Responsive Ad Slot

AASU le ISF Hotuhaiin Mahur, Maibong le Haflong Area Relief Camp le a siet zuolna hmun hai kanna an nei

Monday, May 23, 2022

/ Published by VIRTHLI

Mahur, 23rd May, 2022, Virthli(ONP): All Assam Students' Union (ASSU) le Indigenous Student Forum (ISF) țhuoituhaiin Mahur, Maibong le Haflong Area a Relief camp le ruosur leia siettuok hai kanna an nei. Ni 21.05.2022 khan Guwahati a’nthawka hung Team AASU hai chu Pu Dr. Samujal Bhattacharya, Chief Adviser, AASU in a hung inrawia, ISF țhuoituhai leh Mahur huomsunga GBs, HSA, KSO, ZSU haiin anlo țawiawm a, a nikhat ni hin Mahur area a siet zuolna le Mahur Relief Camp hai kanna an nei, Mahur Higher Secondary School a hin tuchen hin sungkuo 48 bawrvel an um ta anga hril a nih. Mahur a Relief Camp hi hmun danga Relief Camp hai angin uksak a hlaw bek naw thu hai hrilin, Camp a hin Electric, Tui, Êkin hai a harsatna namenlo antuok a, chun AASU le ISF hai hi Mahur a Relief Camp sir hmasatak anla ni a, Camp a um hai a suk thlamuong el baka sawrkar thuneitu hai kuoma an harsatna hai an inthlun pui ngei ding leiin mipui an lawm hle thu dawng a nih.


Ni 22.05.2022 khan AASU, IWF le ISF (HSA, KSO, ZSU, VZP, RNSA le Student dang dang) haiin Haflong area sunga IPF hnam delna khuo hieng Muolhoi, Songpijang, Gigal Vaiphei, Huonveng, Haflong Hill le Hokai Pungchi hai a Relief camp umhai le siettuokhai kanna an nei.


Dr. Samujal Bhattacharya, Chief Adviser,AASU le Tv. David Keivom, President, ISF hai chun media fethlengin hieng a hnuoia hai hi sawrkara phutna an siem.


1. Ruosur leia siettuok hai a bikin in sie, hluo thei talo hai chu Ram le in bawlna ding cheng 10Lakh bek pek nisien.


2. Relief camp a um hai per family a Bufai 5 Kg cho per week a an pek hi, Family wise nita loin per head a pek ni ta lem sien.


3. School Relief camp a hmanga um leiin inchuklaihai an inchukna harsatna an tlun nawna dingin Temporary relief camp hmun dang remchangna haia siem lem ni sien.


4. Sawrkar thawkna nei hai Building loan la a inbawl hai an in suksiet peka hluo thei ta lo a umhai hi sawrkar in an loan ngaidam rawseh.


5. Relief camp a um hai chu Sawrkar in a tlawmtaka 6 month bek fak le dawn an mamaw tawk pek ni bawk raw seh.


6. Relief camp Electric um mumal nawna hai a Generator pek ni bawk rawh seh.


7. Thina tuoktuhai hrim hrim sawrkar in zangnadawmna cheng Lakh 20 bek pe raw seh.


8. Relief camp a um hai an nau inchuklai hai chu kumkhat bek an School fees ngaidam raw seh. 


9. Lampui siet lei a fak le dawn harsatna tuok hai chu vuongna a thak nisien ti le Road communication hai hi siemțhat vat ni raw seh.


10. Central le Assam sawrkar in tuta siettuokna siemțhat nading hin financial Package pek ni ngei raw seh ti ani bawk.


Dr. Samujal Bhattacharya chun tuta țuma kan hung hi in kuoma kan um a nih ti suklang nading le in harsatna tuok hai hriet tuma hung kan ni a, chuleiin tuta in harsatna hai hi sawrkar a action lak dingin hrilpek ning ata, hun tawite zo a Assam sunga organisation dang dang inzawmkhawm AASU le 30 Organisation hai leh kan la hung nawk ding ani a, ISF hai hi AASU le organisation lai a țhang an ni leiin unau ei ni a, ei harsatna a hin theitawp in hma ei laktlang ding a nih, sawrkarin ei mipui hai harsatna a ngiven hma po chu AASU le ISF hai chun chawl loin sawrkar a pressure kawng iengkima pek ni char char a tih, a ti bawk.


Chun ISF Țhuoituhai kuoma chun chengna in chân ta hai po list chu lo la khawm ding le siettuok Student hai an detail list hai baka, Hokai Pungchi a thi hai sawrkar an thawk an nauhai le Nuhmeihai tadinga iem thaw pek an nuomhai an hmatienga lo la khawma hma lak vat ani theina dingin a ti bawk.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate