Aizawl, September 17, 2014: Hung tlung ding November thla a Sakawrdai khuoa Mizoram huopa Hmar Sikpui Ruoi ropui taka hmang dinga riruonga um a chun Minister of State for Home Affairs Kiren Rijiju chun hi huna Khuollien a thang dinga fielna a hmu chu a pawmthu le Hmar hnam harsatna hai le hmasawnna ding hai hriltlangna nei a, hma mi lakpui a nuom thu le an huom thu chu Mizoram Hmar Welfare Committee (MHWC) palai hai kawl a alo hril thu dawng a nih.

Hi le inzawm hin MHWC chun September 8, 2014 khan meeting neiin hi Sikpui Ruoi hi a ropui thei angtaka hmang dingin an ti a, Sikpui Ruoi Organising Committee indin tha an ti a, hi committee a hin HSA General Hqrs, HPC General Hqrs le MHWC a inthawka OB hai po le SHDC Chairman, Pu. Hmingchunghnung hai an ruot a nih.

Post a Comment

Powered by Blogger.