Responsive Ad Slot

Parbung CHIC a'nthawk Covid laka dam fel mi 4 inthlasuok

Friday, August 20, 2021

/ Published by VIRTHLI
Parbung, August 20, 2021, Virthli (ONP): Covid hripuiin a lo manfuk leia Parbung CHIC a enkawl mek a um hai laia mi 4 hai chu an dam fel tah leiin vawisun Parbung CHIC a inthawkin inthlasuok an ni tah. Dam fel tah mi pali hai hi CHIC ah hun iemani chen enkawl an ni a, covid hri a inthawk an fihlim ngei anih ti sukchieng an ni hnungin Dr. Chaltonlien Amo in a biel mipui hai hmang dinga Ambulance an chawk ngei hmangin an chengna in chit a hai va thak tlung an nih.

Parbung CHIC-a an um sunga kawng iengkima thangpuituhai - Medical Staff, Parbung Youth Congress, Parbung VLTF le bieltu MLA, Dr. Chaltonlien Amo hai chungah an lawm thu an hril. Parbung CHIC a hin covid invawi mi 20 lai enkawl mek an la nih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate