing Sanate, Tv. Immanuel L. Intoate le Pu Lalramsang F. Tusing (Captain) haiin thuhrilna hun an hmang ve a. Hmar FC Support-tuhai po po kuomah Lawmthu an hril a. Pathien-in a thangpui zie hai ngaithlak a nih. Training/coaching nei hun sung, Tournament hun sunga Inkhel hun sung, inkhel half hun haia khawm nisien tawngtaina hun hai nei pei a ni hlak thuhai ngaithlak a nih. Hi an Trophy hi tuta mi hi a zawna an lak vawi hnina a ni a. A zawna Vawi thum an lak zawm a ni chun Trophy hi an nei sawng ta ding a nih. Hi hun a hin Hmar FC tading le Pathien kuomah Lawmthuhrilna le Zanbu inhlanna tawngtai Tv. Joshua L. Amo Secy., Info. & Pub. HSA CCPur Jt. Hqtr. in a nei zovin Zanbu tuihnai tak chu hlim taka kiltlang a nih. Pu Ruotsang Faihriem Social Worker in hi Zanbu fakpuina ding hi a tum a nih.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate