Responsive Ad Slot

Mass Vaccination Drive Jinam Valley Block 1 ah nei

Thursday, July 15, 2021

/ Published by VIRTHLI
Jinam Valley, Virthli (ONP): Tarik 12 le 13 July thla khan Jinam Valley Block 1 ah Mass Vaccination Drive (18yrs-44yrs) nei a ni a, hi hun a hin report ei dawng danin Vial (Vaccine bur) 600 pek an ni a. Bur 600 a hin bur 597 hmang a nih.
Tarik 12 khan Doctor hai le Nurse hai chu Group 2 a țhein Group khatin Leiri khuo ah Vaccine an pek a.
Group khat dangin Muollien khuo le Boro-Arkap khuo ah an pek bawk.

Tarik 13 khan Group khatin Jinamghat le Hnachangzawl ah an pek a, group khatin Tattephai, Ramvawm, Mauchar le Phaipui ah an pek bawk a nih.

Mipuiin a hlutna hrein nasa takin an inhrilhriet a, Vaccine la khawm an țha tawk hle.

Hieng ang Vaccine vang ta laia khawm biel a ngeia Covid vaccine inpek le a thlawna inkap a ni theina dinga hma la pektu Medical Team hai le MAC Pu Zosumthang Hmar hai chungah mipuiin an lawm hle a, lawmthu an hril.

Vaccine hi a hung phurlutna dinga sengso popo, motor fe le hungna hai MAC Pu Zosumthang Hmar in a tum a, Vaccine an pek ni haia Vaccinator hai fak le dawn ding hai khawm a tum sa bawk a nih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate