Responsive Ad Slot

Hmar Inpui-in an hmalakna thuah thusuok an siem

Saturday, September 10, 2011

/ Published by Simon L Infimate

OFFICE OF THE


HMAR INPUI


HQTR CHURACHANDPUR, MANIPUR


Dated Churachandpur, the 9th September 2011


Ei chêngna khawvelin a zir tak naw leiin Hmar Inpui le ei society ta dingi ieng thil am a thaw a, ti le ei hmalaknahai po po hril remchâng lo tamtak a um a. Chulai zing chun mi thenkhat, “Hmar Inpuiin iem a thaw leh,” tia Welfare Fund tlawmte khawm pe rin ngawi ngawi le a pe nuom lo hai khawm an um mêk ti hriet a ni a. Hi thil hi Hmar Inpui Executive chun pawi a ti hle a nih. Ei society hi tam lawm naw inla khawm state panga lai ei lo del ve leiin, ei chengna hmun a zirin mipui harsatna khawm an ang nawh a. NC Hills a ei mihai harsatna le Cachar (Assam) a ei mihai harsatna an ang naw angin; Mizorama chenghai le Manipura chenghai harsatna an ang bawk nawh. Ei area hi a lo lienin a lo in-kar-kik deu leiin General President khawm nuom angin Headquarter a hluo lum hman nawna thuah pawi ei tih.

Iengkhawm ni sien, pawl le association hrim hrim mipui support-na naw chun a hratin sin a thaw hrat thei tak tak ngai nawh a. Chuleiin,  Hmar Inpui Headquarter chun thurawn pekna le sum le paia inthangpuituona kawngah Hmar mipui thangpuina (support) a mamaw zing a nih. Tuhin Assam, Manipur, Menghalaya le Tripura chenghai le India ram khawpui hrang hrang (Delhi, Bangalore, Guwahati, Shillong, etc.) a chenghai, Hmar tawng hmang danah zai khawa ei luong theina dingin Hmar Literature Society, Manipur, Assam le Mizoram hai leh inthuruola Joint Seminar nei tum mek a nih a. Hi seminar huoihawtna ding hin sum tam tak ei mamaw a.

Chun, Literature tieng hma nasa takin ei sawn a. Assam University-a khawm BA chen Hmar MIL inchuk thei dinga phal pek ei ni tah a. High School le College level-haia khawm Manipura Hmar MIL la (offer) nekin Assamah Hmar MIL latu an tam lem mek tah a. Entirna dingin, Silchar khawpuia college pakhat G.C.College chauva Hmar MIL latu khawm students 300 an lo tling hiel tah.

Amiruokchu, harsatna ei renga ei inthuruolna zara ei sutkieng mek ding khawm thil tam tak a um. Entirna dingin Assam University hnuoia Hmar MIL inchuktirtu ding sawrkarin a mi la pek thei hri naw leiin, tukum sung chu hnamin MIL inchuktirtu hlaw ei pek a ngai a. Chu mawphurna chu ei phursuok thei naw a ni chun, college levela ei tawng inchuk thei peina ngirhmun chu derthawng takin a um a nih.

Chuonghai pop o le, ei hmalak meknahai mitin hrieta ei puonglang el remchang chie lohai ei phursuok pei theina dingin mipuihai, in thurawn le Finance Department in in mawphurna tawka an lo rel chu sukdik seng dinga ngen le beisei in nih. Hmar Inpui hmalakna le a fepei dan chieng lema hre nuomhai chun, mawphurtuhai kuomah indawn thei zing a nih.

 

Hnam tadinga in thahnemngaipui

Sd/ F.Doliensung

Jt. Secretary

 

Source: Hmasawnna Thar
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate