Responsive Ad Slot

HNU Parbung Block in lawmthu an hril

Wednesday, November 19, 2014

/ Published by VIRTHLI
Parbung, 19 Nov.,2014 (HT): Pu Vungzagin Valte, Parliamentary Secretary, Govt. of Manipur le Pu Lunminthang Haokip, IAS, DC, CCPur han Thanlon biel an fang huna Thanlon constituency sunga Hmar khuo 7 hai an fang huna HNU Block No. 1 thuoitu han an lo tawiawm a, hmatieng peia sin thaw tlang pei dan ding hai an hril tlangpui. HNU Block No. 1 chun Hmar khuo haia thil a thaw thatna leiin Pu Vungzagin Valte chunga lawmthu a hrila, a biel mipui hai khawm MLA chunga hin an lawm hle thu an hril a, MLA an nei lai po poa sin thaw tha tak la niin an hril.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate