Responsive Ad Slot

Hmar FC ropui taka hmuok le lawmlut

Tuesday, December 2, 2014

/ Published by Simon L Infimate
-LRS Puruolte | HT Image: Alan Famhoite

Tuithaphai/CCPur Dec. 2, 2014: The 8th NE Tamchon Football Trophy 2014 India khawpui New Delhi hmun a nei zo ta a Champion Team Hmar FC chu vawisun khan Manipur an hung lut le inruolin ropui taka hmuok le lawmlut an nih. Imphal an hung tlung le inruolin HSA Imphal Jt. Hqtr le HYA Imphal Jt. Hqtr haiin lo hmuok le lo lawmlutin, Imphal a inthawk Tuithaphai/CCPur chen an thak a. Zantieng dar 2:30pm khan Moirang a inthawk HSA CCPur Jt. Hqtr, HYA Gen. Hqtr le HYA CCPur Jt. Hqtr. haiin lo hmuokin, motor chi tum tum an chuongna motor hnung le hma a tlanin CCPur khawpui sung fangpui an ni hnungin zantieng dar 3:30pm vel khan Rengkai Community Hall ah Lawmlutna le Chawimawina hunser hmangpui an ni a. Hi hun a hin HSA Jt. Hqtr, CCPur le HYA Gen. Hqtr chun Hmar Thangsuopuon Muffler a hran ve ve in Player-hai hi an inbattir.

Hi hun a hin Pastor Lalrohlu Puruolte chun Pathien kuoma Lawmthu hrilna tawngtaina hun a nei a. Pu Bal Ram Singh MPS, Addl. SP, CCPur Police chun HSA in Muffler a pekhai hi inbattirna a nei a. Pu Abdus Salam MPS, OC, CCPur Police chun HYA in Muffler a pekhai hi inbattirna a nei ve thung. Hi hun a hin Pu Laldawnlien Varte Gen. President, HYA Gen. Hqtr. chun Hmar FC in hlawtlingna ditum tak a chang chu lawmpuiin, Pathien malsawmna dawnga hmatieng peia khawm hung hlawtling pei dingin a ditsakna an hlan a. Taksa insawizawina hi mihriem hriselna tading khawma a tha a. Thalai haiin inruithei nekin uor zuol dingin an fui. Pu James Pusing Sanate President, HSA Delhi Jt. Hqtr. le Hmar FC Organising Committee Thuoitu chun Hmar FC hi mi tlawmngaihai contribution zara hiengang ngirhmun a um thei a ni thu hai hrilin, Player hai khawm hlaw nei hranlo a hnam tadinga an inpekna leia inkhel ve chau hlak an ni thuhai a hril a. Hmar FC tadinga mi thahnemngai India ram hmun tum tum a mihai kuomah lawmthu a hril a. Hi hi a tawpna ding an nawa a bul ei tan chau a nih tiin a hril. Pu Bal Ram Singh chun Hmar FC hlawtligna hi Churachandpur District mipui hlawtlingna a ni thu hrilin. A lawmpui tak zet thu a hril a. Hi inkhelna a hrattak le a dawttu Hmar FC le SSPP FC hai chu a lawmpuiin hmatieng peia khawm a ditsakna insang tak an hlan a. Hril nekin a thaw a thaw hi hlawtlingna a ni thu hrilin, chuonganga um rawp di’n mipuihai an fui bawk. Hi hun hmangzo hin Upa Laltlanmawia Secy., Finance, HYA Gen. Hqtr. chun Pathien  kuoma Tawntainain hun a suktawp a. Chu zo chun mipui fekhawmhai inthedar a nih.

Hmar FC Player hi hun a Lawmlut le Chawimawi hai chu hienghai hi an nih. (1). Lalramsang F. Tusing (Captain) (2). Daniel L. Hmar (3). Immanuel L. Intoate (4). David F. Tuollai (5). Lalthuoisang (6). Ramthazuol  (7). Cleaven Hmarramnghak (8). Jamthianlal (9). Dhananjoy (10). Lalsiemthang (11). Michael Joute le (12). Kenneth Malsawmthang Darngawn hai an ni a. Annihai hi Pu James Pusing Sanate in Delhi hmun a inthawk hung ve peiin a hung tawiawm a nih.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate