Responsive Ad Slot

Tuithaphai sunga HSA Unit tum tum hai inelna- PJ Football Tournament Qualifying Round/Trial tan

Tuesday, September 9, 2014

/ Published by VIRTHLI
CCPur, September 8, 2014: Sept. 8, 2014 khan Saikot Khelmuol ah HSA GHQ a Kum 75 tling lawmna fe mek le inzawma nei HSA Platinum Jubilee Football Tournament Qualifying Round/Trial chu CCPur Joint Headquarter Level a dingin Upa Vankham-in Pathien kuoma tawngtaina a hun a hmang zovin tan a lo ni tah. Hi hun a hin Chief Guest in Pu Paotinthang Lupheng President, Kuki Students’ Organisation (KSO), Gen., Hqrs le Guest of Honour in Pu Paul Lalchhanhima President, Mizo Zirlai Pawl (MZP), Manipur Hqr. hai an thang. Hi hun a hin Pu Richard Laltanpuia HSA, CCPur Jt. Hqr. in Keynote Address hun hmangin HSA in Pathien zar a Kum 75 hmel hmu thei a a um chu lawmum a ti thu le hi hun a Chief Guest, Guest of Honour le hi hun uoptu mipuihai le hi Tournament a thang Unit hai kuomah Lawmthu a hril a. Hi Tournament hi nakie tienga HSA GHQ Level a Platinum Football Tournament Tuithaphai a khel a hung um ding a lo in select-na a ni thu hai a hril. Hi GHQ Level a hin HSA CCPur, Hmarram, NC Hills, Karbi Anglong, Delhi le hmun tum tum ainthawka an hung thang ding thu hai a hrilsa bawk. Chief Guest le Guest of Honour hi Hmar Puon insil tir a, Memento leh inhlan an nih. Chun, Chief Guest le Guest of Honour hai hin hiengang hun hlu taka fiela an umna thu ah Lawmthu hrilin Thilpek Organiser hai kuomah an inhlan bawk.

Guest of Honour in thu a hril hun a chun mipui fekhawm hai chu MZP Manipur hmingin Chibai a buk a, MZP Manipur hai hiengang hun a fiel an nina chu lawmum a ti thu hai a hril a. MZP Thupui- “Thangruol chu hratna” ti a ni angin thrangruol hi hratna dinga pawimaw tak a ni zie hai hrilin, Platinum Jubilee Football Tournament GHQ Level a nei a ni hun a hrattak nina chang dingin CCPur Jt. Hqr. chu a ditsakna an hlan bawk. Hi zo hin MZP hmingin Thilpek hi Organiser hai kuomah an hlan. Chief Guest in thu hrilna hun a hmang hun a chun Guest of Honour, HSA Hotuhai, Mipui fekhawmhai Chibai bukna a nei a, Chief Guest a fiel a a umna chu lawmthu hrilin, Hiengang Tournament hi a pawimaw tak zet a in unauna siemtu a nizie hai a hrilin, hi zo hin President, KSO hin Thilpek Organiser hai kuomah an hlan ve. Chun, hi hun a hin Pu Peter, Former President, KSO chun thuhrilna hun a hmanga “Love through Sports” ti angin hi inkhelna hin inunauna, inngainatna, inhmangaina hai an tlun thei zie hai hrilin. MZP Manipur, KSO GHQ, HSA GHQ, HSA Jt. Hqr. hai hi thisen inzawm, unau ei nih a, pumkhat ei nizie hai hrilin, Platinum Sports a’nthawk hin hnam sung a inhmangaituona hung intlun raw seh tiin a ditsakna thu hai a hril. Hi zo hin HSA GHQ hmingin Pu Robert L. Hmar chun Lawmthu hrilna a nei. Chief Guest hi KSO Thuoitu tamtakin an hung uop a, mi an sukphurin, hi tournament hi an suk thupui hle.   


Zantieng dar 3:20pm in Chief Guest hin hi Tournament a inkhelna hi hawngna hun a nei. Inspection of  Players le Photo Session nei a ni zovin Opening Match HSA Saikot le HSA Rengkai B ha’n an inkhel a. Thlirtu mipui mit a tlai hle. Hi inkhel hi full time a khel zo a ni hnungin Saikot chun Rengkai 5 – 0 in an hneban a nih. Saikot Team a Goal thuntuhai chu Emmanuel (10) goal 3 thunin hat-trick a hmu a, Michael (14) in goal 1 le Jonathan (11) in goal 1 an thun a nih. Rengkai tieng pakhatin Yellow Card a hmu. Hi Tournament sung hin Saikot le Rengkai Khelmuol a hai inkhel ni hlak a tih. Sept. 9, 2014 Zantieng 2:30 pm a khel ding hai chu hienghai hi an nih. Thenmuol vs Saidan (Ground- Saikot), 3:40 pm a khel dinghai Muolvaiphei vs Sielmat A (Ground- Rengkai), Ngurte vs Rengkai A (Ground- Saikot).  Tuta PJ Football Tournament Qualifying Round a hin HSA Unit tum tum haia inthawkin Team 16 lai zet an thang a nih.

President, MZP Manipur
President, KSO GHQ
Peter, Former, KSO President


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate