Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | September 8, 2014

Monday, September 8, 2014

/ Published by VIRTHLI
PASAL NAUPANG TUIṬHAPHAIAH A TLA HLUM
CCPur, September 7, 2014 (HT): Mr Lianson Tonsing (9) s/o Mr Tuanthianlal Tonsing of Elim Veng, New Lamka chu zanikhan Muolvaiphei-a Sharon kai, Tuiṭhapuiah a tla hlum.
Mr Lianson Tonsing ruong hi tlawmngai pawl han nasa taka an zawng hnungin zani zan inthim hnung khan a ruong hi hmu le an khuo tieng phur a nih.

TIPAIMUKH INZIN Dr. AMO A HUNGTLUNG
CCPur, September 7, 2014 (HT): Sept. 3, 2014 nia Tuiṭhaphai, CCPur suoksana Tipaimukh lampui sietna hmun enfela inzin Dr Chaltonlien Amo, Chairman, HAC chu zani khan dam takin Tuiṭhaphai a hungtlung nawk tah.
Dr Amo hi EE/PWD le a staff hai; BRTF Officer hai bakah a workers hai bakah Village Authority Union han an zui a nih.

KRA-U IN AN VC AN INCHAWLTIR
Imphal, September 7, 2014 (HT): Kuki Revolutionary Army-Unification (KRAU) chun an Vice President Thangcha Chongloi @ S.H.T. George chu a hriselna ṭhatnaw le insung thil leiin a sina inthawk an inchawltir niin Boboi Kuki chun thusuok a siem.
UPF hnuoi le helpawl group dang thilthawnaa an rawl phal ninaw ni a, a lo inrawl chun a phutawk hremna pek ning a tih tii thusuok chun a hril.

MERCY HOME-AH ASSESSMENT CAMP NEI
CCPur, September 7, 2014 (HT): Zani 10:00AM khan Kamdou Veng, Tuibuong-a Mercy Home-ah Liliance Fonds sponsored-na le FCC -Mercy Home huoihawtnain Assessment Cap nei a nih.
Hi huna hin kut le ke kim lo mi 50 thlangsuok hai kuoma Artificial Limb semna nei a nih. Hi programme hi Pu P.K. Jha, IAS, DC, CCPur in a hawng.
Artificial Limbs dawng ding mi 50 thlangsuok hai hi Mobility India a inthawka hung technician mi 4 han Mercy Home hmunah fitting thaw pek an tih.

THOSILEN HAI DAMDAWITUI AN INCHIE PEK
CCPur, September 7, 2014 (HT): National Vector Borne Disease Control Society/CCPur chun zanikhan CCPur khawpui sunga Orphanage Home 6, Muon Inn, Bijang; Amazing Grace, Bungmual; Angels’ Place, Bungmual; Tabitha Home, Hiangtam Lamka; Only Grace, Vengnuam, New Lamka le Happiness Home, Pangjol hai an kan a, thosilen 200 chuong damdawi tui an inchie (bed-net impregnation) pek.

Chief Justice of India thar dingin HL Dattu
New Delhi, September 7, 2014 (HT): Justice Handyala Lakshminarayanaswamy Dattu (HL Dattu) chu Chief Justice of India thar dinga ruot a ni a, September 28, 2014 a inthawk khin Chief Justice of India sin hi chel ṭan a tih.
Justice Dattu hin thla 14 sung Chief Justice sin chelna ding hun a la nei ding a nih. Tuta Chief Justice of India ni mek R.M. Lodha chu September 27, 2014 khin a sina inthawk a pension ta ding a nih.
Justice Dattu (63) hi Supreme Court Judges hai laia a senior tak a ni a, India Chief Justice 42-na ding a ni a, hi sin hi December 2, 2015 chen a chel ding a nih. December, 2008 –a kha Supreme Court Judges sin lo chel ṭan a nih.

KOHRAN 10 ṬHUOITUHAI AN INPAWLPUI
CCPur, September 7, 2014 (HT): Zani 11:00AM khan Dr Thangchinkhup Guite, CMO, CCPur inrawinain District Health Society (DHS), CCPur ṭhuoitu hai chun CCPur kawpui sunga Kohran tum tum 10-a ṭhuoituhai CMO Office chamber-ah an inpawlpui.
Hi huna hin Kohran ṭhuoitu-hai chu JSSK thua District Hospital, CCPura nuhmei nau nei han sawrkar a inthawk hamṭhatna chi tum tum an hmu hai an hril pui.

SPORTS UNIVERSITY YAITHABI LOUKON-AH
Imphal, September 7, 2014 (HT): Sports University indinna ding le building ṭulhai bawlna ding hmun sukfel a ni ta a, Thoubal District a Yaithabi Loukon chu Sports University bawlna dinga sukfel le ram neituhai kuoma November thlaa sukfel hman beisei a nih tiin Sports department thusuok chun a hril.

TRUCKS 200 HAN JIRIBAM AN PAN
Imphal, September 7, 2014 (HT): Manipur mamaw chi tum tum phur dingin zanikhan Trucks 200 zet Imphal suoksanin Jiribam an pan.
Bus le motor danghai ruok chu a fe an um nawh. Manipur mamaw chi tum tum phurtu Trucks 50 chuong Jiribam ah an intang bakah Mao Gate ah Trucks le motor dang tam tak an intang bawk niin ei thu dawngna chun a hril.
Chun, Tamenglong District a National Projects tum tum thawa um mekna hmun hai vengtu dingin Central Paramilitary Forces sie an nih. Bandh ṭan a nia inthawk khan projects haia sinthawna hai ruok chu chawlsan hmak a nih tiin ei thu dawngna chun a hril.

AN THAWTIRTU UM NIIN AN LANG
Imphal, September 7, 2014 (HT): Ukhrul a thil tlung kha an fuitu le an thawtirtu um niin an lang. State Police hai silai 5 an hmang a, tuchen hin hmukir a la ni nawh. Hieng silai inhmanghai hmukirna ding hin zawngna sin khau taka thaw ning a tih.
Silai an hmang lei hin civil mi chau ni lovin helpawl an rawl pawl an um ringhla a ni leiin Centre le Ceasefire monitoring Committee khawm hril a ni tah. Manipur mi han nitin mamaw tlasam lova an um theina dingin State sawrkar chun theitawp suoin hma a lak a nih tiin Dy. CM le Home Minister ni bawk Gaikhangam chun a hril. Ukhrul a chun Curfew zing dar 6 a inthawk zan dar 6 chen inthlazal a ni a, nundan khawm a pangngai nawk ta a, UNC bandh leia Dawr hai khara le inlirthei hai tlan inlawn um lo niin Ukhrul a inthawka ei thu dawngna chun a hril.

HLS, MEGHALAYA IN LITERATURE TIENGA HMA NASA TAKA LAK AN TUM
R. Th. Varte
Shillong, September 7, 2014 (HT): August 31, 2014 khan Hmar Literature Society (HLS), Meghalaya ṭhuoitu han Pu Rohminglien Buhril, IFS chengnain, Sylvan House, Cleve Colony, Shillong hmuna inhmukhawmna an nei a, hmatienga hmalak pei dan ding hai an hriltlang.
HLS, Meghalaya hi August 10, 2014 a kha in ngir ṭan chau a nih. HLS, Meghlaya ṭhuoituhai inhmukhawmna huna hin HSA Gen. Hqrts; HYA Shillong Jt. Hqrts, Val upa le ṭhuoitu dang dang hai an ṭhang tawl bakah HLS, Mizoram Chairman Pu Lalthankunga Hmar khawm a ṭhang ve.
HLS Meghalaya chun Literature tieng nasa taka hma lak an tum a, hi le inzawm hin a hmasatakna in Hmar hawrawp A, AW, B a lam dan leh siema sungkuo tin kuoma sem a tum bakah Bu Hmasa sut thar nawka sem a tum bakah HLS journal umsun THURO chu Meghalaya sunga a tam thei ang tak zawr dawk a tum a nih. Hi baka hin kum 2010 a inthawka sut suok lekhabu le thusep hai Book of the year le Article of the Year buotsai a tum a, hi thu hi HLS Co-Ordination Committee intlun an tum.Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate